^VOORDEEL: SB0ECK CONTRA BAR mmm UWi mm SHUTTING Woonsituatie in Zeeland trekt veel migranten AARMIIRGSE RAAD BEHANDELDE SUBSIDIE-AANVRAGEN Jaarverslag van landbouwschap UITSLAGEN V AN SCHIETINGEN Ivan Heylen lin Sluiskil F. Dobbelaer begraven De Stem De Vrve Zeeuw [Zeilboot omgeslagen [Blikseminslag Reeks van inbraken opgelost BESTE KWALITEIT stad streek Ml1 WOENSDAG GEHAKTDAG 500 gram 1,99 - TERNEUZEN Bioscoop oning van Engeland" Westdorpe Hansweert MOBIEL SOLLICITATIE KABO AXEL VIERT ZILVEREN JUBILEUM Philippine Breskens Oostburg Uitreiking van diploma's vakopleiding bouwbedrijf Inschrijvingen handelsregister ENGELSE BAND IN OOSTBURG Botsing in Sas in - zeeland Drumbandfestival in Westdorpe liteit kwaliteit kwaliteit kwjt N 4,73 MDEAU 4,73 6,48 4,73 0,89 1,78 AS 1,19 I RST 1,35 WIWORST 0,89 1,35 HAM 1,99 1,35 t)RST 0,89 Donderdag 4 juli 1974 >AG 500 gram 1,50 9,48 7,98 DEAU 8,98 11,98 2,78 8,98 9,28 11,28 7,98 6,98 9,48 10,98 velen waliteitsslagerij uiste adres - TEL. 01140-2573 an 14.00 tot 16.00 uur. |je)!|eM>t - |iei!|eMi| (is(!|!< \G 5 JULI ulst Telefoon 01140 - 2030 brengen wij het nieuwe Nederlandss j filmsucces L I ing/jennifer willcms/sylvia kristel iemendaal/ko van dijk/ton lensink t van rinus ferdinandu&se/ muziek: ruud bos c kalman gall/ regiefrans weiszj produktierob du mée leze film is verkrijgbaar op de Philips LP 6401 065 parkfilm/ cinecentrum i cityverhuu' 1 benauwde ogenblikken met wilds -gen, karategevechten, ontvoering® en moordaanslagen. Toegang 14 jaar den zaterdag 6 juli 7 uur en 9 uur- lü 3 uur 7 uur en 9 uur. Maandag 8 juli 8 uur. (Van onze correspondent) AARDENBURG De Aar denburgse raad heeft een aan tal subsidie-aanvragen behan deld. De Zeeuwse stichtingen voor Beroepenvoorlichting en School- en beroepskeuze zullen ingaande 1975 f. 17,50 per ver richt onderzoek ontvangen. De afdeling reclassering van het leger des Heils krijgt f. 25,-, maar de raad met uitzondering van de heer Buijck wenste er f. 50,- van te maken. De Aardenburgse voetbal- olub had eveneens om een I vaste jaarlijkse subsidie ver zocht. Intussen was echter al op grond van de gemeentelijke subsidieverordening voor jeugdwerk en jeugdsport het extra bedrag uitgekeerd naast het aan de jeugverenigingen I beschikbaar gestelde voorschot van f. 7,- per Md- De raad achtte geen termen aanwezig I thans verder te gaan. Voor de te Oostburg gehou- den bejaardenmiddag stelde de raad alsnog een extra sub- Sidiiie beschikbaar, nu gebleken is dat de uitgaven aanzienlijk 1 oger zijn dan aanvankelijk I werd gedacht- De raad plaat ste wel enkele kritische kant- (Van onze correspondent.) SLUISKIL Bar-eigenaar I Tatenhove te Sluiskil heeft llvan Heylen gecontracteerd. I De zanger van De Wilde Boe- I rendochter en De Werkinens zal op zondag 14 juli in Sluis kil optreden. Het evenement I rondom Ivan Heylen begint 's avonds om half negen in de Idiscotheek van de heer Van Tatenhove te Sluiskil (Van onze correspondent) TERNEUZEN Tijdens de hevige storm is op de Otheense Treek, ter hoogte van De draag woensdagmiddag om twee uur een zeilboot omgesla gen. De drie inzittenden kwa- |Tncn met de schrik en een nat pak vrij. (Van onze correspondent) TERNEUZEN Tijdens een kort maar hevig onweer sloeg jde bliksem in de nacht van Tdinsdag op woensdag in bij de familie K. aan de Oesterputten [te Terneuzen. De schade bleef beperkt tot een aantal doorge slagen zekeringen, kapotte lam pen en een defecte telefoon. tekeningen bij deze gang van zaken. De Vereniging Milieuhygië ne Zeeland zal het ook in de toekomst zonder Aardenburgse bijdrage moeten doen. De raad staat positief ten opzichte van de activiteiten van die vereni ging, ma-ax is van mening dat de gemeente een eigen taak heeft op dit gebied en al vol doende bijdraagt in de kosten van b.v. de meting tuchtver ontreLniging. De raad besloot verder tot deelname in de Stichting Wel zijn vor o Ouderen in VVest- Zeeuwsch-Vlaanderen en wees de heer De Clerck als verte genwoordiger in die stichting aan. Na enige discussie werd besloten de nachtverlichting voortaan te do-en ingaan om 11 uur 's avonds. Thans is dit nog te middernacht. Ten behoeve van de ambts woning van de burgemeester werd akkoord gegaan met om bouw van de centrale verwar- minjgsinstallatie op aardgas, Het aanbrengen van zonwerin gen aan de ambtswoning kon geen genade vinden in de ogen van de heren Standaert en Pairddaen, die het oneens waren miet de gevolgde ge dragslijn bij het vragen van offertes- Bij de toegangswegen tot de kom Aardenburg zullen ge meentelij ke propaigandaborden wo-rden geplaatst. De raad stelde hiervoor f. 1200,- be schikbaar- Gelden werden be schikbaar gesteld voor de aan leg van een gedeelte pas tus sen Paardenmarkt en Zui-diwal en de raad ging akkoord met het ingöbruikgeven van een gedeelte van het park Het Verloren Kostje aan de familie Van Turenhout voor uitbrei ding van het dierenpark. Aanrijding Op de Sasdijk te Westdorpe kwamen de brom fietser H.D. uit Westdorpe en zijn plaatsgenoot, de autobe stuurder A.R. met elkaar in botsing. Beide voertuigen lie pen schade op. Duivensport Aan de Compiegnevl-uoht (241 km.) namen 97 jonge duiven deel v-n de postduivenvereniging De Blauwe Doffer uit Hans- weert- De uitslag was: 1 en 3 A. Dommeschet, 2 D. Ocké, 4 en 6 F. Vette, 5, 7 en 8 A. de Leeuw, 9 en 10 J. de Keijzer en Zn. Aan dezelfde vlucht namen ook 82 oude duiven deel van die Blauwe Doffer- De uitslag hier was: 1, 5 en 7 J. Za-ndstra, 2 J. Kievit, 3 ,4 en 6 gebr. Dommeschet, 8 L. de Leeuw, 9 H. van Ertvelde, 10 A- de Leeuw. Aan de vlucht Chatevaroux namen 48 duiven dieel. De vlucht ging over een afstand van 545 km. Hier luidde die uitslag. 1 en 2 gebr. Dommeschet, 3 A. de Leeuw, 4 gebr. Mange, 5 H- Vermeulen. (Van onze correspondente) MIDDELBURG De meerderheid van de migranten in Zee land, (mensen die van buiten Zeeland in deze provincie zijn ko men werken en wonen) is afkomstig uit het westen des lands. Veertig procent van deze mensen vindt, dat men door de migra tie erop vooruit is gegaan. In het algemeen werd de woonomge ving of de kwaliteit van de woning voor hen aantrekkelijker. Vijfenveertig procent van de migranten is goed tot zeer tevreden met de huidige situatie als gevolg van vestiging in Zeeland. De grootste tevredenheid vindt men bij de echtgenotes van de migranten van 40 jaar en ouder en bij migranten met hogere beroepen. Dit staat te lezen in het migrantenonder- zoek Zeeland, dat de stichting Zeeland in opdracht van de Zeeuwse Raad voor de Ar beidsmarkt heefg ingesteld. Bet onderzoek had tot doel een inzicht te krijgen in de factoren die de migratie naar en de remigratie uit Zeeland belemmeren en bevorderen. Er zijn drie groepen onder vraagd: op de eerste plaats mensen die betrekkelijk kort geleden de beslissing hebben genomen om naar Zeeland te verhuizen, die zich daar ge vestigd hebben en die daar gebleven zijn; op de tweede plaats de mensen die betrek kelijk kortgeleden de beslis sing hebben genomen om naar Zeeland te verhuizen, die zich daar gevestigd hebben, maar die inmiddels Zeeland weer verlaten hebben en op de der de plaats die mensen die be trekkelijk kortgeleden naar een baan of een functie bij een bedrijf of instelling in Zeeland hebben gesolliciteerd, maar die bij nader inzien de sollicitatie hebben ingetrok ken. In totaal werden er 1710 personen ondervraagd. zou zijn gegaan. Drieëndertig procent van de sollicitanten vond deze redenen de belang rijkste. Uit het onderzoek bleek bij velen een grote mate van on bekendheid met en een scheve beeldvorming van Zeeland te bestaan. Deze onbekendheid resulteerde in een geringe aantrekkingskracht van de provincie Zeeland, aldus het rapport. De 25- tot 34-jarigen zijn het meest mobiel. In die zin dat zij zowel onder de migranten als ondier de remigranten de grootste groep uitmaken. Ar beiders, vooral ongeschoolde bleken minder mobiel dan de andere beroepsgroepen. Onge schoolde arbeiders maken slechts drie procent uit van de inkomende migratiestroom, de buitenlandse arbeiders niet meegerekend. Bij vierenvijftig procent van de migranten-echtparen voel den man en vrouw er in gelij ke mate voor om zich in Zee land te vestigen, verder wa3 er een grotere voorkeur bij de man. Veertig procent van ae ondervraagde mi-granten kwam maar Zeeland in verband met de woonsituatie in deze pro vincie. Achtentachtig procent van de mannelijke migranten de blijvers dus is rede lijk tot zeer goed tevreden met de huidige werkkring. Twaalf procent van hen bleek niet tevreden te zijn met zijn nieuwe werkkring in Zee land. Uit het onderzoek blijkt ook dat de migranten zich door gaans vrij goed realiseren dat een aantrekkelijk en gezond milieu, rust, ruimte enz nau welijks verenigbaar zijn met grootstedelijke en gespeciali seerde voorzieningen. Het is dan ook niet primair door het gebrek aan deze voorzieningen dat de remigranten Zeeland weer verlaten. De voornaamste beweegre denen om de sollicitatie uit eigen beweging weer in te trekken, bleek gelegen te zijn in de verwachting, dat men er met het werk bij het bedrijf of instelling waar men heeft gesolliciteerd niet op vooruit (Van onze correspondente SINT-JANSTEEN Onder grote belangstelling is op de begraafplaats in Sint-Jansteen F. Dobbelaer ter aarde besteld. In de eucharistieviering, die aan de begrafenis vooraf ging, schetste pastoor Van Leeuwe de sociale instelling en het onbaatzuchtige karakter van de overledene. Hij noemde hem een man van de kerk en een man van geloof. Op de begraafplaats werd het woord gevoerd door P. Polspoel, namens de toneelver eniging De Camera van Rheto. rica St.-Jan ten Steene. De oudste zoon van de heer Dob belaer sprak een dankwoord. De begrafenis werd onder meer bijgewoond door burge meester P. Molthoff van Hulst en wethouder J. Blommaert, als mede verschillende raadsle den. Ook was hierbij aanwezig emeritus pastoor R. Theewis uit Roosendaal, die als oud kapelaan in Sint-Jansteen geestelijk adviseur was van genoemde toneelvereniging. (Van onze correspondent) AXEL De afdeling Axel van de KABO herdenkt vrij dag (morgen) het 25-jarig be staan. Tijdens de feestelijke bijeenkomst worden twee le den (de heren A. Dey en G B. Mechelinck) gehuldigd we gens hun 25-jariig lidmaat schap. Bij de feestviering zal ook een hoofdbestuurslid aan wezig zijn Diefstal Bij de families J. M. en Ch. A. S., wonende Zou- terik 6 en 8, werden gedurende de nacht twee in de tuin staan de droogmolens gestolen. Bij de benzinepomphouder H.S. in de Kasteelstraat werd een parasol ontvreemd. Vismijn Aan de vismijn te Breskens werd aangevoerd: 6611 kg export garnalen 1,51- 3,17, 1527 kig pellerij garnalen 1,75—3.17, 3206 kg bot 0,4.0— 0,43, 1304 kg schar 0.53—2,13. 6765 kg schol 1,02—2,24, 4849 kg tong 8,2612,03, 1098 kg tarbot 2,538,80, 155 kg griet 1,515,81, 1096 kg kabeljauw 1,322,66. 6,55 kg wijting 0,481,48. 16 kg rog 0,50 2,50, 576 kg makreel 0,44 1,59, 808 kg poon 0,40-4,51, 114 kg haai 0,43—2,61, 14 kg baars en herder 2,516,02, 2 kg tongschar 4.274,60, 1 kg krab 0,40- 485 kg inktvis 0,413,50, 5 kg pietermannen 3,143,76, 126 kg steenbolk 0,49—1,14- Bollen Op de bolbanen te Oost burg aan het Grote Gat zijn de tien-de clubkampioen- schappen krulbollen gehouden. De uitslag is als volgt: 1 E. Rijckaart, F. Rijckaart, Th. Voet Aardenburg, 2 C. v. Vlaanderen, E. vd. Jeugd, H. de Meijer Philippine, 3 PI. Tournois, C. Bouwens, G- Dhoore Eede, 4 C. de Croook, Pr. Haigeman. R. Goedhals Ee de. 5 P. Staelens, J. Kerkhove, Aminnaert Eede, 6 C. v. Rie, C. Gijs, G- Dutsch-ave Eede, 7 R. Cardon, Th. Caluwe, O- Ca- luwe Sas van Gent. (Vam onze correspondent) KAPELLE Onder grote belangstelling van ouders, fa- milie-led-en, verloofden en zelfs werknemers vond in De Cais son te Kapelle de diploma-uit reiking van de stichting vak opleiding bouwbedrijf plaats. Voordien werd het schriftelijk examen voor de adspirantgezellen timmeren en metselen op 28 mei j.l. te Goes afgenomen. Het praktijkexa men werd afgenomen in het opleidingscentrum van de stichting vakopleiding bouw bedrijf te Mierlo (N-Br.). Het metselexamen werd op een bouwwerk van de bouwmaat schappij Schrijver in de Goese Polder II afgenomen, waarbij ook de bouwtimmerlieden werden geëxamineerd. Het examen banktimmeren werd afgenomen in de Streekschool Zeeland te Middelburg. (Van een onzer verslaggevers) GOES In het algemeen kan worden gesteld, dat de afwikke ling van schade door luchtverontreiniging in de kanaalzone van Zeeuwsch-Vlaanderen minder problemen geeft dan in het zuid- Sloe. Deze opmerking staat te lezen in het jaarverslag 1973 van de gewestelijke raad voor Zeeland van het Landbouwschap. Volgens heit jaarverslag heeft de uitbreiding van de aanwezige fabrieken in het zuid-Sloegebied een grotere Luchtverontreiniging met fluo riden tot gevolg- Daarvan on dervindt met name de veehou derij steeds meer moeilijkhe den. In 1973 ls door de indus trie ruiim 56.000 gulden uitbe taald aan vergoeding voor schade aan vee dan wel aan maatregelen ter voorkoming van ernstiger schade. De af wikkeling v-an de schade aan gladiolen was voor de betrok ken telers onbevredigend. De vergoedingen die door de nv. Zuid-Chemie te Sas van Gent werden betaald om meer scha de te voorkomen, bedroegen over 1973 f 103.500,-. De scha- de aan landbouwgewassen vo rig jaar, welke werd veroor zaakt dioor de Nederlandse Stikstofmaiatschappij te Sluis kil, is door deskundigen ge schat op ruim 93.000 gulden. Het landbouwschap Zeeland heeft vorig jaar 56 ontwerp- bestemmingsplannen van ge meenten behandeld, waaronder 7 voor de buitengebieden. De bezwaren ten aanzien van de plannen voor de buitengebië' den hadden veelal betrekking op te grote oppervlakten rond de dorpskernen waarbij de landbouw beperkende bepa-lin gen wo-rden opgelegd. Bijvoor beeld het verbod tot het op richten van kassen- Tegen de plannen voor het buitengebied van de gemeenten Hulst, Mid delburg en Sas van Gent wer den bezwaren ingediend bij Gedeputeerde Staten. Wat be treft de bestrijding van aard appelmoeheid werd vorig jaar in 140 gevallen een over lapping vastgesteld vam de in getekende percelen over de ja ren 1970, 1971 en 1972. Hier mee was ruiim 111 ha. ge moeid. Hiertegen werden iin totaal 127 processen verbaal opgemaakt. Wegens overtre ding van de verordening be strijding wilde haver werden 79 processen verbaal opge maakt vorig ja-ar. Wegens het niet tijdig spuitvrij maken van de nog aanwezige voederbie ten werden 115 processen ver baal opgemaakt en 3 waar schuwingen gegeven. Dit is meer dan een verdubbeling ten opzichte van het verslag jaar 1972. (Van onze correspondent) VHEERENHOEK De or ganisators van Conoordia trof fen het niet bij hun schieting 'P de staande wippen. Er wa ren veel schutters die de we- ïldkampioenscha-ppen voetbal 'ilden beleven, en ook de jortdurende regenbuien hiel- len veel schutters thuis, zodat tr maar 22 liefhebbers aanwe- 'tg waren. Uitslag van de eerste wip. ■Oordvogel: A A. Martens van jios uit 's-Heerenhoek. 1ste tijvogel: Jac. Doene van Vic toria uit Kwadendamme. 2e cjvogel: H. v.d. Dries van toncordia uit 's-Heerenhoek. ste bovenka1!: Janus v.d. Tres 2 van Eensgezindheid it 's-Heerenhoek. 2e boven ra! C, Westdorpe van Eensge zindheid uit 's-Heerenhoek. [lste bovenkal: P. Vette van -oncordia uit 's-Heerenhoek onderkal: Bas de Jonge van Joncordia uit 's-Heerenhoek. jlste Klep: C.D. Raas van ooruitgang uit Kwadendam- klep: J.F. de Rijke van 'dele-Handboog uit Oudelan de. 3e klep: Jac. Platschorre van Zorgvliet uit Ellewouts- dijk. Meeste kleine vogels: L. de Jonge van Concordia uit 's- jHeerenhoek, 10 vogels. Uitslag van de tweede wip. r hoofdvogel: J.F. de Rijke van Edele-Hand'boog uit Oude Iande. 2e hoofdvoigel: G.M. Geense van Eensgezindheid uit 's-Heerenhoek. 1ste zijvo gel: Mevr. Steenaert van Vooruitgang uit Kwadendam me. 2e zijvogel: A. Boonman van Vrije Schutters uit 's- Heerenhoek. 3e zijvogel: O. Steenaert van Vooruitgang uit Kwadendamme. 4e zij vogel: L. Verdonk van Concordia uit 's- Heerenhoek. 1ste kal: Jeroen Vette van Conoordia uit 's- Heerenhoek. 2e kal: P.J. Traas van Vlos uit 's-Heerenhoek. 3e kal: J.F. die Rijke van Edele Handboog uit Oudelande. 4e kal: Jac. Platschorre van Zorgvliet uit Ellewoutsd-ijk. Meeste kleine vogels: Jan de B. a, van Willem-Teil uit Ove- zande. zeven vogels. Kwadendamme De hand boogvereniging „Victoria' had dit jaar de beurt om de jaar- zorgen. De uitslag van de eer- zorgen. D uitslag van de eer ste wip. Hoofdvogel A. Poel man van Edele Handboog uit Oudelande. 1ste zij vogel O. Steenaert van Vooruitgang uit Kwadendamme. 2e zij vogel mevrouw Steenaert van Voor uitgang uit Kwadendamme. lste bovenkal Wim de Jonge van ADLM uit Kwadendam me. 2e bovenkal Jac Doene van Victoria uit Kwadendam me, bij loting, lste onderkal Sjaak Repkens van Victoria uit Kwadendamme. 2e onder kal B. Schrieks van Spes No stra uit Ovezande, lste klep Leo de Jonge van ADLM uit Kwadendamme. 2e klep C. D. Raas van Vooruitgang uit Kwadendamme. 3e klep Wim de Jonge van ADLM uit Kwa dendamme. Meeste kleine vo gels: mevrouw Steenaert van Vooruitgang uit Kwadendam me, zeven vogels. Uitslag van de tweede wip. lste hoofdvo- tel O. Steenaert van Vooruit gang uit Kwadendamme. 2e hoofdvogel C. Raas van Voor uitgang uit Kwadendamme, lste zijvogel W. v. Heze van Victoria uit Kwadendamme, 2e zijvogel F. Steketee van Diana uit Yerseke, 3e zijvogel H. Koens van Spes Nostra uit Ovezande, 4e zij vogel H. v. Stee van Diana uit Yerseke, lste kal H A. Mol van Jaeoba van Beieren uit Goes, 2e kal Wim de Jonge van ADLM uit Kwadendamme. 3e kal H. v. Stee van Diana uit Yerseke. 4e kal Jac Westveer van Ede le Handboog uit Oudelande. Meeste kleine vogels: J. de Koeyer van Diana uit Yerseke zes vogels. 's-Heerenhoek Er werd een schieting op de liggende wip gegeven, waarvoor de heer en mevrouw Van Lien een aantal prijzen had be schikbaar gesteld. De uitslag hiervan is. Hoofdvogel: A. v. d. Dries-Geus van Eensgezind heid, lste zijvogel J. Janse van Vrije Schutters, 2e zijvo gel, A. v d. Dries-Geus van Eensgezindheid, lste bovenkal M. Nijsten van Vrije Schut ters, 2e bovenkal A. J. v. d. Bulck van Eensgezindheid, lste onderkal Jeroen Vette van Concordiia, 2e onderkal A. A. Martens van VIOS. lste klep C. v. d. Dries van Eens gezindheid, 2e klep Jac. v. d. Dries van VIOS, 3e klep F. J. Koens van het Bondsbestuur. De meeste punten waren als volgt: lste met 7 punten A. v. d. Dries-Geus van Eensgezind heid, 2e met o punten, P. M. Timmerman van Vrije Schut ters, 3e met 4 punten A. Boon man van Vrije Schutters, 4e met 4 punten M. Nijsten van Vrije Schutters, 5e met 3 pun ten C. Wijs ook van Vrije Schutters. Kwadendamme De hand boogvereniging „Victoria" gaf een schieting op de staande wippen. Ondanks het slechte weer waren er toch ,58 schut ters van 15 verenigingen aan wezig. Uitslag van de eerste wip. Hoofdvogel: A. Dekker van Doel naar Hoger uit Wolnhaartsdijk, lste zijvogel F. Koens van Spes Nostra uit Ovezande. 2e zijvogel R. Rel- kens van Victoria uit Kwaden damme, lste bovenkal B. Ver meulen van Zeelandia uit Ovezande, 2 e bovenkal P. Repkens van Victoria uit Kwadendamme, lste onderkal B. Vermeulen van Zeelandia uit Ovezande, 2e onderkal B. Schrieks van Spes Nostra uit Ovezande, Dij loting, lste klep Wim de Jonge van ADLM uit Kwadendamme, 2e klep Ko de Baar van Willem Teil uit Ove zande. 3e klep A. A. Geense van Zorgvliet uit Ellewouts- dijk- Meeste kleine vogels: F. J. Ossewaarde van Doel naar Hoger uit Wolphaartsdijk, zes vogels. Uitslag van de tweede wip: lste hoofdvogel C. D. Raas van Vooruitgang uit Kwadendamme. 2e hoofdvogel P. Repkens van Victoria uit Kwadendamme bij loting, lste ziivogel p Doene van Victoria uit Kwadendamme, 2e zijvogel P. Repkens van Victoria uit Kwadendamme, 3e ziivogel P. Rentmeester van Willem Teil uit Ovezande 4e zijvogel Jac. Doene van Victoria ui.t Kwa dendamme bij loting, lste ka) C. v. d. Plasse van Diana uit Yerseke 2e kal Jac. Doene van Victoria uit Kwadendam me. 3e ka' G. M. Geense van Epnsgerindheid uit 's-Heeren- hnek. 4e kal. W v. Heze van Victoria uit Kwadendamme Meeste kleine vogels P. Pee lers van Victoria uit Kwaden damme zes vogels. (Van onze correspondent) Met de aanhouding vain de gebroeders T. J. (26) en C. J. (23), beiden uit Sluiskil A. J. (21) en J. B. (26) uit Den Haag, denkt de Terneuzense gemeentepolitie niet minder dain elf inbraken met diefstal waarbij voor een waarde van ongeveer 10.000 gulden werd gestolen te hebben opgelost. Het viertal pleegde inbraken in een kledingzaak en in een kruidenierszaak te Hoek. De Sluiskillenaar C. J. brak in in een meubelinrichting te Hoek en in een opslagplaats aldaar. Voorts in een zelfbedienings zaak te Waterlandkerkje en twee keer in een Oostburgse elektriciteitszaak. Ook een elektriciteitszaak te Zuidzande werd door hem met een be zoek vereerd. Evenals een he renkapperszaak te Oostbuxg. Verder zag hij kans te Oostburg een personenauto te stelen. Te zamen met zijn broer T.J. pleegde hij een inbraak op het Zuiderdok te Terneuzen. Een gedeelte van de buit werd in de woning van T.J. terugge vonden en aan de eigenaren teruggegeven. Ook de auto is inmiddels opgespoord en weer in het bezit van de eigenaar. De aanhouding van de ver dachten en het onderzoek ver- richtte de Terneuzense ge meentepolitie in samenwer king met de rijkspolitie te Oostburg. De beide Hagenaars werden respectievelijk op 27 en 28 juni vrijgelaten. De beide Sluiskillenaren zitten thans opgesloten in het Huis van Bewaring te Breda. (Van onze correspondent) TERNEUZEN In het han delsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Zeeuwsch-Vlaanderen zijn de volgende ondernemingen inge schreven: Autohandel Willern- sen, rijksweg 58 Breskens. Le Grenier, Fr. van Waesberghe- 'raai 15, Hulst. Kleinhandel in tweedehamdsmeubelen en antiquiteiten- Boetiek Young Fashion. Beestenmarkt 3 en 5, Hulst. Kleinhandel in schoe nen ei. dameseonfectie. Ge broeders Haak, Oranjepolder 3, Biervliet, landbouw- en veeteeltbedrijf. Malcontent, Noordstraat 74, Terneuzen, confectie. BERGEN OP ZOOM Roxy, 19.30 uur: Gejaagd door de wind. Luxor, 20.00 uur: Vrolijke ontucht in Tirol 18 j. BURGH Oud schoolgebouw, Kerk straat 3: Expositie werken van diverse kunstenaars (t.m. 25 aug.). Open: dag. van 10.00 tot 19.00 uur. Op zondag geslo ten. GOES Grand. 20.00 uur: The sound of music a.l. Toeristische dagen, diverse evenementen GMC (t.m. 3 aug.). Museum voor Z - en N.-Be veland, expositie „Met vlag en wimpel" (t.m. 15 se.pt.). Open di. t.m. zat. 10.00-12.00 en 13.30-17.00 uur. HEILLE (bij Sluis) Streeklandbouwmuseum, overzicht landbouwgeschiede- nis van de streek. Met gewas sen- en kruidentuin. Bijenkot, kinderboerderij, paardestal, dorsvloeren, koestallen en ca fé-restaurant, een driehonder/ Jaar oude schaapskooi. Open ma. t.m. vrijd. 10.00-12.00 en 13.00-17.00 uur: zat. en zond. 10.00-12.00 en 13.00-19.00 uur (tot 1 oktober). HENGSTDIJK Recreatieoord De Vogel, 18.00 uuir: viswedstrijd. HULST Boekhandel Van Geyt, Steenstraat 20, expositie oude kaarten, etsen en gravures (t.m. 31 aug.). MIDDELBURG Citytheater, 20.00 uur: Help, de dokter verzuipt a.l. Abdijgebouwen, 21.00 en 21.30 uur. Klank- en lichtspel ..Schrijn van zwaard en kruis". Jacob Roggeveenhuis, expo sitie en verkoop Ceylonse ba tik en Turks mohair. Geopend dag. 10.00-12.00 en 14.00-17.00 uur (t.m 12 juli). Stadhuis, vleeshal, expositie werken van de graficus M. C. Eseher (t.m. 11 aug.). Open dag. 10.00-17.00 uur, zond. 14.00-17.00 uur. Zeeuws Museum, Abdijplein, expositie tekeningen van Bantzinger over de inundatie en droogmaking van Walche- (Van onze correspondent) OOSTBURG The Cam borne (Holman Com pair) Band uit Camborne, Cornwall (Engeland) geeft zaterdaga vond om acht uur op het kerkplein te Oostburg een concert, dat als volgt is sa mengesteld: Mars Colonel Bogey on pa rade; Suite gotique van Böle- man; cornet-solo Zelda, P. C. Code: selectie uit de Capriccio Italiano van Tschaikowsky hymn tune Cornwall van Floyd; Air, Amazing Grace. Mars St.-Louis blues, arr. Goff Richards; The Entertainer Ri chards; trombone-solo The Acrobat van Greenwood: se lectie Mancini Magic, arr- A. Street; suite The Shipbuilders van Peter York en de ouvertu re Morgen Middag en Avond in Wenen van Franz von Sup- pé. Om half vier is er een rond gang door Oostburg. (Van onze corresnondent) SAS VAN GENT Op het kruispunt Stationsstraat- ri.jk.sweg te San van Gent kwamen twee personenauto's respectievelijk bestuurd door M. van N. uit Assenede (B.) en J. L. uit Zelzate (B.) met elkaar in botsing N. verleende geen voorrang. Hij wilde van uit de Stationsstraat de rijks weg oprijden. Beide auto's lie pen schade op. Er raakte nie mand gewond- ren (t.m. 31 aug.). Geopend ina. t.m. vrdjd. 10.00-12.30 uur en 13.30-17.00 uur, zat. en zond. 14.00-17.00 uur, boven dien iedere maandag t.m. vrij dag om 15.00 uur filmvoorstel ling van Broken Dykes van Fernhout en Terug naar het Eiland van Charles v- d. Lin den. Rijksarchief, St.-Pieter straat 38, expositie Hugenoten in Zeeland van 9.00-12.30 en van 13.30-17.00 uur, zat. van 9.30-12.00 uur (t.m. 31 auig.). OOSTBURG Schoolplein openb. school, 14.30 uur: Creativiteotsmiddag door SJC ROTTERDAM De Schouwburg, 20.15 uur: Holland Festival. De Ned. Operastichting. l'Erismena van Francesco Cavalli, TERNEUZEN Stadhuis (hal), expositie, „Presentatie van een mentali teit". werkstukken over woon- en werkomgeving van de mens. Tevens werk van Joop Dam, amateur-natuurbescher mer (t.rn. 14 juli). Geopend: ma. t.m. vrijd. 8.15-17.15 uiur, vrijd. ook 19.00-21.00 uur. Zat. 14.30-17.00 uur. Museum Burg. Geillstraat 2, expositie Hol landse en Vlaamse munten (t.m. 3 aug.). Open di. t.m. zat. van 14.00-17.00 uur. VLISSINGEN Alhambra, 20.00 uur: Help, de dokter verzuipt a.l. Ned. Museum, expositie Honderd jaar Oranje 1874-1974 (t.m. 30 juli). Open ma. t.m. zat. van 10.00-12.00 en van 14.00-17.00 uur, zond. van 14.00-17.00 uur. IJZENDIJKE Streekmuseum, expositie Cadzandse Kamer, landbouw, heemkunde en archeologie (t.m. 15 sept.). Geopend werk dagen van 10.00-17.00 uur, zat. zon. en feestd. van 14.00-17.00 uur. De Molen, expositie wer ker, van Nederlandse en Bel gische kunstenaars en van een Oostenrijkse kunstenaar (t.m. 17 sept.). ZUIDZANDE Herv. jeugdgebouw, 10.00 uur: film. ANTWERPEN Middelheimpark, expositie „Belgische Beeldhouwkunst" met circa 150 beelden van de voornaamste Belgische kunste naars. Geopend: alle dagen (tot 6 oktober). Bouwcentrum, Jan van Riijswijcklaan, ..Expo sitie De Mens", waarin het verschijnsel mens in zijn tota liteit wordt voorgesteld (tot 31 augustus). Museum Vleeshuis, Vleeshouwerstr. B-2000, expo sitie „Ruckers, documenten en instrumenten". Geopend dag. van 10.00 tot 17.00 uur. Op maandag gesloten (tot 1 okt.). (Van een onzer verslaggevers) WESTDORPE Op zondag 7 juli houdt het tamboers- en trompetterkorps „De Flamin go's" uit Westdorpe een drum bandfestival. Het drumband- feest met tiien deelnemende korpsen wordt in Westdorpe gehouden ter gelegenheid van het vijfjarige bestaan van „De Flamingo's". Het festival be gint 's middags om twee uur. Dan maken de deelnemende korpsen een rondwandeling door het dorp. Direct na de optocht worden er korte shows opgevoerd met drumbands, trompetterkorpsen en majoret- tenpelotons. De deelnemende 'oorpsen zijn: „De Flamingo's" uit Westdorpe, De Verenigde Vrienden uit Sas van Gent. „Da Flamingo's" uit Huijber- gen, Willem Beufeelszoon uit Biervliet, „De Zwaluwen" uit Sluiskil, Eikels Worden Bo men", uit Westdorpe, Jeogdbe- lang IJzendiijke, Nooit Gedacht uit Graajuw en Thalia uit Axel. Uitgave- Uitgeversmaatschappij De Stem B.V. Editie Zeeland RAYONKANTOREN TERNEUZEN Nieuwstraat 9. tel 01159 7920 (4 lijnen); HULST: Steenstraat 14 tel 0)140 - 3751 (3 lijnen); GOES: Klokstraat 1, tel 01100- 8030 (3 lijnen) KANTOORUREN Maandag t.m vrijdag 8 15 - 12 30 en 13 30 17.00 uur. BUITEN KANTOORUREN ADVERTENTIE-EXPLOITATIE Breda Maandag t.m vrijdag van 19 00 20 00 uur. tel. 01000- 22341, zaterdag van 10.00-11 00 uur, tel. 01000 - 49900, zondag van 20.00 22 (10 uur tel 01 HOI) 22341. BEZORGKLACHTEN Zeeuwsch-Vlaanderen tel 01140 - 3751 ol 01150 - 6297; Midden» Zeeland 011(81 4944 HUIS AANSLUITINGEN REDACTIE Chet Zeeuwse redactie S C Augustilr kantoor Nieuwstraat 9, rerneuzen. tel 01150 7920 privé tel 01150 5745; algemeen re dacteur Zeeland A P Koopman Kantoor Kromme Weele 4. Mid delburg tel 01186 -7764 privé tel 01180- (438 redacteur Midden- Zeeland drs J Bouwmans kantoor Klokstraat 1. Goes tel 01100- 8030 onve Zuldvlietstraat 53 Goes, te) 01100-8138; redacteur te rerneuzen en Kanaalzone G van Öerkei Kantnol Nieuwstraat 9, Terneuzen tel 1)1151' 7920 privé tel 01150 - 4866 redacteur W.Z.» Vlaanderen R var de? Helm Melkweg 40. Onstbtirg. tel 01170» 3370. sportredactie Zeeland T Koomen tel 01155 - 2594. FOTO.HIURNALIS1 ZEELAND C. J de Boer Trumanlaan 10 Axel. tel 01155 2237. ABONNEMENTEN-EXPLOH A TIE Inspecteur Zeeland P Konings tel 01150 - 8297 ADVERTENTIE-EXPLOITATIE Inspecteur Zeeland: C. Menu tel 01100 - 4316.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 5