2fJ 57 2! RUS-SLAG leerl. kassières Genoeg vakantiewerk ondanks minimumjeugdloon (/een plaats voor 10.000 jongeren Frits Diepen (Fokker-VFW) overleden Bont Nieuws! Roken en drinken duurder BTW niet omhoog in '75 IN '73 BLEVEN 60.000 AUTO'S ONVERKOCHT TIM IAI M 74 Brand aangestoken? 3® 85 235 09 UIT SCHAARSE GEGEVENS OVER HOGER BEROEPSONDERWIJS BLIJKT: Regering wil 260 miljoen reserveren voor lenigen directe nood eGruyter ackebröd ÖK 108^0 Ontduiking BTW via grenspost IJzendijke Westduitse minister treedt af Ga niet naar München zonder kaartje f. fmi* v hoeslakens, All L\\vU///Z pot a 200 gram 440 nu rootste Europa de béste in de buurt ZEELUI Pendeldienst van zee naar voetbalveld Carrière begon in Bergen op Zoom HTS'en Dode in verkeer te Duiveland Eppler: Te weinig ontwikkelingshu lp Geen echte conflictstof in kabinet over begroting Aardgasprijzen Inf latiecor recti ZAGALO BAKKER Concurrentie fcirecteur: Dr. W. A. J. M. Harkx Hoofdredacteur: L. Leijendekker Redactie- en administratie-adres: Nieuwstraat 9, Terneuzen, tel. (01150)-79 20 I.bonnementsprijs 24,70 per kwartaal; f 8,35 per maand, osse nummers 45 cent. iroriummer 1114111 n.v. Uitgeversmaatschappij De Stem B.V, eigerstraat 16, Breda Dagvers geldig t/m zaterdag 6 juli gesanforiseerde 1-persoons maat 80x190, krimpvrij door sanfor, 100% katoen, in wit 995 ct is het prettig werken. Naast een je samen met jonge kollega's en raking. Als je interesse hebt, dan aats voor je. op korte termijn enige: ijgt alle steun van ons bi| de op raak maken bij onze bedrijfsleider tAT 4. TOOR te BERGEN OP ZOOM, tele-1 m vrijdag tussen 8.30-17.30 uur. ZEEUW VRIJDAG 5 JULI 1974 27e jaargang No. 7392 Uitgeefster Uitgeversmaatschappij De Stem B.V SCHIERMONNIKOOG (ANP) Helikopters van de 'vuirine en de luchtmacht heb ben gisteren 35 Nederlanders en Amerikanen van een pij- penlegger gehaald. Dit schip kras rolpens een van de gered den tijdens windkracht 7 lek i geraakt tussen Schiermonnik oog en Rottum, toen een pijp k apotsloeg. Gewerkt werd aan een pijpleiding voor gas- transport. De helikopters konden tel kens maar enkele mannen te gelijk van het schip, dat schuin op een zandbank lag, oppikken. Zij werden op een voetbalveld bij het dorp Schiermonnikoog afgezet, waarna de hefschroefvliegtui- gen snel weer terugvlogen naar de pijpenlegger om een volgend ploegje mannen te ha len. Hierboven de geredden. (Van een onzer verslaggeef sters) BREDA Ondanks het feit, dat aan vakantiewerkers dit jaar het minimumjeugdloon moet worden uitbetaald, blijkt het aanbod van werk ongeveer hetzelfde te zijn als in 1973. Tot deze conclusie komen ver schillende arbeidsbureaus in Noord-Brabant. In Zeeland be schikt men nog niet over vol doende gegevens om een oor deel te kunnen geven, maar volgens het districtsbureau voor de arbeidsvoorziening is de kans groot, dat de resulta ten hetzelfde zullen zijn als in Noord-Brabant. De angst, dat er te weinig vakantiewerk zou zijn, ont stond toen bekend werd, dat de scholieren aanspraak kun nen maken op het minimum jeugdloon per week, per dag of per uur. Het gaat dan in het algemeen om werk dat wordt overgenomen van vaste krachten, die met vakanCie zijn of om werk dat, bijvoor beeld vanwege het seizoen, extra werkkrachten vraagt Bovendien moet de arbeid worden verricht gedurende meer dan ee."derde van de normaal gebruikelijke arbeids tijd. Op enkele Brabantse ar beidsbureaus gelooft men, dat de bedrijven wel het normale aantal vakantiewerkers moes ten vragen, omdat het werk toch zai moete n worden gedaan. Het aantal aanvragen om werkkrachten was voor wat betreft het arbeidsbureau in Roosendaal iets kleiner dan het afgelopen jaar. De oorzaak hiervan moet echter volgens een vertegenwoordiger van dit bureau niet worden gezocht in de lonen, maar in het feit, dat de bedrijven een vaste kring van scholieren opbouwen, die ieder jaar terugkomen. Dit maakt bemiddeling van het arbeidshui eau overbodig. In ieder geval is men er hier, evenals op andere arbeidsbu reaus over het algemeen in geslaagd, de ingeschreven scholieren aan werk te hel pen. (Van onze onderwijsredacteur) TILBURG Zo'n 10.000 misschien wel 15.000 jonge vrouwen en mannen krijgen dit jaar geen toegang tot het hoger beroepsonderwijs. Hoewel hun vooropleidingen vol doen aan de wettelijke eisen. Er is echter geen plaats voor ze. Vele van de ongeveer vierhonderd instellingen voor hoger-beroepsonderwijs in ons land, kennen al jaren een studentenstop. Tot deze trieste, en nog zeer voorzichtige conclusie, geven de schaarse en onvolledige gegeven aanleiding die bekend zijn over de toelating en afwijzing in enkele studierichtin gen in het hoger-beroepsonderwijs. De sociale academies, b.v., kunnen dit jaar 2100 nieuwe studenten plaatsen. Er meld den zich voor die academies echter ...7100 eerstejaars gega digden. Er werden dus, glo baal, 5000 gegadigden afgewe zen. Een deel van deze teleurge- stelden gaf zich ongetwijfeld ook op voor andere beroeps studies. Is daar mogelijk wel toegelaten. Maar het is niet onredelijk aan te nemen dat zeker 3000 jongelui uit die ca tegorie hoger beroepsonder wijs bot hebben gevangen. Hetzelfde is vermoedelijk gebeurd met velen, die zich voor een partiële opleiding aan een van de sociale acade mies hebben gemeld. Bh- zijn geeen cijfers van dit jaar over bekend. Maar vorig jaar meld den zich 3100 mensen voor zo'n partiële opleiding. Er werden er slechts 1400 ge plaatst. Er is geen reden om aan te nemen dat die situatie d!it jaar gunstiger is Bij de ongeveer vijftig ho gere technische scholen in ons land is de situatie zeker niet beter. Hoewel ook hierover geen recente cijfers bekend zijn. Wel weten we dat vorig jaar bij 27 van die HTS-en zeker 2000 aanmeldingen niet gehonoreerd konden worden. Ben onvolledig, eenvoudig en niet gecontroleerd onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft dat uitge wezen. Er meldden zich toen voor die HTS- en 7300 eerste jaars studenten Br werden er 5200 geplaatst. De ondervraag de schooldirecties gaven toen samen op dat er slechts 63 kandidaten door plaatsgebrek moesten worden afgewezen. 63 van de ruim 2000, die afgewe zen zijn! Niemand neemt die 63 ernstig. (Zie commentaar op pag. 9) (Van onze correspondent) SCHIPHOL MidJden in ijn werkzaamheden op het antoor van VFW-Fokker, vaarvan hij lid van de raad an bestuur was, is gistermid- ag in Dusseldorp de heer rits J. L. Diepen uit Wasse- aar plotseling aan een hart- anval overleden. Hij bereik te de leeftijd van 58 jaar. Frits Diepen, onstuitbare romotor van internationale am en werking in de lucht vaartindustrie en grondlegger oor het enorme verkoopsuc- :es van de F-27 Friendship, f'as tevens commissaris van ■okker-VFW op Schiphol. Hij Pad enige tijd geleden beslo pen aan het einde van dit jaar i^et pensioen te gaan. 1 Frits Diepen is zijn carrière r ®rakant begonnen. Geboren p Tilburg vestigde hij in 1934 p Bergen op Zoom een gara gebedrijf „Difoga", waar hij in 1 oorlogsdagen een tweeper- 'ons zakenvliegtuigje, de Di- 'êa 421, ontwierp, dat in 1946 ■e eerste proefvlucht maakte. ',c"t jaar later, in 1954, fu- erde zijn Avio-Diepen-onder- teming met Fokker, waarb'j jij benoemd werd tot Fokkers rerkoopdirecteur. Hij bleef die 'inctie vervullen, slechts rnef •tz on dering Van een interim- snode van twee jaar *1963 1964), toen hij optrad als wiseur van de raad van be- Juur. Daarvan werd hii echter 1965 actief lid. In 1970 werd hij benoemd lid van de raad van be ntuur van VFW-Fokiker. Fvits Diepen was officier in i^e Orde van Orainje-Nassau en orager van verschillende hoge buitenlandse onderscheidingen In 1967 kreeg hij de hoogst» paderscheiding (gouden me ■taille) van de koninklijke Ne iuerlandcp vereniging van luchtvaart. (Van een onzer verslaggevers) IJZENDIJKE Wekelijks wordt bij grenstransporten via de grenspost IJzendijke voor ettelijke guldens b.t.w.-belas ting ontdoken. Dit komt door dat de grenspost aan Neder landse zijde slechts enkele uren bezet is en men in België gekochte goederen niet aan geeft. Exportgoederen zijn in België vrij van b.t.w. Formeel mag men met goederen de grenspost niet passeren, als het Nederlandse douanekan toor niet geopend is. Maar nde mand voelt er iets voor ettelij ke uren te wachten of een grote omweg via de grenspos ten Sas van Gent of Sluis te maken, (zie pagina 5). (Vain onze correspondent) OOSTERLAND Gister middag zijn op rijksweg 18 in Duivelaind nabij De Blauwe Keet twee personenauto's frontaal op elkaar gebotst, waarbij de 54-jarige mevr. J. E. van Birik uit Utrecht is overleden. Het ongeluk ont stond bij een inhaalmanoeu vre. DEN HAAG (ANP) De regering wil volgend jaar 100 min dollar, ruim 260 miljoen gulden, reserveren voor pro gramma's en projecten, die zijn gericht op leniging van directe noden in de wereld. Een deel van dit bedrag zal gebruikt kunnen worden om multilaterale noodactiviteiten te bekostigen. Minister Pronk (Ontwikke lingssamenwerking) heeft dit gistermiddag in Genève aan gekondigd op een vergadering van de economische en sociale raad van de Verenigde Na ties. Hij zei te willen komen tot een soort „economische ramipenbrigade" van de VN, zoals die ook bestaat op poli tiek terrein. Volgens minister Pronk vergeten wij soms „de tragedie van vandaag" door te praten over langere termijn programma's, structurele ver anderingen, investeringen e.d. (ADVERTENTIES) BREDA - Onze geheel ver nieuwde bontafdeling biedt u een weelde aan bontmantels (meer dan 300 modellen) tegen zeer populaire prijzen. En zelfs nu krijgt u nog 10% extra zo- merkorting. Reservering tot het najaar behoort tot onze service. Ons advies voor verantwoorde bontaankoop: kom eens gezel lig kijken en passen. Tot ziens bij Modehuis DEN EXTER, Catharinastraat 11, Breda Tel. 36476. Dan zo'n fijne Vespa ^^riluisterbrommer. CiAO nu nog 599.- BRAVO nu nog 699.- BOXER nu nog 799.-(ine!. BTW) Ga ar flauw voor naar uw bromfietsman of vraag adras aan Nedespa, Roermond tel. 04750 -1 57 57 In zeker drie panden vlakbij de St.-Nicolaaskerk in Amster dam heeft gisteravond een zeer langdurige en felle brand ge woed, die volgens de politie vrijwel zeker is aangestoken. De brand is uitgebroken in een verfmagazijn Van Leer) waar almaar nieuwe voorraden verf en olie vlam vatten. De gebou wen waren niet bewoond. Op grond van getuigenverklarin gen vermoedt de politie dat de brand op twee plaatsen met benzine is aangestoken. Volgens buren zoekt de eigenaar van de panden, een beleggingsmaat schappij, al twee jaar vergeefs een koper. REGEN Veel bewolking. Perio des met regen. Matige tot krachtige, aan de kust nu en dan harde zuidwestelijke wind. Maximumtemperaturen rond 16 graden. STAD EN STREEK Zeeleven te kijk in het Zwin. Pagina 3 BINNEN- EN BUITENLAND Nixon terug naar Watergate. Pagina 9 SPORT Cruyff: „Het is crazy dat Nederland zo weinig kaarten krijgt." Pagina 12 Karstens uit het geel. Pagina 15. BONN (DPA) De West duitse minister voor economi sche samenwerking, Erhard Eppler, is afgetreden. Aanlei ding is het besluit van het kabinet de uitgaven voor ont- wiKkelingshuIp te beperken. Eppler (47) w-as sinids 2 ok tober 1968 minister en is sinds 1961 lild van het parlement. De i n-du-gtri eland en hebben zich indertijd bereid verklaard 0,7 percent van het bruto nati onaal produkt als ontwikke lingshulp beschikbaar te stel len. De Westduitse regering besloot evenwel 0,42 pet als richtlijn aan te houden, welk percentage het laatste jaar zelfs niet gehaald is (0,32 pot). Eppler viinidt dat veel to weinig. Hij is de 4e minister van de regeringscoalitie die opstapt (na o.a. Karl Schiller). (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Eenals dit jaar zal ook volgend jaar de omzetbelasting (B.T.W.) niet worden verhoogd. Dat bljjkt zo goed als zeker, nu gisteren min of meer officieel is toegegeven, dat het kabinet daar „serieus naar streeft". Uitgangspunt daarbij is, dat een verhoging van de omzet belasting dubbel hard aan zou komen, nu in ieder geval vast staat, dat de prijs van het aardgas omhoog moet (deze is immers gekoppeld aan de sterk gestegen olieprijzen) Om twee redenen wi'1 het kabinet die dubbele klap" vermijden: ze zou het hardst neerko men op de hoofden van de menisen met de lagere inko mens: omzetbelasting werkt prijsverhogend en dus sterk inflatoir. De verhoging van de aard gasprijzen is wat de uit wer king betreft ongeveer verge lijkbaar met een verhoging van de BTW, niet in de eerste plaats voor wat de opbrengst voor de schatkist betreft (dat staat voligens deskundigen nog te bezien), maar vooral uit het oogpunt van lastenverdeling. Globaal genomen worden ei de zelfde categorieën mensen mee „getroffen". De extra opbrengst uit de verhoging van de aardgasprij zen betekent overigens niet, dat het kabinet nu helemaal kan afzien van belastingverho gingen, maar ingrijpende plan nen staan vooralsnog niet op stapel, zo wisten financiële deskundigen uit de tweede ka mer gisteren. Gedacht zou wel worden, behalve aan bezuinigingen op defensie, aan accijnsverhogin gen op sigaretten, tabak en alcohol, om aan het extra no dige geld te komen. „Als gevolg van de te ver wachten hogere aardgasop brengsten zijn er in ieder ge val in mindere mate belasting verhogingen nodig dan nor maal verwacht zou mogen worden", aldus het PvdA-ka merlid Dolman. Ook fractielei der Andriessen van de KVP zei te verwachten, dat er wei nig ingrijpende maatregelen nodig zullen zijn om de rijk suitgaven voor volgend jaar te dekken. Uit deze eensgezindheid werd gisteren in Den Haag afgeleid, dat er in het kabi net geen echte conflictstof ligt opgetast rond het nog tot eind volgende week durende be raad over de begroting 1975. De KVP zou zich hebben ver zoend met de gedachte de BTW niet te verhogen, hoewel dit de verhouding tussen di recte en indirecte belastingen scheef trekt, en er zou voorts oveeenstemming zijn bereikt over de inflatiecorrectie, die voor tachtig procent zou wor den doorgevoerd. Over dat laatste was overi gens geen enkele zekerheid te krijgen. Bekend is echter dat de confessionele fracties zich hebben sterk gemaakt voor de inflatiecorrectie (teuggaaf van de als gevolig van de geldont waarding „teveel' betaald belasting door bijstelling van de belastingvrije voet). De heer Dolman legde er de nadruk op, dat het uitgangs punt van het kabinet met be trekking tot de lastenverdeling (de zwaarste lasten op de sterkste schouders) herken baar moet blijven. Vanuit die filosofie zou het kabinet over wegen de belastingvrije voet nog wat extra op te trekken en dan maar geld uit de alge mene middelen te pompen in de „sociale sector", teneinde te voorkomen dat de hoogte van de sociale premies tot een on aanvaardbaar niveau stijgt Deskundigen ziin het er over eens dat in deze sector de grens nagenoeg is bereikt. (Van een onzer verslaggevers) AMSTERDAM Aan het eind van 1973, mid den in de oliecrisis, stonden er zestigduizend onverkochte personenauto's bij de Nederlandse importeurs en dealers. Een jaar tevoren beliep de op dat moment onverkochte voorraad slechts achtduizend wagens. In absolute getallen daalde het aantal ver kochte auto's in 1973 niet zo sterk. Het waren er bijna 430.000, ongeveer drieduizend minder dan in het voorafgaande jaar. De Nederlandse auto-export daalde van rond 81.000 tot bijna 77.000. Wel werden er meer auto's in Nederland gebouwd: ruim tienduizend meer dan in 1972, namelijk bijna 95.000. In de verkopen naar merk gerangschikt kwam weinig verandering. Opel leidt nog steeds met een marktaandeel van ruim dertien procent, ge volgd door Ford, die zijn percentage van 9,73 tot 10,20% verbeterde. Ook Simca (Chrysler-France), die nu ten kos te van Fiat op de derde plaats staat, ging iets vooruit, naar 9.57%. Fiat duikelde van 10,73 naar 8,77%. Ook Citroen (zesde plaats na Re nault) liet een veer en moest met bijna een percent minder marktaandeel (6,39%) genoegen nemen. Volkswagen (in 1969 nog ruim dertien per cent) daalde verder tot 5,87% en staat nu am per boven Toyota, dat verder klom tot 5,59%. Ook DAF zag zijn verkopen weer slinken en heeft nu nog 5,45%. In 1969: 7,46% en sinds dien is het cijfer steeds achteruit gegaan. (Van onze sportredactie) DEN HAAG Er is absoluut geen mogelijk heid om nog plaatskaart jes te krijgen voor de finale van het wereld kampioenschap voetbal aanstaande zondag in München, aldus hebben de Nederlandse ambas sade in Bonn en het Ne derlandse consulaat-ge neraal in München mee gedeeld. Het ministerie van Buitenlandse Zaken raadt dan ook aan, om teleurstelling te voorko men, niet naar München te gaan zonder kaart jes. H Na de nederlaag van Brazilië tegen Nederland heeft trainer Mario Za- galo het bij de in het Zuidamerikaanse land achtergebleven voetbal fans totaal verbruid. Woensdagavond groepten vele boze supporters dreigend samen voor het huis van Zagalo in Rio de Janeiro, waar mo menteel zijn echtgenote en vier kinderen verblij ven. De politie zag zich genoodzaakt in te grij pen. Overal in de stad werd Zagalo verder symbolisch ten grave ge dragen. Het centrum van Rio de Janeiro was na de uitschakeling vrijwel uitgestorven. Alle Brazi lianen hadden een halve vrije dag gekregeh om de wedstrijd via de tele visie of radio te kunnen volgen. Na de nederlaag bleven de diep teleurge stelde en bedroefde voetbalfans binnen. Na de vijf voorgaande wed strijden van de Brazilia nen benaderde de sfeer op straat die van carna val Bijzonder slecht werd de nederlaag van Brazi lië ontvangen in Cuiaba. een stad in de Matto Grosso. Toen Neeskens Nederland op 10 bracht pakte banketbak ker Lusitano Manual zijn televisie-toestel op en wierp dat door een ruit op straat. Veel erger werd het bij het tweede doelpunt, van Cruyff. Manuel kon zich toen helemaal niet meer in houden en ging zijn vrouw te lijf. De politie moest ingrijpen om de man te kalmeren. In Rio de Janeiro was de nederlaag van Brazi lië oorzaak van negen hartaanvallen en de spoedopname in een zie kenhuis van een man, die om zich te troosten achter elkaar twee liter rum had opgedron ken De oude concurrentie strijd tussen de twee Nederlandse charteron dernemingen Martinair en Transavia is deze week weer even fel op gelaaid in een strijd om de succesvolle oranje- ploeg terug te mogen brengen uit München. De directie van Martin air, die het monopolie heeft voor het vervoer van Ajax, had een aan bod aan trainer Rinus Michels gestuurd om de ploeg maandag al of niet met de wereldtitel in de schoenen gratis van München terug te vlie gen naar Schiphol, maar intussen had het KNVB- bestuur al een Caravelle van Transavia besteld om daarin zondagoch tend met de vrouwen van de spelers naar München te vliegen ter bijwoning van de finale. Gisteren is besloten, dat de eer aan Transavia zou worden gelaten. Transavia zendt maan dag haar Boeing 707 naar München. Het toes tel wordt maandagoch tend tussen 11 e*i 12 uur op Schiphol verwacht. •4

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 1