Laatste kans op geld rentekaart egeringsblok in senaat erliest vijf zetels Prins-heerlijke duik EVACUATIE DENMDAL Beperkt akkoord VS-Sovjet Unie PROCES BEATE KLARSFELD OPNIEUW ONDERBROKEN I vdA. PPR EN VVD IN STERKERE POSITIE HQRÏT^^^ Nederlands leger helpt Sahel Medische faculteit Maastricht start commentaar erontrustende ervaring „Kongsie' Tien jaar indamming offensieve kernwapens Bejaarde man overvallen Explosie in munitiefabriek Debiele vrouwen nacht zoek Record-bedragen voor schilderijen Dank zij een Verzekerd Groei-projekt van E&l snijdt het mes aan twee kanten (Van onze soc. Econ. redactie) DEN HAAG De laatste periode, die tot 1 juli 1975 duurt, van de afkoop vam de vroegere rentezegels is thans begonnen Sinds maandag kunnen aanvragen voor deze alkoop worden ingediend bij de Raden van Arbeid door mensen, die in de jaren 1925-1930 zijn geboren. Ook zij, die al eerder geld via huil rentekaart hadden kun nen opvragen, maar dit zijn vergeten, kunnen alsnog een aanvraag indienen. Zij kun nen hun betaalde premie te rugkrijgen. Tot nu toe heb ben ongeveer 140.000 Neder landers verzuimd een aan vraag 9n te dienen. Ook huisvrouwen, die vroeger in loondienst hebben gewerkt, moeten dit nagaan. Aanvraagformulieren (met toelichting) zijn verkrijgbaar op postkantoren en bij de Raden van de Arbeid. De afkoopsommen zijn belas tingvrij Bij twijfel, of men al of niet voor een afkoop som in aanmerking komt, kan men het beste bij een van de Raden van Arbeid om inlichtingen vragen. De afkoop van de rente kaart is een afwikkeling van de vroegere invaliditeitswet, die op 1 juli 1967 werd ver vangen door de w.a.o. (wet op de arbeidsongeschikt heidsverzekering). Zeven jaar geleden had iedere werknemer (in loondienst een rentekaart, waarop de werkgever rentezegels plak te. Deze verzeker1 ng gaf ook recht op een klein bedrag aan ouderdomsrente. Al deze rechten bleven be staan, ook na het stopzetten van de premiebetaling in 1967. De regering (minister Veldkamp) bebloot toen een deel van de rentekaartverze- keringen af te kopen gedu rende een tijdvak van 7 jaar. Voor afkoop komen in aan merking de groepen, waar voor nog niet veel remtezc gels waren geplakt. Deze zijn: Alle werknemers geboren na 30 juni 1931 De mensen, die half 1967 36 jaar of ouder waren, maar voor wie slechts korte tijd werd geplakt, zodat hun uit kering op 65-jarige leeftijd nog geen f 60,- per jaar zou bedragen. Alle anderen krijgen ge woon de (ouderwetse) kleine uitkering bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd, na tuurlijk naast bun a.o.w. uit kering. Die ouderdomsrente op 65-jarige leeftijd bedraagt nog geen f 60,-, wanneer destijds minder dan f 286,- aan rentezegels was geplakt. Dit bedrag is aangegeven op de laatst toegezonden witte kaart, waarop de eindafreke ning staat. Voor de volledige afkoop gedurende 7 jaar was 700 miljoen gulden beschikbaar. Momenteel is ongeveer 20 procent van het voor afkoop beschikbare bedrag niet op gevraagd: in totaal zo'n 120 miljoen- Tot 1 juli 1975 is er nog gelegenheid om een aan vraag in te dienen. Wanneer het geld niet wordt opge vraagd blijft het in de kas van de overheid. DEN HAAG Nederlandse militairen zullen naar alle waarschijnlijkheid toch hulp gaan verlenen bij voedsel- transporten in het door lang durige droogte geteisterde Sa-1 helgebied in Midden-Afrika. De regering van het Sahel-; land Soedan heeft de Neder landse regering kort geleden om hulp van militairen ge vraagd en de ministers Pronk (Ontwikkelingssamenwer king) en Vredeling (Defensie) hebben dit land laten weten dat op dit verzoek zal worden ingegaan. De hulpverlenings actie za-1 evenwel afhangen van de bevindingen van enke le Nederlandse militaire des kundigen, die waarschijnlijk nog eind deze week naar Soe dan zullen vertrekken om de toestand van de wegen te ver kennen. - - A vi.5*"' «- Jartverscheurende tonelen hebben zich voorgedaan bij de 1 ontruiming van het Lorentz-paviljoen van de zwakzin- 1 igeninrichting „Nieuw Dennendal," Wat daar gebeurd is had tigenlijk niet mogen gebeuren. Maar het was onvermijdelijk- Aegt men Na alles wat er rondom deze inrichting is gebeurd is het naar onze mening nauwelijks nog mogelijk „de" schuldige Aan te wijzen. Velen hebben hier gefaald, zowel aan de kant van het bestuur, de overheid als de Mullerianen, gefaald omdat kan prestige, eigen inzichten en opvattingen zwaarder gewicht ®werd gehecht dan aan het belang van de pupillen en hun «ouders Met hen past diep medelijden. Verwacht mag worden ldat alles in het werk gesteld zal worden om hen de angst en het verdriet van de laatste uren zo snel mogelijk te doen Jergeten. Blijft de verontrustende ervaring, dat de onredelijkheid het [lier gewonnen heeft van mensen (de commissie-Langemeyer), pie eerlijk geprobeerd hebben een oplossing te vinden waar- riee alle partijen akkoord hadden kunnen gaan. Dat is een Irieste ervaring voor degenen, die geloven in de mogelijkhe- jften van goed en eerlijk overleg. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Geheel in de lijn van de Provinciale-Sta- tenverkiezingen van maart, waarbij ze de grote winnaars waren, hebben PvdA, PPR en (oppositiepartij) VVD hun positie in de Eerste Kamer versterkt. Dat bljjkt uit de uit slag van de gisteren in zes provincies gehouden verkiezin gen voor de aftredende helft (38 leden) van de senaat. De Provinciale Staten van Noord-Brabant, Zeeland, Utrecht en Limburg kozen eenentwintig Eerste-Kamerleden en de Provinciale Staten van Noord-Holland en Friesland zeventien leden. Als „blok" hebben de rege ringspartijen in de Eerste Ka mer overigens vijf zetels ver loren doordat het verlies van KVP, ARP en D'66, van te za- men tien zetels, groter was dan de vijf zetels winst van de PvdA (3) en PPR (2). Niettemin houden de vijf re geringspartijen met exact 50 zetels (tegen 55 voorheen) juist een tweederde meerder heid, een positie 'die ze in de Tweede Kamer met 97 van de 150 zetels net niet halen. Grote verrassing was het feit dat de ARP, die in haar traditionele bolwerk Friesland vier stemmen meer haalde dan ze zetels in de Staten heeft, toch een senaatszetel verloor, als gevolg waarvan de Fries P. Tjeerdsma (burgemeester van Wonseradeel) niet in de se naat terugkeert. Vervolg van pagina 1) ouders en de nog aanwezi ge pupillen, een groot deel pn [Ten was gisteren al door ie ouders weggehaald, maak- i een hel door. Hoe dichter ie politie de achterzaal nader- hoe wanhopiger zij zich tinken gedragen. Ben in een lysterische huilbui uitgebar- ten moeder schreeuwde de genten toe: „Vuile vieze moordenaars. Jullie hebben lijn kind kapot gemaald;. Zijn lllie zelf geen vaders? Spreekt jullie hart dan niet? *staat er een God. dan grijpt Isij nu int" te uitbarsting van de vrouw ïidde bij anderen ook al jauw tot een felle, maar soms :>k moedeloze ontlading van opgekropte gevoelens. Drie, ns vier leiders of leidsters hun eigen emoties ook Rauwelijks meer bedwingen londen, moesten er vaak aan te las komen om een moeder of |upil in toom te houden. In &ze sfeer moest het vertrek li afscheid van de ouders en pupillen van de groepsleiding het paviljoen georganiseerd rorden. srwijl de politie verder door rong verlieten wanhopige ou- per< met hun kinderen het paviljoen door een zij-uitgang. |ij gingen naar huis De per- ion lij ke bezittingen van de Rupiilen werden zo goed en zo cwaad als dat ging meege- ?uld. Een pupil, de 24-jarige lans, liep vertwijfeld met. zijn torn met je goudvissen in de land. Zijn vader werd het ook [llemaal teveel en hij barstte zacht snikken uit. Jtommigen konden hun agres sie niet meer bedwingen. Af Sn toe kwam het tot geweld- adige schermutselingen, voor al wanneer iemand op niet al •e zachtzinnige wijze een over valwagen werd ingeduwd. De >olitiemacht en de aanwezige ïest uursleden van de WA- Stichting kregen de meest af schuwelijke verwensingen haai het hoold gesmeten Bij na antstnnd er buiten een hassale woedeuitbarsting bij ie tientallen omstanders, toen bleek dat twee rechercheurs een pupil, die zij voor een I groepsleider hadden aangezien, aivoerden en de wagen in duwden.„Dit is een pupil". Schreeuwde een groepsleider, hoe net op tijd voordat de Jongen werd opgesloten. Ziin $rri>*r>pii w i*«- "c*nr7fl n kt.P 7nwfit een explosie oncter de aanwe zigen, die tot ernstige gevol gen had kunnen leiden. De twee rechercheurs dropen echter snel af, zich uitgebreid verontschuldigend. Pas tegen het middaguur waren de laat- sten uit het paviljoen verdre ven. Zij hadden zich boven in het gebouw verschanst. De ge arresteerde groepsleiding van Nieuw Dennendal is op staan de voet ontslagen, omdat zij geen gehoor gaf aan de som matie het gebouw te verlaten. Ex-Dennandal-directeur Karei Muller had halverwege de ge beurtenissen het strijdtoneel al verlaten Mr. a Bransen bestuurslid van de WA-stichting zei dat het bestuur met een eventuele ontruiming van de andere pa viljoens ir. ieder geval nog en kele dagen zal wachten. Maar niet te lang: het mag geen nieuwe lijdensweg worden in een conflict dat nu al jaren duurt, zo zei hij. Het paviljoen Lorentz telde een maand geleden 65 pupil len. Van de 36 groepsleiders die er tot nu toe werkten wa ren er 25 officieel nog in dienst er acht al ontslagen, terwijl er drie als vrijwilligers werkten. De paviljoens De Hooken en' Klein-Dennendal komen niet voor ontruiming in aanmer king, wel de paviljoens de Witte Hull (in Zeist), Leeu wenhoek en Van 't Hof (in totaal ongeveer 150 pupillen me-t als verzorgers -Tim. 70 groepsleiders). Ex-beheerder prol. Bren- ninkmedjer, die lid blijft van de door de staatssecretaris in gestelde commissie-Langemeij- er. verklaarde dat de commis sie -vp bestuurlijk, ambtelijk en adviserend niveau wil pro beren de siituatie voor de ou ders en de pupillen verder te verbeteren. Het uiteindelijk doel is de geëvacueerde pupil len zo snel mogeMik naar I>en- nendal te laten terugkeren. Daarbii denkt prof. Br en n in k- mei;e»r in maanden en niet in jaren. Prof. Brenninkmeiie- deelde dinsdagavond mee dat hii het beheerderschap op zich had genomen om evacuatie te voorkomen. Hii heeft het be heerderschap nu neergelegd, omdat Vj niet wil dat ontruï- ■oir «•o*,r»ntAVOOrdp- rn-u j „i„^4- In AR-kring werd gisteren voorzichtig het vermoeden geuit, dat dit het gevolg is geweest van een „kongsie" tussen PvdA en CPN. Offici eel commentaar werd niet ge geven (omdat het moeilijk te bewijzen is), maar duidelijk was in AR-krin-g verontwaar diging waar te nemen, „omdat de PvdA kennelijk meer be lang heeft bij een goede ver houding met de CPN dan met de christendemocratische rege ringsfracties" De KVP verloor zes zeteis en heeft er nu zestien, de ARP kwam van zeven op zes. de PSP verloor een zetel en verdwijnt daarmee uit de Eer ste Kamer en D'66 verloor de helft van haar zes zetels. De PvdA won drie zetels en heeft er in de nieuwe senaat 21, de WD kreeg er vier bij en herkozen drs. Y. P. W. van der Werff (56 jaar, raadsadvi seur non-actief departement van Defensie). Nieuw-gekozen werd o.a. J. F. G. Schlinge- mamn te Goes (59 jaar, gede puteerde van Zeeland) en me vrouw H. V. van Someren- Downer te Rotterdam (wordt morgen 48 jaar, voorzitter VVD, oud-lid Tweede Ka mer). Voor de PPR werd o.m. nieuw-gekozen C. Th. A. van Waterschoot te Oostburg (33 jaar, leraar Frans rijksscholen, gemeenschap te Oostburg, voorzitter PPR-fractie Provin ciale Staten van Zeeland). Alvorens de waterlanders de vrije loop te laten, eerst een politiek probleem: Hebben Nixon en Breznjev nu echt een akkoord bereikt of hebben ze het op een akkoordje ge gooid? Hou da)t stel in de Waterga te- Over water gesproken. Gis teren hebt u nou eens gezien hoe je een voetbalveld leeg- hoost. Het regende gisteren overi gens zo hard en zo verdrietig veel en zo ellendig lang (je zult op vakantie zijn of gaan)* dat de kranen bij mij thuis gingen druppelen. Kamperen? Kramperen! 0 Prinses Beatrix, prins Claus en hun kinderen brengen op het ogenblik een vakantie door in het Italiaanse Porto Ercole. Op de foto nemen de drie prinsjes, v.l.n.r. Constantijn, Johan Friso en Willem-Alexander een verfrissende duik in het haventje nabij het buitenverblijf De Gelukkige Olifant. (ADVERTENTIE) komt daarmee op 12, d-e PPK is van twee naar vier gegaan, de CPN won één zetel en heeft nu ook vier zetels en de Boerenpartij doet met een ze tel haai' entree in de Eerste Kamer. De SGP blijft met eén zetel even sterk als voor heen. De uitslag in de groep, ge vormd door de Staten van Noord-Brabant, Zeeland, Utrecht en Limburg was res pectievelijk partij, nieuw en oud: KVP nieuw 7, was 12; PvdA 5, 3; VVD 4, 2; ARP 1, 1; CHU 1, 1: PPR 2, 1; BP 2. 1: D'66 0. 1: totaal 21. Voor de PvdA werd onder meer herkozen drs. M. C. Ver burg (53 jaar, directeur Eco- nomisch-Technologiisch Insti tuut Zeeland). Voor de KVP werden onder meer herkozen J. L. P. M. Teyssen (64 jaar, burgemeester van Waalwijk), dir. P. A. J. M. Steenfeamp (49 jaar, hoogleraar technische ho geschool Eindhoven), ir. J. G. Gooden (58 jaar, adviseur Hollandse Betongroep) uit Breda en C. G. A. Mertens (56 jaar, voorzitter Katholieke Ne derlandse Boeren- en Tuinders- bond, voorzitter Raad van Beheer RABO-bank). Niet te rugkeren o.a. mr. H. S. Maeij- tember 1971) uit Breda en er (47 jaar, lid sinds 21 sep tember 1971) uit Breda en oud-premier P. J. S. de Jong (59 jaar, lid sinds 11 mei 1971). Voor de VVD werd o.m. GEMERT (ANP) Te Ge- mert is de 88-jarige alleenwo nende Jacobus Maas in zijn slaap overvallen en beroofd. De overvaller drong de wo ning van de bejaarde man bin nen en sloeg deze, bij een poging hem op een stoel vast te binden, buiten westen. Toen de man weer bij be wustzijn kwam bleek er f 12.700, die hij onder zijn hoofdkussen bewaarde, gesto len te zijn- De politie heeft in verband met de overval een 27-jarige Helmonder aange houden. BILBAO (AFP) Bij een explosie in een munitiefabriek in Galdacano, bij Bilbao, zijn volgens de voorlopige balans veertien mensen omgekomen Tien mensen werden zwaar gewond en een honderdtal werd licht gewond. De ont ploffing deed zich voor in een afdeling van de fabriek „ex plosives de rio tinto", waar oo dat tijdstip twintig mensen werkten. Tot op kilometers sneuvelden ruiten. (Van onze redactie buitenland) MOSKOU President Nixon en partijleider Brezn jev hebben gisteren aan het einde van hun topoverleg een communiqué uitgege ven, waarin bekend werd dat ze zullen werken aan een verdrag voor tien jaar dat gericht is op de beper king van offensieve kern wapens. Het streven naar een akkoord van permanen te aard hebben zij opgege ven. Tijdens de ondertekenings- plechtigheid in het Kremlin hebben de twee leiders afge sproken dat hun landen geen ondergrondse kernproeven bo ven een kracht van 150 ton zullen houden en dat zij hun raketafweersysteem zullen be perken. Breznjev en Nixon zijn ook overeengekomen dat waarne mers van de twee landen toe stemming zullen krijgen de ge bieden waar de kernproeven worden gehouden te betreden om te controleren of het ak koord wordt nageleefd. Deze laatste overeenkomst is echter niet in zoveel woorden in het akkoord opgenomen. Wanneer deze regeling in derdaad wordt toegepast, bete kent dit dat de Sovjet-Unie voor de eerste maal in de geschiedenis Amerikaanse waarnemers op eigen gebied toelaat. Het belangrijkste probleem is volgens Kissinger het vin- den van een oplossing van het feit dat de V.S. driemaal zo veel raketten als de Sovjet- j Unie hebben en dat de Sovjet- LJnie voorligt op het gebied van lanceerders. Het akkoord over de beper king van ondergrondse kern proeven boven de 150 kiloton wordt 31 maart 1976 van kracht. Ook het aantal onder grondse proeven zal dan tot een minimum moeten worden teruggebracht. Het akkord over de raket- verdedigingsstelsels houdt in dat beide partijen zich beper ken tot slechts een stelsel dat om de vijf jaar kan wo rden verplaatst. Het Russische stel sel ligt rond Moskou, het Amerikaanse rond een raket- lanceerinrichting in Noord-Da- kota. De datum van 1985 voor een nieuw kernakkoord (dat betrekking zal hebben op zo wel „kwantitatieve als kwali tatieve beperkingen"zal spoedig tot hernieuwde be sprekingen leiden op de ont wapeningsconferentie in Gene ve. VAALS (ANP) —Twee de- biele vrouwen uit Rrunssum waren dinsdagmiddag tijdens een uitstapje van haar gezel schap weggelopen. Zij werden gisterenmorgen in Aken ge vonden, nadat zij door de bos sen rond het Drielandenpunt hadden gezworven. Er was een zoekactie georganiseerd, waar aan zowel de rijkspolitie, de Belgische rijkswacht en de T>iitep politie hebben deelge nomen. DE Nederlandse priester J. Postma van het bisdom Haar lem is door de paus benoemd tot bisschop van Garanhus in Noord-oost Brazilië. J. Postma werd in 1932 in Amsterdam geboren. LONDEN (DPA) Schilderijen van Edvard Munch en de surrealist Joan Miro hebben giste ren op een veiling bij Sotheby in Londen re- cordprijzen opgebracht. Voor „badende jon gens" van Munch uit het jaar 1903 betaalde een kunsthandelaar uit New York ruim 600.000 gulden. Een collega bood voor „Peinture" van Joan Miro eveneens dit bedrag. Dat is ongeveer dubbel zoveel als de hoogste prijs die ooit voor een schilderij van Miro in de afgelopen jaren betaald werd. Op dezelfde veiling bracht een portret van Modigliani ca. 660.000 gul den op en werd voor een werk van Chagall rond 530.000 gulden betaald. Voor de hoogste prijs van de dag kwam Picas so's „Le Compotier" uit 1910 voor ca. 700.000 gul- den onder de hamer. De totale opbrengst be liep gisteren ca. 1,2 mil jard gulden. MAASTRICHT (ANP) Op 16 september van dit jaar zal in Maastricht begonnen kunnen worden met de medis che opleiding aan vijftig eer stejaars studenten in het ka der van de voorbereiding van de achtste mediische faculteit. Staatssecretaris Klein van On derwijs en Wetenschappen heeft de voorbereidingscom missie medische faculteit Maastricht thans offioiëel toes temming gegeven de medische opleiding in Maastricht te starten. (ADVERTENTIE) KEULEN (DPA) Het proces tegen de Duits-Franse Beate Klarsfeld (35) in Keulen is gisteren na botsingen tussen politie en demonstranten opnieuw onderbroken. De politie werd ingeschakeld toen drie Franse slachtoffers van het Nazi-regime, die oorspronkelijk als getuigen zouden worden gehoord, in gevangeniskleding voor de rechtszaal wilden demon streren. Toen de Fransen luid schreeuwend toegang eisten, probeerdei beambten met stokken de talrijke toeschouwers, journalisten en Franse demonstranten uit het gebouw te verdrijven. Volgen? ooggetuigen zakte onder het slaan van de politie een demonstran in elkaar. Tijdens het tumult hoorden men kreten als „Jullie hebbei mijn hele familie om het leven gebracht, willen jullie mij nu ooi doodslaan" en „Zes miljoen vermoorde joden zijn jullie nog nie genoeg". Onder de demonstranten bevond zich ook de Franse oud-m nister van Binnenlandse Zaken Jean Pierre Bloch. Beate Klarsfeld staat terecht omdat zij in maart 1971 probeerd in Keulen de voormalige leider van de nationaal-socialistisch geheime politie in Parijs, Kurt Lischka, naar Frankrijk te ont voeren. Het proces heeft met name in Israël en Frankrijk felle protesten uitgelokt. Getuige onderstaand voorbeeld waarin een 30-jarige man E&L 35 jaar lang f 1.396,80 per jaar betaalt en er dit voor terugkrijgt: f 69.008,- gegarandeerd en belastingvrij op z'n 65e jaar, wat echter kan oplopen tot f 147.913,- bij een konstant rendement van 7,5% op de veilige Staats- en Gemeenteleningen. (Gezien de huidige rentestand is dit niet te rooskleurig voorgesteld.) f 35.000,- plus alle rente op rente ontvangt zijn gezin bij onverhoopt eerder overlijden. Via het Verzekerd Groei-projekt bent u dus risico-verzekerd en stelt u een fors spaarbedrag veilig. Neem daarom het heft in handen en bel uw verzekeringadviseur. Zijn goede raad is niet duur, want De goede verzekeringadviscur kent E&L. Als de beste. WK: schappen. Water Kampioen) - En keer op keer treden de kletsnat-ionale ploegen aan. En de Wereldkampioen voetballen 1974 plaatse zich niet. die komt bouen to at er. Al heb ik wel vernomen dat de Koninklijke Nederlandse Vereniging tot Redding van Drenkelingen zondag in Miinchen ook van de partij zal zijn. Gistermiddag konden de ki kers om vijf uur kiezen tussen een groot stuk West-Duitsland - Polen en een kinderprogram ma. Welke pa heeft zijn nako melingschap ook een kansje gegeven. (Het was tenslotte vakantie voor hen en slecht weer. A En voorts denk ik zo dat Bïldzeitung en de schanderoe- pers zichzelf meer bloot geven dan onze jongens Bild ge) schichten! We zijn tenslotte altijd al een land van waterrotten ge weest. En.... uiteindelijk was de fi nale ook nakende. Weg zijn wij. MERIJN. HET PSP-kamerlid Van der Spek meent te weien dat de nieuwe Indonesische ambassa deur in ons land, luitenant-ge neraal Sutopo Yuwono, in zijn vroegere functie van hoofd van de militaire inlichtingendienst verantwoordelijk wordt ge acht voor talloze tereurdaden tegen het Indonesische volk. Dit zou „in het bijzonder" gel den voor de geweldplegingen tegen en de martelingen van de burgerbevolking van West- Java tijdens de militaire ope ratie Kalong van 1966-1967 EEN van de belangrijkste si- garettensmokkelaars in Italië, de 42-jarige Leonello Grilli, is vermoord in de omgeving van Livorno anagetroffen met zijn 39-jarige vrouw Giordana, zijn oudste zoon (18) en een van zijn medewerkers, de 39-jarige Sergio Bacci. Volgens de eer ste conclussie van de politie betreft het een wraakneming van de maffia. DE Amerikaanse bankier C. Arnholt Smith (75). vriend en financier van president Nixon, zal worden vervolgd op be schuldiging van verduistering van 170 miljoen dollar van de in oktober vorig jaar failliet gegane United States National Bank of San Diego. Smith was president van die bank. DE 21-jarige Anne Marie Idoux en de 22-jarige Anna Elisabeth Frankfort, beiden afkomstig uit Nederland zijn in de Amerikaanse staat Ohio om het leven gekomen toen de autobestuurder die haar een lift had gegeven tegen een vrachtwagen reed. DE Fransen mogen de naam hebben dat ze friool zijn maar een meerderheid 56 pro cent blijkt volgens een opi nie-onderzoek tegen naakte strandrecreatie te ziin. DE 34-jarige Rotterdammer A. B. is gisteren tijdens het luch ten uit de arrestantenbewaar- Dlaats van het hoofdbureau van politie in Den Haag ont snapt. Hij klom razendsnel te gen het vijf meter hoge gaas van de luchtplaats op, waar bo venop prikkeldraad is aange bracht Hii was veroordeeld wegens diefstal door middel van braak

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 9