Walter van tienen verlaat p 8 417411 v.v. Clinge na kwart-eeuw vormt llll werkgroep DUIVEN DE LA RUELLE BLIJVEN HOOGVLIEGERS Succesvol uit Hulst kinderkoor twijfelt soms aan de belangstel] ing TV7" TP* 1 Videoprogramma's CLINGF. „Tijdens de wed strijd was ik altijd hard. maar ook bikkelhard voor mijn eigen Ik had «elf een grooi incasse ringsvermogen. waardoor ik voor mijn tegenstander mis schien wel eens iets te fel was Waarschijnlijk onbewust iets te fel. en tijdens een wedstrijd kan zoiets gebeuren Ik kwam «eket niel mei de bedoeling in hel veld om mijn directe tegenstander opzettelijk te trappen, al werd dal bier en daar wel eens ge zegd" Oil zegt Walter van Tie nen. eerste elftalspeler van de voetbalvereniging Clinge die aan hel einde van de voorbije competitie voorgoed afscheid nam als actief voetballer Na ruim vijf en twintig jaar de roodwitte kleuren van Clinge te hebben verdedigd vond hij hel op 14 jarige leeftijd welletjes Van Tienen „De vereniging barst van hei jeugdtalent. en het woord is nu aan hun". In gedachten vervolgt hij „Voetballen ja vijf en twintig jaar en dat steeds bij dezelfde vereniging Het gebeurt met elke dag Ik ga nu aan een ander stuk van mijn leven beginnen, maar de vereniging blijf ik na tuurlijk trouw En daar is mei in de Clingsi bestuurskringei bijzonder tevreden mee Waltei van Tienen die ruim tien |aa deel uitmaakte van hel eersn elftal heef! nu de B-juniorei onder zijn hoede en die laak vei vult hij mei liefde en pleziet Van Tienen Hei is bijzondv leuk werk om mei de |eugd op u trekken ik doe het zeei graag Zo zagen de spelers die samei me! Cünge deel uitmaakten var de vierde klasse H voor hun ,.di schrik' van Cünge vertrekken Walter vai Tienen had graag zijn afscheid gevierd mei de titel in die klasse Een titel waai men twee competities achter elkaai bijzonder dichtbij was Maar twee keei moest men op het beslissende moment afha ken In de competitie '72-'73 kwam het tot een beslissings wedstrijd Clinge Steen Plaats van handeling Hei Hulsten» sportpark Eindstand 1-2 vooi Steen Van Tienen ..Dal is mijl grootste teleurstelling geweest die ik m die vijf en twintig jaai heb meegemaakt In gedachten teruggaand naai die wedstrijd zegt hij „Dat is niet te geloven De klap die ik toen kreeg heef' me vele weken bezig gehouden Normaal dus b v een nederlaag sljn vooi me momenten maai be nederlaag woog' bijzondei 'waai Zijn echtgenote een ta latiek uanhangstei van de VV Tingv We hadden een af spraak gemaakt dal Ronnv var joethem de aanvoerder var VV Clinge red als we kampi ten werden Waltei zijn baard oj net veld zou mogen afknippen Vlaai belaas het kwam zove> niet Toen we thuiskwamen het ik de schaal weggegooid Zove dat ik die nooit meei geziei heb En ook nu nog is Walte van Tienen een bekende Clinge naar en nog steeds mei baarn Misschien krijgen een van zijn B-junioren de kans nog eens. on hef weelderige haai eral te ha len De Clingse rots ui de bran ding die gezegd had aan hei einde van die competitie te zul len stoppen hel zich aan hei einde van die competitie dooi zijn teamgenoten bestuur en trainer Neefs overhalen Van Denen .Ja, men zegl dan wei ik stop. maai laten we eerlijk zijn het valt gewoon tegen De toen aJ 33-jarige Van Tienen „te kende" nog voor een jaartje bij. o noopte binnenin Jal nel a. •ompetitie daaropvolgend we zou lukkken Hel heeft er lang ïaar uitgezien dat Clinge nu we Ie titel zou binnen halen Ja zelfs mei vlagen wimpel Opee' tioment telde hei zelfs zes pui ten voorsprong maai m de be slissende fase faalde men Vai Denen .Dal was ook wel eei tegenvaller maai die vongi oompetitie kwam persoonlijk veel zwaarder aan Jeknokluit eindelijk ui elke wedstrijd vooi de punten en als een seizoen dai zo eindigt ja dan valt dat vee 'egen Zo zag Van Tienen ook aan het einde van de voorbij» ■ompetitie niel alleen zijn went maai die van heel de ploeg mei in vervulling gaan Maai deson danks vond hij het na zoveel ja ren welletjes Walter van Tie nen ui hart en ziel een echt» clubsoeler clubspelers die men in Zeeuwsch-Vlaanderen opeen .ana kan lellen Hij behoorOi net tot de categorie „overto pers" hij bleef zijn verenigin> trouw En nog Van Tienen „He ugt helemaal anders wanneer j -ebt talent hebt. en grote club lelangstelhng voor je tonei vlaar anders waarom eigenlijk Meningsverschillen zijn er uii ■indelijk in elke vereniging naar die zijn er om opgelost t. worden' Ondanks dat Chng- ian tweemaal het onderspi heef! moeten „delven" is Vai Tienen vol lof over zijn ni iude-team spelers, bestuur ei ooral trainei Honore Neefs Van Tienen „Hijiseen voortrel r'elijk trainer en vooral op con ütioneel vlak Zijn komst naa- Clinge was ongetwijfeld eer groot pluspunt, hij heeft eer groot aandeel gehad in de nu enorme goeie geest onder de spe Iers" Nu wel de titel? „Dederdi keer wordt de goeie keer" Piel de Maat LATE LOSSING IN BEAUMETZ onze duivensportmede werker). TERNEUZEN - De duiven- liefhehhers die zondag 23 juni hetzij mei oude hetzij mei longe duiven deelnamen aan de wedvlucht vanuit Reaumetz-en dal zullen er ongetwijfeld heel veel zijn geweest - hebben even ais de zondag daarvoor, een grool gedeelte van de dag voor bij zien gaan alvorens hun dui ven waren teruggekeerd van deze Vitessevlucht Immers, ook deze zondag was het in de vroege morgenuren met mogelijk de duiven te los sen Dat gebeurde dan ook pas om 10 50 uui hetgeen bete kende dat m vele gezinnen moe der de vrouw zich moest aanpas sen aan manliefs spori met hei opdienen van hel middagmaal De vlucht verliep nogal eigen aardig mei grote verschillen in tijden van aankomst die van plaats tot plaats sterk uiteen hepen De verliezen onder de longe duiven zijn naar wordt medegedeeld betrekkelijk ge ring gebleven Graauw meldde een traag ver loop Ingekorfd waren daar sa men met De Postduif uit Lams- waarde 183 longe duiven hoog- (Van onze duivesportmedewer- ker) TERNEUZEN - In Koewacht blijven de duiven van R de La Ruelle het bijzonder goed doen dit seizoen, opnieuw een dub bele overwinning bij de oude en de jaarlingduiven. vermoedelijk doordat een laarling dubbel ge tekend tegen de oude vloog, ge zien de gemaakte snelheid die bij beide categorieën precies de zelfde is Bij de klasse jonge dui ven - en die waren er in Koe wacht dit keer 517 - werd een duif van R. van Hove eerste mei een snelheid van 1035 meter per minuut De verdere uitslag was 2 A Geers. 3 R van Hijfte, 4 Raf Martens. 5 W Verbiest 6 Gebr Rombout. 7 R de Schepper, 8 F1 Bonne, 9 W van de Bilt, 10 Th. Inghels Eveneens vanuit Beaumetz vlo gen bij Nieuw Leven in Koe wacht 113 jaarlingen 1 en 3 R de la Ruelle (1028 5 mpm). 2 J Rombout. 4 en 7 A Martens. 5 en 10 Gebroeders E legeert, 6 A Rombout. 7 L Seghers. 9 L Be- laert Met 92 oude duiven 1.5 en 9R de la Ruelle (1028 5 mpm) 2 J de Schepper, 3 P van Goe- them, 4 Ch Suy 6 en 8 Raf Martens, 7 G Jansens 10 Gebrs Elegeert De Zwaluw te Sint Jansteen met 224 jonge duiven, hoogste snelheid 997 5 mpm 1 en 10 J van de Graaf uit Terneuzen, 2 C van Helsland 3 en 6 P van Loov en zoon 4 A Mattens 5 J van Spaandonck 7 A de Backer 8 P Letens 9 C de Poorter Mei 36 oude duiven I en 8 C van Helsland (1025 6 mpm) 2 G Duerinck 3en 7 F) Blommaert 4 P van Looy en Zn 5 6 en 9 J van Spaandonk 10 R Ver moreken Mei een deelname van 48 jaarlingen I en 8 J Ver- heijden (1010 8 mpm) 2 G Duennck. 3 en 7 P van Looy en zoon. 4 en 6 J van Spaandonck 5 Ach Sturm 9 R Vermorcken 10 P Letens Bij de combinatie Axel- Stoppeldijk waren ingekorfd 567 longe duiven 1 en 7 F Sei rarens (1040 3 mpm) 2 R Due rinck. 3 Herman en zoon 4 F Michiels. 5 en 8 E Stroband 6 P de Poorter 9 J Verstraeten 10 J Vmke Me) een deelname van 160 oude duiven I en 3 J Verstraeten (107) 7 mpmi 2 M Klaassen 4 5 en 6 G Serrarens 7 en 8 A Arens 9 en 10 .1 Wentzler Jong Maar Moedig te Driewe gen bij Biervliet met 61 |onge duiven 1 en 8 Aug ,lansens(948 mpm) 2 en 5 E van de Hemel. 3 J Boerman 4 6 en 10 A den Hamer. 7 comb Klaevssen-van Hout 9 C Babnn Met 30 oude duiven 1,3 en 6 A Engels (1002 mpm) 2 E van de Hemel. 4 en 8 Aug Jansens 5 J Pladdet. 7 A den Hamer 9 en 10 C Babijn Nog Sneller te Breskens me! 74M jonge duiven 1 Ritico- Zeegers (1024 mpm) 2 M Quaars 3 L Ras 4 Jan de Meester 5 J van Gijs 6 J Ver meulen. 7 R de Smit 8 L de Smit, 9 J Maas. 10 G van Grol Mei 119 oude duiven 1 7 en )0 Ritico-Zeegers1(165 mpmi 2en 3 M de Reu 4 en 5 L Ras. 6 Ko de Meester 8 W Vmje. 9 J Faas-De Ruijsscher Rayon West Zuidbevelanci met 775 jonge duiven hoogste snelheid 1023 8 mpm 1 D Rijk te Heinkenszand 2 J Polfliet.3 P Pieters beiden uit Lewedorp 4 A Moison uit s-Heerenhoek 5 H Beulens uil Kwaden damme 6 en 10 J Buijsse uit Lewedorp 7 W Raas 8 P Traas belden uit s- Heerenhoek 9 G Steenbakkei uil Lewedorp Mei 482 oude duiven I D Rijk uit Heinkens zand (1022 81 mpmi 2 en 10 H Jansse uit s-Heerenhoek 3 J Wouterse uit Kwadendamme 4 van de Velde uil s-Heei Arendskerke 5 J Claessens. 6 1 Rentmeester beiden uil Kwa dendamme 7 C Rijk uit Ove zande 8 J Kole. 9 P Goedge- bure beiden uit 's-Heei Arends kerke ste snelheid 1011 90 metei pei minuut 1. 3 en 6 Gebroeders De Koster 2 Ed Mattheijssen 4 J Valck 5 PJ Platjouw 7 C Pi- vacet 8 P J Moorthamer 9 C de Koning 10 D de Koster Mei 70 oude duiven 1,3 4en8L van Vlieroerghen (1021 40 mpm) 2 J van Laere 5 P Bouwens 6 Alph Pauwels 7 Ed Matheijs- sen 9 D de Booij 10 H van Campen In Sluis bij de P V Recht vooi Allen vlogen 339 jonge duiven Succesvol was l Dathijn die hiet won I 4.8 en 9 de hoogste snel heid was 1034 - mpm 2 O Mar- teijn 3 en 10 J Coppens 4 J Wage 6 G de Meijer 7 J de Meijer Met 41 oude duiven 1 en 5J Wage 1026 - mpm) 2 en 7 J Fokke 3 en 9 O de Meijei 4 J Dezutter 6 P de Clerck 8 J Lauret 10 A de Baets Met moed voorub te Boschka- pelle met 272 jonge duiven 1 en 2 Th Hayette 3 Jan de Klerck 4 en 6 E Pieters 5 J Wauters. 7 Th van Vlieberghen 8 C van Doorn, Zaamslag 9 P van de Veen 10 Josde Klerck Met 66 oude duiven 1 .1 Wauters 2 Th Dobbelaar Zaamslag 3 Th Ha yette 4 en 5 Fr Dobbelaai Zaamslag 6 J Erpelink 7 Th Lambert 8J Stallaert 9 en 1' P de Vos Zaamslag Strijd in vrede te Groede me 165 jonge duiven 1 L van de Wege (1010 - mpm) 2 en 7 J Pleijte 3 J Dierckx 4 Dezutte en zoon 5 H Simpel aar Gebrs Merckx 8 Jan van d Wege 9 G Dusarduijn 10 A Merrelaar Met 56 oude duivei 1 5 7 en 9 G Dusarduijn (1039 mpm) 2 en 3 Jan van de Wege Dusarduijn Gz 6 L van c Wege 8 A Merrelaar 10 C Ras De Getrouwe Duif te Cadzar met 429 jonge duiven hoogs snelheid 1010 mpm 1 A Va» seur en zoon 2 en 7 A de Putti en zoon 3 P Goossen 4s Huig- 5 P de Smidt 6 8 en 9 A Duu inck en zoon 10 L Porrey M» 85 oude duiven 1.4 7 en 10 J va de Plasse 1013 - mpm) 2 en 3 A Duimnck en zoon 5J Lagasse J Kools 8 D van Houte 9 Vasseur en zoon De Reisduif te Philippine n 397 jonge duiven I R Moelk- (1024 mpm) 2 F Roegiesl Cam deClerck 4.5 en 8 J Haai 6 Th van Limmen 7 W Clipp» laer 9 L BrePDoel 10 J F rit Mul Met 177 oude duiven 1 A Ploegaert (1044 - mpm) 2 en 3 Joh de Mul 4 Em Lauret. 5 en 10 Fr Roegiest 6 L Moerman 7 L Breepoel 8 G Beghijn 9 A van de Bossche De Snelle Duif. Terhole met 89 jonge duiven 1.4 en 8 L Hey- mans (975 -mpm) 2 A Heme- laar 3 en 9 J de Bot 5 A Onge- nae 6 W Cambeen 7 en 10 M Vermue HULST - De kans, dat de Zeeuws-Vlaamse Film Organi satie (ZEEVLAFO) binnen af zienbare tijd van startzal gaan met het maken van video programma's ten behoeve van het ziekenhuis en het bejaar dencentrum in Hulst begint steeds groter te worden Vorige week vertelde Henk Wentzler, als woordvoerder van de ZEEVLAFO, wat men tech nisch kan en van plan is op de voorpagma van de Zeeuws- Vlaamse Koerier In het kort komt het er op neer. dat de ZEEVLAFO beschikt over de technische mogelijkheden om ammusements- en informatieve programma's te maken in Zeeuwsch-Vlaanderen .die dan via de kabels uitgezonden kun nen worden in het Hulster zie kenhuis en bejaardencentrum De ZEEVLAFO wil die moge lijkheden ook graag ten dienste van zieken en bejaarden benut ten Een eerste gesprek met de heer De Rechter directeur van het bejaardencentrum „De Blauwe Hoeve' is zeer positief verlopen In het bejaardenhuis zal men bijzonder graag mee werken aan de realisatie van de videoprogramma s Alleen was er nog een technisch probleem De ontvangst was niet op alle toestellen even best Maar mid dels een apparaatje dat naar alle waarschijnlijkheid binnen kort in het bejaardenhuis zal ar riveren. kan dat euvel uit de we reld geholpen worden Afgesproken is inmiddels, dat een groepje mensen zich bezig gaat houden met de inhoud van de programma s Daarin zullen naast twee mensen van de ZEEVLAFO een vertegenwoor digster van het bejaardencen trum, iemand van de radio- ziekenomroep Nigthmgale", iemand van de gemeente Hulst, en een journalist plaatsnemen Het is niet de bedoeling, dat deze mensen zich maanden lang gaan beraden, wat er nu wel en niet gedaan moet worden Binnen korte tijd zullen de eerste pro gramma s opgenomen worden, en de bejaarden en zieken zul len. voorzover het de EEVLAFO betreft, met lang meer hoeven te wachten op een eigen televisies tation door '1ARNIX KREYNS HULST - Wanneer w iroeder Leander opbeller oor een verhaaltje ove zijn" kinderkoor, spijt he em, dat hij ons de eerste de in wegens afwezigheid nii woord zal kunnen staai 'aar anderen kunnen d; el, en zullen ongetwijfel ■reid zijn om de nodige ir rmatie over de jeugdi; ngers uit Huist te ve rekken „Maar", zegt broi ■r Leander, ..wilt u in hi ■rhaal niet te veel de n: ruk op mij leggen. Het ga Ti de kinderen, wat ik ri et zo belangrijk". ie „anderen", met wie n enige dagen later ritte- aten. zijn net zoals broi •ander Zowel Anne ommaeri als de heer Albrej rn liever de kinderen op i .orgrond. dan zijzelf Toch ■t af en toe onvermijdelijk et- aam te noemen, want het zij i-nslotte deze mensen, die d .uccessen van hel Zeeuwsch Vlaamse Kinderkoor mogelij! hebben gemaakt Het was di eerder genoemde broeder, die twintig jaar geleden in Huist een zangkoor oprichtte. Onder de naam „Zingende Jeugd" kreeg hij een aantal jongens bij elkaar, die vol ent housiasme aan de slag gingen. Later kwamen er de neisjes bij, en het- een en ander roeide uit tot een koor met teer dan honderd leden. Een van de grote hoogtepun- ■n was het optreden in Den 'ullaert op 28 april van het vo- gjaar Voor een uitverkochte tal zongen toen m het nog niet iltooide cultureel centrum 185 nderen uit Hulst. Bosch- ipelle. Clinge en Stoppeldijk .Dat optreden moest toen wel ehouden worden vertelt de eer Albregts .het koor was ten echt op een hoogtepunt, en at kun je geen weken vol ouden Maar als je ook weet at er aan vooraf is gegaan Of et laatst werd er veertien kei et week gerepeteerd Dan wee i Clingedan weer tn Huls arna nog even in Boscl telle Dat was natuurlijk ni g vol te houden Maar het r, taat was geweldig Het is. zoals gezegd eén v. hoogtepunten uit het besta an de zanggroep, die nu al wt edert een aantal jan '.eeuwsch-Vlaams Kinderkoo teet Want de vele ex-leden va iet koor zullen zich ongetwij feld de glorieuze dagen her inneren. waarin de operette .Parels van de Koning' wegens overweldigende belangstelling tot zeven keer toe moest worden opgevoerd Of anders wel de vele optredens voor radio en televi sie Of de tientallen reizen m binnen- en buitenland Met name naar Duitsland en België waaraan de kinderen vee) ple zier beleefden Maar de heer Albregts vindt niet alleen die .recreatieve" kant van het kinderkoor belang rijk Hij zegt Het gaat met al leen om he- ngen In feitets het gewoon een stuk jeugdwerk De kinderen worden van de straat gehouden en we proberen ze een stukje leven mee te geven In die zin heeft het kinderkoor ook grote opvoedkundige waarde Het is gewoon een vorm van leugdwerk Het is daarom, dat het de men en van het koor zo spijt dat er og steeds door niemand sub die verstrekt wordt Voor de rote opvoering van verleden ïai in Den Dullaert werd een ïcidentele subsidie verstrekt ïaar normaliter moet men raaien van de contributies dn e kmderen betalen Wanneei en dan weet dat die contri itie kortgeleden van f 10 ar f 15.- per jaar is gegaan il men begrijpen dat er geen okkesprongen gemaakt kun- len worden „En toch wordt er nog van alles voor de kinderen georganiseerd", zegt de heer Al bregts „Regelmatig zijn er filmavonden, en de huur van zo n film bedraagt toch ook en kele honderden guldens Boven dien worden de kinderen wel eens getracteerd Ze zingen bij voorbeeld iedere zondag in de kerk in Hulst Voordat ze met vakantie gaan krijgen ze alle maal nog een tractatie Dat moet toch kunnen, maar er is bijna geen geld voor" Een ander probleem, dat door de krappe financiële situatie öepaald met verlicht wordt, is het vervoer De heer Albregts We zijn wel eens met elf auto's ergens naar toe gereden Dat kon dan weer dank zij de mede werking van een aantal ouders Maar zoals gezegd het is alle maal niet gemakkelijk" Houdt de heer Albregts zich voornamelijk met die kant van het kinderkoor bezig - hij wordt ook wel de directeur genoemd - Annehes Blommaert behoort meer tot de artistieke afdelmg van het koor Zij kwam tien jaar geleden bij het koor als zange resje. en sinds een aantal jaren houdt zij zich met de leiding be zig Over die artistieke kant zegt zij „Je zit met de moeilijkheid, dat de meeste kmderen wel ver dwijnen, wanneer ze zo'njaarof zestien zijn Je bent dus voort durend bezig om kmderen op te lelden, wanneer het een beetje leuk begmt te klinken, gaan ze er weer vandoor Daarom is het zaak. om tijdig een uitvoenng te geven Vlak voordat zo n oudsti groep weer gaat verdwijnen Dan zit je op een hoogtepunt dan zmgt het koor op z'n best" Dat alles leidde bij het Zeeuwsch-Vlaams Kinderkooi tot opvallende prestaties, waar van enkele ook weer op de grammofoonplaat werden vast gelegd Toch heeft men bij het koor zo zijn twijfels De heer Al bregts Kijk die uitvoeringen vallen natuurlijk altijd wel mee En ais er eens een k inderkoor op de radio of televisie komt. dan zijn er ook nog altijd wel men sen. die dat graag horen, vooral moeders zijn dan onder de in druk Maar toch vraagje je af, of een kmderkoor nog wel tot de mensen spreekt We fungeren nu voornamelijk ter begeleiding van diensten in de kerk. en het is natuurlijk de vraag of je dat nog wel vol zult kunnen houden Maar voorlopig gaan we nog wel door hoor Broeder Leander is de laatste, die er mee op zal houden. Zon der hem te veel naar de voor grond te willen schuiven, is het toch we) aardig om mede te de len. dat hij een groot deel van de composities van het kinderkoor voor zijn rekening neemt. De overlevering wil. dal hij dat in z'n eentje op zijn kamer doet. Vlet zijn bandrecordertje. Eerst zing» hij dan de eerste stem in, vervolgens, de tweede, de derde. Zoveel als nodig is. Het heeft ze ker bijgedragen tot de successen van het koor. en daarmee hel plezier, dat de vele tientallen kinderen er in de loop der jaren aan beleefden, beleven, en hope lijk nog zullen beleven.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 6