licht op groen voor hulpactie Nederlandse militairen half augustus naar droog Soedan FAO WH NIEUWE SAHMAMP VOORKOMEN DAF gebouwd uit veiligheid Boersma ziet geen reden verbod levensgevaarlijke tot arbeid Consumentenbond lacht om «gezondheids armband" Grote overwinning voor Ian Smith Veroordeling kan Nixon miljoenen kosten Sierlijk voor het blok staan Huis. motor voorin,variomatic achterin; de ideale aewichtsverdelina vooreen ESTEDING BENZINE tankenl VISSER denM - Ternes TE MIDDELBURG TLAAN 6 ,d Twee maanden Voorzichtig Droog NA ONGELUK MET NACHTCLUBDANSERES Ruim halve eeuw lang raadslid Document over wreedheden tegen Duitsers Nederlanders aangehouden voor hasj smokkel Yietcong opent vijfde front BEGIN Rode Kruis helpt Cliili, Vietnam en Bangla Desj Wiar moeten we met die vrije dag in vredesnaam heen? Vrijdag 2 augustus 1974 1974 te 11.00 uur voortijd m openbare werken var mens burgemeester en wfl in het openbaar worden a?J en riolering Amerstrs Oosterselieldestrf in in het exploitatiepli^ ingsreglement is op deze I® g met uitzondering van art| ement. andere: m, 0 60 cm en 0 80 cm 1318 l werken '2800 ■ken 3060 sjl ig bedraagt 90 werkbare weff| ningen zijn vanaf maanoal lar op het kantoor van opi ter Geillstraat 2 te TernW m. tegen betaling van I '1 post is mogelijk na sto ning 30055 ten name van der vermelding van: „w 23 augustus 1974 te 11.00 'an het kantoor openbare ogen en eventuele nota, inzage vanaf maandag - 12.00 uur v.m. op het Karn ingssom geschiedt in 8 tefl jetten dienen op vrijoagi ;e 11.00 vm. bezorgd te uiterlijk te 11.00 v.m. bezor. erzaal van het kantoor m* ïun aanbieding gedurer^f61 ibesteding gestand te a 48 mnd Op 60l"n'; f 10.000 124» f 15 000 I] 20.000 t™' 25.000 's" Ook luïsinliHB<l''ï i bodrtgtO' ieringskantoor on). Binnen 24 uur <S"eq e werkgever. (Van onze redactie binnenland) DEN HAAG Een de tachement Nederlandse militairen zal - behoudens onvoorziene omstandighe den - half augustus naar het door langdurige droog te geteisterde westelijk deel van het Sahelland Soedan (Midden-Afrika) vertrekken om daar hulp te gaan verlenen bij voed- seltransporten en -distribu ties. Het definitieve groene licht voor deze operatie is in Den Haag gegeven door de betrokken ministeries van Ontwikkelingssamen werking en van Defensie. De directeur-generaal van de voedsel- en landbouwor ganisatie van de Verenigde Naties had Nederland in april j.l. om actieve hulp voor de distributie van goederen in droogtegebieden in Afrika gevraagd. De uitzending van het detachement wordt gefi nancierd uit ontwikkelings gelden en zal circa vier mil joen gulden kosten. Medio volgende maand zal een begin worden gemaakt met de overbrenging door de lucht van een transportdeta chement van de koninklijke landmacht, dat is samenge steld uit personeel (vrijwilli gers) van de rampenbrigade van de landmacht en onder leiding zal staan van majoor P. A. Hehmholt. Het detache ment telt 70 man. en 18 3- tons vrachtwagens. De over brenging van personeel en materiaal vanuit Nederland naar Soedan zal geschieden met behulp van grote Hercu les transportvliegtuigen van een buitenlandse burger luchtvaartmaatschappij Op het ogenblik zijn hierover nog onderhandelingen gaan de. De hele operatie zal circa vijftien vluchten vergen en ongeveer tien dagen duren. Aangenomen wordt dat het convooi begin september operationeel zal kunnen zijn, Het basiskamp van de Ne derlandse militairen zal lig gen in Elfasher, in de weste lijke Dafurpro-vincie. In dit gebied wonen twee miljoen mensen (onder meer in de 0 Dit is de genieveld.com pagnie van de Nederlandse militaire rampenbrigade, die wordt ingezet bij rampen in Nederland of daarbuiten. stedten El Geneina, Kutum en Nyala), maar bovendien ver blijven hier onder meer 10.000 vluchtelingen uit de Sahellanden Tsjaad en Ni ger. In eerste instantie is de diuiur van de uitzending van de militairen bepaald op twee maanden. Het detache ment zal vrijwel geheel zelf standig iin zijn werkgebied opereren, waarvoor logistieke voorzieningen zlijn getroffen, zoals de aanvoer door de lucht van benzine uit de ha venstad Port Soedan. Tevens zal men zelf voor het onder houd van de voertuigen en voor de medische begeleiding van het personeel kunnen zorgdragen. In bet voor de Nederlan ders te bewerken gebied heeft het ontwikkelingspro gramma van de Verenigde Naties via de S-oed-anese re gering 4.000 ton voedsel be schikbaar gesteld voor de slachtoffers van de droogte. Wegens het gebrek aan eigen transportcapaciteit zal de aanvoer van voedsel per treiin geschieden vanuit de hoofdstad Khartoem naar Nyala, waar Nederlandse trucks zorgen voor het tran sport naar afgelegen plaatsen iin de Dafurprovinoie. Uit de bevindingen van een Nederlandse verken ningsmissie is gebleken, dat het noodzakelijk is dat de actieradius van het detache ment in het begin van zijn verblijf beperkt zal blijven tot Elfasher en omgeving. In dit deel van de Soedan maakt de huidige regentijd de wegen vrij moeilijk be gaanbaar. De toestemming voor de operatie in Soedan kon wor den gegeven, nadat de juris ten van het ministerie van Defensie de tekst van de verklaring tussen beide lan den nauwkeurig hadden be studeerd en in orde bevon den. Tevoren had de militai re missie, onder leiding van luitenant-kolonel J. P. Hoon- dert, bij de betrokken depar tementen rapport uitgebracht van hun bevindingen naar de uitvoerbaarheid van de hulp actie in dit door droogte geteisterde gebied in Soedan. Hoewel het rapport niet op alle punten even gunstig oor deelde, bleken er voldoende wegen te zijn, die in vrij goede staat verkeerden. De militaire missie vertrok 6 ju li naar Soed'am en keerde op 18 juli weer op Sohipbol te rug. De grote mate van omzich tigheid, waarmee de bespre kingen over uitzending van Nederlandse militairen zijn geschied, vloeien voort uit de „onaangename" ervaringen, die Nederland heeft ge-had met een ander Sahelland, Ni ger. Aanvankelijk zouden militairen begin mei in dit 1-and hulp gaan verlenen, maar toen de voorbereidin gen voor het convooi al in een vergevorderd stadium waren, liet de Nigeriaanse regering op 20 mei weten dat dit land een Nederlands militair convooi geen toegang zou verlenen. Het pas ge vormde nieuwe bewind tole reerde geen buitenlandse mi litairen meer op zijn grond gebied, zo werd gezegd. Toen de militaire missie op 18 juli j.l. terugkwam in Ne derland dreigden opnieuw problemen: het zou in Soe dan hard regenen. De Soeda- nese ambassade in Londen bevestigde, dat er in de week van 15-20 juli in Soe dan regen was gevallen, maar dat bleek bij navraag alleen het geval geweest te zijn in de buurt van de hoofdstad Khartoem. ROME Vertegenwoordi gers van 42 Afrikaanse lan den zijn naar het in de In dische oceaan gelegen eiland Mauritius gekomen om voor stellen te bespreken die op dramatische wijze de levens van miljoenen mensen kun nen beïnvloeden. Zij zijn gekomen om de achtste regionale conferentie van de FAO, de Voedsel- en Landbouworganisatie der Verenigde Naties bij te wo nen. De conferentie is van groot belang omdat zij is ge wijd aan de zes jaar van rampzalige droogte in het Westafrikaanse Sahelgebied en aan ideeën om het leven van de bevolking van dit ge bied weer wat dragelijker te maken. Deskundigen van de FAO zijn van mening dat alleen een gebundeld internationaal optreden een nieuwe ramp kan voorkomen. De directeur van de FAO, de Nederlander dr. Addeke Boerma, zal op de tot 17 augustus durende conferentie een ambitieus plan presente ren dat de aanleg wil van voedselvoorraden in de be dreigde gebieden zelf. In noodgevallen kan dan onmid dellijk uit deze „graanschu ren" worden geput en hoeft men niet te wachten tot het trage apparaat van internati onale hulp op gang is geko men. Miljoenen Afrikanen hoeven dan ook niet langer voor hun voortbestaan afhan kelijk te zijn van de grillige liefdadigheid van de beter bedeelden in de ontwikkelde landen. Toen zes Westafrikaanse landen Mauretanië, Sene gal, Mali, Niger, Boven-Volta en Tsjaad uiteindelijk de Sahelzone in maart vorig jaar tot rampgebied ver klaarden was het al te laat om de ergste gevolgen van de droogte weg te nemen. Zes miljoen mensen zagen zich toen al voor een langza me hongernood gesteld of werden door ziekten be dreigd. Duizenden gezinnen moesten hun verschroeide gronden verlaten, op weg naar vruchtbaardere streken, hun veestapels verliezend. Tegen de tijd dat het we reldgeweten was wakker ge schud hadden de meeste no maden en boeren in het Sa helgebied al geen rund of schaap meer over. Ook toen de hulpverlening eenmaal op gang was gekomen gingen nog kostbare maanden verlo ren voordat het voedsel op de moeilijk bereikbare plaatsen in net binnenland arriveerde. Het plan van de FAO ls opgesteld om ervoor te zor gen dat een dergelijke cata strofe niet weer gebeurt. Be halve de vorming van regio nale voorraden, die u,it de rijke landen zouden moeten komen als onderdeel van hun hulpprogramma's wil de FAO voorts maatregelen om de voedselproduktie in Afri ka zelf te vergroten en de handel te bevorderen. Soedan is ruim 30 maal zo groot als Nederland en telt bijna zeventien miljoen in- wioners, waarvan verreweg het grootste deel in en rond dehoofdstad Khartoem woont. Vrij droog is het ook in het zuiden van Soedan, bij de grens met Oeganda. In dit gebied zuilen mogelijk andere Westeuropese landen voed seldistributies gaan verrich ten. Militairen van de konink-' lijke landmacht hebben in het recente verleden in het buitenland driemaal hulp verleend. In november 1967 gingen 130 man van de genie naar het door overstromingen geteisterde gebied rond de Italiaanse rivier Arno (bij Florence). Op grote schaal werd toen water gezuiverd. Van mei 1968 tot mei 1969 waren 21 militairen van de Genie werkzaam in de India se stad Bihar. In dit droge gebied werden verschillende putten geslagen voor de wa terwinning. De grootste Nederlandse militaire operatie werd tus sen november 1969 en maart 1970 uitgevoerd in Midden- Tunesië, waar destijds grote overstromingen veel onheil aanrichtten. Wederom waren het genisten ruim 200 man van een constructieoom- pagnie die met voertuigen en materieel naar dit be dreigde gebied werden ge stuurd. Ruim drie maanden lang hielpen de militairen met onder meer puin ruimen en het aanleggen van dijken. (ADVERTENTIE) bond' uriïr Er is naar de menin£ van de Consumenten- I ritidheiik 1 nie,ts ^aar van de heilzame werking van de „ge- I clametol armband" uit JaPan. In quasi-wetenschappelijke re am kond. w.ordt ,de armband lof toegezwaaid als hét middel I Uloeddn.o ho«fdpijn, spit, slapeloosheid, hysterie, hoge °m ïe/mi,ii,'„F1UW ch en vele a,,dere kwalen te bestrijden en mptitenh,,. en ',eugd in stand te houden. Volgens de Consu halen an lnen er heter lachend de schouders over op 0miiat'vÏÏrdt de Sezondheidsarmband veel verkocht, vooral ook helpt i)„ U, ,'ru'kers suggereren dat het middel voor hun kwaal mg' w wordt beweerd, zou erop berusten dat de 0® h„ sroagnetisch worden opgeladen, ban,] Iaak °ok nog „echt" te doen lijken, wordt bij de arm- "inistari. certificaat ingesloten met een verklaring van het Mtken dat a? 5'C""ndl,eid 'n Tokio. Bij navraag is evenwel ge- Wtett Ook a ""kant het certificaat zelf vervaardigt en erbij e Prijs is niet mis: variërend van 39,50 tot 87,50. DEN HAAG (ANP> Minis ter Boersma is niet van plan maatregelen te treffen inzake de veiligheid van danseressen die tot het vermaak van het publiek levensgevaarlijke ar beid verrichten, zoals recente lijk in een Rotterdamse nacht club is voorgekomen. In zijn antwoord op schrifte lijke vragen van het ARP- kamerlid mevr. van Leeuwen stelt de minister voorop, dat hij het gedwongen optreden van wilde dieren in een kooi met een danseres tot de op zijn zachtst gezegd minder ge slaagde vormen van vermake lijkheid acht. te behoren. Wan neer zich dan een bijzonder tragische gebeurtenis afspeelt zoals mevr. Van Leeuwen be doelt, ligt het voor de hand het toestaan van dergelijke schouwspelen aan die orde te stellen. Maar los van de vraag hoe iemand hier individueel over oordeelt moet, volgens de minister van Sociale Zaken, worden geconstateerd dat al dit soort activiteiten gemeën hebben dat haar attractie voor het publiek juist gelegein is in de behendigheid waarmee de personen die deze uit- of me de uitvoeren, vrijwel altijd weten te voorkomen dat het gevaar inderdaad tot ongeval len leidt. Minister Boersma wijst erop dat in de meeste gevallen vergaande technische beveiligingsmaatregelen niet denkbaar zijn zonder de werk zaamheden zelf feitelijk onmo gelijk te maken of van haar speciale karakter te beroven. Daar komt bij dat er een grote verscheidenheid van hierbe- doelde, min of meer gevaarlij ke, werkzaamheden is. Af doende maatregelen zouden slechts kunnen worden getrof fen in de vorm van een alge heel verbod. Omdat echter de kans op ongevallen niet zoda nig groot is dat deze aanlei ding geeft om hen, die het risico aanvaarden, tegen zich zelf in bescherming te nemen, zou een algemeen verbod maatschappelijk gezien moei lijk aanvaardbaar zijn. Zo'n verbod is dan ook, voor zover de minister bekend, in geen enkele land uitgevaardigd. SALISBURY De Rhodesi- sche regeringsleider Ian Smith en zijn Rhodesische front zul len ooik de komende vijf jaar in het parlement te Salisbury geen blanke oppositie hebben. Bij de dinsdag gehouden ver kiezingen veroverden zij, evenals bij de vorige drie ver liezingen in de afgelopen twaalf jaar, alle vijftig voor blanken bestemde zetels. De Rhodesische partij die ditmaal voor bet eerst de kans had de absolute heerschappij van de partij van Smith te breken, kwam nergens aan te pas. Het stemmental van de oppositie bleef in de meeste gevallen bij de traditionele 20 pet. Alleen in het kiesdistrict Midden-Salisbury, waar behal ve de blanken ook Aziaten en kleurlingen stemgerechtigd waren, werd de regeringspar tij ernstig in gevaar gebracht. Met sledhts een meerderheid van drie stemmen won zij daar tenslotte de strijd. In totaal bedroeg het aantal stemgerechtigden 82.000, ver spreid over 50 districten. De opkomst bedroeg ruim 90 pet. Er werden acht negers geko zen in het parlement. In deze GEULLE (ANP) In het bij Maastricht gelegen plaatsje Geulle is de heer J. Thijssen 51 jaar onafgebroken raadslid geweest. De 77-jarige heer Thijssen zal in september niet meer in de gemeenteraad van Geulle terugkeren. Bij zijn af scheid noemde burgemeester mr. L. Schepers van Geulle het een unicum in Nederland dat de heer Thijssen het zo lang als raadslid ieeft litge- houden. De laatste 28 jaar was de heer Thijssen wethouder van Geulle. „Ik heb het werk altijd met plezier gedaan", zegt hij, .,maar het wordt nu tijd dat een jongere mijn plaats inneemt". BONN (RH) Een offici eel document over misdaden en wreedheden die aan het eind van de tweede wereldoorlog tegen Duitsers begaan zouden zijn, zal voorlopig geheim blij ven, zo heeft het Westduitse kabinet besloten. Een regeringswoordvoerder zei echter dat het document, 4.800 pagina's lang, woensdag a.s. opnieuw zal worden be sproken wanneer de verant woordelijke minister, minister van binnenlandse zaken Wer ner Mjaihofer, weer aanwezig is. Het document is in de laat ste vij jaren samengesteld Een politicus vam de oppositie, de oud-minister voor vluchte lingen en uitgewezenen uit Oost-Europa Heinrioh Winde len, heeft herhaaldelijk publi- katie van het document geeist. Het aantal Duitsers dat tijdens de massale verdrijving uit voormalige Duitse provincies en bezette gebieden het leven heeft verloren, wordt geschat op 2,3 miljoen. Windelen, zelf vluchteling uit het oosten, heeft opdracht gegeven het document samen te stellen toen hij in 1060 minister BREMEN (DPA) De Westduitse politie heeft een 25 jarige Nederlandse korporaal uit Amsterdam, T.K. en een 17-jarige landgenoot van hem aangehouden wegens handel in verdovende middelen. De kor poraal, die bij de Nederlandse NAVO-troepen in Seedorf (Neder-Saksen) is gelegerd, zou de afgelopen twee jaar in Noord-Duitsland in hasj heb ben gehandeld. Hij werd in het begin van deze week gear resteerd bij zijn terugkeer van een bezoek aan Amsterdam. In een plastic-tas onder zijn auto stoel had de militair 3.100 gram hasj ter waarde van ongeveer 1-5.000 mark verstopt. In zijn particuliere woning arresteer de de politie een 17-jari-ge Ne derlander die in het bezit was van 83 doses lsd. Tevens wer den drie Westduitse -afnemers aangehouden. SAIGON Bij de strijd om de Da-Nang, de tweede stad van Zuid-Vietnam, hebben Vietcong-troepen gisteren een vijfde front geopend. Na een korte slag namen ze twee dor pen en twee bases van rege ringstroepen in op 43 km. van de stad. Sinds de Vietcong twee weken geleden een of fensief in dit gebied begon zijn nu ongeveer 80.000 men sen in veroverde dorpen onder Vietcong-besbuur gebracht, zo is in Saigon meegedeeld. kieskringen waren ongeveer 8.000 van de 5,5 miljoen ne gers kiesgrechtigd. Voorts werden acht negers dioor hun sta-mmen afgevaardigd. De Af- frikaan-se Nationale Raad (A.N.C.) had als politieke spreekbuis van de negermeer-i derhield officieel de verkiezin gen gehoycot. Premier Smith heeft zijn doel bereikt. In de verkie zingscampagne had hij de toe komstige veiligheid van de 260.000 blanken afhankelijk gesteld van een gesloten poli tieke eenheid. Vo-lgens hem zouden de vijanden van Rho- desië het verlies van ook maar een zetel aan de oppositie be groeten als het begin van het verval van het land. „Wij Rhodesiërs zijn nu nog meer aaneengesloten dan ooit", ver klaarde de eersteminister toen de uitslag bekend was geworden. De leider van de verslagen blanke oppositie, Gibbs, die in zijn kiesdistrict Bulawayo 37 pet van de stemmen op zich verenigde, verklaarde ondanks de nederlaag: „Dit is het begin van een nieuw Rlhodesië. Het Rihodesisdhe front begint te verrotten. Het is de laatste maal dat het aan de macht is gekomen". Het was een verrassing dat Allan Savory, die leider was van de Rhodesische partij tot dat hij onlangs uittrad wegens een geschil met het bestuur, met grote meerderheid werd verslagen door een kandidaat van de partij van Smith. Commentaren van de poli tieke leiders van de zwarte bevolking waren nog niet voorhanden. Smith moet een geheel nieuwe regeringsploeg samenstellen. Zeven ministers die hijna de helft van het oude kabinet vormden, hebben laten weten dat zij zich niet meer beschikbaar stellen. (Van onze correspondent) WASHINGTON President Richard Nixon, die al reeds onder zware financiële druk staat als gevolg van een na vordering van de belasting van bijna een half miljoen dollar en de betalingen die hij moet verrichten om zijn bezit tingen in San Clemente te kunnen behoud-en, is vrijwel bankroet wanneer de Senaat hem zou veroordelen. Hij ver liest dan niet alleen het presi dentschap en zijn eer maar ook: 1. Het recht op een pensioen van 60.000 dollar per jaar, van januari 1977 tot aan het einde van zijn dagen. 2. Het recht op een vergoeding van 96.000 dollar per ja-ar voor een staf van een kantoor die hem de rest van zijn leven kan bij-staan met het uitsorte ren van zijn paperassen en het te boek stellen v.an zijn presi dentiële daden. 3. Het recht op een weduwen- pensioen voor zijn vrouw Pa tricia van 20.000 dollar per jaar. 4. Hij kan worden uitgestoten van de orde van advocaten waardoor hij mogelijke in komsten uit zijn oorspronkelij ke vak verliest. 5. Hij heeft een goed deel van zijn belastingschuld van 467.000 dollar betaald, maar er staat nog een bedrag uit van 140.000 dollar dat hij in 1969 te weinig heeft betaald. 6. Zijn schulden en zijn ver lies van pensioen en andere vergoedingen zouden hem kunnen dwingen zijn buiten verblijven in San Clemente en Key Biscayne te moeten ver kopen. Nixon kan, indien hij wordt afgezet, waarschijnlijk aan zienlijke bedragen verdienen aan royalties op zijn memoi res, gewijd aan zijn tumultu euze loopbaan. Waarschijnlijk behoudt hij zijn pensioenrech ten die gebaseerd zijn op zijn diensten in het Huis van Af gevaardigden en de Senaat en als vice-president onder Dwi-ght Eisenhower. Het totaal daarvan is rond 18.000 dollar. BERT VAN VELZEN Er zijn maar weinig bouw- produkten die zo populair ge worden zijn als de sierblokken, die tegenwoordig in onvoor stelbaar veel soorten en vormen van de produktieband rollen. Toch valt het op dat eigenlijk maar weinig soorten de weg naar tuintjes vinden, als af scheiding, versiering, borderaf- zoming enz. Eén van de twee soorten blok ken kom je overal tegen, en de tientallen anderen zie je zel den. Wie wat met sierblokken wil gaan stoeien, doet er daar om goed aan bij de handelaar eerst eens een foldertje te vra gen. Dan kom je op heel wat méér en andere mogelijkheden En kijk zelfs dan nog even verder, want een fabriek als Bredero. die de over bekende B2 sierblokken maakt, is met zijn folder niet altijd „bij"; telkens verschijnt er wel weer een nieuwe vorm. De nieuwste b.v. is nu het „Rocalo-blok", zoals de meeste andere 30 x 30 x 10 cm. groot maar sterk afwijkend van vorm, een beetje nweilijk om- schrijf baar. Het is een recht hoekige U op een omgekeerde T. Het blok kam in allerlei standen worden verwerkt, en dat levert dan een heleboel verschillende totaalvormen op. Echt een ding dus waarop je je eigen fantasie kunt uitle ven- Vaak worden sierblokken gebruikt om er langwerpige plantenbakken enz. op te zet ten. Voor dit doel is het Boca- lo-blok bij uitstek geschikt. En dat hoeft dan niet alleen in de tuin te zijn. Ook binnen werken sierblokken erg deco ratief. De vorm van het nieu we blok leent zich ook goed tot het opbouwen van een wandrek. Leg er planken, of geplastificeerde meubelpane len van 30 cm breed overen- je bouwt een wandmeubel'9 in een kwartier. Er komt geen timmeren of lijmen aan te pas. En zo nodig is de hele zaak weer weg te halen. In plaats van planken of panelen kun nen ook dikke glazen platen worden gebruikten beide ma terialen afwisselen kan na tuurlijk ookDoodeerlijk be ton doet het in de meeste interieurs erg goed, maar wie dat toch te grof vindt, kan in vele soorten sierblokken ook. uitvoeringen krijgen die wat meer aan interieur-gebruik aangepast zijn. Ze zijn nl. vaak in kleuren te koop. Behalve betonnen sierblok ken zijn er trouwens ook ke ramische, dus van klei gebak ken soorten. En een heel goed gesorteerde bouwmaterialen- handel of een bouw supermarkt kan ook nog zeer fraaie sier blokken in fijne witte cement leveren, o.a. de zogenaamde Weser-Waben. We willen maar zeggen koop niet direct het eerste het beste blok, dat jan en alleman al heeft, maar kijk eerst eens goed rond. En bent u aan het metselen van de blokken toe neem dan een kant en klare metselspecie, en meng daar flink wat bouwHjm doorheen. Dan krijkt u een ijzersterke specie. DEN HAAG Het Neder landse Rode Kruis verleent be gin deze maand voor bijna 60.000,aan hulp in verband met calamiteiten in Bamgïa Desj, Chili en Zuid-Vietnam. Chili en Bangla Desj zijn on langs door ernstige overstro mingen getroffen, terwijl im Vietnam de oorlogshandelingen voortduren. (ADVERTENTIE) NS geeft u 35 antwoorden op die vraag. Bijvoorbeeld Brugge, Avifauna, Beekse Bergen of Flevohof. U vindt ze in de brochure 'NS dagtochten 1974'. Uitgekiende programma's voor een dagje uit. Aantrekkelijke prijzen dank zij redukties De kleurige brochure ligt op 't station voor u klaar. NS dagtochten gaan altijd door. iSBHHH

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 9