GJ0 oeten Zomer blijft teleurstellen GROTE ZORGEN OM WERKGELEGENHEID In najaar: 200.000 werklozen kaartjes, meer automaten Jongen (10) vermoord Groots welkom voor vrijgelaten Griekse gedeporteerden IMiNG O OLLEN PUT i EN 95,- 59,- ARP regeert ons land Zeeu wsch- V laamse boeren denken over harde actie Veel vakantieverkeer dit weekeinde Is ;v s Moordenaar wil pijheid in ruil joor gijzelaars Premie particulier ziekenfonds in 75 15 a 18% omhoog TOEGEWIJD AAN TEGEN EEG-PRIJSBELEID „jRed onswij worden vastgehouden ELTINK I Gironummer 1114111 iaf 'breed 3 dagen n. NS streeft naar: cabinet denkt liet aan revaluatie PROGNOSE Geen loonexplosie St.-Maarten zonder stroom Militair verongelukt bij genie-werk vakantie- voordeel-prijzen bij Binken reduktie-coupons voorattrakties kado MEUBELEN WOENSDAG o». Directeur: Dr. W. A. J. M. Harkx Hoofdredacteur: L. Leijendekker Rpdactie- en administratie-adres: fjieuwstra.it 9, Terneuzen, teL (0115ÜJ-79 20 abonnementsprijs V94 70 Der kwartaal: 8,35 per maand. lise nummers 45 cent. Iuitgeversmaatschappij De Stem BV, Reigerstraat 18, Breda VRIJDAG 26 JULI 1974 27e jaargangNo. 7409 Uitgeefster Uitgeversmaatschappij De Stem B.V 9 m (Van onze weerkundige medewerker) BREDA Het bekende spreekwoord „het hek is van de dam" geldt ook voor de depressies, die zonder enige moeite van de oceaan naar het vasteland blijven trek ken. In de hogere luchtlagen treffen we van Amerika tot boven het vasteland van West-Europa een zeer krach tige westelijke stroming aan, waarmee gebieden met op klaringen, alsook storings- fronten, snel ons land passe ren. Ook vandaag is weer een dergelijk front te verwach ten, daarna weer opklarin gen. Het weekeinde zal koel en onbestendig zijn. Er is wei een hogedrukgebied op de weerkaart aanwezig, maar dat ligt honkvast bij de Azo- ren, met een uitloper over Zuid-Europa, waar het weer nu al wel vele weken achter een warm en zomers is. In Spanje temperaturen tot 35, in Italië tot 33 grade Frankrijk profiteert er grotendeels ook van al is in het Alpengebied de laatste dagen met enige regen wel koelere lucht binnengedron gen. Wij hebben nu ai ruim 5 weken moeten wachten op een zomerse dag, waarvan de junimaand er twee gaf. Nor maal hadden wij al 12 zo merse dagen moeten heb ben. (Van onze parlementaire redactie). DEN HAAG Nederland is momenteel in handen van de ARP-bewindslieden De Gaay Portman en Boersma. Wegens vakanties van zijn ambtgeno ten treedt minister de Gaay Fortman (Binnenlandse Za ken) niet alleen op als waar nemend minister-president, maar neemt hij ook nog vijf departementen waar: algeme ne zaken (van Den Uyl), Bui tenlandse Zaken, Defensie. Volkshuisvesting en Ruimtelij ke Ordening, Verkeer en Wa terstaat en CRM. Dit staat in een officieel ko ninklijk besluit. Als dr. De Gaay Fortman begin augustus op vakantie gaat neemt minister Boersma (Sociale Zaken) de complete „boedel" van hem over plus nog de departemen ten Onderwijs en Wetenschap pen en Volksgezondheid en Milieuhygiëne naast zijn eigen ministerie. Het „beheer", van deze de partementen bestaat in Hoofd zaak uit routinehandelingen: handtekeningen plaatsen onder Drieven, beschikkingen en voordrachten van hun colle ga's. Belangrijke politieke be sluiten worden door de voltal lige ministersploeg van Den Uyl genomen. (Van een onzer verslaggevers) UTRECHT Meer automa tten minder soorten kaartjes I en tarieven: dat is het doel I waar de XS-directie naat strccil. Een reeds door de d<- ctieraad aanvaarde nota in augustus in de Onder- lemingsraad. In het buurtverkeer wil men |komen tot een eenvoudig zo- letarief. De kaartjes zouden lehalve op de trein ook geldig Boeten zijn op de streekbus Het onderscheid tussen serste en tweede klasse zou moeten verdwijnen. De kaart les zouden overal uit automa- 1 moeten worden getrokken, de spitsuren op de grote Itations eventueel met loket ten aangevuld. Voor het lange-afstandsver- zou het bestaande tariet- ysteem worden gehandhaafd, zou het niet zo uitgebreid hoeven te zijn als het nu is de vraag hoe de on- lerneningsraad op de voor tellen zal reageren. De Fede ratieve spoorwegvakvereniging m5V) heeft al gezegd dat NS «n streep moet zetten onder lies wat plaatskaartenautb- maat heet. Doze machines be urzen zowel het spoorwegper- loneel als de klanten heel wat menselijk leed", aldius de DEN HAAG (ANP) Wij- T£ing van de koers van de Mlden zit er op het ogenblik n in. Dit valt op te maken de mededeling van de mi- ister van Financiën a.i. drs. fibbers, die donderdag na af- .»P van het wekelijkse kabi- ■raberaad door de minister- fresident a.i. mr. De Gaay fortman werd gedaan, lm de monetaire samenwer- mg binnen de zgn. slanglan- met welke landen Neder- 'en opzicht van de rest de wereld „zweeft", past m wijziging van de koers l de gulden. «UNTSVILLE (ÜPI) ln Hum ^?atsffevanff©nis van Pntsvme (Texas) houdt een T'.'i 'Ke moordenaar mensen als gijzelaars ü,2",Aeeft gedreigd hen te meelii a fn als z'in eisen» 'af™ vertrek uit de ge- J5. 6n verstrekking van vesten en wapens, t worden ingewilligd. iom57ma~' de 34-jarige Fred an Carra*°» heeft hulp ne medegevangenen. Zij over vuurwapens. ran hrt ,wordt beschuldigd diftiam fen van meer dan i'"8 moorden. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De werkgelegenheid baart meer zorgen dan ooit: in liet najaar telt ons land 200.000 werklozen. Deze sombere verwachting heeft de vice-premier, minis ter De Gaay Fortman, gisteren uitgesproken na afloop van het wekelijkse kabinetsberaad, waarin minister Boers ma van Sociale Zaken heeft aangekondigd dat hij binnen kort „duchtige maatregelen" zal moeten nemen om deze ongunstige ontwikkeling te lijf te gaan. Op het ogenblik bedraagt het werkloosheidscijfer 140.000 wat al als erg ongunstig wordt aangemerkt. Minister Boersma heelt zich gisteren ln de mi nisterraad erg somber uitgela ten over de te verwachten ontwikkelingwaarvan overi gens de oorzaken niet zijn be sproken. In de ministerraadsvergade ring van 23 eugustus zal mi nister Boersma met voorstel len komen zo zei minister De Gaay Fortman. Eerder kan haast niet, omdat de kabinets vergaderingen de komende weken nog incompleet zullen zijn wegens vakanties van mi nisters. Over de aard van de voor stellen heeft minister Boersma niets meegedeeld. Aldus de vi ce-premier. „Hij zei alleen dat hij zich enorme zorgen maakte over de ongunstige ontwikke ling van de werkgelegenheid, waarover hij in de eerstvol gende min of meer complete ministerraad duchtig wil pra ten". Boersma zal zijn voorstellen in een extra kabinetsvergade ring op 13 augustus aanmel den, waarna ze in de normale vergadering van 23 augustus uitvoerig besproken zullen worden. TOENEMENDE BEWOLKING EN REGEN Krachtige zuidwesten wind. Maximum temperatuur 18 graden. STAD EN STREEK Bedrieglijke cijfers over Sloelucht. Pagina 3 FINANCIëN EN ECONOMIE Luchtvaart ook in V.S. in moeilijkheden. Pagina 7 BINNEN. EN BUITENLAND Afzettingsprocedure tekent zich af. Pagina 9 Nieuwe wegen in de psychiatrie. Pagina 11 SPORT Europees record voor Enith Brigitha. Pagina 12 RADIO EN TELEVISIE Flevopolders een nieuwe toeristische trekpleister. Pagina 13 (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De premie voor het particuliere zieken fonds gaat volgend jaar 15 a 18% omhoog en de „verplich te" ziekenfondspremie zal weer met 9%% stijgen. Dit verwacht voorzitter Van der Reyden van een der grootste particuliere ziektekostenverze keraars in ons land, de stich ting „Het Zilveren Kruis". Zijn voorspeiling deed deze deskundige tijdens zijn toe lichting op het jaarverslag van dit ziekenfonds in Den Haag. Eind vorige maand had de zie kenfondsraad de regering al geadviseerd de premie voor het verplichte ziekenfonds niet of weinig te verhogen. Dit jaar was de stijging van de premie, die men betaalt voor een particuliere zieken- kostenverzekering gemiddeld 13%. Onder het verplichte zie kenfonds vallen ongeveer 9 miljoen Nederlanders. Wan neer het salaris niet hoger is dan f 23 200.-, valt men auto matisch onder het verplichte ziekenfonds. De onthulling van de vice premier «ver de ongunstige ontwikkeling van de werkge legenheid kwam op een mo ment, dat minister Boersma in een vraaggesprek met het AR- weekblad „Nederlandse Ge dachten" van deze week al BOERSMA even sombere uitspraken deed. „De werkloosheid zit nu op een jaargemiddelde van 140.000. Ik vind dat erg ver ontrustend", aldus Boersma in de genoemde krant. Hij vindt dat hoe dan ook vermeden moet worden, dat er nu er meevallers zijn (ex tra aardgasopbrengsten) een race ontstaat tot het inha len van achterstand. Dat bete kent inflatie en dus een toene ming van de werkloosheid. „Een loonexplosie zou desa streus zijn voor onze econo mie", aldus de minister in be doeld interview. In dat artikel kondigt hij een „analyse" van de werk loosheid aan. Vermoedelijk doelt hij hier al op de „maat regelen", waarvan de vice-pre mier gistermiddag sprak. Boersma noemt als een van die maatregelen „gerichte werkloosheidsbestrijding". Twee van de hulpmiddelen daartoe zijn scholing en inten sivering van de arbeidsbemid deling. 55 (Van onze redactie binnenland) DEN HAAG Het verkeer moet dit weekeinde rekening houden met drukte op de gro te rijkswegen: de vakanties voor de bouw en aanverwante bedrijven eindigen en in Bra bant, Zeeland en Limburg be ginnen de bedrijïsvakanties. Daarbij komen nog veel va kantiegangers uit Duitsland, die met ingang van dit week einde in Nederland hebben geboekt. Dit heeft de Algeme ne Verkeersdienst Rijkspolitie gisteren meegedeeld. De ervaring van de laatste jaren leert dat er een zekere spreiding is van het vakantie verkeer. Toch rekent de rijks politie op een verhoogd ver keersaanbod met kans op file- PHILIPSBURG-ST.- MAARTEN (ANP) Het Ne derlandse deel van het boven windse eiland Sint-Maarten zit sinds gistermorgen zonder sfoom. Er is een generator uitgevallen. De werknemers van het elektriciteitsbedrijf dat in handen is van de OGEM, voe ren al enige maanden -en langzaam-aan-actie waardoor de reparatie van de genarator langer zal duren. Het bedrijf wordt al gerui me tijd draaiende gehouden door stafleden- De arbeiders voeren de actie om kracht bij te zetten aan eisen voor een nieuiwe cao. Zij willen onder meer voor overwerk een ver goeding van achthonderd pro cent. vorming op zaterdagochtend en zondagavond. De verkeersgroep van de rijkspolitie in Middelburg deelde gisteravond mee dat veel toeristen Zeeland al ver lieten. Het verkeer richting Brabant was Dijzonder inten sief. (Van onze redactie binnenland) TERSCHELLING Gister middag is in het bos bij West- Terschelling liet lijk gevonden van een 10-jarige jongen. Het kind was door messteken om het leven gebracht. Het slacht offertje woonde op Terschel ling. De twee veerboten, die juist van het eiland vertrokken wa ren, werden per radio terugge roepen om de eventuele dader op te sporen. Een onderzoek van de politie op deze twee boten had, voorzover gister avond bekend, nog niets opge leverd. 0 In de buurt van Leningrad gaven militaire orkesten 'n na- kantieprogramma onder de ti tel Getuigen van de roem van de Russen", in het oude Jeka- terina-park van Poesjkinstad. Leden van het zang- en dans ensemble „Toegewijd aan Le nin" staan hier te trappelen van ongeduld om op te treden (Van een onzer verslaggevers) HEDEL Naar wij verne men heeft zich gisteren bij He- del aan de Maas een ernstig on geluk voorgedaan, waarbij een militair van een compagnie van de genie om het leven is ge komen en enige andeien wer den gewond. Het ongeluk gebeurde bij het takelen van een Baileybrug, die losgeschoten zou zijn. Bijzon derheden over dit ongeval ont breken nog omdat de legervoor- lichtingsdienst geen bericht wilde vrij geven zolang die niet de zekerheid had dat de ouders van de omgekomen militair wa ren gewaarschuwd. De politie- instanties in het betrokken dis trict waren niet op de hoogte van het gebeurde. (Van onze redactie buitenland) ATHENE In het haven tje van Porto Rafti op de oostkust van Griekenland is donderdag het vrachtscheep je Skyros met 46 vrijgelaten politieke gevangenen van het concentratiekampeilaiid Va- ros (door het nieuwe bewind gesloten), met groot enthou siasme door een grote menig te ingehaald. Porto Rafti, gelegen op 40 kilometer ten oosten van Athene, had zich voor de ontvangst van de vrijgelaten gedeporteerden opgemaakt met vlaggen vanaf de bai- cons der huizen. Voor de ogen van onbewo gen politiemannen haalden jongelui het embleem van het kolonelsregime van het politiebureau en lieten het op de grond kapot vallen. De vrijgelaten gedepor teerden waren pover ge kleed. Een hunner, die niet kon lopen, werd door twee mannen gedragen. Acteur Diamandopoelos viel een nitzinnig onthaal te beurt. Hij zei tegen Franse verslaggevers: Ik houd van Frankrijk. Van haar heb ik de betekenis van het woord vrijheid geleerd. Het eiland Yaros is vergeven van de schorpioenen. Heel Europa moet er voor zorgen dat der gelijke schandelijke dingen nooit meer voorkomen". John Panagiotopoelos, een van de eersten die van het schip af waren, zei voordat hij door zijn vrouw werd weggeloodst: „Ik ben blij te rug te zijn en wij danken de mensen die dit ogenblik voor ons hebben mogelijk ge maakt". De 49-jarige Tassos Dimoe. oud-secretaris-generaal van de afdeling Athene van de federatie van journalisten, zei dat de omstandigheden op Yaros onbeschrijflijk wa ren, ook al deden er zich geen gewelddadigheden voor. De gevangenen moesten leven met gifslagen en schorpioe nen, vertelde hij, en ze kre gen maar 24 drachmen (108 zijn ongeveer negen gulden) per dag om eten van te ko pen. Het kamp wordt nu met de grond gelijk gemaakt", zei hfj. De 49-jarige ex-bouwvak arbeider Stavros Sideris mager en uitgeteerd zei: „Nu ga ik me inzetten voor de democratie". Nog slechts enkele weken geleden zat een nieuwe Griekse minister op Yaros opgesloten: George Mavros van buitenlandse zaken. (\tp.'eeii onzer verslaggevers) HULST Een groep Zeeuwsch-Vlaamse boeren zegt in navolging van de de monstraties die door landbou wers en veehouders in België en Frankrijk worden gehou den, eeai betoging te willen organiseren tegen het EEG- Iandbouwbcleid. Wanneer en op welke wijze de Zeeuwse j actie zal worden gevoerd, is nog niet bekend. Dat de zoals zij noemen „harde actie" er komt, staat voor de organisa tors vast. Een der initiatiefnemers, landbouwer G. de Waal uit Graauw, tevens statenlid vooi de Boerenpartij, was gisteren ln St.-Niklaas, waar dooi Waaslandise boeren een de monstratieve optocht, waaraan naar schatting tussen vijfhon derd en zeshonderd tractoren deelnamen, werd gehouden. Hij zegt over dit eerste Ne derlandse betogingsplan: „Wij zullen eerst proberen het krin-gbestuur van de NCB de actie te laten uitvoeren Gaat men niet in op onze wens, dan wordt er onmiddellijk een ac tiecomité gevormd. Het moet nu gebeuren". Zoals bekend zijn de Oost- Zeeuwsch-Vlaamse boeren fel tegen het door de hoogste landbouwtopfunctionarissen in Brussel en Den Haag gevoerde prijsbeleid De NCB-kring Hulst richtte vorige week reeds een brief aan het NCB- hoofdbestuur met de medede ling dat meer druk moet wor den uitgeoefend op de rege ring. De Zeeuwsch-Vlaamse NCB-leden zeggen tot het ui terste geprikkeld te zijn. In Zeeland zou volgens hen onge veer negentig procent van de boerenstand minder verdienen d-an een laagst betaalde arbei der. Er zou over de hele linie in Zeeland zelfs sprake zijn van kapitaalvermindering De Meer De Waal zegt, sa- 55 (Van onze redaktie binnenland) ROTTERDAM „Red ons. Wij worden vastgehouden. 37 nb". Deze in het Duits gestel de boodschap, gekerfd in een plank, die dinsdag uit zee werd gevist in de buurt van Wilhelmshaven, heeft de Rot terdamse rivierpolitie tever geefs in actie gebracht. Speurwerk van de Duitse autoriteiten had het vermoe den doen rijzen dat de plank afkomstig was van de Texaco- taniker „Norge", een in Noor wegen geregistreerd schip van 13.000 bruto register ton. De tanker bleek onderweg naar de Esso-raffinaderij in Rotter dam. Op de plaats van be stemming kreeg de gezagvoer der van de .Norge" derhalve de Maasstedelijke rivierpolitie op bezoek. Noch het gesprek met de kapitein, noch het doorzoeken van het schip leverde echter iets op. De politie kon er niet achter komen of de bij Wü- heLmshaven gevonden plank inderdaad van de* „Norge" af komstig is. Het onderzoek wordt echter nog niet gestaakt. „Wij zouden bijzonder graag willen weten wat dat „37 nb" betekent. Misschien dat we dan iets ver der komen", aldus een woord voerder van de Rotterdamse politie. Hij wees er voorts nog op dat de politie er rekening mee houdt, dat iemand een practical joke heeft willen uit halen. men met enkele medestanders, bezig te zijn met het leggen van contacten in België. De leider van de betoging in St.- Niklaas, Raf. de Roeck, burge meester van Doel, zal naar men verklaart, een bespreking hebben met zijn Nederlandse collega's. Nadat de eerste te kenen van onrust onder de Zeeuwsch-Vlaamse boeren naar buiten kwamen zijn, al dus de heer De Waal. veel reacties uit landbouwkringen binnen gekomen. „Ik heb veel sympathiebetuigingen gekre gen. Men kiest duidelijk voor harde actie". Vandaag, zo luiden de oe- rlchten, zal contact worden ge zocht met bestuursleden van alle Zeeuwse boerenorganisa- ties. TOT directeur van de Evange lische Omroep is per 1 novem ber benoemd de heer L. P. Dorenbos (32) uit Lisse. Hij werkt op het ogenblik op het projectontwikkelingsbureau AMRO-West land-Utrecht. als onderdirecteur belast met ac quisitie en publiciteit. (ADVERTENTIE) rij en blij rondlopen in al die gezellige woonwinkels onder één dak. Lekker sfeertje, kop koffie, tosti. Reduktie-coupons voor attrakties krijgt élke bezoeker. En als u koopt, een gratis etentje om uw voordeel to vieren. Welkom! Wychen (bij Nijmegen) tel. (08894) 21 22. Aan de rijksweg Nijmegen - Den Bosch. A i

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 1