„Stadion Nicosia is nu gevangenis" Race tegen klok om inval van Tnrken te voorkomen d. Stoel: Griekenland loet concessies doen, 'urkije wil freedzame ipiossing ZIEKE GENERAAL FRANCO DRAAGT MACHT (TIJDELIJK) OVER AAN PRINS JUAN CARLOS Pseudo-dokter zaait paniek onder vrouwen in Den Haag Gemeentelijke politie wordt versterkt Juristen van congres: zet Nixon af Dodelijk ongeluk op kermis Juli wordt wat meer zomers Turkse landingsvaartuigen op weg naar Cyprus SISCO DOET LAATSTE POGING IN ANKARA Verbeten jacht van Terneuzcnse politie op automobilisten IN VLISSINGEN sa bezoek aan Turkse premier Po/ftie: Raadsel hoe man aan operatiegegevens komt 00 'up*111"- Veiligheidsraad Directeur: Dr. W. A. J. M. Harkx Hoofdredacteur: L. Leijendekker oaH-irtie- en administratie-adres: Nicuwstraat 9, Terneuzen, tel. (01150)-79 2U i^WoTer^wartaal; f 8,35 per maand. Koi nummers 45 cent. ^^Uitgeversmaatschappij De Stem B V, Beerstraat 16, Breda ZATERDAG 20 JULI 1974 27e jaargang No. 7405 Uitgeefster Uitgeversmaatschappij De Stem B.V m, afrit Utrecht/NieuwegeHi' Weena 737. ck', einde Laan van Meerden 200 m van Evoluon) afrit vliegveld, iderij', Boulevard 1945. NEDERLANDSE TOERISTEN TERUG VAN CYPRUS OP SCHIPHOL: Morgen 9.06 uur bij VanderMeer: de familie Vrolijk J irt zich als één man op de prijskae leze oergezellige zitkombinatie. ■r!' roept iedereen in koor: bredi 'iezitter met losse kussens in tn appelgroene ribcord voor (Van onze redactie binnen- land). SCHIPHOL Nederlandse toeristen hebben na terugkeer Uit Cvprus gisteravond ver- laard dat het stadion van Nico sia dienst doet als gevangenis. Zij zagen zelf gevangenen bin nen brengen en hoorden zcg- £tn dat er wel tweedu zend arrestanten in het stadion wa ren. Deze vakantiegangers het .ezin Van Olffen uit Srneer- aes in Limburg zagen „mandag vanuit hun raam in een lintei in Nicosia de tanks door de straten rijden. Zij wa ren getuige van straatgevech ten en zagen ook dat daarbij mensen sneuvelden. Het gezin Van Olffen moest twee dagen in het hotel biij- en. Woensdagmiddag mocht net weer de stad in. Het gezin kwam met andere toeristen gisterenavond op Schiphol aan, met het eerste lijntoestel van de KLM dat op Nicosia mocht landen. Andere Nederlandse toeris ten die in Famagusta aan de oostkust van Cyprus zaten zijn geen moment in paniek ge weest. Er was een uitgaans verbod, maar niemand weer- liiiïd hen ervan op het strand voor het hotel van zon en zee te genieten. Op Schiphol stond een ver tegenwoordiger van het reis bureau Eurotours uit Rotter dam gereed met een prettige verrassing, nl. het aanbod van hel reisbureau dat deze toeris ten als pleister op de wonue voor de mislukte laatste dagen van de tweeweekse vakantie giatis een nieuwe reis mogen maken naar een andere be stemming. Met zijn vrouw en 12-jarig zoontje keerde in het toestel o.a. ook de 41-jarige K< M- Mieger Ch. Robert uit Over- veen naar Nederland terug. Hij was op vakantie geweest in Famagusta. He heer Robert zei te gelo ven dat de berichten over honderden doden en gewonden onjuist zijn. „Wij luisterden voortdurend naar de BBC. Daar werd onder andere gezegd dai er hevig werd gevochten in Famagusta, maar wij kon den met eigen oren en ogen constateren dat dat niet het ge- val was. In de daarop volgen de dagen werd er inderdaad af en toe eens een schot gelost, door heethoofdige operettesol- dalen, kennelijk aanhangers van Grivas, die een kans schoon zagen flink te doen". (Van onze weerkundige medewerker! DE BILT In vergelij king met het bar slechte ze merweer in de eerste rui. twee weken van juli, valt e de laatste dagen een verbetr ring te bespeuren. Het hoge dnikgebied van de Azove stuurde een uitloper naar hr vaste land van West-Europ met wat meer zon, en einde lijk droog weer. Toch blijve: de depressies nog actiei ei trekken langs een oostelijk' baan ten noorden van Schot land naar de Noorse kust. De zwakke frontjes brengen nog wc! wat bewolking, maar hei blijft dit weekeinde droog, net een matige westelijke vind, waarmee wat vochti- ei lucht wordt aange- uerd. Toch wil de temperafuur oor juli nog steeds niet bo en normaal komen. Wij icbben nu al bijna 4 weken loeten wachten op de laat- te echte zomerse dag met en temperatuur in de orde /an 25 graden of hoger. Elders in West-Eurnpa ver betert het weer, doordat men iets meer hogedruk invloed heeft. Het omvangrijke re- gengebied bij de Alpen en Zuid-Duitsland neemt nu verder in betekenis af, nadat er plaatselijk in dri dagen o.a. in Miinchen bijna lui) milimeter regen was geval- en. Het warmste weer wordt nu log in Griekenland aange troffen, waar het kwik nog tot 35 graden stijgt. Het is te verwachten, dat het weer de komende dagen bij ons ge matigd zomers zal verlo pen. |t De familie Van Olffen uit Maastricht, net terug uit Cyprus op Schiphol. IVan een onzer verslaggevers) I SCHIPHOL Minister Van der Stoel van Buitenlandse Za- fen heeft gisteravond kort na inkomst op Schiphol verklaard, lat zijns inziens de Turkse re uring alles in het werk stelt join tot een vreedzame oplossing te geraken in de kwestie Cy- Jrus. Hij had gistermiddag in Ankara ruim een uur met mi- listrr-president Ecevit van ge lachten gewisseld en daaruit de verzekering gekregen, dat tirkije niet oorlogszuchtig is. En ik keu de premier lang ge- boeg om hem in deze volledig 10 vertrouwen", Aldus dr. Van Ier Stoel. Hem was echter wel "uiiielijk geworden, dat Grie- enland aanzienlijke concessies ai moeten doen. Het zijn immers Griekse Kiemen geweest, aldus de Wnister, die de coup hebben gepleegd, en al ontkent Grie kenland de staatsgreep te heb ben gepland, niet te ontkennen |ajj. dat Athene wel degelijk pavloed op haar officieren ffoet hebben gehad. Deze offi cieren zij,n inmiddels welis- 0 Van der Stoel. waar van Cyprus teruggeroe pen, maar ook weer door an dere vervangen, zo merkte de minister op. Ondanks de vlootbeweging rond Cyprus wilde hij nog niet spreken van een regel rechte oorlogssituatie. Hij ver klaarde hoop te hebben op een vreedzame oplossing, temeer waar de Amerikaanse onder minister van Buitenlandse Za ken Sisco gisteren eveneens in het gebied heeft rondgevlogen em onder andere Athene en Ankara heeft bezocht. Ook valt er nog, aldus de minister, een uitspraak van de Veilig heidsraad te verwachten. Maar het is duidelijk, aldus de mi nister. dat „een eenzijdige verschuiving van het machtse venwicht op Cyprus niet ge duld kan worden: de toestand moet weer worden terugge draaid". Volgens de Nederlandse rege ring dient Makarios weer op Cyprus terug te keren, al is het volgens minister Van der Stoel moeilijk te voorspellen hoe en wanneer dit zal plaats vinden- „Voor ons is de heer Makarios de enige wettelijke gezagsdrager",aldus de minis ter. (Van onze correspondent) TERNEUZEN De ge meentepolitie van Terneuzen en de rijkspolitie hebben in de nacht van donderdag op vrij dag jacht gemaakt op twee auto's waarin mannen zaten, die verdacht werden van stro perij. Eén auto, waarin vier bewoners van het woonwagen kamp Sas van Gent zalen, werd achterhaald. De mannen ontkenden te hebben ge stroopt. Vrijdagmiddag moest de politie het viertal weer la ten gaan De politie probeerde de tweede auto tot stoppen te dwingen door een politieauto, met de lichten vol aan, mid den op de weg te zetten. De chauffeur van de gezochte au to reed met grote snelheid om de versperring heen. Hij reed daarbij recht op en-kele agen ten in, die in een sloot moes ten springen om niet overre den te worden. De auto strandde onmiddellijk hierna- in een aardappelveld. De twee inzittenden en enkele honden namen de benen. Op het aar dappelveld bleef alleen een schoen achter. In de auto trof de politie vijf waarschijnlijk dood ge-be-' ten hazen aan. In de auto lagen ook drie jerryoans en slangen In ver band hiermee verdenkt de po litie het tweetal van diefstal, van benzine. - DEN HAAG (ANP) De I Haagse politie zoekt naar de Ijjian, die de afgelopen maan- I JRn tenminste zeventig I Haagse vrouwen de schrik jfp net lijf heeft gejaagd door Iaf te.'elonisch mee te delen jnat bij de jaarlijkse röntgen IC('n afwijking is gecon- I .p in de buikholte, op n plaats waar de vrouwen vroegd zij,, geopereerd. De I an blijkt over operatiege- I laf?, van de vrouwen te 1 °esc"iKken, waarvan de poli- 1111,1 begrijpt hoe hi.i l:ln is gekomen. 'n ziin telefoontje aan de ouwen doet de man zich I "r als nrts en maakt met I vrouWen een afspraak om I s middags thuis bij de vrou- I11 nader onderzoek te I men instellen Omdat hij precies weet waaraan de rouwen geopereerd zijn en dat altijd ter sprake brengt, geloven zij de „dokter". Ook klopt het meestal wel dat de vrouwen „vorig jaar" een röntgcnologisch borstonder zoek hebben ondergaan te' ontrole op tuberculose- Vcei van de opgebeld vrouwen raken pas echt ii paniek wanneer blijkt dat d' „dokter" helemaal niet kom opdagen. Zij gaan dan O' onderzoek uit en merken da iie;nan(l anders dan de onbe kende telefoondokter iets vai "en afwijking bij het röntge nologischl onderzoek weet Bovendien beseffen zij bi. nader inzien wel, dat het ge regelde borstonderzoek be- nerkt is tot het opsporen van afwijkingen in de borst, en niet in de buik. Bij de Haagse politie heb ben zich sinds november al zeventig vrouwen aangemeld, die door de onbekende „dok ter" zijn benaderd. Het enige dat deze vrouwen gemeen hebben is dat zij wonen in ie wijde omgeving van het laagse Zuiderpark. Het poii- 'ieonderzoek is vastgelopen. De vrouwen zijn niet in bet- zelfde ziekenhuis geopereerd, ij hebben niet dezelfde ver- ékeringsmaatschappij en >ok overigens heeft de poli- ie nog geeti centraal punt van overeenkomst kunnen mtdekken, waar de „dokter" zijn informatie vandaan kan 'ebben. De politie vermoedt dat het de onbekende man er alleen om te doen is de vrou wen angst aan te jagen. (Van onze redactie buitenland» MADRID De Spaanse na tionale radio hoeft gisteren be kendgemaakt dat generan Francisco Franco met onmid dellijke ingang zijn bevoegd lieden als staatshoofd tijdelijk Voor de duur van zijn ziekte heeft overgedragen aan zijl; officiële opvolger, prins Juai> Carlos. Kort tevoren had het zie kenhuis waarin Franco sind: anderhalve week wordt ver pleegd, wegens een aanval vat) flebitis, ontsteking van di aderwand (in' het rechter been), meegedee'd dat compli caties waren opgetreden door maagklachten. De „maagklachten" zouden een maagbloeding zijn ge weest, een nevenverschijnsel van de behandeling die gene raal Franco voor de aanvul van flebitis ontvangt. Generaal Franco is 81 jaar, prins Juan Carh.s 36 De prins erving Franco d mderdag al op herdenkin jsplechtighede" in Madrid. Franco's toestand is niet zo ernstig dat hij gisteren geen oezoek zou nebecn kunnen .mtvangen. Aan zijn ziekbed verschenen o.a. premier Navairo, voorzit ter van de Cartes Rodriguez de Valcarcel, enkele familiele den en prins Juan Carlos. De ze laatste is in 1969 door Franco tot zijn - opvolger no- noemd. Franco (rechts) en Juan Carlos. (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG De vier ge meentelijke politiekorpsen in Zeeland krijgen per 1 januari van het komende jaar een ver sterking van in totaal vijftien man. In absolute getallen gaat de grootste versterking naar Mid delburg, waar het korps van 52 op 58 man wordt gebracht, op de voet gevolgd door Ter- neuzen dat vijf man meer po- tie krijgt: 54 in plaats van 19. Goes en Vlissingen zien de unvang van hun gezagshand avers met twee man ieder lenemen. In Goes doen dan 4, in Vlissingen 69 politie- nannen dienst. In het gehele land komen er veertienhonderd politiemannen iij, waarmee de organieke sterkte van de gemeentcpoli ties op 18.672 komt. Later zal de minister van Binnenlandse Zaken meedelen dat er voor een aantal grote korpsen een speciaal contingent komt om de zware criminaliteit syste matisch te bestrijden. DROOG Veel bewolking maar geen regen van betekenis. Zwakke tot matige aan de kust vr' krachtige westelijke wind. Maximum temperaturen rond 19 graden. STAD EN STREEK Oostelijk Zeeuwsch- Vlaanderen wil zieken huis Hulst houden. Pagina 2 Rampenplan Borssele op losse schroeven? Pagina 3 FINANCIëN EN ECONOMIE Rente verder omhoog of omlaag? Pagina 19 BINNEN. EN BUITENLAND Geen martelingen bij mariniers. Pagina 8 SPORT Gerard Vianen-, zes jaar wachten op succes in de Tour. Pagina l7 RADIO EN TELEVISIE 'talianen kunnen ongestoord naar buiten andse t.v.-programma'" kijken. Pagina 2' VRIJUIT •ir Maansucces: triomf met een kater. Textielindustrie in de knel. (Van onze correspondent! VLISSINGEN De 16-jari- ge G. van Rooy uit Venlo is donderdagavond tegen midder nacht op de Zeilmarkt tc Vlis singen uit een snel ronddraai ende kermisattractie gesin- gerd, tegen een omheining ge smakt en op slag gedood Een naast hem zittend meisje werd eveneens uit het wagentje ge slingerd maar kwam met de schrik vrij. Het ongeluk was mogelijk omdat de jongen verzuimd had ae veiligheidsbeugel van het wagentje te sluiten. (Van onze redactie buitenland) LONDEN/NEW YORK/ANKARA/ATHENE Terwijl de militaire activiteiten in de Turkse havenstad Mcrsin enorm is, een groot deel van de Turkse vloot zelfs al is uit gevaren en de Grieken tot de tanden bewapend aan de Turkse grens staan, worden de kansen dat een militair ingrijpen van Turkije op Cyprus met alle gevolgen van dien kan worden voorkomen, met het uur geringer. Van daag zal het Turkse parlement, als er geen oplossing wordt gevonden, premier Ecevit toestemming geven tot actie. De diplomaten werken in een race met de klok. De Griekse vertegenwoordi ger bij de VN, Constantine Fanayotacos, ontkende met kJem dat zijn regering iets met de coup op Cyprus te maken had. Hij herinnerde er aan, dat Makarios eens dooi een Griekse officier voor een moordaanslag is behoed. Met verder commentaar wilde hij wachten tot „de wettige verte genwoordigers van Cyprus" in de gelegenheid waren gesteld un mening kenbaar te rs!<- kfn De afgevaardigden van net nieuwe regime op Cvprus werden pas' 3 uur na de ope ning, om haiftwaalf. in New York verwacht. Van de nict-gebonden lan den is bij de raad het verz ,ek binnengekomen Makarios in iijn functie te herstellen en lieGriekse militaire perso neel van het eiland te laten ve> wijderen. De Turkse autoriteiten heb ben toeristen en buitenlandse journalisten gelast twee aan de Middellandse Zee grenzen de en tegenover Cyprus gele gen provincies te verlaten. Het zijn de provincies Icel en I«- kenderun Tukse aanvaislandingssi-he- pen zijn gisteren in de rich ting van Cyprus gevaren. Een Turkse regeringswoordvoerder bevestigde dat dc vloot van Mersin uit is vertrokken. Hij wilde echter niet zeggen wat de bestemming is. Intussen ging gisteravond de Griekse regering „in principe" akkoord met liet Britse voor stel om vertegenwoordigers naar Londen te sturen voor overleg. De Amerikaanse on derminister Sisco is momen teel in de Turkse hoofdstad, nadat hij gisteren in Athene had geconfereerd. Naar ver luidt heeft hij in Athene te weinig bereikt om Turkije te vreden te stellen. Officieel blijft het wat Griekenland be- (reft bij het „gebaar" de Griekse officieren op Cyprus te vervangen, maar niet geheel terug te trekken. Verder worden door Wester se diplomaten pogingen ge daan om een Cyprische posti cus naar voren te schuiven die voor alle partijen aanvaard baar is als nieuwe „compro mis-president" van Cyprus. Aartsbisschop Makarios, dc afgezette president van Cy prus. heeft gisterenavond in de Veiligheids;aad gezegd dat Griekenland de staatsgreep in elkaar heeft gezet. Hij vroeg de raad te bewerkstelligen dat de Griekse officieren tiie de coup uitvoerden, van het ei land worden verwijderd, om dat zij een verlengstuk waren \an de Grieks^ dictatuur. Kr is volgens de aartsV-is schop veel bloed vergoten, maar cijfers noemde hij niet Hi.i verzocht de raad al ziin invloed aan te wenden om de grondwettelijke orde op het riland t,e hersi ellen en de be volking haar democratische rechten te hergeven. Makarios is door de raad ontvangen als het wott'SC' staatshoofd van Cyprus. Toen hij de raadzaal werd binnen geleid. stonden alle leden od. Van de stampvolle publieke tribunes klonk applaus. (ADVERTENTIE) 11-206 (Van onze redactie buitenland) WASHINGTON Juristen van het Amerikaanse congres hebben gisteren impeachment (afzetting) van president Nixon aanbevolen wegens diens rol in de Watergate-af faire. Dit hebben leden van de commissie van justitie van het huis van afgevaardigden mes- gedeeld. Zij zeiden dat de speciale adviseur van de commissie, John Doar aandrong op impe achment op grond van een of meer mogelijke beschuldigin gen. Het congreslid Wylie Mayne (republikein) deelde mee dat Doar in zijn pleidooi voor af- •etting van de president aller- erst verwees naar een be schuldiging van tegenwerking van de justitie. Deze besehul diging betreft het betrokken zijn van de president in het in de doofpot stoppen van de in braak op 17 juni 1972 op het hoofdkwartier van de demo cratische parth in het Water- gate-gebovw in Washington.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 1