wtèmm «Sm MIER EN PRINS !N 8 MINISTERS I0RGEN BU FINALE ZON BREEKT DOOR Nederlandse bus verongelukt in Finland: 10 doden VOORLOPIGE BESLISSING OVER OOSTERSCHELDE VALT VOLGENDE WEEK Vandaag De opstellingen SPORT-EXTRA [WEE SCHUREN IN OVEZANDË AFGEBRAND Bjj|jjj|[J NOODREM WAPEN IN TAALSTRIJD Inschrijfgeld voor rij-examen hoger BROOD DUURDER jrige meisjes reen. 116-167 tterpiif s1 Maandag grootscheepse huldiging Te weinig erekaartjes VLISSINGSE ONDER SLACHTOFFERS en-Lai m Daders „valium- kraak" gepakt RHODESISCHE GUERRILLA VRAAGT HULP NEDERLAND de korting is slechts tijdelijk Laat uw camera eens uit! <^,\»C\ALt UIBUofi jteur: Dr. W. A. J. M. Harkx ■oofdredacteur: L. Leijendekker ledactie- en admlnistratie-adres: Jieuwstraat 9, Terneuzen, tel. (01150)-79 20 Minementsprijs ,4,70 per kwartaal; 8,35 per maand, «se nummers 45 cent. ■ironummer 1114111 tnv. Uitgeversmaatschappij De Stem B.V, "Beerstraat 16, Breda DE VRUE ZEEUW ZATERDAG 6 JULI 1974 27e jaargang No. 7393 Uitgeefster Uitgeversmaatschappij De Stem B.V ■M gfaatSKi sa k_ I Terwijl de schuren in lichtelaaie staan, wacht een brandweerman op water. <Van onze Haagse redactiei [DEN HAAG Amster- fcm, Den Iiaag en regerings- ■ncti om rissen zijn koorts achtig bezig met de voorbe- fcidingen voor een grootse jildi!',ing van het Nederland elftal ook al zou het inje team morgen van Itest-DuitsJand verliezen. De elers wacht maandag of ioensdag (als morgen de fi- pile onbeslist eindigt en nsdag opnieuw wordt ge- eeld) een rijtoer in Am- erdara en Den Haag en een Jficiële ontvangst op het jltshuis. Het staat nog niet 1st, of koningin Juliana de elers op paleis Soestdijk Bl uitnodigen. Hoogstwaar- nijnlijk zal de tv-recht- [reekse reportages verzor- van deze gebeurtenis- dorgen zulilen naast prins krnhard en premier Den yl en zijn vrouw de vol- nde ministers het suppor- |rs legio en in het Olympisch pdion van München ver- rken: Van Agt (Justitie), Jan Doorn (CRM), Van der ■oei) (Buitenlandse Zaken), ^^an Kemenade (Onderwijs), lisenberg (Financiën) Wes- •terp (Verkeer en Water rat), Lubbers (Economd- Zaken) en Pronk (Ont- kelingssamenwerking) ^arnaast nog de staatssecre- rissen De Goede en Van »ijen (beiden Financiën), t Van Dam en Schaefer eiden Volkslnuisvesting en •uimtehjke Ordening). Deze Jgeringsploeg zal na de |edstrijd de spelers in de eed kamers opzoeken. Mo- Jpnteel is nog niet bekend, J eventueel dinsdag bij een ■€Uwe match bewindslieden ee zullen opluisteren met lin aanwezigheid. Jet Nederlands elftal komt aandag a.s. per Transavia- ►es tel om half elf 's rnor- tns op Schiphol aan. JIn Amsterdam verschijnen gij omstreeks het middaguur het balkon van de Stads- fiouwbung op het Leidse- pin. Dan volgt een rijtoer por Amsterdam-Zuid en i[rok naar Den Haag. |Om drie uur ontvangt daar Jen kabinetsdelegatie onder Iiding van de minister-pre- Jfdent de spelers officieel op Catshuis. Nog niets tekend over eventuele on- prschoidingen, die dan uiit- preikt zouden kunnen wor- fen. Dan volgt een officiële ontvangst door het gemeente bestuur plus -raad en een rij toer door Den Haag. In Nederlandse re geringskringen heerst er ui terst grote verontwaardiging over, dat de Westduitse voet balbond voor de finale van aanstaande zc|ndag in München slechts twintig offi ciële kaarten voor ministers en andere eregasten uit ons land beschikbaar heeft ge steld. Nederlandse diploma ten in Bonn hebben hemel en aarde bewogen om nog eepi aantal erekaarten te be machtigen, maar de Duitsers hebben ze allemaal al weg gegeven- In Nederlandse kringen wijst men er echter op, dat men van te voren er rekening mee had moeten houden dat Nederland in de finale zou komen en hiervoor een aantal kaartjes in reserve had moeten houden. Wanneer een ander land een plaats in de finale bereikt zou hebben, had men de vertegenwoordi gers hiervan een plezier kunnen doen. De ergernis in Den Haag en onder diplomaten is des te groter, omdat de Duitsers zichzelf enige duizenden ere kaarten hebben toebedacht en hiermee bij hun officiële gasten mooi weer spelen. Talrijke advertenties in de Münchense dagbladen maken intussen wel duidelijk dat er nog voor honderden liefneb- bers kaarten te koop zijn .In de advertenties weden geen prijzen, maar alleen de tele foonnummers van de aanbie ders vermeld. Belt men op, dan wo-dt men gewaar dat de prijzen eik uur stijgen, en d-t vooral sinds het in München bekend werd dat er op de Amster damse zwarte markt al 1800 gulden voor één enkel toe- ganigsbiljet wordt betaalo Veel Duitsers die naar kaar ten informeren krijgen te bo ren: Nee. we versopen nog met. We wachten tot de Ne derlanders komen, die beta len meer. De Amerikaanse minister Kissinger zal ook de finale in München bijwonen en heeft voor zichzelf en de zijnen 45 kaarten aangevraagd, zo meldt onze correspondent in Wash ington. C Van een onzer verslaggevers) OVEZANDE Gistermor gen zijn twee aan elkaar ge bouwde landbouwschuren van eigenaar J. Goense van ,,De Roode Hoeve" aan de Noldijk te Ovezande totaal afgebrand. In de schuren bevonden zich onder meer een groot aantal landbouwmachines, die verlo ren gingen. De waarde hiervan alleen al bedroeg 130.000 gul den. Van de twee schuren, diie op ongeveer 30 meter van het woonhuis stonden, was er een opgetrokken van hout en de andere van steen. Deze laatste was nog geen jaar oud. Hier is de brand omstreeks halfelf gistermorgen ook ontstaan. Landbouwer Goense was bezig een metalen plaat te slijpen voo-r de koelinstallatie, welke hij in de schuur aan het bou wen was Bij dat slijpen sprongen er -enken over op het isolatiemateriaal tempex. In minder dan geen tijd stond de schuur in brand en sloeg over naar de ernaast gelegen houten schuur. De zaak brand de geheel uit. De brand werd bestreden door de brandweerkorpsen van Ovezande en Heinkenszand. Nadat de korpsen arriveerden, duurde het nog ongeveer tien minuten voordat ze met blus sen konden beginnen. Oorzaak hiervan was, dat het bluswater moest worden aangevoerd over een afstand van 1 kilometer. De totale schade wordt ge- sdhat op ongeveer 400.000 gul den. De sdburen met koelcel len waren door eigenaar Goen se geheel zelf gebouwd. Oude re toeschouwers wisten zich nog te herinneren dat op de zelfde plaats in 1912 ook een landibouwschuur is afge brand. BRUSSEL (ANP) Twee Belgische kamerleden, beiden van de Vlaamse Volksunie, hebben aangekondigd dat ze voortaan in de Belgische trei nen de noodrem als wapen zullen gebruiken om een juiste toepassing van de Belgische taalwetten af te dwingen. Het tweetal heeft donderdag dat wapen al gehanteerd. De beide kamerleden ontdekten dat de conducteur op de lijn Oostende-Luik alleen maar Frans sprak. Toen ze daarte gen wensten te protesteren bij de hoofdconducteur en de con ducteur weigerde de hoofdcon ducteur te roepen, trokken ze aan de noodrem. MEN vreest dat 65 mensen zijn verdronken toen een vrachtauto met bruiloftsgasten in het westelijk deel van de Egyptische woestijn van de weg afgleed en in een kanaal terechtkwam. (Van onze weerkundige medewerker) DE BILT Juli belooft beterschap. De eerste week van juli is zeer teleurstellend verlopen met te lage temperaturen en in het grootste deel van ons land flink wat regen. Hierbij langs de kust af en toe windkracht zeven tot acht, kort om onaangenaam hooi- en vakantieweer. Gelukkig komt er enige verbetering dank zij luchtdrukstijgingen die via Ierland en Enge land naderen. Bij Noord-Schotland lag gister avond nog een kleine depressie die in de rich ting van Noord-Duitsland wegtrekt. Er is nog een kleine buienkans vandaag, maar geleidelijk breekt de zon door en wordt het wat aangena mer, al zal de temperatuur op korte termijn nog geen sterke stijging te zien geven. Warm en zomers is liet wel in Frankrijk, Spanje, de Alpenlanden, Italië en de Balkan. Het teleurstellende juliweer speelde zich de laatste dagen voornamelijk af boven Engeland, onze omgeving en een deel van Noord- en West- Duitsland. In Scandinavië wordt het ook weer iets aan genamer met temperaturen tot dicht bij 20 gra den. Wanneer het Azoren-hogedrukgebied kans ziet om zich iets meer in onze richting te ver sterken, kan dit na zondag geleidelijk een wat warmer weertype tot gevolg hebben. (Van onze redactie buitenland JYVASKYLA Bü een ongeluk met een bus van het Rotterdamse reisbureau Broere zijn gistermiddag in Finland negen Nederlandse toeristen en de chauffeur van de bus om het leven gekomen. De twintig ande re passagiers zijn gewond naar een ziekenhuis ge bracht. vier van hen zijn ernstig gewond. De tien omgekomen Nederlan ders zijn mevr. F. Liebers (71) uit Vlissingen; mevr. F. Konings (6?) uit Haarlem de dames E' en M. de Bruine (moeder en dochter) uit Den Haag; mevr. Van Loon uit Haarlem, de heer J. Bliekendaal (58) uit Rotterdam; de heer J. Brizee (72) uit Den Haag; de heer II. Steenbergen (68) uit Nieuw Buinen; mevr. M. Versloot (49) uit Bussum en de chauf feur valo de bus, de lieer K. Kooi (40) uit Ezinge bü Gro ningen. De Vlissingse mevr. Liebers was samen met een vriendin, mej. Korteweg, ook uit Vlissin gen, op reis gegaan. Mej. Kor teweg is licht gewond. Volgens een woordvoerder van de politie in Finland ge beurde het ongeluk 230 kilo meter ten noorden van de Fin se hoofdstad Helsinki, toen de Nederlandse bus een paar au to's probeerde iïi te halen. De chauffeur van de tegemoetko mende vrachtwagen met (le ge) aanhanger zou geremd hebben, maar zijn wagen zwenkte en raakte de zijkant van de bus, die daardoor van de weg raakte en kantelend enkele meters naar beneden viel. Volgens het Finse pers bureau waren sommige passa giers op slag dood, terwijl an deren vastzaten in het wrak. Sommige inzittenden sprongen uit de ramen. De gewonden zijn overgebracht naar het „Keskisuomi" hospitaal in Jv- vaeskyla. De bus was vorige week za terdag uit Nederland vertrok ken voor een 15-daagse reis door Skaradihavië. De bus was gisteren uit Oost-Finland op weg naar de westkust om de veerboot naar Zweden te ne men. PEKING (RTR) De Chi nese premier Tsjoe en-Lai be vindt zich in een ziekenhuis. Dit blijkt uit een bericht van het persbureau Nieuw China dat in Hong Kong is opgevan gen. I 1 Drukte in Hilirup rond de bus die de Nederlandse spelers naar een training moei brengen Het wrak van de verongelukte bus (Van onze parlementaire- porl opfln j DEN HAAG Volgende week zal het kabinet een aan tal voorlopige beslissingen' nemen over de Oosterschelde. Premier Den Uyl deelde dat gisteren mee na afloop van het kabinetsberaad, maar kon niet zeggen wat voor beslissingen dit zullen zijn. Ondermeer zou bekeken moeten worden in hoeverre het plan tot afslui ting van de zee-arm met een dijk met caissons (waardoor een zekere tijbeweging bliift bestaan) technisch haalbaar is. Den Uyl zei overigens te verwachten, dat een definitie ve kabinetsbeslissing in ieder geval genomen zal worden, voordat de Tweede Kamer vlak na het zomerreces over de Ooster9Cheld-e gaait debatte ren. De premier vertelde, da(t het ministerie van Verkeer en Waterstaat intussen zijn ge dachten heeft laten gaan over de alternatieven die ziin aan gedragen in het rapport van de commissie Klaesesz, even als over het advies van de raad voor de waterstaat en de Deltadienst. Bij de bespreking van vol gende weck komen ondermeer aan de orde; de vraag wat er gebeuren moet met de lopende aanbestedingen (in afwachting van een definitieve beslissing) en wat de consequenties zul len zijn van het eventueel uit voeren van een ander dan het oorspronkelijke Deltaplan. UTRECHT (ANP) Met de arrestatie van drie mannen en twee vrouwen in Utrecht en Hilversum heeft de politie de mensen te pakken die be trokken zijn geweest bij de diefstal van een partij van vier miljoen valium- en libri- umtabletten uit het magaziin van de Onderlinge Pharma- ceutische Groothandel (OPG) in Utrecht. VERSPREIDE OPKLARINGEN, HIER EN DAAR BUIEN. Matige tot krachtige westenwind. Maximum temperatuur: zeventien graden. STAD EN STREEK Teleurgestelde vakantie gangers houden de moed erin. Pagina 3 Brabantse busdiensten worden beter. Pagina 3 BINNEN- EN BUITENLAND Scherven brachten vakantiegangers geen geluk. Pagina 7 Naakfinvasie lijkt niet meer te stuiten. Pagina 9 KUNST EN CULTUUR Franqoise en Brigitte, symptomen van een tijdperk. Pagina RADIO EN TELEVISIE Er zijn toch nog mensen die morgen niet kijken. Pagina 21 1AIM Jongbloed Suurbier Haan R ijsbergen Krol Neeskens Van Hanegem Jansen Cruyff Rensenbrink Rep Hölzenbein Bonhof Müller Höness Grabowski Overath Breitner Schwarzenbeck Beckenbauer Vogts Maier Vandaag in onze krant extra aandacht voor de we reldkampioenschappen voetbal. In een extra bijlage brengen Wij interviews met de supervisor van het Nederlands elftal, Rinus Michels, en zijn opponent Helmut Schön van West-Duitsland. Daarnaast por tretten van de „as" van Oranje, Cruyff-Van Hanegem, en interviews met de mensen rond het Oranje-team dat morgen de belangrijkste wedstrijd uit de Neder landse voetbalhistorie speelt. Een finale, die op de wereld door honderden miljoenen mensen zal worden bekeken. DEN HAAG (ANP) De ZA- NU. een van de bevrijdingsbe wegingen voor Zimbabwe (Rhodesië), heeft verzoeken tot de Nederlandse regering gericht om hulp. Deze verzoeken worden op het ogenblik bestudeerd. Dit heeft de voorlichtingsdienst ontwikkelingssamenwerking van het ministerie van Buiten landse Zaken vrijdag ver klaard. RIJSWIJK (ANP) De stichting Centraal Bureau Rij vaardigheidsbewijzen (CBR) in Rijswijk heeft gistermiddag meegedeeld, dat met ingang van maandag a.s. de inschrijf gelden vuor alle rijexamen» zullen worden verhoogd met f 3.75. DEN HAAG (ANP) De broodfabrieken mogen vanaf maandag bij levering aan do detailhandel een prijsverho ging toepassen van ten hoogste 3 cent per brood van 800 gram. De prijsverhoging die hier uit kan voortvloeien voor de consument hangt af va-n de wijze waarop de brooddetail- ha-ndel een en amder doorbere kent. (ADVERTENTIES) de vrouw die alles van bont weet TILBURG Heuvelstraat 44 Tel. 013 - 43 16 20 Eihdatraat 14 Tèl. 01600 - 3 10 86 DEN BOSCH Schapenmarkt 17 Tel. 04100 - 3 91 25 EINDHOVEN Demer 18 Tel. .040 - 2 25 91 (en veigect't Kodak kleurenfilmpje niet) _t«33

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 1