10/ 2/0 Broek uit de (Parijse) mode Kar uiet uit de winkel WM VERLIEST OPNIEUW Warme lucht dichterbij Spanning om Cyprus blijft Vandaag 1 Nixons vierde ex-minister beschuldigd van misdrijf Kerk moet falen in Mozambique erkennen aresse Vanochtend beslissing in Geneve? Nederlands gezin stopt steeds meer geld in auto Onder druk van boeren in Groningen, Zeeland, W.-Brabant ÉBBIian ïn Huis Spaarplan (NEDERLAND)^! Congres rekent op grote meerderheid voor of zetting John Conally Crisis Oostenrijkse brug stort in zeker 4 doden PATERS VAN DE H.H. HARTEN IN BA VEL: Schoten .Komedie" Guinee-Bissau vraagt VN om toelating weten tij te bieden heeft. [istzegel naar 3TICS B.V, fcn op Zoom. fefoon pakken! van de afdeling I voor het maken |tepercentage van luis Spaarplan is ni Zodat u weer wat het geld voor het <unt komen. jenoeg om nog eens ia te gaan wat in gunstigste lis. lis u een deel van uw rkelijk wat langer vast [en te meer om naar ank in uw buurtte ze u met alle an informeren over spaarvormen. iken te Terneuzen bestaat je eisen stelt aan: jaar met middelbare schW I goede Kennis van de Enge ndidaten met ervaring correspondentie, het een gedeelte van de conti e aan voeren. ris, goede secundaire arl 'erkklimaat. >elangstelling hebben dan w' I ren met de afdeling Pers°nLj tel. 01150-8920 toestel teoteur: Dr. W. A. J. M. Harkx Lfdredaeteur: L. Leijendekker Ketie en admimstratie-adres: ■wuii-straat 9. Terneuzen, tel. (01150)-79 2ü ■mnnementsprüs Im 70 eet kwartaal; 8,35 per maand, esse nummers 45 cent. t^ngu°eversmaatschappü De Stem B V, wjerstraat 16. Breda DE DINSDAG 30 JULI 1974 27e jaargang No. 7412 Uitgeefster Uitgeversmaatschappij De Stem B.V (Van een onzer verslaggeefsters) BREDA tü.i de meeste 1 'ranse modekoningen is de broek voor de vrouw in de nieuwe herfstcollectie 1974 niet meer te vinden. Me vrouw Valéry Giscard d'Es- t-ing en jean-Louis Cherrer toni" helemaal geer. broe- fcen, Pierre Cardin laat al ken knickers (kniebroeken zien en Yves St.-Laurent brengt wel enige broeken maar veel minder dan vorige jaren. De Nederland te mode huizen zijn echter niet van plan Parijs in dit opzicht te volgen, omdat ze er zeker van zijn dat de Nederlandse vrouw het niet meer zonder pantalon kan stellen. In d» winkels zullen komende herfst en winter dan nok net zoveel broeken als andere ja ren in de verkoop gebracht worden. De broek is voor veel vrouwen al jarenlang kle dingstuk nummer een. De i bewegingsvrijheid die de da- nies door dit kledingstuk hebben verworven, zullen ze niet tauw meer prijs geven. De Nederlandse modehuizen horten hie- terdege rekening mee. „Misschien dat de pantalon in de komende jaren wat terrein zai verliezen", zegt de lieer F. Spijkerman, be drijfsleider van modehuis Suisse, „maar daar heeft de Parijse mode weinig mee te maken. Deze is veel te ge zocht en zal zeker geen grote ommekeer teweeg brengen, zoals destijds met de mini- en later de maxirok wel is gebeurd". De heer Spijker man denkt dat het mode beeld deze winter zeer alge meen zal zijn. „Iedere vrouw za! dragen wat ze zelf het prettigst vindt". Ook andere modezaken denken er zo over. C. en A. wil wel rekening houden met de Franse modekoningen, maar zal de broek er zeker niet uitgooien. „Alleen erg modebewuste vrouwen wil len wat nieuws en voor hen zal volgens de laatste mode ingekocht worden, maar slechts ln kleine hoeveelhe den". De broeken zulte-' dit jaar een enigszins afwijkende lijn hebben. Zo zullen er weer veel kniebroeken en broeken net nlooities in de tailleband te koop zijn. (Vervolg op natrina 8) I (Van onze correspondemit) WASHINGTON President Richard Nixon leed maandag f:?v©eiige verliezen. De Rodino-commissie debat- I teerde onverdroten over een f half dozijn beschuldigingen I van presidentieel machtsmis- bruik. die neerkomen op even I zoveel gevallen van de schen- ding' van zijn presidentiële eed op de grondwet om getrouw I toe te zien op de uitvoering Ivan de wet. I De uitslag van de stemming stond tevoren al vast: opnieuw ïen aanbeveling tot afzetting. Het debat ging over het on- wettig hanteren van de fede- I rale belastingdienst om oppo- j nenten het leven zuur te ma ken, het illegaal afluisteren van telefoongesprekken, op- drachten van de president aan de FBI en de CIA om zich te houden met illegale t spionage - activiteiten, de op richting van het „loodgieters- I team" in het Witte Huis, dat >nder meer inbrak in het kan- Itoor van le psychiater van Daniel Ellsberg, Nixons inter- I ventie bij het ministerie van I justitie om de Watergaite-ver- j volging onder controle te hou den, Nixons goedkeuring aan de uitbetaling van zwijggeld aan de Watergate-inbrekers en enkele aanverwante zaken. in tegenstelling tot het opti- j m.sme dat het Witte Huis aan I de dag legde, verklaarden ver- r JN^idene leidende politici in jet congres dat zij op een I behoorlijke meerderheid voor afzetting rekenen. De leider van de democratische meer derheid in het huis van afge- vaardigen, Thomas O'Nell, zei: ..Alleen een wonder*' zou Nixon nog kunnen behoeden voor een proces. Hij rekende op een meerderheid van ca. 70 stemmen vor afzetting. Robert McCLory. de op een na belangrijkste republikein in de commissie van justitie, die bij de stemming van zater dag tegen afzetting van Nixon was, zei gisteren dat hij zou stemmen vóór impeachment van de president op grond van misbruik van zijn constitutio nele bevoegdheden. De democraat Charles Ran- gel, zei echter te menen dat „wij enkele stemmen van de mocraten zullen verliezen. Sommigen democraten dachten dat 't naast zich neerleggen van dagvaardingen door Nixon niet ernstig genoeg was voor toe passing van impeachment". President Nixon zal ook dan niet aftreden wanneer het huis van afgevaardigden stemt voor een proces tot afzetting. Zijn plv. woordvoerder Ge rard Warren, zei maandag in antwoord op de vraag of Nixon zou overwegen af te treden om een proces .van de senaat te vermijden: „Ik zie geen enkele omstandigheid waarin de president dat in het beste belang van het land zou beschouwen", Nixons mede werker Haig had eerder op de dag hetzeltde gezegd. (Vervolg op pagina 7) (Van onze i'edactie buitenland) WASHINGTON —John Co nally, vroeger minister van fi nanciën en een naaste mede werker van president Nixon, is gisteren door een federale grond jury in staat van be schuldiging gesteld. Hem wor den het aannemen van steek penningen, meineed en belem mering van de rechtspraak ten laste gelegd in een zaak die verband houdt met het Water- gate-schandaal. Conally (57) is de vierde oud-minister van Nixon, die de afgelopen twee jaar is aan geklaagd. De anderen zijn de gewezen ministers van justitie John Mitchell en Richard Kleindienst en de oud-minis ter van handel Maurice Stans. Conally wordt beschuldigd van het aannemen van 10.000 dollar toen hij in 1971 mi nister van financiën was om een verhoging van de overheidssubsidie op melk te beïnvloeden. Een deel van de zuivelindustrie had hem in ruil geld toegezegd voor het herverkiezingsfonds van Nixon. Als Conally op alle punten van de aanklacht schuldig wordt bevonden, kan hij maximaal tot 19 jaar gevange nisstraf en 50.000 dollar boete worden veroordeeld. De advo caat Jake Jaciobsen (54), des tijds bevriend met Conally, is ten laste gelegd dat hij de omkoopsom aan Conally heeft overhandigd. DEN HAAG (ANP) Het Nederlandse gfflzin zal in de komende jaren een aanzienlijk groter deel va.» zijn budget aan auto's besteden. In 1980 zal dat aandeel tot 11 a 13 procent zijn opgelopen, een stijging van meer dan de helft van het huidige percentage (7,62) Daarmee zal de auto in 1980 het artikel zijn, waaraan het Nederlandse gezin het meeste geld besteedt. Dit blijkt uit een studie van de raad voor het Midden- en Kleinbedrijf over de s ituatie van de deailhandel in 1980. Op het ogenblik gaat het grootste deel van het gezins budget op aan de categorie meubilair, stoffering, linne- goed, huishoudelijke appara ten, radio en televisie. Volgens de studie valt bij het gedrag van consument het meest zijn voortdurende drang naar méér op. Om dat proces te stoppen zal een lange rem weg nodig zijn. Nieuwe in zichten ten aanzien van het milieu, de derde wereld, grond- stoffenvoorraden, techniek en economische groej kunnen het consumentengedrag pas op langere termijn beïnvloeden aldus de Raad. Vooral in de sector voe- dings- en genotmiddelen zijn er nogal wat artikelen, waar aan het Nederlandse gezin minder van zijn inkomen zal besteden. Dat geldt voor o.m. Vetten, melk (produkten), eie ren, brood en gebak, tabak, alcoholische dranken behalve bier. De ruimte die hierdoor ont staat zal onder meer opgaan aan vakantie en vrijetijdsbe steding, schrijf- en bureaube hoeften, kranten en tijd schriften, boeken, geneesmid delen en benzine en olie. (Van onze weerkundige medewerker) DE BILT Juli op de valreep nog bezig om enige verbete ring aan te brengen, maar de zwakke storingen van de oceaan die via Engeland in onze richting trekken, verhinderen dit nog steeds Bij zonnig weer kwam het kwik gisteren op 20 tot 22 graden. Tot bij België werd gistermiddag 25 graden in Zuidwest Frank rijk 35 graden gemeten. De zwakke fronten geven bij ons af en toe nog wat bewolking, maar tijdens zonnige perioden is de tem' peratuur aangenaam, al zal hetkwik wellicht in deze julimaand niet meer dan 25 graden bereiken. En dat is een zeldzaamheid. Warm is het ook in Italië, hetAlpengebied en in Duitsland, met temperaturen van 25 tot rond 30 graden. Onbestendig met buien is het weertype nog wel in Zweden, Noorwegen en Denemarken. Het is waarschijnlijk dat de eerste helft van deze week wissel vallig blijft, maar de kans dat wij toch nog in wat warmere lucht komen, is deze week niet uitgesloten. BOERENLEIDERS IN SPOEDBERAAD 0 Honderden boeren hebben gisteren op diverse plaatsen in Groningen de wegen geblok keerd uit protest tegen de EEG- landbouwpolitiek. (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG - GRONINGEN - TILBURG - KLOOSTER. ZANDE Wegen blokkerende boeren in Groningen en niet harde acties dreigende boeren in vooral Zeeland en West-Brabant hebben gisteren de topmensen van de land en tuinbouworganisaties in beweging gezet. Een aantal van hen kwam schielijk terug van vakantie om oplossingen te zoeken voor de eisen van de boeren, die het niet e- zijn met de Brusselse landbouwpolitiek en maatregelen van de Nederlandse regering verlangen. In de top van de land- en tuinbouworganisaties speelde zich gisteren het volgende af: Het Koninklijk Nederlands Landbouwcomité (KNLC) be- sloot bij de twee andere cen trale landbouworganisaties (de Katholieke Nederlandse Boe ren- en Tuindersbond en de Nederlandse Christelijke Boe ren- en Tuindersbond) aan te dringen op het gezamenlijk organiseren van een landelijke demonstratieve vergadering waarop land. en tuinbouw ul timatieve eisen moeten stellen. Dit voorste! zal morgen tijdens een vergadering van de cen trale landbouworganisaties worden besproken. Secretaris ir. H. Mulder van de Katholieke Nederland, se Boeren- en Tuindersbond (KNBTB) kwam gisteren van vakantie terug om een verga dering van het dagelijks be stuur van de KNBTB, die vandaag zal worden gehouden voor te bereiden. Het dage lijks bestuur zal vandaag ook contact leggen met de bestu ren van de vier gewestelijke bonden (waaronder de NCB) om zo goed mogelijk over de onrust onder de boeren geïn formeerd te zijn. Directeur-secretaris ir. C. van Schendel van de Nood- brabantse Christelijke Boeren bond (NCB) trof voorberei dingen voor een vergadering van het hoofdbestuur van de NCB. Het hoofdbestuur van dp Christelijke Boeren- en Tuin dersbond kwam gisteren tot de conclusie dat de regering maatregelen moet nemen, die op korte termijn effect heb ben. Volgens het KNLC is er op het ogenblik duidelijk sprake van een vertrouwenscrisis. De boeren vertrouwen de regering niet meer. Het KNLC vindt de duidelijke inkomensdaling in de land- en tuinbouw niet lan. ger aanvaardbaar. In kringen van de KNBTB en de NCB wordt de ernst van de situatie onderkend maar wordt tegelijk aangedrongen op kalmte, op het gebruik van het gezonde boerenverstand. KNBTB-secretaris Mulder: „Een grote demonstratieve vergadering is aardig maar iets bereiken is beter". De terughoudendheid van de landbouworganisaties kwam o.m. tot uiting in Kloosterzan- de, waar opgewonden boeren om actieschreeuwden en de aanwezige vertegenwoordiger van de landbouworganisaties aanspoorden de leiding van de acties op zich te nemen. Die moesten dat, op uitdrukkelijke last van de hoofdbesturen, weigeren. Uiteindelijk werd besloten dat de kringbesturen van de ZLM en de NCB uit Axel en Holst vandaag een gezamen lijk standpunt zullen innemen over de vraag of er al dan niet gedemonstreerd moet worden in de nabije toekomst. Alle leden van de twee organisaties zullen per circulaire op de hoogte worden gesteld van de uitslag van dit bestuursover- leg. Suggesties vanuit de zaal voor alle mogelijke soorten demonstraties werden conse quent en zeer tegen de zin van de aanwezigen in door de kringvoorzitters van de hand gewezen. Terwijl in Groningen enkele tientallen boeren drie wegen voor het verkeer afsloten ont wrichtten Belgische boeren het verkeer in grote steden als Luil: en Ber^éht Het Duitsef' Verbond van Boeren in Bonn besloot tot massale protestacties in de ko mende herfst om „de nalatig heid van de verantwoordelijke politici" af te straffen. SALZBURG (DPA-Reuter) Als gevolg van het instor ten van een brug over een kloof in de omgeving van het Oostenrijkse Zeli am See zijn gisteren tenminste vier West- duitse schoolkinderen om het leven gekomen. In totaal vielen 24 kinderen en 3 begeleiders in de 20 me ter lager stromend» rivie*- Acht werden er met verwon dingen ill een ziekenhuis op genomen. Enige kinderen wis ten zwemmend aan land te komen Verscheidene kinderen worden vermist. ai e" breed zwaaiend stepte gisterochtend Niron met "aar wl.ï 'lef vliegtuig dat hern van een vakantieverblijf s'angton terugbracht. f Van een onzer verslaggevers) BAVEL De officiële kerk dient haar falen in Mozambi que te erkennen. Zij zal moe ten erkennen, dat de missio naire opzet in wezen fout was; dat het concordaat, het missie akkoord en het missiestatuut niet tijdig verbroken werden; dat liet benoemingsbeleid rond de bisschoppen niet goed is geweest, zodat juist door ge brek aan leider^hRo de kerk van Mozambique in dit drama terecht is gekomen. Aldus concludeert het mis siecentrum van de Paters der H. H. Harten in Ba-vel in een 156 pagina's tellende docu mentatie over de ontwikkelin gen der laatste jaren in de Portugese kolonie Mozambi que. De documentatie is samen gesteld door pater Edmund Blommaert, voorzitter van het missieseeretariaat van de con gregatie en verantwoordelijk voor de publiciteit. In het rapport wordt de vraag gesteld waarom de Hei lige Stoel zich tegenover deze situatie in een schuldig stil zwijgen hult. Men wil einde lijk eens weten waarom de H. Stoel deze houding aan neemt. In net rapport wordt onmid dellijke opzegging geëist van het concordaat met aanver wante missionaire overeen komsten en vervanging van de Portugese bisschoppen door Afrikaanse of in ieder geval niet -Portugese. (Van onze redactie buitenland) GENèVE De spanning rond Cyprus blee, gisteren op nieuw martelend tang duren Ook gisteren zijn de Britse, Turkse en Griekse ministers van buitenlandse zaken er op hun conferentie in Genève niet uitgekomen. Beslissend over een mogelijk heropleven van de gevechten op Cyprus kan de ontmoeting van de mi nisters vanochtend om half- tien zijn, waarop definitief .iioet blijken of er een oplos sing in zit. De Griekse en Turkse ministers Mavros en Gunes moeten dan hun Britse collega Callaghan, die als be middelaar optreedt, meedelen of zij akkoord gaan met een door hem voorgesteld compro mis. De Britse minister heeft gis teren driemaal een onderhoud gehad met zijn Griekse collega Mavros en tweemaal met zijn Turkse ambtgenoot Gunes Er zijn versAheidene telefoonge sprekken met Ankara en Athe ne gevoerd, vooinamelijk mn het Griekse standpunt dat de Turkse invasietroepen Cyprus moeten verlaten, tp verzoenen met de Turkse eis dat er eerst waterdichte ga ant es moeten komen voor de Turkse Cyprio ten, die een m r.c neid vor men op het eiland Cal'aghan is vrijwel ononderbroken 21 uur in touw geweest. kwam bijeen en verwierp de meest omst.eden clausule, na melijk die over de uilemdelij ke terugtrekking van de inva- sietroepen. In de omgeving van de Griekse delegatie werd gister avond gezegd. „De Turken zijn te kwader trouw. De re gering in Ankara kan niet om zeven uur 's morgens afwijzen wat haar vertegenwoordiger om vier uur heeft aanvaard Dat is komedie." Turkse troepen hebben zon dagavond een Grieks-Cyprisch dorp 6 km ten oosten van Kyrenia beschoten en trokken, naar van mgpliehte zijde noordkust van het eiland. De oostelijke richting op lanks de Gries-Cyprioten hebben net wordt vernomen, gisteren in dor pverlaten. In Nicosia zijn gisteren nu en dan schoten gewisseld tussen Turkse en Griekse Cyprioten. Gisterochtend vroeg, na een iele nacht vergaderen, waren de drie ministers het eens over een tekst die de basis legde voor meer gedetailleerde besprekingen, zo is vernomen. De Turkse minister Gunes zei dat hi j An Kara moest raadple gen. Het Turkse kabinet NEW YORK (AFP) Gui- nee-Bissau heeft officieel ge vraagd om toelating tot de Verenigde Naties Dit heeft het secretariaat van de Vere nigde Naties gisteren bekend gemaakt. De leden van de Veilig heidsraad moeten nu beslissen wanneer het verzoek om foei3 ting zal worden besproken. DROOG Overwegend droog. Zonnige perioden. Matige wind uit weste lijke richtingen. Temperaturen omstreeks 21 graden. STAD EN STREEK Belgische dancings onveilig. Pagina 3. BINNEN- FN BUITENLAND Kwik in kunstkalveren- melk miljoenenstrop voor CPC Sas van Gent en Engeland Pagina 7. Inbrekers verleggen werkterrein naar woon huizen. Pagina 8. SPORT Spannend slot IBM- toernooi. Pagina 11 RADIO EN TELEVISIE Nieuwe E.O.-directeur vindt dat evangelie en t.v. heel goed bij elkaar passen. Pagina 10.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 1