Middenstand profiteert van slecht weer Regering wil volgend jaar bijna 20% meer uitgeven Japanse kaper overmeesterd Vandaag FELLE STRIJD CYPRUS NA STAATSGREEP Prof. onthult: Drie reageerbuisbaby 's r Ruim 6000 ambtenaren erbij; meer geld voor onderwijs, CRM en ontwikkelingshulp NAVO ongerust over spanning tussen Turkije en Griekenland Politiek Den Haag verwacht begroting van ruim 60 miljard: VROUW (44) UIT OOST-SOUBURG IN SLUISKIL (VERONGELUKT fersle perziken Aardappel- dieven in de puree Makarios waar schijnlijk niet dood aluminium produktej 43TRUKTIE- NKWERXER GON-ARC LASSER rOGEENLASSER ng: E- IKERS nium Products", timmerlieden bankwerkers apparatenbouwers elektriciens schilders- A en E lassers ITïlATIEVE (vr.) or ons MAGAZIJ TIS WONEN EN )RIJDEN VOOR RGIEK ECHTPAAR kantelberg Per koerier Stem" Turken Saterdag 13, HEDEN :htig. volledig uitgerust rice-station inst.was en smeerplaats oldigde opleiding ide winstmogelijkheden met minimum aan investering wegens uitbreiding van haar aktivi ing Konstruktie: tig van tekening kan werken, bekent um strekt tot aanbeveling eid wil worden tot Argon-Arc lass# I e termijn beschikbaar ■sbergstraat 2, Gapinge (gem Ve# 01189-1710. sbedrijf M. B. Th. Sutman 116 - Nijmegen vraagt voor Duitsland en 080-772141 eken een an wij verwachten dat ze i-opleiding heeft gehad en in s van een type-diploma, ïum leeftijd 18 jaar. Ie een ■nnis heeft van materialen I schappen en die ook in stent I ninistratie hiervan te voeretj nken aan iemand met een Ulï ng en enige jaren praktijk' kg- slicht moet vervuld zijn. um leeftijd' 30 jaar. eide functies indiensttredinj sdig mogelijk. licrtaties te richten aan brick v/h Rogier-Nerincx- eg 3, Bergen op Zoom. jaar) dat een filiaal van een Destaa" Een rijschool waar het lekker druk^ en aan zo n vijftien instrukteurs zakelijk inzicht Is energiek Doof® haatd en betrouwbaar Ervaring als"] dzakelijk •orervaring en een goede kijk opaj1™ rechtaan boekhouden Is vriendelipl een aantrekkelijke stad hartje Brabj onefokaai receptie zitkamer keuW tapkamers, badkamer extra toilet 3 is ideaal voor een echtpaar w uimte telefoon, gas water lichten^ dstof - van de rijschool kosten ug krijgt u een aantrekkelijk salaris an s morgens zeg maar haltacWtol| bereikbaar bliiven gstelling hebt. pak dan de teiefo°nl or U kunt ons maandagmorgen Of schrijf een informatieve brie' te autorijschool: =hot - Tel 04997-2087 ■Directeur: Dr. W. A. J. M. Harkx Hoofdredacteur: L. Leijendekker Redactie- en administratie-adres: Ifjeuwstraat 9. Terneuzen, tel. (01150)-79 20 ■Abonnementsprijs 1/ 24,70 per kwartaal; 8,35 per maamd. 'Losse nummers 45 cent. [Gironummer 1114111 jn.v. uitgeversmaatschappij De Stem B.V, «•-igerstraat 16, Breda DE ZEEUW DINSDAG 16 JULI 1974 27e jaargang Na 7491 Ij De Stem B.V (Van enige verslaggevers) middelburg-breda- BERGEN OP ZOOM Veel vakantiegangers mogen dan met een vloek ol minstens een zucht op de lippen het dagelijks weerbericht be luisteren, er zijn ook Neder landers die het uitblijven vaneen echte juli-zon niet zo betreurenswaardig vinden Met name de winkelcentra in de grotere plaatsen en de stedeliike horecabedrijven trekken van het slechte weer profijt. Bij de bedrijfsleiding van een aantal modemagazijnen in bijvoorbeeldMiddel burg, Bergen op Zoom, Roo sendaal en Breda kan men vernemen dat de omzet van zomerkleding weliswaar iets geringer is dan men meende te mogen verwachten, maar dat anderzijds het slechte weer voor zoveel toeloop zorgt, dat deze tegenvaller ruimschoots wordt opgevan gen. Veel kampeerders, die de campings In de buurt van de grote centra bevolken, trek ken momenteel naar de stad. om daar het vertier te zoe ken dat bos. strand en heide hun weigeren te bieden. Ze zorgen voor een profijtelijke omzet in de restaurants en cafetaria's en ze verhogen de verkoopcijfers van allerhan de zaken in de binnenstad. In Sluis b.v. was het bij zonder druk door de vele Nederlanders en Belgen die het momenteel aan het strand of op de camping niet meer zo zien zitten. Zij gaan winkels kijken (ook de hore ca heeft het daarbij erg druk) en informeren naar al lerlei mogelijkheden om hun vakantie zo prettig mogelijk te besteden. De Fina-narkeergarage in Breda heeft zelden zoveel auto's te verwerken gehad als de afgelopen weken. De laatste dagen, aldus een em ployé van deze garage, toonden zonder meer een piek, waaraan de bouwva- kantie wel mede debet zal zijn. Men zou mogen verwach ten dat het uitblijven van warm zomerweer de bierom- zet drukt. Volgens de direc ties van enkele brouwerijen is het tegendeel het geval. De omzet neemt juist toe. (Vervolg op pag. 3) Makarios. (Van onze redactie buitenland) TOKIO De alleen opere- I rende Japanse luchtpiraat die gisteren een DC 8 van Japan J Airlines met 89 inzittenden I kaapte, is gisteravond op het vliegveld van Nagoya, 270 km I ten zuidwesten van Tokio, evermeesterd. De politie deel de mee dat de nog niet geï- dentificeerde kaper zelfmoord trachtte te plegen toen de genten de cockpit binnen- Irongen. Hij bracht zich met I zijn mes, kennelijk het enige wapen dat hij bij zich had, een steekwond toe in de borst. Volgens de politie is hij in kritieke toestand naar een zie- kenhuis vervoerd. Alle passagiers en een aan- bemanningsleden hadden I zich eerder in veiligheid we- Iten te stellen terwijil de kaper Jin de afgesloten cockpit via de L~ordradio met de autoriteiten (Van onze correspondent) SLUISKIL IMaandagmid- Idag is de 44-jarige mevrouw I ^.E. den Hooglander-De Putter f uit Oost-Souburg bij een ver- I keersongeluk in Sluiskil dode lijk verongelukt. Mevrouw Den Hooglander treed vanaf de Baljuwlaan per bromfiets de rijksweg over en verleende daarbij geen voor- r^ng: aan een uit de richting Sas van Gent komende bestel- I auto, bestuurd door P. J. O. I uit Sas van Gent. I Bij de aanrijding werd me vrouw Den Hooglander zo ern- j stig gewond dat zij bij aan komst in het ziekenhuis over kleed. (Van onze oorrespondent) i„ Bij de veiling K4Delle-Biezelinge werden e 06 eerste perziken I ^gevoerd. Het waren er acht stuks van een teler die onbe- I?u-,wenste te Mijven en ze lLf il )aar. hAd gesteld voor Koningin YVilhelminafonds I voor de kankerbestrijding. «andeiaren en telers lieten zien niet onbetuigd bij het be- ho van Soe<le prijzen voor o ze perzikenprimeur. De to tale opbrengst was f 282.10. L J- Kole uit Wemel- _..se voerde maandag op de I - in Kapelle de eerste llS. „aan van de nieuwe li bctcof een partii bisten van het ras «ark Earliest onderhandelde. Elf politiea genten waren op de tuohtha- ven van Nagoya aan boord ge gaan en hebben de cockpit be stormd, aldus de autoritei ten. Het toestel werd gekaapt tijdens een binnenlandse vlucht van Osaka naar Tokio. De kaper eiste de vrijlating van een voormalige leider van het Japanse rode leger. Hij eiste voor beiden een vrije aftocht per vliegtuig naar Noord-Korea. ONBESTENDIG Vandaag blijft Nederland in de invloedssfeer van een depressie bij Schot land, die vrijwel stil ligt. Het blijft zwaar bewolkt bij een zuidwestelijke wind met zo nu en dan een bui. De temperaturen liggen tussen 13 en 18 graden. De vooruitzichten voor de komende dagen zijn: koel en onstand vastig. STAD EN STREEK Beautiful Idoha houdt kinderen bezig. Pagina 4 BINNEN- EN BUITENLAND Arafat knipoogt naar Jordanië. Pagina 7 De opmerkelijke carrière van Cor van der Hooft. Pagina 8 FINANCIëN EN ECONOMIE Wetenschappelijk onderzoek wil meer armslag. Pagina 5 SPORT Tour de France ai beslist? Pagina 9 RADIO EN TELEVISIE Amerikanen krijgen elke avond één minuut geschiedenisles. Pagina 11 (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De rijksuitgaven zullen, zo ver wacht men in welingelichte kring in politiek Den Haag, het volgend jaar sterker stijgen dan ooit te voren. Het kabinet-Den Uyl wil de uitgaven van de regering het volgend jaar namelijk laten toenemen met 18 tot 19 procent. In guldens uitgedrukt bete kent dat een stijging van ruim 51 miljard gulden in dit jaar tot meer dan 60 miljard gulden in het ko mende iaar. j Een deel van dat geld zal gebruikt worden om ruim zes duizend ambtenaren extra in dienst te nemen. Ongeveer een kwart daarvan is ten behoeve van de politie. Daarnaast zullen ook de belastingdiensten veel sterker worden be mand. voornamelijk om belastingontduikers op te sporen. Ook de onderwijsbegroting krijgt weer veel extra ruimte. Om slechts een enkel voor beeld te noemen: alleen al voor de scholenbouw voor het voortgezet onderwijs zal in de komende drie jaren een be drag van niet minder dan een miljard gulden beschikbaar worden gesteld. Dat geld is bestemd voor de aankoop van gronden, voor de bouw van nieuwe scholen en voor de uit- bi ding en verbetering van bestaande scholen. Dit bedrag moet men zien tegen de achtergrond van het regeringsbeleid om niet aan het voortgezet onderwijs de hoogste voorrang te verlenen maar aan het kleuter- en basis onderwijs. Dat betekent, dat ook voor deze onderwijsvor men zeer hoge extra uitgaven zullen worden gedaan, onder andere ten behoeve van het vormen van kleinere school klassen en voor het aanstellen van extra onderwijzers op de lagere schalen in de probleem gebieden en stedelijke sane- ringswijken. Ze kunnen het volgend jaar een paar duizend extra kleuterleidsters en on derwijzers te wenk worden gesteld. De uitgaven voor het weten schappelijk onderwijs zullen het volgend jaar naar verhou ding opnieuw minder stijgen. Het aantal nieuwe personeels plaatsen bij de universiteiten en hogescholen blijft uiterst beperkt. Door de sterk geste gen bouwkosten zullen echter de uitgaven voor de nieuw bouw van vier academische ziekenhuizen aanzienlijk om hoog gaan. Extra verhogingen in de or de van grootte van enkele hon derden miljoenen guldens zul len zich ook voordoen in de sectoren van cultuur, recreatie en maatschappelijk werk en in de sfeer van de ontwikke lingshulp. Dit laatste is voor het kabi net-Den Uyl voornamelijk een prestigekwestie, omdat er nog een stuwmeer is van vele hon derden miljoenen guldens, die al langer beschikbaar zijn doch waarvoor in de afgelopen jaren geen bestemming kon worden gevonden. IN Rotterdam is gisteren de 14-jarige Wilfred v.d. W. ei stig gewond tijdens een ruzie met zijn 17-jarige zus. Ze kre gen ruzie over een niet goed ingestelde platenspeler. Het zusje pakte een mes en bracht haar broertje twee steken on der de hartstreek toe. (Van onze correspondent) OUD-GASTEL Aan de Veerkensweg te Oud- Gastel is een partij poot- aardappelen gestolen waarvan het loof veer tien dagen geleden was besporten met het gif ti- ometon. Wanneer de aardappe len nu gegeten worden, bestaat er een flinke kans dat men er buik loop aan overhoudt. „De dieven hebben het geluk gehad dat het grootste gevaar intussen is geweken. Wanneer de aardappelen enkele da gen na het spuiten wor den geconsumeerd is dat levensgevaarlijk*aldus de rijkspolitie. De partij aardappelen heeft een waarde van ongeveer f 150. CGRIEKENÏ rlAND' (Van onze redactie buitenland) NICOSIA/TEL AVIV/AN KARA/ATHENE Tenvijl het er gisteravond naar uit zag dat op verschillende plaatsen op Cyprus nog fel werd gevochten na de staats greep van gisterochtend, bleef de onzekerheid over het lot van president Maka rios bestaan. Nadat de hele dag gemeld was dat hij dood was, namen gisteravond de ■- - aanwijzingen toe dat dit niet Tr" TURKIJE -CCA SA ^3* het geval was. Intussen wi-J-n de ontwik kelingen op Cyprus met name door Turkije (dat de staat van alarm voor het leger heeft af gekondigd) en Griekenland inet argusogen gevolgd. Maar ook in NAVO-kringen heerst grote ongerustheid. Men is duidelijk bang dat het conflict tot dramatische spanningen tussen Griekenland en Turkije kan leiden en daardoor een ernstig gevaar kan opleveren voor de oostelijke flank van de NAVO, waarvan beide lan den lid zijn. Engeland heeft al duidelijk beide landen ge waarschuwd zich in te hou den. Ben radiostation op Cyprus heeft gisterenavond een ver klaring uitgezonden die werd toegeschreven aan aartsbis schop Makarios. De president verzekerde daarin het volk van Cyprus dat hij nog in leven is en riep zijn aanhan gers op zich te verzetten tegen de opstandige nationale garde. De uitzending werd opgevan gen in Tel Aviv. Het radiostation, dat zich in de stad Paphos zou bevinden, was eerder uit de lucht ver dwenen nadat het de gehele dag berichten had verspreid, dat president Makarios niet was afgezet of gedood zoals de door Griekse officieren geleide strijdkrachten hadden aange kondigd. Met de uitzending is de on zekerheid en verwarring over de situatie op het eiland nog vergroot. Alle verbindingen met Cyprus waren gisterena vond verbroken. Terwijl radio Nicosia meldde dat de strijd krachten de toestand meester waren, heette het uit andere, betrouwbare bronnen dat flink strijd werd geleverd, met na me rond het presidentiële pa leis. De gehele maandag bleven meldingen komen van bittere gevechten op Cyprus na de aankondiging van de door Griekse officieren beheerste nationale garde dat de rege ring van president Makarios gisterochtend was omverge worpen en dat in zijn piaats was benoemd Nicholas Samp son, een vroegere leider van de ÉOKA-beweging. In uitzendingen via radio Nicosia zeiden de opstandelin gen dat de aartsbisschop dood was en dat al het verzet was gebroken. Niets werd echter gemeld over de omstandighe den waaronder de 60-jarige leider om het leven zou zijn gekomen. Hoewel kort na de staatsgreep alle verbindingen met de buitenwereld werden verbroken, kwamen toch nog enkele berichten van corres pondenten per koerier uit het land. Daarin werd gezegd dat drie uur nadat tanks van de natio nale garde Nicosia innamen, <ie stad nog steeds dreunde van zwaar geweervuur. Bittere gevechten werden ook gemeld uit de steden Limassol, Larna- ca en Famagusta, waar giste ravond nog steeds de nationale gardisten en pro-Makarios- krachten tegenover elkaar stonden. De laatste waren voornamelijk eenheden van de zogenaamde tactische reserve macht die Makarios vormde ter bestrijding van de EOKA- beweging. Minstens tien tanks belegerden het presidentiële paleis in Nicosia, dat volgens ooggetuigen in brand stond. De aanhangers van Makarios zouden echter weinig kunnen uitrichten met him zware wa pens tegen de tanks van Rus sische makelij en de artillerie die tegen hen werden ingezt, zo werd gezegd. 0 Op deze foto is de nieuwe Cyprische president Nicos Sampson te zien. Links loopt hij (in 1963) met in de ene hand een revolver en in de andere een buitgemaakte Turkse vlag. (Van onze correspondent) LONDEN De verwekking van menselijk leven in rea geerbuisjes heeft volgens een Brits geleerde minstens drie maal in de voorbije anderhalf jaar geleid tot de voorspoedige geboorte van een normaal kind. Telkens werd het em bryo binnen zeven tot tien da gen na de conceptie geplaatst in het lichaam van de moeder. „Er zijn zoveel pogingen op dit gebied gedaan, dat er wel een paar moesten lukken", zo verklaarde professor Douglas Bevis in een toespraak voor de wetenschappelijke jaarver gadering van het Brits medi sche genootschap in Huil. Minstens een van de kinderen heeft de Britse nationaliteit. Professor Bevis verzweeg na men en verdere bijzonderhe den. teneinde de ouders te be hoeden voor publiciteit en de onvermijdelijk daarop volgen de overlast. Hij doceert verlos kunde aan de universiteit van Leeds. Zijn gehoor kreeg de verzekering dat geen van de drie babies daar is geboren. Hij liet zelfs de mogelijkheid open, dat twee van de drie geboorten bulten Groot-Brit- lannië hadden plaatsgevonden. Hij sprak over Europa als hel werelddeel, waar meer vorde ringen op dit gebied zijn ge maakt dan in d» Vereniade Staten. „In de afzienbare toekomst is er niet de geringste kans, dat embryo's in een laboratorium tot volle wasdom zullen ko men", aldus professor Bevis. Naar zijn schatting kan de be vruchting van menselijke ei tjes buiten de moederschoot voor niet meer dan enige hon derden onvruchtbare vrouwen uitkomst brengen. De succes volle (erugplanting in de baar moeder zal echter nog jaren lang de grote moeilijkheid kunnen blijven, aldus deze gy naecoloog. die waarschuwde: „Onze kennis is niet plotseling zodanig verwend dat wij van geweldige vorderingen kunnen spreken". De meeste experimenten op dit gebied mislukken omdat de bevruchte cel uit de baar moeder wordt verwijderd bij de eerstvolgende menstruatie- periode van de betrokken vrouw. Artsen weten nog steeds niet hoe zij na inbren ging van de bevruchte cel de toestand van werkelijke zwan gerschap moeten opwekken, zodat de cel onbedreigd tot ontwikkeling kan komen. Professor Bevis is een voor stander van verdere proefne mingen. Hij heeft geer morele bezwaren en is bereid medi sche risico's te nemen. „Er is met een op de tachtig kinde ren een of ander niet in orde bij de geboorte", zei hij, „dus voordal er tamelijk veel ,rea- geerbuisbabies" ter wereld zijn gebracht kunnen wij niet -definitief vaststellen dat er geen bijzondere risico's aan deze techniek verbonden zijn". W Naarmate de dag vorderde werden de berichten van de opstaudeimgui over de dood van Makarios geloofwaardiger. Deze geloofwaardigheid werd gisteravond plotseling weer op losse schroeven gezet, toen in Tel Aviv een uitzending werd opgvangen vaon het Cyprische radiostation in Paphos dat als „De Stem van vrij Cyprus" sinds de middag bijna non stop in de lucht was ge weest. De Israëlische radio liet een krakend bandje horen waarop een zware stem in het Grieks te horen was die zeii: „Ik ben niet dood, ik ben in leven en zolang ik leef zal de kliek die in opstand is gekomen niet op Cyprus regeren". De stem, die van Makarios heette te zijn, beschuldigde de „reactionaire militaire rege ring in Athene" van „het or ganiseren van de opstand te gen hem. De opstandelingen zouden er slechts in zijn ge slaagd „zich meester te maken van radio Nicosia om leugen op leugen te verspreiden. Deze misdadigers willen het land verdelen maar ze hebben ge faald en de vrijheid zal over winnen", aldus de stem. Vanuit Stockholm kwam een bericht, waarin werd beves tigd dat Makarios nog in leven was. Zweedse defensiekringen hadden een telegram ontvan gen van het Zweedse VN-ba- taljon in Famagusta met de mededeling dat de president toevlucht had gezocht in een Britse basis en het VN-hoofd- kwartier in New York had verzocht om interventie van de Verenigde Naties. De eruptie van geweld op Cyprus, waar Engeland mili taire bases heeft en de VN een vredesmacht heeft gestati oneerd (die niet weggestuurd kan worden), wordt met grote bezorgdheid in het naburige Turkije gevolgd. De Turken zijn bezorgd over het lot van de Turks-Cyprische minder heid op het eiland en hun eerste minister Bulent Eoevit waarschuwde d'at zij niet zul len toestaan „dat enig land inbreuk maakt op de rechten van deze gemeenschap".

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 1