Vakantie begint voor anderhalf miljoen Nederlanders Kwakkelzomer Voorkeur voor vaste oeververbinding tussen Kruiningen en Perkpolder gehandhaafd Militairen in Portugal weer op sleutelposities „KINDERBIJSLAG EERSTE KIND AFSCHAFFEN" Rentepercentages op recordhoogte a boekhouden DE SPINOLA ONTSLAAT KABINET lont Nieuws! Beslissing ovei Oosterschelde valt vandaag Woedende protesten tegen spreeuwenmoord SINATRA KRIJGT WEER BENZINE STOCK VERMOUTH XDRDIGER cappendijli winkeliers i cojisuinenlfl deze krail ANWB WAARSCHUWT ^voorwaardelijke Ir. voor daders lubbele moord n St.-Jansteen Golda Meir meest bewonderde vrouw Ex-minister Veldkamp: GELD WORDT PEPERDUUR ELTINK pakkingen B.V. ig van vakantie» 0 BIESBROECK ►UT, itie rwijs - Goes -E GOES enwoordiger (Diefstal Verkeer DEFINITIEF ADVIES GEVRAAGD MEER blanco -rosso~dry Jongetje in Ylissingen verdronken ALPINISTEN VERONGELUKT vakantie- voordeel-prijzen bijEltinken reduktie-coupons voorattrakties kado MEUBELEN wij een plaats voor u vacatJ c en actief bent een goede p 1 aar te zijn en u dient tevens h I !-E en tenminste einkele ja rel te hebben gehad. >vineie Zeeland en het westen,,! ermarkten, zelfbedieningszaketl oeken voor de verkoop var, eejl nelijk prijsetiketteerapparatuul dient in genoemd gebied woorJ eden wij een goed vast salaris I reis- en autokosten en premie I en wij u ter beschikking. >r deze interessante job en als tt eisen schrijft u dan met vermel.l tecedenten, opleiding en huidigj rtie van Absdaalseweg 1, Hulst UW DIENST 1 Telefoon 25411 uli jur. vinden eikaar feilloos in VRIJDAG 12 JULI -974 irecteur: Dr. W. A. J. M. Harkx Hoofdredacteur: L. Leijendekker Redactie- en administratie-adres: ^ieuwstraat 9. Temeuzen, tel. (01150)-7920 Ibonnementsprijs 24.70 per kwartaal; 8,35 per maand. I^se nummers 45 cent. Gironummer 1114111 t n v Uitgeversmaatschappij De Stem B.V, "seigerstraat 16, Breda VRIJE ZEEUW 27e jaargang No. 7398 Uitgeefster Uitgeversmaatschappij De Stem B.V 9 augustus aanstaande begint us voor het or deze nieuwe cursus dient in st bestellen van de benodigde edig mogelijk te geschieden, de mogelijkheid voor aanmel- ipetitiecursus voor het te hou- Jecember 1974 en januari 1975 erkrijgbaar Goes, af- telefoon icier aan kappersbedrijven, zoek'| jotste gedeelte van Noord-Braba("| (Van onze redactie binnenland) den haag-utrecht Nu vandaag naar schatting ongeveer anderhalf miljoen Nederlanders met vakantie gaan, heeft de anwb de tienduizenden automobilisten nog eens ernstig gewaar schuwd. Drs. J. Engelen, di recteur toerisme van de ANWB, wil de vakantiegan gers vooral het volgende nog eens op het han drukken: WGa niet onmiddellijk over op maximale snelheden, man voer de snelheid gelei delijk op. li Rust voldoende uit onder- eg (twee uur rijden, een svartier rusten)- Zorg voor een goede rels- rzekering. fcLaat geen bagage op de tapehal zitten en sluit de kuto goed af. •Neem behalve wat contant geld ook reischeques, girobe taalkaarten of bankcheques )nee. I Wat betreft de reisverze kering is volgens drs. Enge len gebleken dat uit verkeer de zuinigheidsoverwegingen jommigen hiun reisverzeke ring twee of drie dagen na het begin van hun vakantie nebben doen ingaan. „Deze Nederlandse krenterigheid pij de heen- en terugreis Beeft al weer tal van trieste gevolgen gehad", aldus drs. pigeleri. Voorts regent het bij de LNWB weer klachten, van rie de bagage is gestolen, tie onbeheerd op de imperial ran hun auto was bevestigd. Jok wijst de ANWB erop zo Pin mogelijk zichtbaar kost- laarheden in voertuigen te aten liggen. Tenslotte heeft de AINW le indruk, dat sommige auto mobilisten, als ze de Neder- andse grens over zijn en dch niet meer benoeven te loeien aan de voor eigen and geldende maximum- melheden, zich als „losgesla gen honden" gaan gedragen, Kwijl deze mensen hele- naal niet meer zijn ingesteld b deze hogere snelheden. Bovendien is het weggedrag ln b.v. Duitsland en Frank rijk anders dan in Neder land. Uit cijfers van de ANWB van gistenmiddaig bleek dat in heel Europa 67 Nederland se automobilisten met hun voertuig in moeilijkheden waren geraakt en ANWB- hulp onderweg was. „Op Franse en Duitse autowegen liggen de Nederlandse wrak ken momenteel voor het op rapen", aldius drs. Engelen- Over de autoroutes Lyon- Marseille, Fran,kfurt-Ulm- Münehen en Frankfort-Neu- renberg-Münehen spreekt hij zelfs over „bloedlijnen". De repatriëringsdienst van de ANWB moet op het ogenblik ook veel gewonden en stoffe lijke overschotten uit heel Europa naar Nederland te rugbrengen. Veel gevallen zijn naar het oordeel van de directeur toerisme het gevolg van overmatige inspanning. Merkwaardig is overigens dat Spanje veel minder favo riet lijkt te zijn bij de Ne derlandse vakantiegangers dan enkele jaren terug. Blijkbaar geven velen de voorkeur aan minder lange afstanden. Het verkeersaanbod op de Nederlandse wegen gaf gis teravond een iets drukker beeld te zien dan op deze werkdag normaal is. Een ge deelte van de bouwvakkers is in de loop van de avond op weg gegaan naar de va kantiebestemmingen en de te verwachten drukte vandaag voor te blijven. De algeme verkeersdienst van de rijkspolitie verwacht voor vandaag een flink ver keersaanbod, met een drukke avondspits. Een groot gedeel te van de mensen, waarvan de vakantie zaterdag begint, zal vanavond en vannacht vertrekken. Verwacht wordt dat de drukte de gehele avond zal aanhouden en dat op de Nederlandse wegen tot diep in de nacht meer ver keer zal zijn dan normaal. Het grootste verkeersaan bod wordt evenwel zaterdag morgen verwacht. 11 mille, zonder reklame, ilimiteerd aantal kilometers gra''s| de merkartikelen-sektor met een jong en bekwaam verkop6'! indanks goede resultaten, niet wenst te veranderen. >to, onder nummer 26668 aan deze advertentie helaas anoni6" (Van onze correspondente) MIDDELBURG De 15-ja Jlge Gerard 1- uit St.-Jansteen, tn zijn 16-jarige vriend Ben- je N. uit Kloosterzande zijn londerdagmorgen door de echtbank in Middelburg ver oordeeld tot onvoorwaardelijke atsing in een inrichting buitengewone behande- Zoals bekend zijn de jon- #ns op 2 maari jongstleden «trokken geweest bij de loord op het echtpaar De ock uit St.-Jansteen. Donderdagmorgen heeft de pesltlent van de rechtbank, P- P. van Empel, de jongens jroberen duidelijk te maken ►aarom zij deze maatregel op gelegd kregen. Gerard heeft beer en mevrouw De Cock ;t geweerschoten om het le- gebracht. „Het is vreselijk dit heeft kunnen gebeu- zei de president tegen «rard, „Je moet begrijpen )e gedaan hebt. Die moord P net echtpaar was echt, en «ze mensen zullen in tegen- wllmg met wat jij altijd voor 1 televisie ziet, nooit meer «taan". (vervolg op pag. 5) het huisorgaan van de |eow,ietamhassade fti Londen is ~steren meegedeeld dat de ise Volksrepubliek alle ngste voorstellen van het aremlin voor een regeling de wederzijdse grens- en '?'l'16k<' geschillen van de Md heen gewezen. DEN haa G— Golda Meir, de voormalige premier van Is raël, is van alle levende vrou wen de koninklijke familie en eigen familie uitgezonderd de vrouw die onder de Neder landers het meest wordt be wonderd. Dit blijkt uiit een onderzoek van het Nederlands instituut voor publieke opinie onder 912 Nederlanders van 18 jaar en ouder- Golda Meir kreeg zowel van de mannen als van de vrou wen evenveel stemmen (8 pet.). Mies Bouwman, die op de tweede plaats eindigde met 7 pet. kreeg aanzienlijk meer stemmen van vrouwen (10 pet.) dan van mannen (4 pet.). De lijst ziet er verder als volgt uit: oud minister Marga Klompé, Atje Keulen-Deelstra freule Wttewaal van Stoetwe gen (allen 2 pet.), Ria Valk, Hildegard Knef, Haya van So- meren-Downer, Sophia Loren, de zangeres zonder naam en Nana Mouskouri (allen 1 pet.) 9R (Van onze weerkundige medewerker) BREDA Het is met de zomer in West-Europa niet breed gesteld. Met een sterke westelijke stroming, vooral in de hogere luchtlagen, trekken storingen en enkele buien over de Britse eilanden naar het oosten. Vandaag zijn er op tal van plaatsen enkele buien te verwach ten, met aanvoer van koele lucht, waarbij de temperatuur bene den de 20 graden blijft. In dit wisselvallige weertype is ook tij dens het weekeinde geen belangrijke verandering waarschijnlijk. Ook in Scandinavië is het onbestendig met vooral in Zweden buien van betekenis. Koel is het in Dutsland, in het noorden van Frankrijk, maar in geheel Zuid-Europa duurt het warme zomer weer voort. In Zuid-Frankrijk Wordt 's middags 34 graden in het binnenland van Spanje 40 graden gemeten. (Van onze correspondent) BRUSSEL Belgische na tuurbeschermingsorganisa ties hebben fel geprotesteerd tegen een aantal acties van het leger waarbij in de afge lopen week meer dan 100.000 spreeuwen zijn gedood. Het leger vernietigde vorige week 20.000 spreeuwen en woensdag nog eens 80.000 spreeuwen met behulp van dynamiet. Woensdag plaatste het Bel gische leger in Vreren, bij Tongeren 300 kg dynamiet, in de vorm van staafjes en kleine springladingen, in en bij de bomen waar de spreeuwen de nacht door brengen. Naar schatting 80.000 spreeuwen kwamen daarbij om, evenals grote aantallen beschermde vo gels. Omdat de bevolking vorige week niet bijtijds gewaar schuwd was ramen en deu ren open te zetten werd toen voor ongeveer 35.000 gulden glasschade aangericht. De spreeuwen werden ge dood op verzoek van de ker sentelers. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De vaste oeververbinding Wester- schelde moet als brug-tun- (Van onze redactie buitenland) LISSABON President De Spinola van Portugal heeft gisteren alle leden van de op 16 mei gevormde voor lopige Portugese regering ontslagen. De ontslagen werden be kendgemaakt nadat De Spino la eerder op de dag de tien overgebleven leden van zijn kabinet op -t presidentiële paleis bijeen had geroepen. Aan de bespreking namen ook de andere leden van de mili taire junta deel. Dinsdag had den premier Da Palma Carlos en vier ministers van het cen trum ontslag genomen. De kabinetscrisis zou het gevolg zijn van onenigheid binnen de regering over voor stellen tot bestrijding van de economische crisis. Voorts zou een rol hebben gespeeld de arbeidsonrust en het vraagstuk van de koloniën. In Lissabon circuleerden gister-avond berichten dat De Spinola van plan zoo.' zijn lui tenant-kolonel Marip Firminio Miguel, een persoonlijke vriend van de Portugese presi dent- tot nieuwe premier te benoemen. Miguel was al mi nister van defensie in het ou de kabinet maar nam dinsdag ontslag omdat hij het als ver tegenwoordiger van de strijd krachten onjuist vond lid te blijven van een kabinet waar van de leden alle tot linkse partijen behoorden. Hij wilde de strijdkrachten niet betrek ken bij de partijpolitiek. Politieke waarnemers ver wachten dat nog meer burger ministers door militairen zou den worden vervangen. Met de benoeming van een militair als premier en met militairen op andere vitale ministeries zouden de strijdkrachten, die op 25 april een einde maakten aan het bewind van Caetano, praktisch gesproken alle macht in handen krijgen. Volgens politieke kringen in Portugal zullen in het nieuwe kabinet wel de drie grootste partijen de communisten, de socialisten en de democra ten vertegenwoordigd zijn. DE Zweedse schrijver Par La- gerkvist is gisteren op 83-jari- ge leeftijd in Stockholm over leden. Hij kreeg in 1951 de Nobelprijs voor de letterkun de. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Ex-minister Veldkamp (Sociale Zaken) is voorstander van afschaffing van kinderbijslag voor het eerste kind en invoering van een of twee wachtdagen in de ziektewet, waarover geen zie kengeld moet worden uitge keerd. Ook wil hij integratie (samenvoeging) van de kin derbijslag en de kinderaftrek, die nu resp. in 3 wetten en 2 regelingen zijn geregeld, van de werkloosheidswetgeving en van de wetten voor de genees kundige verzorging (zieken fondswet, ziektewet en awbz). De fiscus moet in zijn ogen de premies voor de volksverzeke ringen innen. (Van een onzer verslaggevers) BREDA De uitzonderlijke hoge rentepercentages van dit moment zijn een duidelijke uitvloeisel van een hoogst on zekere en inflatoire economie. Op hun beurt werken ze die onzekerheid en een verdere Inflatie ook weer in de hand. Dit is de mening van een aan tal vertegenwoordigers van het bedrijfsleven de banken en de ties. middenstandsorganisa- Volgens een woordvoerder van een van de Kamers van Koophandel in ons gebied heeft de hoge rente al merk baar tot gevolg, dat rekenin gen voor diensten en leveran ties vaak erg laat worden be taald. Geld is duur geworden en men houdt het daarom zo lang mogelijk vast. De rentepercentages zijn nog nooit zo hoog geweest als momenteel. Een aantal banken zit voor langlopende kredieten al boven de 11 procent. De Rabobank, die haar renteper centages tussentijds aanpast, werkt sinds enkele dagen met een hypotheekrente van 10 procent. (vervolg op pag. 9) Deze ideeën lanceert dr. G. Veldkamp, diie voor de KVP van 1961 tot 1967 minister van Sociale Zaken is geweest, in het orgaan van die christelijke werkgevers (NCW). Sinds 1967 werkt hij aan de rege ringsopdracht om de herzie ning van de sociale verzeke rings wetten juridisch vorm te geven (codificatie). In- en doorvoering van zijn suggesties betekenen grote be zuinigingen, aldus deze oud bewindsman. Een herwaarde ring van het totale pakket van sociale voorzieningen acht hij ook nodig. In zijn visie ont breekt het aan een strategie voor sociale verzekeringen. Hij is ervan overtuigd, dat „gevestigde belangen" in de uitvoeringsorganisatie een ver eenvoudiging van de sociale wetgeving tegenhouden. De integratie van de kinder bijslag en de kinderaftrek, met behoud van de rechten tot één regeling is volgens dr Veldkamp vrij snel en een voudig, ,ook wetgevend, tc verwezenlijken. Hetzelfde geldt voor de werkloosheids wetgeving, die geregeld is in de werkloosheidswet (ww) wet werkloosheidsvoorziening (wwv) en de rijksgroepsrege ling werkloze werknemers (r ww). Afschaffing van kinderbij slag voor het eerste kind, geen bevriezing zoals nu, „want dat is een lapmiddel" is voor dr. Veldkamp aanvaardbaar en „zet zoden aan de dijk". 0 Frank Sinatra en de Aus tralische vakbonden hebben hun geschil bijgelegd met als resultaat dat The Voice zijn toemee kan voortzetten. De on gezouten kritiek van Sinatra op de Australische journalisten was de vakbonden in het ver keerde keelgat geschoten. Sina tra werd geboycot, kreeg geen benzine meer voor zijn vlieg tuig en in zijn hotel werd hij niet meer geholpen. Gisteren werd er een „eerzame oplos sing" gevonden. BREDA - Onze geheel ver- lieuwde bontafdeling biedt u een weelde aan bontmantels (meer dan 300 modellen) tegen zeer populaire prijzen. En zelfs iu krijgt u nog 10% extra zo- merkorting. Reservering tot het najaar behoort tot onze service. Ons advies voor verantwoorde bontaankoop: kom eens gezel lig kijken en passen. Tot ziens bij Modehuis DEN EXTER, Catharinastraat 11, Breda Tel. 36476. REGENACHTIG Maximum temperatuur: 19 graden STAD EN STREEK De slankmakers slaan toe. Pagina 3 FINANCIëN EN ECONOMIE „Eet meer vlees" Pagina 7 BINNEN- EN BUITENLAND Brabantse IRA-hand- langer veroordeeld. Pagina 9 „Ik weet echt niet wat vakantie is". Pagina 11 SPORT Cees Priem start wellicht in Ulvenhout. Pagina 12 Henny Kuiper naar Frisol. Pagina 13 RADIO EN TELEVISIE Twijfel of kijkers wel meer zendtijd willen. Pagina ld (Van onze correspondent) VLISSINGEN Gistermor gen is in een sloot bij zijn ouderlijke woning, het twee- eneenhalfjarige jongetje E. v. Houten uit Vlissingen, ver dronken. Het kind was gaan spelen met een vriendje en is spelen derwijs te water geraakt. Het vriendje was dusdanig ge schrokken, dat het naar huis toe was gegaan, maar vergat alarm te slaan. Later ging men het kind zoeken en trof de moeder het jongetje levenloos in de watergang aan. Mond- op-mond-beademing mocht niet baten. CHAMONIX (AFP) In het massief van de Mont Blanc en in het massief van Brainconnais zijn vijf Franse alpinisten verongelukt. nel-combinatie worden ge bouwd tussen Kruiningen en Perkpolder. Andere tracés, waarvan dat by Temeuzen eigenlijk als enig reëel alter natief wordt genoemd, zijn alleen al om de veel hogere kosten en moeilijk uitvoer bare technische kunstgrepen onaanvaardbaar. Bovendien zou de aanleg bij Temeuzen vijf jaar vertraging betekenen, omdat het water loopkundig onderzoek onvol doende is geweest. Tot deze ondubbelzinnige conclusie komt Rijkswater staat in een gisteren versche nen nota, mede op basis waar van de Raad voor de Water staat en de Rdjks Planologi sche Commissie nu een defini tief advies aan minister Wes terterp (Verkeer en Water staat) moeten uitbrengen. Een verrassing vormt deze conclusie allerminst. Reeds in 1968 gaf de toenmalige minis ter van Verkeer en Water staat, drs. Bakker, zijn voor keur voor het Kruiningen- Perkpolder-traeê te kennen. Een jaar later spraken ook de Zeeuwse Saten zich daarvoor uit en toen in 1971 een n.v. werd opgericht voor de tot standkoming van de brug-tun- nelwerbindinig, namen de beide potentiële oevergemeenten Reimerswaal en Hontenisse, waarin de dorpen Kruiningen en Perkpolder zijn gelegen, symbolisch in het kapitaal deel. (Zie verder pagina 3) (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Vandaag valt in het kabinet de beslis sing over de wijze waarop de Oosterschelde zal wor den afgesloten. Dat heeft minister Westerterp (Ver keer en Waterstaat) giste ren meegedeeld. Hij zei nadrukkelijk: „Er valt een definitieve beslissing. Geruchten als zou het kabinet de beslissing opnieuw uitstel len, moet ik ten stelligste ont kennen Westerterp zei dat het voor stel. dat hij aan het kabinet heeft gedaan, gisteren is be sproken in de raaid voor de ruimtelijke ordening (een on derraad binnen de minister raad). Voor het overige weigerde hij alle inlichtingen, omdat het kabinet er hetzij vannacht, hetzij vanochtend, in plenaire zitting over moet beslissen. (ADVERTENTIE) Vrij en blij rondlopen in al die gezellige woonwinkels onder één dak. Lekker sfeertje, kop koffie, tostL Reduktie-coupons voor attrakties krijgt élke bezoeker. En als u koopt, een gratis etentje om uw voordeel te vieren. Welkom! Wychen (bij Nijmegen) tel. (08394) 21 22. Aan de rijksweg Nijmegen - Den Bosch.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 1