heeft grotere haven nodig Dow Modeshow hoogtepunt tijdens de Speuleriëe produktie wordt verdubbeld Arrestaties na vecht partij in Philippine Raad beslist over planten populieren op St. Pietersdijk De Stem De Vriie Zeeuw BOTSING OP WEG HOEK-TERHOLE RUILBEURS IN ZUIDLANDTHEATER fern.op en kon ziin Sluis wil grensweg van provincie overnemen gSren de sPeu!erle« '4 Concert op recreatiecentrum „Justitie moet snel handelen" Werk aan kabelbaan gestaakt IN AARDENBURG DUITSE KUST- vaardek vlot VRACHTAUTO'S Uzer» clülce INBRAKEN Westdorpe ZATERDAG ZONDAG Zaterdag 3 augustus 1974 I (Van e-ize correspondent) «KNEUZEN - Hoewel er .waai (vrü^ï) wat minder PT" jpeifft-nomen, dan don- J die met zo'n 300 deel. K d' een topdag kan Sen gezien, was de animo wh heel groot- Ee" van de hoogtepunten van vrijdag was Je modeshow, die «ach ln een ?Jr. belangstelling mocht verheugen en waar Willeke van Fraayenhoven met de eer ste prijs ging strijken. Op de tweede plaats, Tessa Keyzer en als derde Winanda Crvo- niër en Steven Meeuwsen. Aan de spelen in het Zuider sportpark, die van 10 tot 1 uur duurden en waar wedstrijden werden gehouden in kogelsto ten, bal gooien, dribbelen met de bal, planken lopen, ver springen, jeu de boule, wed loop met horden, korfbal en doelschoppen, namen ruim honderd kinderen deel. De uitslag luidde: 11 Fjnk Vreer, 2. Lo de Blaey, 3. Peter de Blaey. Ook voor het straattekenen, dat gistermor gen plaatshad was veel ani mo. De eerste prijs was voor Mianne Soheele, 2. Etienne den Toon. 2 Tom Noteboom. De uitslag van de woensdag gehouden fotowedstrijd werd gisteren bekend gemaakt. Als eerste eindigde Marnix Goe- thals, 2. Marloes de Smit. De tafeltenniswedstrijden werd in de categorie 6-9-jarigen ge wonnen door Robert de Calu- wé. Voor de 10- en 12-jarigen Mnno Sandrini en voor de kinderen van 13 jaar en ouder, door Henk Jansen. De gehele dag was het een drukte van belang in de diseo-bar, waar alle leeftijden dansten dat het een lieve lust was en ook de andere spelen en creatieve be zigheden haddien de nodige belangstelling, evenals de pop penkast- en filmvoorstellin gen. Vandaag (zaterdag) kunnen de kinderen tot 12 uur in de spurthal terecht. Gedurende die tijd worden er tevens be. hendigheidsspelen gehouden. De Speulerieë '74 wordt, voor wat deze week in de sporthal be treft afgesloten met om 14 uur een groot slotvuur. (Van onze correspondent) BAARLAND Het inter kerkelijk recreatiecentrum Baarl md.Oudelande organi seert vanavond (zaterdag) om 9.15 uur op het kampeerter rein Scheldeoord een concert, waaraan de muziekkorpsen „Prinses Juliana" uit Baarland en „Con Amore" uit Hoede- kenskerke hun medewerking verlenen. Beide gezelschappen die zo wel afzonderlijk als gezamen lijk optreden, staan onder lei ding van de heer J. Kruijs Voorbergh uit Hoedekenskerke. Bij regenweer wordt het con cert in de grote tent gegeven. Dit concert betekent een af sluiting van de vakantie.acti- viteiten van de vakantiegasten van de afgelopen week. Zondag avond om 19 uur is er op nieuw een samenkomst in de grote tent. (Van een onzer verslaggevers) TERNEUZEN Met haar fabrieksuitbreidingen in Terneuzen (zie pag. 1) beoogt Dow Chemical met name een verdubbeling van de produktie van benzeen en styreen, beide onmisbaar voor je vervaardiging van plastics. Verder gaat men zich toeleggen op de produktie van cumeen, een basismateriaal voor kunsthar sen die verwerkt worden in o.a. verven, lijmen en bouwmate- rialen Voor de verwerking van nafta tot benzeen zal een „cata lytic reformer" worden gebouwd. Dow verwacht straks meer dan een miljoen ton nafta per jaar nodig te hebben. Een van de belangrijkste problemen waarvoor Dow zich bij de realisering van haar uitbreidingsplannen gesteld ziet is het beschikbaar hebben van voldoende havenfacilitei ten voor de aan- en afvoer van grondstoffen en produkten Momenteel kunnen bij Dow schepen met een tonnage van ten hoogste 20.000 aanleggen. Dat is in het licht van de sterke produktieverhoging die het bedrijf wil doorvoeren veel te weinig. Er zijn bespre kingen met de overheid gaan de om de havenfaciliteiten ten behoeve van Dow zodanig op te voeren dat het bedrijf zee schepen tot 60.000 ton kan ont vangen. Zoals bekend is een van de mogelijkheden tot ver groting van deze havencapaci. teit de aanleg van een Braak manhaven. Andere alternatie ve oplossingen vormen bij Rijkswaterstaat nog een onder werp van studi». De uitbreidingen bij Dow in Terneuzen zullen gepaard gaan met een aanzienlijke op. voering van de eigen produk tie van stoom en elektriciteit. De capaciteit van de centrale zal vergroot worden van 45 tot 115 megawatt Voor de bezetting van die nieuwe arbeidsplaatsen gaat Dow een uitgebreide landelij ke personeelswervingscampag- ne voeren. De ervaring heeft namelijk geleerd dat de ar_ beidsmarkt in Zeeuwsch- Vlaanderen bij lange na niet toereikend is om aan de grote vraag naar operators en ande re technici te voldoen. Ook heeft Dow sinds kort een ei gen opleiding voor operator, die echter slechts een beperkt aantal cursisten kan hebben. Een «unt waarover het bedrijf zich in elk geval geen zorgen hoeft te maken is de huisves. ting van zijn nieuwe mede werkers. Terneuzen heeft im mers zo'n duizend leegstaande woningen beschikbaar. Er zijn weinig gemeenten in Neder land die daarop kunnen bo. gen.... (Van een onzer verslaggevers) „Wat in Phi lippine is gebeurd is heel erg en heel ernstig. Paar moet op zeer korte termijn iets aan gebeuren. Ook voor de gemeenschap van Phi lippine is dat hoognodig. We tullen over de te nemen maatregelen zeer spoedig «verleg plegen met de jus titie". Dt zei de heer W. Cosen, loco-burgemeester van de ge_ meente Sas van Gent, naar .aanleiding van de schokkende vechtpartij tussen Belgen en horlogeventers donderdaga vond in Philippine. De rijks politie heeft twee horlogeven ters, Van E. en Van W. beiden afkomstig uit het woonwagen centrum in Sas van Gent, in verzekering gesteld. Volgens adjudant Lernout verkeerde het tweetal tijdens het treffen met de Belgen onder invloed van drank De heer Lernout wees er op dat een politieoptreden tegen de horlogeventers minder een voudig is dan het op het eer ste gezicht lijkt. „Deze men sen treden in grote concentra ties op. Zodra ze er de lucht van krijgen dat een politieman in de buurt is doen ze of ze van de prins geen kwaad we ten. Dan heb je geen vat op ze. Bovendien heeft de politie meer te doen dan de hele dag achter deze mensen aan te zit ten". Een andere zaak is dat de politie blijkbaar niet voldoen, oe bevoegd is om tegen de horlogeventers op te treden zoals het publiek dat het liefst zou zien. Adjudant Lernout. «rukte het als volgt ui: „Mijn stok is kort. Ik hoop dat ik fWpfüSf i V- !3BB? SpPVi'1 0 Nu de regering het voornemen heeft om de sluitgaten in de Ooster- schelde met open caissons op te vullen is 't werk aan de kabelbaan juist voor dat de torens gereed wa ren gestaakt. Er moest nog maar één pyloon-kop geplaatst worden (toren achtergrond). Nu 't vrij wel zeker is dat de baan niet gebruikt zal worden, omdat de aanvoer van materialen voor 't dicht gooien van de stroomga- ten niet nodig zal zijn bij gebruik van caissons. V„- langere krijg. Op ««ogenblik kunnen we in- uerttaad niet meer doen dan we hebben gedaan. Hoe jam mer dat ook is". De adjudant voegde er aai* de indruk te hebben dat Scheurde in Philippine w,!L J de bewoners van het oonwagencentrum hard is aangekomen. .Laten we hopen rirw, if daaruit voldoende le de hoi5011 getrokken", aldus heer Lernout. fan onze oorrespondent) jEfNEUZEN In te nacht donderdag op vrijdag om vaaraT de Dl.itse kust-" te w r "Welle" bij hoog wa- geknm»er eigen kfaeht vlot 100 tn Seh'P dat met van A", ladlng oi weg was donmT-j rpen naar zee- Dep m' e tgmiddag om drie uur laai? van 0ss«nisse" bij „eD J ,er aan de grond Het Wh-i- oroboogvaren geen (Van een onzer verslaggevers) AARDENBURG De ge meenteraad van Aardenburg gaat tijdens de raadsvergade ring van dinsdagmiddag pra ten over het beplanten van de St- Pietersdijk met populieren- Die komen dan te staan op de langs de rijweg liggende stro- ken van de St. Pietersdijk- Voor deze beplanting geeft het rijk een subsidie van f 6 612 Geen geld geeft het rijk voor het planten van struiken langs deze dijk- Daarmee wil de gemeente dan ook wachten tot volgend jaar- Wat het plan ten van de populieren betreft blijft er voor de gemeente na aftrek van de rijkssubsidie nog een bedrag van ruim f 20 000 over, dat voor rekening van de gemeente Aardenbui-g komt- Tijdens de raadsverga dering zal de raad zich moeien uitspreken over het beschik baar stellen van dit bedrag- De heer H. Goossens, distriets- ambtenaar bij staatsbosbeheer zal de raad dinsdagmiddag meer informatie geven- Een ander voorstel, dat de Aardenburgse gemeenteraad tijdens deze versxlering be handelt, gaat over het aan schaffen van gamellen voor het verstrekken van warme maaltijden aan bejaarden in West-Zeeu wsch-Vlaanderen- Het is de bedoeling dat de gemeenten Aardenburg, Oost burg en Sluis elk een eenmali ge subsidie geven, genoeg voor ae aankoop van tien gamellen- Daarmee is een bedrag ge moeid van f 1259,27- Voor Aardenburg komt dat neer op een bijdragen van f 201,27- De raad zal dinsdagmiddag verder bekijken af het wense lijk is dat een gedeelte van de Kalverstraat voor vrachtauto's wordt afgesloten* In 1952 is besloten om de Kalverstraat :n de richting van Weststraat en Peurssensstraat gesloten te verklaren voor het verkeer met alle voertuigen, rij- en trekdieren en vee* Daardoor ma gde Kalverstraat van af de Peurssensstraat wel loor vrachtauto's worden ingere den* B* en W van Aardenburg vinden dat toch geen luiste situatie en stellen voor de Kalverstraat voor vrachtver keer te sluiten* Op een verzoek om subsidie van het nationaal brandpre ventie instituut stellen B -n W* voor niet in te gaan* Ook in voorgaande iaren is daar geen subsidie voor gegeven* Het Leger des Heils heeft zijn eerste vrouweliike divi sie-officier gekregen. In de zaal van het korps te Arnhem is majoor A. Mei berg CTeinstal leerd als divisie-officier van de Oost-Nederlandse divisie. (Van een onzer verslaggevers) SLUIS De gemeenteraad van Sluis zal tijdens de raads. vergadering van donderdaga vond 8 augustus een voorstel van b. en w. behandelen om het gedeelte van de St. Anna- straat tussen Sluis en de grens van de provincie over te ne- Het gaat hier om een weg van ruim een kilometer, om een fietspad wan bijna drie honderd meter en een doodlo pende weg van ruim honderd ineter, dat moet blijven be_ staan voor de ontsluiting van landbouwgronden. De provincie heeft de ge meente Sluis verzocht dit alles over te nemen. As gevolg van de aanleg van de nieuwe rondweg om Sluis zal de pro vinciale weg straks niet meer voor het doorgaande verkeer van belang zijn. De weg zal dan meer voor een verbin. dingsweg tussen de kernen Sluis en St. Anna ter Muiden worden. Bij de overname van de weg krijgt de gemeente Sluis geld toe. De provincie wil namelijk een afkoopsom betalen van ƒ242.520 en bovendien krijgt Sluis er verhardingsmateriaal en afwateringsmiddelen bij cadeau. Tijdens de vergadering van a.s. donderdagavond zullen de geloofsbrieven van de nieuw benoemde raadsleden worden onderzocht, waarna de raad dan besluit tot toelating van deze nieuwe leden tot de raad. Veel andere belangrijke on derwerpen staan niet op de agenda voor deze raadsverga dering Bij de ingekomen stukken zit overigens wel een verzoek van P. Metz b.v. in Sluis om een bioscoopvergun. nlng. Ongeluk Op rijksweg 61 nabii de afslag met de Komse- straat is de motorrijder G.F. uit Oostburg op een afriaandp trekker bestuurd door J.O. uit TJzendiikp gereden. F rped in de richting Terneuzen en be merkte te laat dat de trekker wilde afslaan. Hij liep een lin- keronderbeenbreuk op. (Van onze correspondent) TERNEUZEN Op het kruispunt Mr. F. J. Haarman- wegProvincialeweg Hoek- Terhole ontstond gisteren een aanrijding tussen een personen auto bestuurd door mevrouw G. de V.-de R. uit Zelzate (België) en een personenauto bestuurd door M. C. uit Zaamslag. Eén passagier werd licht gewond. De Belgische bestuurster verklaarde de au to van C. die uit de richting Sluiskil-brug kwam niet te hebben opgemerkt. Haar auto werd in de middenberm ge drukt en de naast haar zitten de A. V. uit Zelzate werd aan het hoofd gewond. Dokter Ste vens liet het slachtoffer per ambulance naar het Juliana- ziekenhuis te Terneuzen bren gen. De beide auto's werden zeer zwaar beschadigd. (Van onze correspondent) TERNEUZEN ln die nacht van donderdag op vrij dag werd ingebroken in gara ge Den Ouden aan de mr. F.J. üaarmausweg te Terneuzen en in garage Vervaet te Biervliet. Uit laatstgenoemde garage werd een geldkistje met onge veer tweehonderd gulden ge stolen. Ook de wasserij De Zon aan de Axelsestraat te Terneuzen kreeg in de nacht van donder dag op vrijdag bezoek van dieven. Voor zover kon wor den nagegaan werd daar niets vermist. In alle gevallen ver sohaften de dieven zich toe gang via een raam. Oefenduels Ter voorbe reiding op de aanstaande voet, balcompetitie heeft de West- dorpse vereniging RIA een vriendschappelijke wed strijd gespeeld tegen Racing White. Het werd een grote overwinning voor de Westdor, penaren, die Racing White een verpletterende 6-0 nederlaag bezorgden, nadat de rust al met 4—0 was ingegaan. Egbert Auenaerd nam vier doelpunten voor zijn rekening, terwijl Ge_ rit Emans en Eddy Verschelden beiden eenmaal scoorden. Van daag (zaterdag) treden de RIA.teams aan tegen Bier vliet 2 en 1, respectievelijk om 6 en 18 uur Wegverbetering De werk zaamheden aan de verbetering van het wegdek in de wijk Zwartenhoek zijn nagenoeg beëindigd. Nu de oude kassei en zijn verwijderd, heeft men een klinkerbestrating aange legd, die er voortreffelijk uit_ ziet. Volgende week wordt een begin gemaakt met de herbe- stratin-g van het andere ge deelte van Graafjansdijk, in de wijk Pssluis Daar zu-llen de werken worden uitgevoerd door het aannemersbedrijf De Ruijsscher. BERGEN OP ZOOM. Luxor, 20.00 en 23.30 uur: Vrolijke ontucht in Tirol 18 j. Roxy, 14.00 uur: Pippi zet de boel op stelten a.l. 20.00 uur: De kanonnen van Navarone 14 Tweede hal Stadhuis, Grote Markt Kunstwerk van de maand (t.m. 31 vug). Open ma. t.m. vrij. van 8.30-12.30 en van 13.30-17.30 uur. BURGH. Oud schoolgebouw, Kerk straat 3, expositie werken van diverse kunstenaars (t.m. 25 aug). Open dag. van 10.00- 19.00 uur. Op zondag geslo ten. DREISCHOR. Oude Hallenkerk, 20.00 uur: Orgelconcert door Dirk Jansz Zwart. GOES. Grand, 19.00 en 21.15 uur: Help de dokter verzuipt a.l. Kasporgo, Internationale feestweek „Kasporgo" met tal van buitenlandse Volksdans groepen (t.m. 10 aug). Toeristische dagen, diverse evenementen GMC (t.m. 3 aug.) Museum voor Z.- en N.-Be- veland, expositie „Met vlag en wimpel" (t.m. 15 sept). Open di. t.m. zat. van 10.00-12.00 en van 13.30-17.00 uur. GROEDE. Franse kerk, Expostie kunst groep Sinefala (t.in. 11 aug). HEILLE (Bij Sluis). Streeklandbouwcentrum, Overzicht landbouwgeschiede- nis van de streek met gewas sen- en kruidentuin, bijenkot, kinderboerderij, paardestal, dorsvloer, koestallen en café restaurant in een driehonderd jaar oude schaapskooi. Open ma. t.m. vrijd. van 10.00-12.00 en 13.00-17.00 uur. Zaterdag en zondag van 10.00-12.00 en 13.00-19.00 u-ur (tot 1 okt). HENGSTDIJK. Recreatieoord De Vogel, 20.00 uur: Dansavond. HULST. P. Leeraert-Nijs, 15.00 uur:! Schieting. Burgerzaal Stadhuis, exposi-; tie Communicatie (t.m. 4 aug).j Open ma. t.m. vrijd. van 9.00- 12.00 en 14.00-17.00 uur, zat. van 15.00-17.00 uur. Boekhan del Van Geyt, Steenstraat 2, expositie oude kaarten, etsen, gravures en keramiek (t.m. 31 aug). KLOOSTERZANDE. Hotel De Linde, 15.00 uur: Schieting op twee wippen. MIDDELBURG. City, 20.00 uur: De Maffia vergeet nooit 14 j. Stadhuis, Vleeshal, expositie werken van de graficus M.O. Escher, (t.m. 11 aug). Open dag. van 10.00-17.00 uur, zond. van 14.00-17.00 uur. Zeeuws Museum, Abdijplein expositie tekeningen van Bantzinger over de inundatie en droogma king van Walcheren (t.m. 31 aug). Geopend ma. t.m. vrijd. van 10.00-12.30 en 13.30-17.00 uur zat. en zon. van 14.00- 17.00 uur, bovendien iedere maandag tot en met vrijdag om 15.00 uur filmvoorstelling van Broken Dykes van Turn hout en Terug naar het eiland van Charles van der Linden Rijksarchief, St.-Pieterstraat 38, expositie Hugenoten in Zeeland van 9.00-12.30 en 13.30-17.00 uur. zaterdag van 9.30-12.30 uur (t.m. 31 aug). OOSTBURG. Ledel Theater, 20.00 uur: Vrolijke ontucht in Tirol 18 jaar. O SSENISSE. Verenigingsgebouw 19.45 uur: Bal m.m.v. Het Jumbo- Kwartet. SLUIS Raadskelder Stadhuis. Expo sitie schilderijen van Maurice Debaillie uit Nieuwmunster, België (t.m. 16 aug). Open dagelijks van 10.00-12.00 en van 14.00-18.00 uur. St.-ANNA TER MUIDEN. Voorm. Raadhuisje, Exposi tie schilderijen en beeldhouw werk van Jos But en Ray mond de Meester de Betzen- brouck (t.m. 15 sept). Open dagelijks van 10.00-12.00 en 14.00-17.00 uur. TERNEUZEN. Luxor, 20.00 uur: Poesjes in een Mannenhuis 18 j. Speulerieë, 14.00 uur, Slui ting met slotvuur. Museum, Burg. Geillstraat 2, expositie Hollandse en Vlaam se munten (t.m. 3 aug). Open di. t.m. zat. van 14.00-17.00 uur. VLISSINGEN. Alhambra, 19.00 en 21.15 uur: De 14 Karate vrouwen 18 J. VOGELWAARDE. J. Vernimmen, 15.00 uur: Schieting. YERSEKE. Oosterscheldedag met vlootshow. Van 11.00-16.00 uur, gratis mossebnaaltijd. Voorts kermis, milieumarkt, muziek, bal, taptoe en vuur werk. IJZENDIJKE. Streekmuseum, expositie Cadzandse kamer, landbouw, heemkunde, en archeologie (t.m. 15 sept). Geopend werk dagen van 1'0.00-17.00 uur, zond. van 14.00-17.00 uur. De Molen, expositie werken van Nederlandse en Belgische kunstenaars en van een Oos tenrijkse kunstenaar (t.m. 17 sept). ZIERIKZEE. 't Lange Uus, expositie „Droomwereld in water- en olieverven" van de Kloetingse kunstenaar Gerard Menke (t.m. 30 aug). Open van 9.00- 12.00 en 13.30-18.00 uur. Op do. bovendien van 19.00-21.00 uur. Op zon- en ma. geslo ten. ZUIDDORPE. A. de Block, 15.00 uur: Sohieting. ANTWERPEN. Middelheimpark, expositie Belgische beeldhouwkunst met ca. 150 beelden van de voor naamste Belgische kunste naars. Geopend alle dagen tot 6 okt. Bouwcentrum, Jan van Rijswijcklaan expositie De Mens waarin het verschijnsel mens in zijn totaliteit wordt voorgesteld, (tot 31 aug). Mu seum Vleeshuis, Vleesbouwer- straat B-2000, expositie Ruc- kers documenten en instru menten geopend dag. van 10.00-17.00 uur. Op ma. geslo ten (tot 1 okt.), BRUGGE. Kathedraal, Orgelconcert door L. Kramer en M. Liieker. Groeninghemuseum, exposi tie schilderijen uit Vlaanderen en Holland van tussen 1450 en 1750 afkomstig uit de Nationa le Galerij in Praag (t.m. 20 okt). (Van onze correspondent) TERNEUZEN De stich ting ruilbeurs Zeewsch.Vlaan- deren organiseert op zaterdag 17 augustus in het Zuldland- theater te Terneuzen een ruil beurs voor postzegels, sigaren bandjes, prentbriefkaarten, munten enz. Tevens wordt er om 15 uur een veiling gehou. den van allerlei hobby-artike len, waarvoor men zich kan opgeven bij Ronny Verberk moes, Wilgenplantsoen 19 te Terneuzen of de heer Dee, Ou- denregenstraat 14 te Ter neuzen. Daarnaast zal er een verloting worden gehou den. Uitgave Uitgeversmaatschappij De Stem B V. Editie Zeeland RAYONKANTOREN TERNEUZEN Nieuwstraaf 9, tel. 01150-7920 (4 lijnen)- HULST Steenstreat 14. tel 01140-3751 (3 lijnen): GOES: Klokstraat L tel. 01100-8030 (3 lijnen). KANTOORUREN Maandag t.m. vrijdag 8.15 12.30 en 13.30 - 17.00 uur.f BUITEN KANTOORUREN ADVERTENTIE-EXPLOITATIE Breda Maandag t.m. vrijdag van 19.00 - 20.00 uur. tel 01600 - 22341 zaterdag van 10 00 - 11,00 uur. tel 01600 - 49900 zondag van 20.00 - 22.00 uur, tel. 01600 - 22341. BEZORGKLACHTEN Zeeuwsch-Vlaanderen tel. 01140 3751 of 01150-6297 Midden- Zeeland 01100 - 4944. HUIS AANSLUITINGEN REDACTIE Chef Zeeuwse redactie- S. C Augustijn, kantoor Nieuwstraaf 9 Terneuzen. tel. 01150 - 7920. privé tel. 01150- 5745, algemeer re dacteur Zeeland; A. F Koopman, kantoor Kromme Weele 4 Middelburg, tel. 01180 - 7764, privé tel 01180- 7438: redacteur Midden-Zeeland- drs. J. Bouwmans. kantoor Kinkstraat I, Goes tel 01100 - 8030. privé Zuidvlietst.raat 53. Goes, tel 01100 - 8138; redacteur te Terneuzen en Kanaalzone: G van Berkel, kantooi Nieuwstraat 9. Terneuzen. tel. 01150 -7920 privé tel 01150 4866: redacteur W Z -Vlaanderen: R van der Helm. Melkweg 40 Oostburg, tel. 01170- 3370; sportredactie Zeeland: T. Koomen tel. 01155 2594 FOTOJOURNALIST ZEELAND C. J. de Boer, Trumanlaan 10, Axel. tel. 01155 - 2237. ABONNEMENTEN-EXPLOITATIE Inspecteur Zeeland: P. Konings, tel. 01150 - 6297. ADVERTENTIE-EXPLOITATIE Inspecteur Zeeland: C. Menu, tel. 01100-4316. BERGEN OP ZOOM Luxor 14.00 uur: Jallhou- se rock a.l. 20.00 uur: Vrolijke ontucht in Tirol 18 j. Roxy 14.00 uur: Pippi zet de boel op stelten a.l. 16.00 en 20.00 uur: De kanonnen van Navarone 14 Expositie Zie onder za terdag. BURGH Expesitie zie onder zater dag. GOES Grand 14.30 uur: Robin Hood van Sterwood Forest a.l. 19.00 en 21.15 uur: Help, de dokter verzuipt a.l. Expositie Zie onder za terdag. GROEDE Expositie zie onder za terdag. HEILLE (bij Sluis) Expositie Zie onder za terdag. HULST Exposities Zie onder za terdag. KAPELLEBRUG Edm, Phuye 15.00 uur: Kermisschietinig, georg. door „Roskam". KliOOSTERZANDE Hotel De Linde 15.00 uur: Schieting op twee wippen. KOEWACHT A. de Kind 15.00 uur: Schieting. LAMSW AARDE R. Heijens 15.00 uur: Schieting. MIDDELBURG City 14.30 uur: Hoogte punten uit 50 iaar Disney te kenfilms a.i. 20.00 uur: De Maffia vergeet nooit 14 j. Exposities Zie onder za terdag. OOSTBURG Ledel Theater 14.00 uur: Old Shatterhand a.l. 16.30 en 20.00 uur: Vrolijke ontucht in Tirol 18 j. SLUIS Expositie Zie onder za terdag. ST.-ANNA IER iVIl lDEN Expositie Zie onder za terdag. TERNEUZEN Luxor 14.00 uur: Tarzan's grootste gevecht a.l. 16.30 en 20.00 uur: Poesjes in een man nenhuis 18 j. VLISSINGEN ALHAMBRA 15.00 uur: De vlam en de pijl J4 j. 19.00 en 21.15 uur: De 14 karate vrouwen 18 j. VOGELWAARDE J. vernimmen 15.00 uur; Schieting.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 5