TER ISteiDining GEHEIM RAPPORT METAALWERKGEVERS: „Stakers direct ontslaan bij uitbreken stakingen" Directielid (29) doodgeschoten bij overval Rijswijkse agenten ontsnapt Vandaag VREDESBERAAD BEDREIGD DOOR TURKSE OPMARS Zomer zonder zomerse dagen Speurtocht naar moordenaar DENBURG SERVICE-CENTER I dANtSCHAU WA) - Na Apothekers mogen arbeidsdeel van tarieven met 8% verhogen Goede NTE OOSTEURG HUIS-COMMISSIE GEEN UITSTEL Populariteit Nixon nog nooit zo laag vaars Vrachtwagen met 25 ton suiker zoek 1 Ooie vroeger naar het zuiden IN GELEENSE FLAT Uit water gered POLITIE HERVATTING VN-TROEPEN EIGEN FABR BANKSTELLEN Grote sortering stoffen 5 jaar ga binnenwerk 14U0,- voot f I Meubelfabriek Chi 03450-2602. TüoS Culemborg. fabr.pt weg 8, Bergen O0 5 Wassenaarstr. 15 V Grotestraat 98 t/m za. van 10.1a1 tot 21 u. Hl Kosteloos. Bij exploit van d, getekende d.d. 23 tal is ten verzoeke va» J thilda Lilian Dan 1 de te Tilburg, „'Jj Mr. M. van der dagvaard: Roij R liffe, zonder woon- of verblijfpkjL binnen als buiten hal ninkrijk, om op iW1 september 1974 des! middags te 10.00 uw in persoon doch vend woordigd door een J reur te verschijnt H openbare civiele terechs ting van de Arron, mentsrechtbank te t alsdan en aldaar gel» wordende in het Gere gebouw aan de Kloc laan, no. 46 de votj strekt o.m. tot echts, ding subsidiair schei van tafel en bed W. G. J. Rosmalet,! Gerechtsdeurwaarder! Cavaleriestraat 25, Door het verbindendij den van de slotuitdeli lijst is het faillissa van de besloten vear schap Alufac B.V, metaal-constructies,I tigd te Etten-Leur kade 33, geëindigd.' Mr. J. Th. (curator). Etten. 16 juli 1974 Markt no. 21. Wij vragen dringend op de hoogte van het ij Wij bieden: - verplaatsings- vergoe - kledijvergoeding - zeer hoog loon - mogelijkheid tot 0' nachten. Werven gelegen in I Gentse (België), kontakt te nemen met p.v.b.a. ASVALTO Heirnislaan 102/104 9 Gent (België). Tel. 23.93 ELEKTRISCHE INSTALLATIES VOOR NIEUWBOUW OF VERBOUWINGEN EN ALLE VOORKOMENDE REPARATIES NGSPLAN WOONWAGEN CENTRUM tr van Oostburg brengtterJ°l I bepaalde in artikel 23, I de Ruimtelijke Ordeninê, I s, dat ingaande 29 juli 1" ,jj. I land ter gemeentesecretarie e Ordening, Schouwburgstr een ieder ter inzage zal s 1 stemmingsplan Woonwag® I g hebbende op grond ëe'e® jert I weg ten oosten van de w°° eJ it bijbehorende voorschriRen melde termijn kan &o0LotieS I tegen het ontwerp-plan w I gemeenteraad. burgemeester voornoen j Directeur: Dr. W. A. J. M. Harkx .«redacteur: L. Leijendekker ILtie- en administratie-adres: gouwstraat 9, Terneuzen, tel. (01150)-79 20 ■itonnernentsprijs BS oer kwartaal; 8,35 per maamc' V- sse nummers 45 cent. ^"mteeversmaatschappij De Stem B. V. Kerstraat 16. Breda ZATERDAG 27 JULI 1974 ZEEUW 27e jaargang No. 7410 Uitgeefster Uitgeversmaatschappij De Stem B.V (Van onze correspondent) WASHINGTON Ver- I moeide en nerveuze leden van de commissie voor jus- I titie van het huis van afge. Ivaardigden bereikten van morgen vroeg de eerste I stemmingen over een be- I schuldiging van rechtsob- I structie gepleegd door pre- I sident Nixon. Bij het afsluiten van deze editie bleek het dui- I delijk dat die commissie de I beschuldiging met overweldi gende meerderheid zal gaan 1 onderschrijven: magelijk met I 21 stemmen voor en 11 tegen. I Het uur van de stemming I brak aan na een dag van I woordsmederij, waarin één I ding overduidelijk werd: de I commissie wil met spoed een acte van beschuldiging voor- I leggen aan het volledige Huis van Afgevaardigden, zodat de I Senaat nog voor de tussentijd- I se verkiezingen in november, I Richard Nixon kan berechten. I De eerste beschuldiging, die 1 onder de noemer van rechts- j obstructie valt. is een variant Ivan een resolutie die zegt dat I Richard M. Nixon, president [van de Verenigde Staten, zich [heeft schuldig gemaakt aan irnstige misdrijven; 1 Deze revolutie bestaat uit een I reeks van beschuldigingen. I Die resolutie stond er in ma- stueuze juridische taal en I was tot vroeg in de morgen I onderwerp van een verhit de- bat. Er werden amendementen lorgesteld, veranderingen, irurgisehe ingrepen. De lommissie, met uitzondering van .Vixons trouwste volgelin- I gen zocht naa' een compromis, [zodat de 21 democraten en ze- I ven van de zeventien republi- I kernen er hun steun aan kon- Iden geven. j Een poging tot uitstel faalde Robert McCloury, republikein, stelde voor de president tien dagen te geven om 63 door de Mmmissie opgevorderde ge luidsbanden op te leveren, on- I der voorwaarde dan dat Nixon 1 binnen 24 uur zou laten weten J f hij van plan was zulks te doen. Zelfs hij verwachtte niet [dat de president op dat voor- [stel zm, ingaan, maar hij wil- de hem de kans niet ontne- |men, Elf leden van de com- |®!1ss>e vonden het een goed "f. gaven te verstaan dat Pnxon zijn kansen om verder Jrivijsmateriaal te verschaffen I™ «ng heeft gehad. 'rijdagavond bereikte Nixons «dediger James St. Clair en "TOrgate-vervolger Jaworski Mi akkoord over de opleve- ®gstermijn van de geluidsban I °en die Jaworski nodig heeft I 001 het Watergate-doofpot- R™"* tegen Mitchell, Halde- en Ehrlichman, dat op 9 ■«ptember begint. St. Clair zal «nstaande dinsdag 20 geluids- «noen overdragen en de vorige 44 met gepaste spoe(] Ml ?r Slrica in Washington K-t... beide mannen in een ju- WASHINGTON (AFP) De populariteit van president Richard Nixon is no,g nooit zo laag geweest. Volgens de jong ste peilinig van het instituut Gallup vindt slechts 24 pro cent van de Amerikanen dat Nixon het als president goed doet. Acht maanden geleden be droeg dit percentage nog 69. De jongste peiling vond plaats voordat het hooggerechtshof bepaalde dat het staatshoofd verplicht is 64 geluidsbanden af te staan. Tkamer dat i,-: met de mededeling 1 do opleveringstermijn *11 zou vaststellen, indien 'l'.unnen niet binnen een den vfïl rs met hoppen zou- 1 "W hebben geslagen. (Vain onze weerkundige medewerker) BREDA Zo langzamer hand mogen wij gaan spreken van eem zomer zonder zomer, want het aantal zomerse dagen bovan 25 graden is ongewoon klom. In De Bilt tot vandaag slechts twee en het is vanaf 1848 nimmer voorgekomen dat dit aantal tot 1 augustus zo gering bleef. In de julimaand is het nergens in ons land nog tot een echte zomerse dag ge komen hetgeen in De Bilt ge middeld eens in de 15 jaar is waar te nemen. Ook dit weekeinde ken merkt zich door wisselvallig en koel weer doordat oceaan- storingen via de Britse eilan den naar het vasteland blijven trekken. Ze worden door geen enkele hogedrukgehied in deze beweging gehinderd. Het ho gedrukgehied dat klemvast boven de Azoren ligt houdt wel een sterke uitloper aan wezig boven geheel Zuid-Eu- roipa zodat het daar volop zo mers is en blijft. De grens van warm zomer weer loopt over midden Frankrijk in de richting van de Alpen. In Skandinavië is het aoik onbestendig met voor al regen van betekenis in Zweden. Het is waarschijnlijk dat ook de laatste julidagen hij ons geen belangrijke ver betering zullen geven. Het slechte weer heeft in ieder geval gisteren een Duit se „invasie" tegengehouden Volgens de koninklijke mare chaussee van de belangrijkste doorlaatpost Bergh bij Zeve naar zijn opvallend weinig Duitsers de Nederlandse gr<-ns overgekomen. De verwachting was dat velen van de Duitse vakantiegangers uit het Ruhr- gebied, voor wie de vakantie is begonnen, naar Nederland zouden komen. Vrijdagmiddag is het aan de Duitse kant van de grenspost wei erg druk geweest. In drie lange rijen stonden de auto's van van vakantie terugkeren de Nederlanders te wachten om het kille vaderland binnen te trekken. (Van onze correspondent) TERNEUZEN Een trek ker met oplegger, geladen met 25 ton suiker van de transport onderneming Stoffijn te Ter- neuzen, is sedert woensdagna middag zoek. Ook van de chauffeur, de 25-jarige A.JL. uit Hoofdplaat, heeft men sinds dat tijdstip geen teker Van leven meer vernomen. De vrachtcombinatie (DAF J.B. 1075) was met de 'a- ding suiker op weg van Rons- se (B), naar Heidelberg (D) en moest daar, volgens de planning donderdagmorgen om acht uur aankomen. De vrachtwagen is het laatst ge zien woensdagnamiddag om vier uur in de omgeving van Aken. J. J. Vergouwe, I stp meri verregende eer- I de p^8? zomerma«inden gev°n llanru le natuurvorsers hun Ihet i?f weinig ho°P dat Vordt Iaar nog zomer !Van ^suren duidt het gedrag Vozek °°'evaars er op dat de »il v u "oeg" dan nor- S ff^reiden op de trek keren 1 f^den. Dat zou bete- iiita ln augustus nauwe- l Van 0p zomerdagen I *an worden gerekend De politie van Terschelling heeft twee jonge Belgen aan gehouden tegen wie zij sterke verdenkingen koestert in ver band met de gewelddadige dood van de 8-jarige Bastiaan EllmerDe twee zijn overge bleven van een aantal jonge ren die voor verhoor werden aangehouden. Als redenen voor de arrestatie van de twee 20-jarige Belgen noemde de politie dat zij gesignaleerd zijn in de buurt van de plaats waar de moord heeft plaatsge had en dat zij zich zonderling gedragen zouden hebben. Zoals gemeld werd het jon getje donderdagmiddag voor de ogen van zijn even oude vriendje Jan Bonne neergesto ken. Jan Bonne wist zich los te rukken van zijn belager. Hij haalde een voorbijganger, die slechts het lijk van Basti aan Ellmer vond. Eilanders en toeristen die Terschelling met de veerboot verlaten, worden door recher cheurs scherp in de gaten ge houden. Van de mannen, die enige gelijkenis met het signa lement van de moordenaar vertonen, wordt een foto ge maakt (zie foto boven) (Van onze correspondent) EINDHOVEN Spelender wijs is gistermiddag de twee jarige Richard van den Hae- gen uit Eindhoven in 'het af wateringskanaal geraakt. Hij werd door een toevallig passe rende mevrouw in bewustelo ze toestand uit het water ge haald. Dankzij mond-op-mond beademing wist zij de tweeja rige Richard bij te brengen. (Van een onzer ggevers) GEuEEN fwee gewapende mannen, vrijwel zeker Zuid- molukkers hebben gistermid dag in een flat aan de Breit- nerstraat te Geleen twee di rectieleden van de uitzendfir- ma Lascon neergeschoten. De 29-jarige S. Bergsma uit Ge leen overleed kort na de over val aan de kogelwonden. Hij werd in de hartstreek getrof fen. De 26-jarige W. de Boer, de bewoner van de flat, werd naar het ziekenhuis overge bracht, waar men langs opera tieve weg de kogel(s) uit zijn lichaam verwijderde. Voor hem is het levensgevaar in middels geweken. De twee slachtoffers werden in het bij zijn van mevrouw De Boer en haar kinderen neergeschoten. Zij kon nog niet verhoord worden, aangezien zij gistera vond nog totaal overstuur was. Volgens getuigenverklaringen droeg een van de overvallers een wapen dat qp een machi negeweer leek bij zich. Bij de overval hadden de daders het (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Directies moeten bij gespannen situaties in hun bedrijf het eventuele ontslag van stakers voorbereiden om hen bij het uitbreken van een staking direct weg te sturen. Dit is de opvallendste aanbeveling uit een strikt ver trouwelijke handleiding, die het bestuur van de metaal werkgeversorganisatie (FME) heeft opgesteld voor haar leden, wanneer er conflicten in het bedrijf dreigen of rij zen. Dit stuk bevat opmerkingen en tip- -ir ontwikkelt strategieën om stakingen, bezettingen en andere acties van werknemers te breken, ondermijnen of te voorkomen. Het is een „gids" bij massa le conflicten en waarschijnlijk een reactie op de massale sta kingen van het voorjaar 1973. De FME (Federatie Metaal- en Elektrotechnische Industrie) in Den Haag heeft gisteren het bestaan van het vertrouwelijk stuk toegegeven. Deelname aan een staking, die door een „erkende" vak bond woiw geleid, is reden voor ontslag op staande voet, op voorwaarde, dat alle sta kers op straat worden gezet, uitgezonderd hen. die werk moeten verrichten ter voorko ming van sohade. Deelname aan een onrechtmatige staking wordt als wanprestatie be schouwd en geeft, ook indivi dueel, reden tot onmiddellijk ontslag volgens de normale re gels. gemunt op de lonen die elke vrijdag aan ongeveer 120 werknemers van de firma Las con worden uitbetaald. Op het moment van de overval zaten cle slachtoffers te wach ten op de werknemers, die elke vrijdag om 16.30 uur hun loon in de Breitnerstraat ko men afhalen. Na de overval namen de da ders een aantal loonzakjes als mede losse bankbiljetten mee. Hoe groot het bedrag is, was gisteravond niet bekend. In hun vlucht naar beneden ver loren ze een groot aantal loon zakjes en bankbiljetten in de woning van de heer De Boer en in het flatportaal. Na de overval stapten de twee man nen in een gereedstaande blauwe Opel Kadett-bestelwa- gen, die een dag eerder in Géleen gestolen was. Toen de wagen niet wilde starten na men ze de benen. Onmiddellijk na de schietpar tij werden alle politiekorpsen van Zuid-Limburg in staat van alarm gebracht, waarna een grootscheepse speuractie op gang kwam. BEWOLKT MET REGEN Krachtige zuidwesten wind. Maximum temperatuur 18 graden. STAD EN STREEK Zeeuwse strandpachters wanhopig. Pagina 3 BINNEN- EN BUITENLAND Centrum-links in Grieks kabinet. Pagina 9 Gehandicapten in de trein. Pagina 18 SPORT Wijda Mazereeuw breekt door op de schoolslag. Pagina 19 RADIO EN TELEVISIE Larens jazzfestival geen concours meer. Pagina 20 FINANCIëN EN ECONOMIE Hobby-cijferaars in de clinch met CBS. Pagina 21 VRIJ-UIT Goelag Archipel: schreeuw om gerechtigheid. Pagina 11 PEILINGEN Staalkaart van gods. diensten in Leuven. Pagina 13 KUNST EN CULTUUR Coen Flink voelt zich best thuis in Frankrijk. Pagina 16 (Van onze redactie binnenland) RIJSWIJK Twee agen ten van de Rijswijkse politie zijn vrijdagmorgen vroeg ternauwernood ontsnapt aan gijzeling door twee mannen die zij hadden aangehouden. De twee agenten, de 24-jari- ge F. van Nelfen en de 25- jarige M. Lether, waren te gen vijf uur met hun sur veillancewagen op weg naar het politiebureau, toen zij in de Jan van Polanenstraat een auto, een Fiat, met stadslich ten aan, zagen staan. De agenten zetten hun auto voor de Fiat en stapten uit. Om de hoek van de straat troffen zij twee mannen. Die vertelden de agenten dat zij een klusje voor de PTT moesten opknappen, maar voor het tot een verder ge sprek kwam, trok een der mannen een pistool en som meerde de agenten de han den omhoog te steken. De politiemannen werden vlak bij hun wagen met de han den omhoog tegen de muur gezet. Een passerende brom fietser, die stopte, werd ook bedreigd en moest naast de agenten tegen de muur gaan staan, eveneens met de han den omhoog. Een van de mannen haalde vervolgens een machinepistool uit de Fiat. De agenten moesten zich op hun onderbroek na, uit kleden. Hun dienstpistolen, legitimaties en persoonlijke bezittingen en de uniformen werden door de mannen meegenomen. Volgens commissaris P. Schultz van de Rijswijkse politie rebben de gewapende mannen nog geprobeerd ue agenten in de auto te laten stappen om ze mee te ne men. „Doordat de agenten de zaak traineerden, kwam het niet zo ver. Ze zijn ternau wernood aan gijzeling ont snapt", aldus commissaris Schultz, Volgens hem hebben de agenten op de juiste ma nier gehandeld door in deze situatie vol risico's geen ver zet te bieden. De agenten en de brom fietser moesten plat op straat gaan liggen, waarna een van de gewapende mannen de politieauto «en eind weg reed en de mobilofoon on klaar maakte. De man met het machinepistool vuurde vervolgens een kogel af door de straat waar de drie op de grond lagen. Daarna ontkwa men de twee mannen in de Fiat. De agenten renden naar het nabij gelegen politiebu reau. De politieauto werd snel terug gevonden. Later vond de politie aan de Trek weg in Den Haag de Fiat van het tweetal. (Van onze redactie buitenland) GENEVE/EPISKOPI Minister van Buitenlandse Za ken George Mavros van Gnriekenland heeft vrijdag ge dreigd van het vredesberaad in Geneve weg te lopen als „schendingen van de wapenstilstand op Cyprus van de zijde van Turkije niet ophouden". Mavros zei dat Griekenland sinds 22 juli 55 Turkse schendingen had geteld, de drie van gisteren inbegrepen. OP het eiland Bali zijn zes personen, mannen en vrouwen afkomstig uit Groot-Brittannië. West-Duitsland en Australië, wegens het zich naakt op het strand vertonen tot 12 dagen gevangenisstraf veroordeeld. Het rapport, dat sinds enige tijd in de bureaulade van di recties van metaalbedrijven rust, adviseert de leiding bij grote kans op uitbreken van een conflict in de onderne ming maatregelen te treffen ter bescherming van werkwil ligen, installaties en gebou wen. Daarnaast moet de direc tie met de politie overleggen op welke wijze zij bescher ming kar verlenen. Via dit overleg kan de politie zich voorbereiden op mogelijk dooi haar te voeren acties De FME onderkent, dat polt- tie-optreden provocerend kan werken. Ook kan het de ont stane kloof tussen directie en personeel vergroten. De poli tie, zo waarschuwt dit rapport, mag geen partij zijn in het conflict, maar mag in actie komen bii het constateren van een strafbaar feit. Daarnaast kan oolitie-optreden ook voor delen bieden: zij kan erger voorkomen. Bepaalde strafbare feiten mag een directie bo ven zekere grenzen niet toestaan (b.v aanranding van personen, vernieling van kost bare installaties). Directies moeten ook in een zo vroeg stadium de conflict stof bespreken met de erkende vakhonder. voor het fi^eval de acties van hen niet uitgaan, maar van wilde gr oenen of niet-erkende organisaties (zgn wilde staking) Wanneer het conflict is uitgebroken en de vakbonden staan er achter moet er wel informeel con tact worden gehouden met akbondsbestuurders. Formele ^derhandelingen moeten pas worden gevoerd, wanneer het werk Is hervat. (Vervolg op pag. 9) Al eerder had de Turkse opmars aan president Glafkos Clerides van Cyprus de waar schuwing ontlokt dat de Cy prische nationale garde zou te rugvechten als de Turkse op mars niet eindigde. Turkije zette ook gisteren troepen en materiaal op Cyprus. Een woordvoerder van de Verenigde Naties in Nicosia verklaarde gisteren dat de Turken bezit genomen hadden van de stad Myrtoe 24 kilo meter ten westen van de noordelijke havenstad Kyrenia die de Turken al eerder bezet ten en dtie ze nooit meer in handen van de Griekse Cypri oten willen zien. VN-krimgen en Griekse kringen rapporteerden ook ge vechten met Turkse troepen in de Grieks-Cyprische dorpen Sisklopos en Ayios Ermolaos 20 kilometer ten zuidwesten van Kyrenia. De nieuwe militaire situatie veroorzaakte onzekerheid op de vredesconferentie van Ge neve die gisteren haar tweede dag inging. De namiddagbij- eenkomst werd geannuleerd en Engelands minister van buitenlandse zaken James Callaghan voerde een vertrou welijk gesprek met Mavros in een poging algehele misluk king van het Geneefse overleg te voorkomen. Vóór hij aan het gesprek met Callaghan be gon had Mavros verklaard dat hij niet bereid was in Geneve te blijven terwijl de Turken het bestand schonden. De toenemende spanning werd onderstreept door het bijeenroepen van een zitting van de veiligheidsraad der Verenigde Naties ter bespre king van beschuldigingen van Cyprische officiële zijde aan het Turkse adres van be standsschendingen. Op zijn persconferentie zei de Turkse minister van bui tenlandse zaken Gunes dat Turkije wil dat de conferentie van Geneve voortgaat on danks de bedreiging van Ma vros dat hij zou kunnen weg lopen „Wat ons betreft is overeen stemming over een wapenstil stand geen voorwaarde voor het voortgaan van de discus sie", zei Gunes. Gunes zei dat hij in beginsel wel instemde met een voorstel van Callaghan VN-soldaten als neutraliserende macht te laten optreden maar dat er zoveel „illegale groepen" op Cyprus actief zijn dat het moeilijk zou zijn. Hele Turkse dorpen op Cyprus zijn volgens hem dor deze illegale, mili taire semd-militaire en Eoka- groepen" omringd. Een eenzij dige bestandverklaring is daarom naar zijn mening on mogelijk. „Eerst", aldus Gu nes moeten deze groepen uit eengedreven worden". (Van onze redactie biuivmUind) DEN H AAG Apothekers mogen het zgn. arbeidsdeel van hun diensten voor particu liere patiënten met 8 procent verhogen. Dit is het resultaat van overleg t ussen de minis ters van Economische Zaken, van Sociale Zakan en van Volksgezondheid met de Ne derlandse maatschappij ter be vordering van de pharmacie. Rekening houdend met de produktieviteitstoeneming is hierbij in aanmerking geno men de stijging van de loon kosten. Ten aanzien van het honorarium-bestanddeel is in de beschouwing betrokken cie stijging van vergelijkbare ambtelijike salarissen, aldus een mededeling van het minis terie van economische za ken. De wijziging van de tarie ven gaat onmiddellijk in. DE Belgische minister van economische zaken, Oleffe, heeft meegedeeld dat met in gang van 1 augustus de brood prijs in België weer mag stij gen. Een brood (900 gram) zal daarna ongeveer 1,33 gaan kosten. li 1974.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 1