-prijzen ipons ado takt. Overval op postkantoor Zaamslag Veronica valt uit de boot Franse en Belgische boeren blijven ageren B.B. WORDT GEHALVEERD Vandaag [.75 droog en meer zon [TURKSE PREMIER STELT ULTIMATUM VAN 24 UUR Gezinsdrama AUTOBOTSING IN VAKANTIE: VADER EN TWEE KINDEREN DOOD Weinig daadwerkelijke steun voor Makarios ■akant iebungalows ontploft: één dode en tien gewonden TROS PER 1 OKTOBER A-OMROEP In haven Breskens: RECHERCHE MIST DEEL LADING SMOKKEL- SCHEEPJE NEDERLANDERS ETEN VEEL MEER PATAT DAN BELGEN NAVO-raad Landingsboten Garantie Ook actie tegen Tour de France Westbrabants alarmnummer 0011 wordt landelijk BRANDWEER CENTRAAL BIJ RAMPEN BESTRIJDING nent, ■in en kanovijver ika Museum - Berg en Dal Tfeich in een exotische wereld Directeur: Dr. W. A. J. M. Hark* Hoofdredacteur: L. Leijendekker (Ltactie- en administratie-adres: Nieuwstraat 9, Terneuzen, tel. (01150)-79 20 ■Abonnementsprijs If 24,70 per kwartaal; 8,35 per maand. Losse nummers 45 cent. I Gironummer 1114111 Itnv. Uitgeversmaatschappij De Stem B.V, ïigerstraat 16. Breda DE ZEEUW VRIJDAG 19 JULI 1974 p I Uitgeefster Uitgeversmaatschappij De Stem B.V 27e jaargang No. 7404 Boottocht Tde Waal - v.a. Nijmegen Ie belevenis Imet het m.« T"" lit u een heerlijke dag. (ink's informele woontent. 5 leuke koffiebar. Vrij en blij rondlopen bntie-voordeel. In elk geval. Welkom! hinder is ook goed), brants in de omgeving. op zaterdag tot vijf uur rl (Van onze weerkundige medewerker) DE BILT De weersver- betering die zich gisteren aankondigde, zal zich van daag voortzetten. Het weer zal nog iets aangenamer zijn. doordat er minder wind is en meer zon. Vooral aan zee zal het flink zonnig zijn. In het binnenland zullen er stapelwolken ontstaan, die echter nergens het buitensta- dium zullen bereiken. Het blijft dan ook overal droog. De weersverbetering hangt samen met het naderbij ko men van een rug van hoge luchtdruk die de afgelopen 36 uur boven de Britse eilan den tot ontwikkeling is ge komen. De rug volgde op een storing die woensdag ons weer bepaalde en die don derdag bij de Alpen aan kwam. Aan de noordkant van de Alpen, met name in Zuid- Duitsland en Oostenrijk, vie len talrijke zware buien. AMSTERDAM (AP) Hoewel de Nederlander veel grappen over het patat-eten van de Belg maakt, blijkt uit de cijfers van de Nederlandse en de Belgische aardappelverwerkende industrie, dat hij zelf vijf maal zo veel patat eet als zijn zuidelijke buurman. Volgens deze cijfers heeft de gemiddelde Nederlander het af gelopen jaar vijf kilo patat gegeten, dus ongeveer 30 zakjes. Zijn Belgische tegenspeler heeft echter maar zas zakjes gebruikt. De cijfers kunnen niet helemaal kloppen, aangezien vooral in België veel patatverkopers hun frieten niet van de industrie be trekken maar de aardappelen zelf tot patat verwerken. SITUATIE CYPRUS IN XPLOSIEF STADIUM (Van onze redactie buitenland) LONDEN/NEW YORK/NICOSIA Vier dagen na het (afzetten van president Makarios is de situatie rond Cyprus in een uiterst explosief stadium gekomen. Turkije heeft duizenden zwaar bewapende troepen langs zijn Middel- llandse Zeekust gestationeerd, die gereed zijn het nauwe lijks 75 km verder gelegen eiland binnen te vallen. In het [diplomatieke centrum, dat Londen dezer dagen geworden is, deed de Turkse premier Bulent Ecevit de ultimatieve uitlating dat zijn land binnen 24 uur een vreedzame oplos sing wil zien. In het andere geval is Turkije voorbereid op |elke eventualiteit. Hij noemde de toestand „zeer ernstig" en meende dat de tijd erg kort wordt voor een diplomatieke egeling. Behoudens een Turks nüli- air ingrijpen worden de voor- ttziehten voor president Ma- «ric-s somber. Engeland is geliswaar bereid hem als wet- Cyprisch staatshoofd te blijven erkennen, maar voelt ■iets voor militair ingrijpen. Verder lijkt Amerika te nei- naar een aanvaarden van de nieuwe Cyprische leiders lis een erkennen van de „rea- ■teit van de situatie". Ook de Verenigde Naties lijken Maka- lios niet de door hem ver lachte steun te kunnen geven. Premier Ecevit van Turkije erde gisteren in Londen irenlange besprekingen met jde Amerikaanse onderminister pan buitenlandse zaken Joseph Ëisco. Deze was al vroeig in de Ichtend aangekomen met in- ucties van Henry Kissinger dreigende oorlog tussen Griekenland en Trukije te lelpen vermijden. Ecevit, die bk nog sprak met de Britse fillister van buitenlandse za an James Callaghan, weiger- tijdens een persconferentie Ver het gesprokene iets te ggen. Hij onderstreepte wel Be ernst van de situatie en de dzaak tot een snelle oplos- te geraken. „Elk uur telt", zei hij. „Turkije kan Tiet toestaan dat het regiem in priekenland Turkije domi- Jert We streven naar een peedzame oplossing, maar we fijn op elk eventualiteit voor- Jreid". De crisis, zo liet hij veten, moet „binnen een dag" opgelost. Hij bedoelde (Van onze redactie binnenland) DRONTEN Een vakantie nger is gedood en tien zijn iteravond omstreeks half- tgen gewond geraakt van >e enkele vrij ernstig bij tn ontploffing in een bunga- "vpark te Dronten (Oostelijk voland). jEen of meer butagasflessen 'tjn geëxplodeerd in vier klei ne bungalows onder een kap •u het recreatiepark „Bremer- ■erg" i Het is een zware explosie (weest. maar er brak geen pnd uit. Van de bungalows niet veel meer over, slechts m muur staat nog overeind, smen in de directe omgeving ari de bungalows zijn ontwor -ld. Amsterdamse politie neeit een 54-jarige Italiaanse ^."woordiger aangehou den che geprobeerd had een ■rht aan damrak op te enten. De man trachtte via ®en valse betalingsopdracht en vervalste identiteitskaart een bedrag van 700(1 gulden KS te krijgen, maar de hank- ^•hende kreeg argwaan. daarmee kennelijk het resul taat te willen afwachten van Sisco's besprekingen met de Griekse leiders. Sisco vertrok gisteravond nog naar Athene, waarna hij uiterlijk vanavond in Ankara verslag aan de Turkse regering gaat uitbren gen. De NAVO-raad zal vanoch tend in Brussel om tien uur in buitengewone zitting bijeenko men. Tijdens de zitting, die aan de kwestie Cyprus is ge wijd, zal de permanente verte genwoordiger van Griekenland de bondgenoten op de hoogte brengen van het standpunt van zijn regering. Dit stand punt is gisteravond vastgelegd tijdens een kabinetsbijeen komst in Athene. De Turkse premier Ecevit heeft Griekenland beschuldigd van het zenden van verster kingen, door de lucht en over! zee, naar Cyprus, een situatie j die „zeer ernstig" moet wor-' den genoemd. Intussen doen in Athene hardnekkige geruchten de ron de, dat de president van Grie kenland, generaal Phedon Ghi- zikis, zijn functie zou hebben neergelegd. Van het gerucht is nog geen bevestiging geko men. De dreigende woorden van Ecevit die gisteravond weer in Turkije is teruggekeerd,, kun nen in zeer korte tijd in prak tische daden worden omgezet, Turkije zond gisteren duizenden zwaar bewapende troepen en een aantal landingsboten naar de zuidelijke kuststreek waar zij posities innamen op nau welijks 75 km. van Cyprus. Kort voor de dageraad kwa men grote legerkonvooien in het gebied aan. Ooggetuigen zagen troepen uit de leger trucks springen en met gedis ciplineerde precisie naar de beboste kuststreek sprinten om tenten op^te slaan. Gedu rende de dag zag men onge veer 12 landingsboten varen in de richting van een haven bü de stad Mersin. In hetzelfde gebied zag men verscheidene Turkse onderzee boten, waarvan de bemanning zich aan dek had opgesteld. Om hoeveel militairen het gaat is niet bekend, maar men dacht dat een aanzienlijk deel var, Turkijes half-miljoen sterke leger zich n,u in het betrokken kustgebied vindt 0 Interieur van het postkantoor in Zaamslag direct na de overval. be- (Van onze correspondent) ZAAMSLAG Postkan toorhouder S. Somers in de Rozemarijnstraat te Zaamslag, beleefde gisteravond om tien minuten voor zes, even voor hij het kantoor zou sluiten en er geen publiek meer binnen was, de schrik van zijn leven. Twee mannen, in de leeftijd van 20 tot 23 jaar, waren bin nengekomen. Een van hen haalde een klein model revol ver tevoorschijn en zei alleen maar: „Geld". De heer Somers overhandigde hem het geld- bakje met f 2.500, waarop de gewapende vroeg: „Alles?" Hetgeen door de kantoorhou der werd beaamd. Vervolgens sommeerde de ongewapende man de heer Somers tegen de muur te gaan staan en daar een kwartier te blijven. Zij verdwenen in een grote groe ne Chevrolet (25 BD 47). De heer Somers alarmeerde onmiddellijk de Terneuzense gemeentepolitie, die op haar beurt de Zeeuwsch-Vlaamse posten inlichtte. Surveilleren de agenten van de rijkspolitie merkten die wagen even later nabij Hulst op en zetten de achtervolging in. Met een ra zende snelheid passeerde de groene Chevrolet de grenspost Kapellebrug. Ónder Sint-N (klaas (B.) moest de Hulster politie de achtervolging opgeven, omdat Terwijl Amerika en Enge land bezig waren met geza menlijke pogingen „de span ning te verminderen via diplo matieke maatregelen en over haaste acties te voorkomen" slapte aartsbisschop Makarios in Londen op het vliegtuig naai New York om zijn zaak voor de VN te bepleiten. Hij was gewapend met de garantie dat Engeland „onder geen voorwaarden" het nieuwe mi litaire regiem op Cyprus zal erkennen. JACKSONVILLE Een Amerikaanse vrouw die leed aan spanningen, heeft in haar woning in Jacksonville in Flo rida (V.S.) eerst haar drie kinderen (4, 6 en 12 jaar) en daarna zichzelf van het leven beroofd. De vier stoffelijke overschotten werden woensdag avond door de politie gevon den. De 32-jarige vrouw was door haar man. die door de justitie, wordt gezocht verla ten. de wagen met de overvallers verdwenen was. De heer Somers kon niet veel meer zeggen dan dat de mannen met een „randstadac cent" spraken. In de loop van de namiddag had een agent in Zaamslag hetzelfde autonum- mer aan Terneuzen doorgege ven, omdat de groene Chevro let met een veel te grote snel heid een kruispunt was over gereden. Voordat de overval werd gepleegd, wist de Ter neuzense gemeentepolitie al dat de wagen (model 1974) in de nacht van woensdag op don derdag te Leiden was gestolen. De beide rovers moeten wel van tevoren de situatie hebben opgenomen, want zij veroor zaakten om ongeveer kwart over vier een aanrijding in de Heer Janstraat te Zaamslag, waarbij de wagen van de heer J Hamelink, die daar stond geparkeerd, flinke schade oo iiep. Het (hulp) postkantoor te Zaamslag heeft slechts een in terne alarminstallatie. De heer Somers zei dat hij daarvan geen gebruik durfde maken, omdat hij dan alleen maar zijn vrouw zou hebben gewaar schuwd. De heer Hamelink, wiens auto door de groene Chevrolet werd aangereden, vertelde dat de beide mannen ongeveer 20 a 21 jaar oud en blond waren, een van hen had een snor. „Er was geen enkele noodzaak voor een aanrijding, want er was plaats genoeg om te pas seren", zei de heer Hamelink, die er aan toevoegde dat bei den volgens hem ongetwijfeld dronken moeten zijn geweest, want zij reden zigzag door de straat". (Van onze pari. redactie) DEN HAAG Minister Van Doorn van CRM zal vanavond laat bekend ma ken, dat de TROS per 1 oktober a.s. de zogenaamde A-status zal krijgen, maar oo k dat de Veronica Om roep Organisatie, voortge komen uit de illegale Noordzeezender Radio Ve ronica, niet als officiële omroeporganisatie zal wor den erkend en dus ook geen officiële zendtjjd zal krijgen. De negatieve beslissing ten aanzien van Veronica zal ge baseerd zijn op het feit, dal deze organisatie volgens het meerderheidsadvies van de omroepraad niet in staat zal zijn om een zogenaamd „to taalprogramma" te verzor gen. Een minderheid van de omroepraad is daarentegen 9 Het zendscliip Veronica lag in april '73 vast op het strand. Nu is Veronica voorgoed ge strand. van mening, dat Veronica naast haar normale program ma's van amusementsmuziek ook informatieve program ma's e.d. zou kunnen bren gen. Minister Van Doorn, oud-voorzitter van de KRO, wil nn het meerderheidsad vies van de omroepraad vol gen. De A-status voor de TROS houdt in dat deze omroep evenveel zendtijd voor radio en tv zai krijgen als de vier andere „grote" omroepen AVRO, KRO. NCRV en VA RA. De erkenning van de TROS heeft erg lang op zich laten wachten. Op 27 novem ber van het vorig jaar ver zocht de Tros reeds te wor den toegelaten tot de zoge naamde A-status van de gro te omroepen. Zij had toen 476.000 betalende leden. Voor de erkenning als A-omroep zijn wettelijk 400.000 leden vereist. Toen de erkenning uitbleef, diende de TROS op 29 maart van dit jaar een tweede aanvrage in. ditmaal gebaseerd op, een aantal van 513.000 leden. Intussen is dit aantal leden volgens TROS- voorzitter mr. Landré alweer opgelonen tot 529.00. Daar mee is de TROS na de AVRO de grootste omroepor ganisatie geworden. (Van land). otivredactie buiten- PARIJS Protesterende Franse boeren in het zuidwes ten van Frankrijk hebben gis teren bij hun acties ook ge tracht de Tour de France in de war te sturen. Bij Mont-de- Marsan hadden zij spijkers op de weg gegooid. De nog onge veer honderd in de ronde zijn de renners werden gedwongen over een afstand van enige honderden meters met de fiets op de rug het parcours te ver volgen. Sommige renners kre gen een lekke band. Er deden zich ve«-der nergens incidenten voor. Integendeel, de renners werden door de boeren harte lijk toegejuicht. (zie hierover verder onze sportpagina's). Bij Colayrac legden woeden de hoeren gisteren op het spoorwegtraject Bordeaux- Toulouse op vier plaatsen ou de autobanden op de rails en staken deze in brand. Franse boeren hebben giste ren ook de ingebruiknemings plechtigheid voor een nieuwe weg in de war gestuurd door tonnen mest op het wegdek te deponeren en zich te goed te doen aan het buffet dat voor de autoriteiten aangericht was- Het incident vond plaats ten noorden van Tours aan de Loi re. De boeren, die protesteren tegen de dalende prijzen, ble ken zioh niets te hebben aan getrokken van een verzoek van de regering zich koest te houden en ondanks het besluit van de regering woensdag 600 miljoen franc extra aan land bouwsubsidie uit te keren. Opnieuw hebben gisteren ook boeren in België betogin gen gehouden, gisterochtend kwamen 200 boeren bijeen voor het provinciaal gouverne mentsgebouw in Namen en in Tielt, waar de wekelijkse markt werd gehouden, hinder den de boeren die markt en het verkeer. In Namen verhinderden de boeren ambtenaren het gou- vernemenistshuis binnen te gaan. Ze bekladden er de mu ren tot ze ontvangen werden door leden van het provinciaal bestuur. Ze wisten het provin ciaal bestuur zover te krijgen dat het een telegram verzond aan o.m. eerste minister Tin- demans en de Europese Com missie, waarin het provinciaal bestuur zich solidair verklaart met de landbouwers. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Het aantal nood wachters van de BB (Be scherming Burgerbevolking) zal bijna worden gehalveerd, het wordt van 88.000 man te ruggebracht tot 45.000, als de plannen van minister De Gaay Fortman (Binnenlandse Za ken) doorgaan. De hele BB- organisatie wil de bewindsman via rationalisatie stroomlijnen Wei blijft de zgn. noodwacht- plicht bestaan. In oorlogstijd zal de brandweer, in tegen stelling tot de huidige rege ling, niet zijn opgenomen in de BB, maar slechts in samen werking met deze organisatie en andere hulpverleningsdien sten ln actie komen. In vredestijd zal de brand weer hulp bij rampen, in ge coördineerde samenwerking met politie en ambulancedien sten, organiseren. Volgens de plannen van mi nister De Gaay Fortman, die zijn neergelegd in de ontwerp- nota hulpverlening bij onge vallen en rampen, zullen de toekomstige gewesten (onder toezicht van het ministerie van Binnenlandse Zaken) de hulpverlening op zich nemen bij rampen in vredestijd. Ook wordt een algemeen meidnummer (0011) voor branden, ongevallen en ram pen ingevoerd. Dit alarmnum mer wordt al enige tijd ge le. »":t :n Wes'-êt.' aul. loo ien, St.-Philipsland en Til burg. De bewindsman is van me ning, dat momenteel de hulp verleningsdiensten niet vol doende in staat zijn doeltref fende hulp te verlenen bti rampen in vredestijd. Zolang er nog geen gewes ten zijn gevormd, zal de regio nalisatie van de brandweer krachtig worden bevorderd. In dien nodig zal de centrale overheid regio's voor dit doel aanwijzen, zodat er een slui tende ketting van „brandweer regio's" ontstaat. Voor deze re gionalisatie zal het rijk geld beschikbaar stellen. Het beroepspersoneel van de brandweer zal hiervoor gelei delijk worden uitgebreid met ruim 200 man. ZON AAN ZEE Droog. Vooral aan zee zonnig. Landinwaarts ook stapelwolken. Zwakke tot matige noordweste lijke wind. Maximum temperaturen rond 18 graden. STAD EN STREEK Horeca-sluiting werkt vandalisme in de hand. Pagina 2 Engels zeeschip vast onder brug. Pagina 5 BINNEN- EN BUITENLAND Nieuwe bewijslast tegen Nixon. Pagina 9 Van Mens tot Mens: zonnig intermezzo in grauwe mist van eenzaamheid,. Pagina 11 SPORT Louk Sanders uitgeschakeld. Pagina 13 RADIO EN TELEVISIE Een handvol Zeeuwse vakantie-attracties Pagina 15 (Van een onzer verslaggevers) BRESKENS De douane recherche heeft gisternacht in Breskens beslag gelegd op 70 liter sterke drank en ruim 3 000 sigaretten. Deze smok kelwaar maakte deel uit van de lading van een oud, in Nieuwpoort (België) geregi streerd vissersvaartuig, dat even buiten Breskens op de Westersehelde motorpech had gekregen en door reddingboot Javazee naar de haven van Breskens was gesleept. De smokkelwaar werd ont dekt door een lid van de dou anerecherche, die zich pas le gitimeerde nadat een deel van de lading op de kade was gezet en men aantalte maakte om drank en sigaretten in een Belgische auto over te Iaden. „Laadt dat spul maar in mijn auto", aldus de douanerecher- cheur. Dat deden de opvarenden van het smokkelschip. Toen de douanerechercheur ook de rest van de lading opeiste, namen de Belgische schipper en zijn helpers zo'n dreigende hou ding aan dat de douanerecher- cheur het beter oordeelde in zijn auto te springen en te ver trekken. Hij vroeg en kreeg versterking. Maar toen het recherchete am van in totaal zes man bij het schip aankwam waren op varenden, auto en rest van de lading verdwenen. Twee re chercheurs hielden de wacht. In het holst van de nacht kwam eigenaar-schipper S. op dagen. Hij werd aangehouden, urenlang verhoord en tenslotte op borgstelling weer vrijgela ten Het smokkelschip wa3 woensdagavond uit Oostenda vertrokken richting Enge land. EINDHOVEN (ANP) De 35-jarige C. Pijnenburg uit Eindhoven en zijn dochtertjes (larie José (7) en Edith (6) zijn woensdagmiddag om het leven gekomen bij een auto botsing in Duitsland. Mevrouw Pijnenburg werd zwaur gewond, maar is vol gens de Duitse politie buiten levensgevaar. Het ongeluk ge beurde bij Kaiserslautern. De familie was met vakantie. De auto van de heer Pij nenburg is frontaal in botsing -■ekomen met een tegemoetko- nende tmerikaanse leger- vrachtauto die te veel links zou hebben gehouden.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 1