2,00 r - Sluiskil B.V. losterzande Vandaag REEKS EXPLOSIES IN PYRENEEËN TREFT TOER EN PELGRIMRESSEN TE LOERDES Nieuwste bus van Cito uit Axel ook uitgebrand lil iGERIJ - Hulst SCURSUSI Bokken op de middenberm Binnen twee jaar reageerbuisbaby's in Nederland SSCHOP HAKARIOS OP MALTA I Veiligheidsraad bijeen Grote drugs-vangst Luns maakt zelf ook graag dierengeluiden Bolwerk Bliksem treft forellen EEG KOMT VEETELERS TEGEMOET PONYRIJDEN VOOR GEHANDICAPTEN IN PAKKET ZIEKENFONDSEN iN BIEDINGEN IASSING Mals soepvlees zaak ioor: immer- en lannemersbedr. Foon 01140-3023 01157-1440 JKENSPECIAUST inische school MARD", gevorderde, I Rijkspolitie doet vreemde vondst bij Fijnaart Van der Stoel en Van Kemenade: Amsterdamse gynaecoloog: Nederland Lawine verrast bergbeklimmers: Acht doden Aanslag op Nederlandse tanker Bij Jos de Graauwfonds in Bergen op Zoom ACTIE VAN GROEP ANARCHISTEN MEESTE STEMMEN VOOR DEN UYL ALS GEKOZEN KABINETSFORMATEUR Staatssecretaris vrouwenzaken IN LOURDES |(i aankoop van 25,- oodschappen een ak koffie gratis. EN AST, DROGE VAR- RIJ. 500 GRAM met been TEL. 01140 - 2591 porgd door Installatiebedrijf 872 - 4371 M GEPLAATST DOOR TELEFOON 01148 - 1542 1455 T 1, HULST ctober a.s. begint weer de m zich aanmelden voor: RISCH LASSEN BEGINNERS RISCH LASSEN ENISCH LASSEN BEGINNE8 I ENISCH LASSEN 1 GEVORDERDE' I name zo spoedig mogelijk schrif" f eeds hebben opgegeven krW-jjl richt wanneer de cursus bes"1 DE DIREKTF.t'R Ü3 fecteur: Dr. W. A. J. M. Harkx „fdredacteur: L. Leijendekker a.etie- en administratie-adres: jeuwstraat 9. Terneuzen, tel. (01150)-79 20 Iwnementsprijs f9470 per kwartaal; 8,35 per maand, nummers 45 cent. ^"ro^versmaatschappij De Stem B.V, ieerstraat 16, Breda URKIJE REKT EGER ISAMEN (Van onze redactie buitenland) ISTANBOEL/NICOSIA/LONDEN Turkije lijkt aan- Ltalten te maken tot een militair ingrijpen op Cyprus. Vol lens ooggetuigen worden grote aantallen militairen en inaterieel naar Turkse havensteden aan de zuidkust over- jebracht. De militairen waren in volledige oorlogs- iitrusting. Intussen is gisteravond de Veiligheidsraad bijeengeko- pen ter bespreking van de toestand op Cyprus. Aartsbis- bhop Makarios is gisteravond met een vliegtuig van de feritse luchtmacht van Cyprus naar Malta gevlogen. Ver lacht werd dat hij daarna naar Londen zou gaan, maar pet uitgesloten werd dat hij naar New York zou vliegen 1 voor de Veiligheidsraad te verschijnen. Binnen de NAVO heerst omenteel een koortsachtige stiviteit, nu Turkse kranten rijven, dat wellicht een irlog met Griekenland voor deur staat en premier Bu nt Ecevit heeft verklaard dat he crisis mogelijk de zuidelij ke flank van de NAVO heeft ngetast. L In antwoord op een telegram har: NAVO-secretaris-generaal uns zei de premier dat het toor Turkije moeilijk is de enwerkin.g met Grieken- nd binnen de NAVO voort te stten, nu de betrekkingen Bsen de twee landen zo ver- ichteren. Luns had Grieken- nd en Turkije gevraagd de ootste zelfbeheersing te be dachten- President Fahri Koruturk leeft net Turkse parlement, p reces was, teruggeroe- len voor een spoedzitting die horgen zal plaatsvinden. I De secretaris-generaal der Perenigde Naties, Waldheim, jeeft de premiers van Grie- ^nland en Turkije ook waar- jchuwende boodschappen ge- iuurd. Het Amerikaanse ministerie jan buitenlandse zaken heeft nsdag opnieuw een waar- fchuwing laten horen tegen buitenlandse inmenging in de gisis op Cyprus, maar het mi- Jsterie zei niet precies wat pis buitenlandse inmenging bu worden beschouwd. [^Amerika blijft Makarios al- ians voorlopig, als staats- bofd van Cyprus erkennen. I Minister van buitenlandse pken Kissinger zou reeds irsoonlijk bezig zijn met de vestie-Cyprus en behalve ook onderminister Joseph o en de reizende ambassa- i r Robert J. McCloskey. De Russische ambassadeur i Athene heeft volgens mede- Relingen van gewoonlijk goed- pigelichte zijde in opdracht ran Moskou de waarnemend minister van buitenlandse za- verzocht bij het Griekse fytshoofd, generaal Gisikis, J® ernstige bezorgdheid van |e Sovjet-regering over de ge- urtenissen op Cyprus over brengen. De Sovjet-Unie uit Griekenland voor deze jebeurtenissen verantwoorde- uk. nonneerboten van de Cypri sche marine waren begonnen met een beschieting van de stad Paphos, een Miakarios-ge- zind bolwerk. De stad lag toen ook onder vuur van de artille rie van de nationale garde- Onder meer werd het plaatse lijk bisschoppelijk paleis beschoten, vanwaaruit Makari os via een trouw gebleven zender driemaal het volk had opgeroepen zich tegen de staatsgreep te verzetten. Naar verluidt was Paphos gisteravond nog steeds in han den van de Makarios trouw gebleven politiestrijdkrachten. Deze beschikken echter alleen over machinegeweren en lich te wapens. Men verwacht dat zij snel de strijd zullen moe ten opgeven. Men kon met ge weren gewapende priesters in de straten van Paphos zien lopen. In Nicosia werd dinsdaga vond nog steeds geschoten, Tanks hebben een cordon ge legd om het presidentiële pa leis. Over het aantal slachtof fers van de gevechten zijn geen cijfers bekend, maar ra dio-Nicosia heeft alle artsen in de stad opgeroepen naar het ziekenhuis te komen om ge wonden te behandelen. Tij dens het hoogtepunt van de straatgevechten van maandag werd in een bericht gezegd dat er meer dan zestig doden en gewonden waren. HONG KONG-BANGKOK (AFP) In Honig Kong heeft de politie gisteren beslagge- legd op 875 kilo opium en 137 kilo morfine. Het was de grootste vangst uit de geschie denis van de kroonkolonie. WOENSDAG 17 JULI 1974 ZEEUW 27e jaargang No. 7402 Uitgeefster Uitgeversmaatschappij De Stem B.V (Van onze correspondent) FIJNAART Fijnaarts rijkspolitie zou graag in con tact treden met de eigenaar van de twee witte bokken, die de mannen van Herman dad dinsdagmiddag aantrof fen op de kale middenberm van rijksweg 59, nabij het viaduct Oudemolen. De bokken, zo op het eer ste gezicht beide kerngezond, waren aanvankelijk vastge bonden aan strotouw, dat door beide dieren doorgebe ten was. De mogelijkheid be staat dat de dieren beide op stap zijn gegaan, dan wel dat ze daar door de onbekende eigenaar werden vastgebon den aan de middenberm be veiliging, hetgeen beslist geen ideale plaats genoemd kan worden om te grazen. Bo vendien viel er geen sprietje gras te bekennen. De politie heeft de dieren zolang ergens kunnen stallen, waar wel volop gras aanwe zig is, en hoopt dat de eige naar zich spoedig meldt op het Fijnaarts politiebureau, dan wel even opbelt naar 01686-444. (Van onze parlementair» redacteur) DEN HAAG De minister Van der Stoel en Van Keme nade (buitenlandse zaken en onderwijs en wetenschappen) hebben secretaris-generaal Luns van de NAVO lik op stuk gegeven naar aanleiding van diens opmerking dat het Nederlands op dierengeluiden lijkt. „Luns brengt zelf ook veelvuldig en met graagte de als dierengeluiden omschreven klanken voort", aldus de beide bewindslieden", in antwoord op vragen van de kamerleden Patijn, Laban en Van der Hek (alle drie PvdA). De ministers bevestigen, dat Luns tegenover president Nixon inderdaad heeft gezegd, dat „van alle dierengeluiden het Nederlands nog het meest lijkt op een taal". Luns heeft daaraan nog toegevoegd dat hij dat niet erg aardig tegeno ver de dieren vond. De secretaris-generaal heeft dat inderdaad gezegd, aldus de beide ministers, maar hij voegde er wel aan toe dat de Britten dat altijd beweren. Omdat Luns zelf ook Neder lands spreekt en zijn uitlatin gen dus geen „Tierischer ernst" geweest kan zijn, over weegt de regering geen forme le stappen te ondernemen, ook niet bij de Britse regering. (Van een onzer verslaggevers) AMSTERDAM Nog deze maand wordt in de universi teitskliniek voor verloskunde en gynaecologie in het Wilhel- minagasthuis te Amsterdam begonnen met een weten schappelijk onderzoek naar het toevalsvrij tot ontwikke ling brengen van, populair ge zegd, reageerbuisbaby's. De gynaecoloog W. Honnebier, die aan dit onderzoek zal deelne men, verwacht dat de weten schappelijke studie binnen twee jaar zal kunnen worden gevolgd door het in praktijk brengen van de verworven kennis. Dan zullen bij de eer ste Nederlandse vrouwen met verstopte eileiders eicellen in de baarmoeder worden ge bracht, die in een reageerbuis zijn bevrucht en hun eerste ontwikkelingsfase hebben on dergaan. De heer Honnebier verwacht dat het toeval bij het tot ont wikkeling brengen van deze reageerbuisbaby's over twee jaar uitgeschakeld zal zijn. Zoals bericht heeft de Britse hoogleraar Douglas Bevis (een vriend van de Amsterdamse gynaecoloog) maandag be kendgemaakt dat in de afgelo pen anderhalf jaar in West- Europa tijdens veelvuldige po gingen toevallig drie reageer buisbaby's gezond ter wereld zijn gekomen. (Vervolg op pagina 9.) De Nederlandse regering, »|ep bezorgd over de gebeur- Cenissen van de laatste dagen op Cyprus, hecht grote waarde Jaï- van Verenigde Naties, aldus een verklaring pn de Nederlandse regering gistermiddag werd afge legd De rol van de Verenigde Na- n€s zich onder meer in de aanwezigheid van een VN- *°epeneenheid op het eiland, piuus de verklaring, die ver- er zegt te hopen „dat de Effcae conflictsituatie zich ™et zal uitbreiden". ^karlos vertrok gistera- n<a van Cyprus, nadat ka- De 29-jarige te levisie-presentatri ce Christine Chub- buck die maandag tijdens een recht streekse uitzending uit de studio in Sa rasota (Florida) een kogel door het hoofd joeg, is 14 uur later in een zieken huis overleden. Verleden week had zij tot collega's gezegd dat zij over woog een einde aan \haar leven te ma ken. Niemand nam dat ernstig op. Tal van kijkers hadden de zelf moordpoging gezien en de politie opge beld. Velen geloof den niet dat het „echt" was en dach ten aan de een of andere bizarre Is-tunt. MüNCHEN (DPA) In een wildpark in Beieren zijn tientallen forellen dodelijk door de bliksem getroffen. De eigenaar had koperen buizen in de vijver aangebracht om de algengroei tegen te gaan. Het metaal heeft waarschijn lijk gewerkt als bliksemaflei der waardoor de forellen geëlektrocuteerd kunnen zijn. PARIJS (DPA) Een lawine heeft gisteren in het Mont- Blancgebergte een groep alpi nisten allen Fransen meege sleurd en bedolven. Volgens de tot dusver ont vangen berichten zijn acht mensen door de sneeuwmassa gedood. De alpinisten waren bezig met de beklimming van de 4.249 meter hoge Mont Blanc Au Tacul, toen een sneeuw- en ijamassa losraakte en hen meesleurde. SAIGO N (REUTER) Commando's van de Viet Cong hebben een gat geblazen in de zijkant van de 12.143 ton me tende Nederlandse tanker Ka- telysia van Shell tankers n.v. in Den Haag, zo heeft het Zuidvietnamese opperbevel bekendgemaakt. Er zijn geen slachtoffers e» de tanker Is niet gezonken. OPKLARINGEN Opklaringen. Plaatselijk een bui, mogelijk met onweer. Matige tot krachtige zuidwestelijke wind, ruimend naar noordwest. Temperaturen liggen tussen 13 en 19 graden. STAD EN STREEK Zeeuwsch-Vlaanderen centraal tijdens feest in Koksijde. Pagina 2 Zeeuw te onzorgvuldig met nieuwkomers. Pagina 3 FINANCIëN EN ECONOMIE Fransen verdrinken in hun eigen wijn. Pagina 7 BINNEN- EN BUITENLAND Drukke dag voor Van der Stoel. Pagina 9 KLEINE STEM Spelen met leer. Pagina 11 SPORT Danguillaume mag gaan van de „groten". Pagina 13 RADIO EN TELEVISIE Nieuw publiek voor chansons van Brei. Pagina 6 (Van onze redactie buiten land) BRUSSEL De EEG is tij dens een vergadering van de ministers van landbouw te Brussel overeengekomen tot 1 november aanstaande de in voer van rundvlees ulit het ge hoed buiten de EEG stop te zetten. Dit is een poging om de prijzen van de Europese veetelers te verhogen. Volgens door Frankrijk ingediende ge gevens zouden de vleesprij zen die de veetelers ontvingen in de afgelopen 16 maanden met ongeveer 10 procent zijn ge daald. Enkele particuliere firma's zijn van plan 40.000 ton rund vlees te exporteren naar de Sovjet-Uniie. Dit initiatief zou een gedeelte van de rund- vleesberg van 110.000 ton in de EEG wegwerken. (Van onze correspondent) BERGEN OP ZOOM De ziekenfondsen A.Z.B.O., O.Z. en M.Z.B hebben het Jos de Graauw-fonds in Bergen op Zoom bericht dat zij bereid zijn de therapeutische behan deling „pony-rijden voor ge handicapten", zoals die door de stichting gebeurt, in het ziekenfondspakket op te ne men Dit heeft wethouder N. van Kaam gisteravond de raadscommissie voor sociale zaken en volksgezondheid meegedeeld. De commissie had eerder dit jaar op overleg met de zieken fondsen aangedrongen bij de behandeling van een subsidie verzoek aan het „Jos de Graauw-fonds. Het ionds werd destijds in het leven geroepen bij een be- drijfsjubileum van de heer De Graauw en werkte tot begin dit jaar uitsluitend met giften van derden. Tal v :m acties werden ook ondernomen om de nodige financiën bijeen te brengen. De ziekenfondsen hebben als verstrekkingsvoorwaarde genoemd dat een als mede werker aangemelde fysio-the- rapeut tot de behandeling heelt geadviseerd. ÈfeaS», Tioee van de volgauto's van de Tour, in brand gevlogen na de aanslag van „Gari". (Van onze correspondent) PARIJS Om 21.50 uur maandagavond heeft in het Austerlitz-station te Parijs een bomontploffing plaatsgehad in een slaapwagen van expres- trein 4031 met bestemming Irun en Madrid. Niemand werd ge wond maar de explosie was he vig en richtte aanzienlijke scha de aan. Op dat ogenblik wist nog nie mand dat dit de eerste ont ploffing van een hele serie was. waarvan de volgende veel opzienbarender zouden blijken. Om 2 uiur in de nacht van maandag op dinsdag brak er brand uit op de parkeer plaats van de palgrimbussen in Lourdes: 13 bussen brand den uit, 10 vlogen er in de lucht. Later werden ter plaat se Vlugschriften gevonden die GARI ge'ekend waren hetgeen de beginletters zijn van de Franse term voor de Internati onale Revolutionaire Aktie. groep. Om 3.30 deed zich in Saint Lary, etappeplaats van de Ronde van Frankrijk een serie explosies voor. Vïïer volgwa- gens en een motor werden vernield, een hangar naast een hotel ging rn Wammen op, en kele ogenblikken later ont plofte een reportagewagen van het agentschap AFP en ginig eveneens in vlammen op. Even daama vloog op een heuvelrug boven het plaatsje een aiuto in de lucht, twee soorten vlugschriften werden gevonden, een eerste stelde de Tour de France als kapitalisti sche onderneming aan de kaak. een tweede deed een dringend beroep op de Spaan- AMSTERDAM (ANP) Wanneer hij toekomstige verkiezingen ook de kabi netsformateur gekozen zou worden, dan zou het meren deel van de Nederlandse be volking zich uitspreken voor premier Den Uyl- Dit blijkt uit een onderzoek dat hel NIPO heeft ingesteld naar aanleiding van de voorgestel de grondwetswijzingen, die het mogelijk moeten maken ook de kabinetsformateur door het volk te laten kie zen. Op de vraag of men op Den Uyl of op Wiegel zou stemmen, koos 59 procent voor Den Uyl, 25 procent voor Wiegel, terwijl 16 pro cent geen mening had. Wan neer de verkiezingen zouden gaan tussen Den Uyl en pro fessor Steenkamp, zouden 52 procent op Den Uyl en 34 procent op professor Steen kamp stemmen. Uit het onderzoek blijkt de nog steeds grote populariteit die de vroegere premier Biesheuvel geniet. Bij een kandidatuur van Den Uyl en Biesheubel zou 48 procent van de stemmen naar Den Uyl gaan en 40 procent naar Biesheuvel. se coureurs om van verdere deelname af te zien en veroor deelde niet alleen het Francis- tisohe bewind in Spanje, maar ook de regimes in Griekenland en Ghild. In de vroege voormiddag wer den op het traject dat de cou reurs naar d-e Tourmalet zou den moeten rijden, door vroe- ge belangstellenden diverss omgekapte en over de weg gevallen bomen ontdekt Ook daar weer biljetten met de leters GARI. Later werd 't aan tal van 800 gendarmes dat voor de beveiliging van de Tour in actie is tot 880 verhoogd, met name om de Spaanse deelnemers te beschermen. Deze namen niettemin aan de etappe van dinsdag deel, nadat de organisators hun de waar borg hadden gegeven dat zij zo wel tijdens de rit als tijdens hun verblijf in het hotel van La Mongie speciaal bewaakt zou den worden. Naar in Parijs verluidt is de G-ARI de revolutionaire orga nisatie die enkele weken gele den in Parijs de directeur van een Spaanse bank ontvoerde en gijzelde, maar tenslotte vrijliet. De beweging werd on-j geveer een jaar geleden opge- richt en bestaat uit jonge re-1 volutionairen en anarchisten uit diverse landen. Een van die j steunpilaren van de organisa-i tie is De Mille, de internatio nale bond voor bevrijding van Iberië, waartoe Puig Antich be hoorde, die begin van dit ia-ar in Barcelona terechtgesteld werd. De beweging is zeer fluctuerend", maar voert aan slagen uit op de zogenaamde dialectisch geschikte ogenblik ken volgens de Marxistische terminologie. Als gevolg van de ziekte van Franoo en diens hoge leeftijd en afwezigheid van een op PARIJS (AFP-UPI) De chef-redacteur van het week blad 'Express, mevrouw Fran- coise Giroud, is benoemd tot staatssecretaris voor vrouwe lijke aangelegenheden- De be noeming van mevrouw Giroud zou het vertrek van Servan Schreiber voor de „reforma teurs" moeten compenseren. President G-iscard d'Estaing had in zijn verkiezingscam pagne beloofd meer oog te zullen hebben voor de behoef ten en de verlangens van de Franse vrouwen. HET Portugese persbureau Lusitania meldt, dat in de eer ste helft van dit jaar 122 men sen in Mozambique aan cholera zijn gestorven. In dezelfde pe riode werden 350 gevallen van cholera vastgesteld. volger (admiraal Carrero Blanco werd kort voor Kerst mis vermoord) de gebeurtenis sen in Portugal, het feit dat d« vader van de „oficiële" kandi daat voo-r de Spaanse troon" Don Juan deze zijn rol be twist, komt de GARI voor als een gesohikt ogenblik om tot actie ave rte gaan. (Vervolg op pagina 12) (Van een onzer verslaggevers) LOURDES-AXEL Onder de 16 tot ontploffing gebrachte en uitgebrande bus sen in Lourdes behoort ook de nieuwste aanwinst van garage Cito uit Axel. Het is een ruim anderhalve ton kostend voer tuig. dat vier weken geleden werd afgeleverd en op een van zijn eerste reizen was. De bus had vorige week za terdag bedevaartgangers uit Zeeuwsch-Vlaanderen en de aanpalende Belgische grens streek vervoerd naar Lour des. De bus is, aldus directeur Esselbrugge junior, volkomen uitgebrand. Gistermorgen is een reserve-buis spoorslags richting Lourdes gereden om de passagiers op te halen. „De bedevaart zal ap de geplande tijd eindigen", aldus de heer Esselbrugge, die de bedevaart gangers aanstaande maandag terug verwacht. Chauffeur P. Jansen uit Axel kon gistermorgen om 04.00 u. berichten dat persoon lijk ongelukken zich niet had den voorgedaan. De mensen waren allemaal in hun hotel. De uitschakeling van deze nieuwe bus betekent een forse bedrijfsschade voor Cito. De bus was speciaal voor het va kantie-seizoen aangeschaft. De geplande Lourdes-reizen van het bedrijf aanstaande za terdag reist men weer af gaan gewoon door. „Wij kun nen het met ons reserve-mate riaal allemaal wel klaren, maar het is doodzonde als het pronkstuk van je bedrijf er op zo'n manier aangaat". Onbekend is nog of de ver zekering de schade zal dek ken. „Het is natuurlijk geen gewoon ongeval. In ieder ge val is al een Franse expert door de Nederlandse verzeke ring in de arm genomen", al dus een tamelijk optimistische heer Esselbrugge.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 1