DOCENTEN VERBOUWEN??? EXTRA KILOVOORDEEL: JAN BIESB0ECK JOHNNY CONTRA TABU-BAR 98 66 325 1,98 1,98 1,10 3,95 1,25 7,95 6,95 vjiAi - 1,39 1,29 2,69 1,29 gg WARENHUIS v. d. HEIJDEN Wo trel' AARDE? BEHANI SDBSIDI Ivan Hey in Sluiski OI/ER DE SCHUTTNG UITS venz choc, hagelslag t t Zeilboot omg [Blikseminslag f SALONS VAN DEN HOUT, Wij gaan met vakantie van 15 t/m 27 juli Verfgroothandel BOCKSTAEL een vertegenwoordiger i GEMEENTE VLISSINGEN TE ZIERIKZEE Bij ons koopt u tegen de laagste prijzen zoals: Originele Bruynzeel keukens v.a. Hang- en legkasten v.a. Beamix - kant en klare metselspecie - 50 kg Patioblokken v.a. Div. soorten dakramen v.a. Uitgewassen betontegels v.a. 265,00 94,50 7,20 3,15 69,50 4,00 EIS 'T BESTE EIS DE J.B.-KWAUTEIT Latex in diverse kleuren 3000 cc 11,85 Geopend dagelijks van 9.00-12.00 en 13.00-18.00 uur. Vrijdagsavonds tot 21.00 uur. 's Zaterdags van 9.00-12.30 uur. 's Maandags gesloten. TIJDENS DE BOUWVAKVAKANTIE ZIJN WIJ NORMAAL GEOPEND. NIEUWSTRAAT - TERNEUZEN W. J. C. AARTS Afwezig GEMEENTE SLUIS Voorbereid ingsbesl uiten Chinese boontjes Herschi sinas Deodorant Wasverzachter Chocopasta Sinas Tam konijn Vanille ijs Rosé de Loire Rode port 'n heerlijk kantenklaardessert vanillevla chocoladevla hopjesvla kardomel met aardbeien kardomel met perziken zoek uit; per pak slechts O w Bioscoop „De Koning van Engeland] ÉÊk I Hl Eieren Tomaten Bloemkool Aardappelen Perziken 'deale' ^aaistraat - hulst .7 - Donderdag 4 juli 1974 Heden overleed tot onze diepe droefheid, na een geduldig gedragen lijden, voorzien van het Sa crament der zieken, mijn innig geliefde man, onze vader ADRIAAN DE JONGE echtgenoot van Adriana Rentmeester in de leeftijd van 59 jaar, Oudelande: A. de Jonge-Rentmeester 's-Heerenhoek: J. v. Zunderen-de Jonge J. van Zunderen Oudelande, 3 juli 1974 Kamerpolderdijk 2 De plechtige uitvaartdienst, waarbij u beleefd wordt uitgenodigd, zal plaatsvinden op zater dag 6 juli om 10 uur in de parochiekerk van O.L.Vr. Hemelvaart te Ovezande. Vrijdag avondmis om 19.30 uur. De overledene ligt opgebaard in het Mortua rium van Stengehof te Ovezande. Gelegenheid tot bezoek donderdag- en vrijdagavond 19.00 -20.00 uur Het heeft de Heer behaagd tot het vaderhuis terug te roepen, de heer EMILE BAES weduwnaar van mevrouw Irma Buysse geboren te Moerbeke op 5 juni 1893 en god vruchtig overleden te Moerbeke-Koewacht op 1 juli 1974, voorzien van het H. Sacrament der zieken. Dit melden u Mej. Maria Baes De heer en mevr. Julien Baes-Ryckaert en kinderen De heer en mevr. Albert Baes-Vermandel kinderen en kleinkinderen De heer en mevr. Herman Lawrijs-Baes en kinderen De plechtige Eucharistieviering, gevolgd door de teraardebestelling, waartoe u vriendelijk uit genodigd wordt, zal plaatshebben in de parochi ale kerk van Moerbeke-Koewacht op zaterdag 6 juli 1974 te 11.00 uur. 9080 Moerbeke-Koewacht, Kerkstraat 16 In het St.-Liduinaziekenhuis te Hulst is heden na een geduldig gedragen lijden overleden, op de leeftijd van 69 jaar, na voorzien te zijn van de Sacramenten- der Zieken, mijn lieve echt genote, onze beminde, zorgzame moeder, be- huwdmoeder, oma, schoonzuster, tante en nicht DOROTHEA COLETA BLOMMAERT echtgenote van Alouisius Crombeen Wij bevelen de overledene in uw gebeden aan: Hulst: A. Crombeen Rijen: P. A. Crombeen J. G. A. Crombeen-Koster Nieuw Namen: W. M. A. van Driessche-Crombeen A. M. van Driessche en kinderen Hulst: G. W. M. Crombeen M. J. W. Crombeen-Delforge en kinderen Familie Crombeen Familie Blommacrt Hulst, 3 juli 1974 Mauritslaan 11 De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op zaterdag 6 juli a.s. om 10.30 uur in de basiliek van de H. Willibrordus te Hulst, waarna de be grafenis zal plaatsvinden op het r.-k. kerkhof aldaar. Samenkomst St.-Liduinaziekenhuis, ingang Ta bakstraat, om 10.00 uur. Vrijdagavond 5 juli zal een Eucharistieviering gehouden worden in de basiliek om 7.00 uur. De overledene ligt opgebaard in de rouwkamer van het St.-Liduinaziekenhuis. De bezoekuren zijn vrijdag 5 juli van 14.00 - 15.00 uur en van 19.00 - 20.00 uur. Zij die bij vergetelheid geen rouwbrief hebben ontvangen, gelieven dit bericht als zodanig te beschouwen. Daar het ons onmogelijk is ieder persoonlijk te bedan ken, zeggen wij, ook namens wederzijdse ouders, U allen hartelijk dank voor de belangstelling bij ons huwelijk ondervonden. Theo Buyck Wies Buyck van de Neste Waterlandkerkje, juli 1974 De Munte 45 DANKBETUIGING Voor de vele blijken van belangstelling, cadeaus bloemen en felicitaties, die wij van u mochten ontvangen ter gelegenheid van ons 50-jarig hu welijksfeest zeggen wij u, ook namens onze kin deren en kleinkinderen zeer hartelijk dank, ook dameszangkoor, bejaardenbond en Kon. Sted. Harmonie. Hulst, Fred. Hendriklaan 2. P. J. De Gucht - Bruggeman AXEL Dames- en herenkapper Op afspraak open vrijdag 19 en 26 juli Zaterdag 20 juli en 27 juli tot 11.00 uur. vraagt: Taak: het bezoeken van een uitgebreide klantenkring in Zeeland. Vereisten: liefst AAAVO-opleiding of dergelijke; prettige en beschaafde omgangs. vormen. Salaris deels op provisiebasis nader overeen te komen. Spoedige indiensttreding, in Terneuzen woonachtig. Sollicitaties te richten aan: de heer A. A. M. Bockstael, Axelsestraat 39, Terneuzen, tel. 3285. Door uitbreiding van de Zeeuwse Avondscholengemeenschap voor MEAO en MAVO met een afdeling worden voor de kursus 1974-1975 gevraagd: voor de diverse vakken aan de AFDELING MAVO: Nederlands, Frans, Duits, Engels, Geschiedenis, Aardrijkskunde, Bio logie, Handelskennis, Wiskunde, Scheikunde en Natuurkunde. Tweede of derde graadsbevoegdheid of applicatiekursus vereist. Aantal uren - afhankelijk van de aangifte van leerlingen - nader overeen te komen. Salaris volgens Rijksregeling. Inlichtingen worden verstrekt door de direkteur, de heer mr. Ch. L. Verhoeven, Paul Krugerstraat 283, Vlissingen, tel. 01184-4537 (huis) of 01184-2911 (school) op maandag-, dinsdag- of donder dagavond van 20.00 tot 21.00 uur. Sollicitaties binnen 8 dagen na het verschijnen van dit blad te richten aan Burgemeester en wefhoudeis van Vlissingen, afdeling Onderwijs c.a., Stadhuisplein 2, Vlissingen. Incl. B.T.W kwaliteit kwaliteit kwaliteit kwaliteit kwaliteit kwaliteit kv,j 500 gram VARKENSLAPPEN 4,73 500 gram VARKENSFRICANDEAU 4,73 500 gram ROSBIEF 6,48 500 gram RUNDERLAPPEN 4,73 SCHNITZELS per 100 gram 0,89 500 gram SPEKLAPPEN 1,78 150 gram LEVERKAAS 1,H| 150 gram SNIJWORST 1,35 150 gram BOTERHAMWORST 0,89 150 gram PATé 1,35 150 gram ACHTERHAM 1,99 150 gram PREIARé 1,35 150 gram LEVERWORST 0,89 DINSDAG WOENSDAG VERSE WORSTDAG GEHAKTDAG 500 gram 1,99 500 gram 1,99 DONDERDAG NASIDAG 500 gram 1,50 Hele kilo RIBLAPPEN 9,48 Hele kilo SOEPVLEES 7,98 Hele kilo VARKENSFRICANDEAU 8,98 Hele kilo ENTRECOTES 11,98 Hele kilo MAGER SPEK 2,78 Hele kilo RUNDERLAPPEN 8,98 Hele kilo BRAADLAPPEN 9,28 Hele kilo VARKENSFILET 11,28 Hele kilo COTELETTEN 7,98 Hele kilo CARBONADEN 6,98 Hele kilo SUCCADELAPPEN 9,48 Hele kilo ROSBIEF 10,98 Doe als velen ga ook naar kwaliteitsslagerij Let op het juiste adres VISMARKT 6 HULST TEL. 01140 - 2573 Zondagservice: open van 14.00 tot 16.00 uur. Hatj|e/w>| - *;34!|bm>i - t|at!|eM)| - iis|!|e«>| (ja4!|BMj| - (!3l!|e/vo| - VRIJDAG 5 JULI CHIRURG te HULST van 5 t.m. 16 juli GEEN SPREEKUUR De burgemeester van Sluis maakt bekend, dat de raad dezer gemeente in zijn vergadering van 27 juni j.l. heeft besloten te verklaren, dat wordt voorbereid: 1. een wijziging van het bestemmingsplan in hoofdzaak voor de gemeente Sluis (omgeving Nieu v/straat); 2. een bestemmingsplan wordt voorbereid voor een gedeelte van het gebied grenzende aan de St.-Annastraat. Tevens werd in vorenvermelde raadsvergadering besloten tot intrekking van het raadsbesluit van 28 maart 1974 waarbij verklaard werd dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor een ge deelte van het kadastrale perceel gemeente Sluis, sectie A. no. 2876 (terrein Seminarie aan St.-An nastraat). De bovengenoemde besluiten met de daarbij be horende bijlagen liggen met ingang van 8 juli 1974 voor een ieder ter inzage ter gemeentesecre tarie, Grote Markt 1 te Sluis. Sluis, 2 juli 1974 De burgemeester voornoemd, wnd. F. T. G. Cuelenaere. per blik liter REXONA van 6,50 voor ROBIJN 1V4 liter FRIESCHE VLAG van 2,20 voor 3 bekers voor kilo van 6,50 voor liter van 1,98 voor 3 flessen per fles ommeete nemenopde camping of- zomaar thuis: meegenomen-beter uit! Hulst Telefoon 01140 - 2030 Deze week brengen wij het nieuwe Nederlands filrnsucces Ut? Wi 1 SÜKfe. ifgiMSj 10 stuks melkt 37. puur 1.27 pak250gramnü voor NIEUWE 5 voor Donderdag 4 juli (Van onze corresj AARDENBURG denburg-se raad hee tal subsidie-aanvraj deld. De Zeeuwse voor Beroepenvoorl School- en beroepsk ingaande 1975 f. 17,1 richt onderzoek ont afdeling reclasserinj leger des Ileils kri maar de raad met u van de heer Buijck f. 50,- van te maken. De Aardenburgs* I olub had eveneens I vaste jaarlijkse sul zocht. Intussen was op grond van de ger subsidieverordening jeugdwerk en jeug: extra bedrag uitgek t het aan de jeugve beschikbaar gestelde van f. 7,- per lïd- achtte geen termen thans verder te gaan. Voor de te Oostbi den be j aardenm i dd de raad alsnog een sidie beschikbaar, ni is dat de uitgaven hoger zijn dan aa werd gedacht- De ste wel enkele kriti: (Van onze corresp SLUISKIL Ba Tatenhove te Sluis Ivan Ileylen gecoi De zanger van De rendochter en De zal op zondag 14 juli j kil optreden. Het rondom Ivan Heylen avonds om half neg discotheek van de i Tatenhove te Sluiskil (Van onze correspc TERNEUZEN j hevige storm is op de Kreek, ter hoogte Craag woensdagmid Itwee uur een zeilboo Igen. De drie inzitten j men met de schrik pak vrij. jon bluming/jennifer willems sylvia kriste adèle bloemendaal/ ko van dijk/ton lensini naar het boek van rinus ferdinandusse/ muziek: ruud bos camera: ferenc kalman gall/regie: frans weisz/ produktie. rob du muziek van deze film is verkrijgbaar op de Philips LP 64010$ parkfilm/ cinecentrum cityverhW Een film vol benauwde ogenblikken met wiW'| achtervolgingen, karategevechten, ontvoering#] en moordaanslagen. Toegang 14 jaar Aanvangstijden zaterdag 6 juli 7 uur en 9 utfl Zondag 7 juli 3 uur 7 uur en 9 uur. Maand«i| 8 juli 8 uur. (Van onze correspo TERNEUZEN Ti. |kort maar hevig onw de bliksem in de m dinsdag op woensdag familie K. aan de Oe S te Terneuzen, De sch [beperkt tot een aanta slagen zekeringen, kaj pen en een defecte te (Van onze correspo VHEERENHOEK - ganisators van Conoo jfen het niet bij hun PP de staande wipper pen veel schutters di seldkampioenscha-ppen Vilden beleven, en F kortdurende regenbv pen veel schutters thi Ier maar 22 liiefhebbei feg waren. 1 Uitslag van de ee poofd vogel: A A. M.ai Vios uit 's-Heerenh< pij vogel: Jac. Doene loria uit Kwadenda: Pjj vogel: H. v.d. D Concordia uit 's-He •®te bovenka!: Jar Dries 2 van Eensg hit 's-Heerenhoek. 2< gal. C. Westdorpe var zindheid uit 's-He. |Tste bovenkal: P. V Toncordia uit 's-Hei Be onder kal: Bas de J Concordia uit 's-He I 'ste Klep: C.D. R Vooruitgang uit Kw: me. 2e klep: J.F. de I hdele-Handboog uit |de. 3e klep: Jac. PI jfan Zorgvliet uit E dijk. Meeste kleine de Jonge van Concon leerenhoek, 10 vogels. Uitslag van de tw< 1sts hoofdvogel: J.F. van Edele-Handboog

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 4