STATEN MENGEN ZICH NIET IN ABORTUSKWESTIE Geharrewar over de nieuwe commissaris lil'M-liHMJW Schade aan klep Zeelandbrug valt toch mee L? Subsidie voor cultuur aan plafond UIT HET VOLK - VOOR HET VOLK MUNTEN UIT ZEELAND EN VLAANDEREN IN TERNEUZENS MUSEUM In Zeeuwse Staten Concurrenlie- slrijd in alarmnummers tENS - EXAMEN! 1 streek Goes W isselvallig Winter-bont voor zomer-prijs..? In augustus drie-kwart eeuw op de been 2 Sas van Gent; E. de Wit, Clin. ge; F- Weemaes, Graauw. Lascursus: beginners: J.R Dieleman, Axel: F.J. de Krai ker, Zaamsleg; H.M. v.d. Lin- de. Sas vam Gent; J. Riemens I Axel; A- de Snet, Axel; X v.d- Velde, Axel; J. Verbert moes. Zaomslag; I. Verhelst Sluiskil; L. D'Hondit, Overslag' J. Dooms, Terneuzen, J. For tuin, Sluiskil; J. de Jcunga Axel; W. Molders, Graauw, 'a Reijns, Ossenisse, R. van Troost, Axel; A. Verschuuren Axel- Gevorderden: P. Alexander Westdorpe; P de Bock, Phjl lippine; P.J. Dieleman, Axel-J P. Ferket, Klootsterziande; .A I Hameliink. Terneuzen; tyl Kwist, Philippine; R. NotJ schaele, Philippine; J. Schuit, vlot, Axel; R. Verm-eiire. Siuis,. kil; F. de Bruijn, Axel. ANTWERPEN Aan ^1 hogere hotaliwakscihool te Ant. werpen (B) slaagde de heer»! Paul de Graeve te PhilippJ Donderdag 4 juli 1974 V (Van een onzer verslaggevers) MIDDELBURG Provinci ale Staten van Zeeland zullen zich niet mengen in de abor tuskwestie Groede. Dit werd duidelijk tijdens de gisteren gehouden statenvergadering, waar de leden met 23 tegen 19 stemmen besloten een paar over dit onderwerp binnenge komen brieven voor kennisge ving aan te nemen. Dit was overigens ook het voorstel van G.S. Als eerste tekende GPV-woordvoerder Maljaars hiertegen bezwaar aan. „De abortuskwestie is een omstreden zaak. De vestiging in Groede brengt de zaak in beroering en ik zou het colle ge willen vragen de brieven terug te nemen van een ander pre-advies te voorzien en hier mee in de eerstvolgende ver gadering terug te komen", zo vroeg hij. De heer P. Huybrecht (PvdA) vond het juist dat de brieven voor kennisgeving werden aangenomen. Hij vroeg zich af of behandeling van deze kwestie tot de com petentie van de staten behoor de- „Er wordt in dit lamd al te veel tijid besteed aan zaken die bij andere instanties thuis horen". Hij vond de vestiging van een abortuskliniek op de eerste plaats een zaak van het betrokken gemeentebestuur. Zowel de drie christelijke fracties als BP en SGP steun den het voorstel van de heer Maijaans om de brieven terug te nemen. Bij zitten en op staan bleek dat, ook met be hulp van de drie christelijke gedeputeerden, gieen meerder heid voor dit voorstel te vin den was, en namen de staten van Zeeland de brieven van de werkgroep Huwelijk en Gezin uit Hulst, de stichting ter eerbiediging en bescher ming van menselijk leven, en de afdeling Biervliet van Ka tholieke Vrouwenorganisatie voor kennisgeving aan. Oost-Souburg Experiment De H.K. varl Duyveravoordeschool en de- Springplank in Oost-Souibur; behoren tot de scholen, die zijn voorgedragen oim per augustus te beginnen met de^ voorbereiding van experimen-fl ten voor samenwerking tussenj: kleuter- en lager onderwijs. In een beleidsnota bij het i. eerste advies van de CentraM Commissie voor Ond;erwijso.| verleg heeft minister van KeJ menad-e zich akkoord ver- j klaard met de voorgestelde scholen. De experimenten zul len worden begeleid door ear schooladviesdienst of pedago gisch centrum. Supportersclub In Goes een supportersvereniging voor| Feyenoord in oprichting. Op woensdag 10 juli vindt de op richtingsvergadering plaats ir.j café D.e Blauwe Steen te Goal De vergadering begint ore 20.00 uur. Feyenoordsuppr-!-; ters kunnen zich ook schrifte lijk opgeven voor de Goesel supportersclub bij de heer Ku Lind-enbergh, Westerland pol derweg 2 te Wolp-h-aartsdijki tel. 01198-277. Sluiskil Schooltijden Bij de aan vang van het nieuwe school-: jaar worden de begintijden van de lessen van de St-Anlo- niusschool te Sluiskil als vols! gewijzigd: klas één en twee V morgens van half negen tol! lialf twaalf; klas drie tot en met zes van half negen tol: twaalf uur. De middagtijden zijn voor alle klassen van hall- twee tot half vier. Op wocnsl dag is er een kleine wijziginfL klas drie tot en met zes van half negen tot en met kwart j over twaalf. St. Jansteen RABO-bank Op vrijdag All juli zal de coöperatieve raif-i feisenlbank in Sint Jansteen omstreken haar algemene jaarl vergadering houden in knip verenigingsgebouw. De verga-I dering begint om 19.00 uffll Nadat het huishoudelijke gel d'eelte zal zijn afgewerkt-* vindt de verkiezing van eenl nieuw bestuurslid plaats, we-l gens het periodiek aftredrar van de heer P. de Rooij, diel zich echter herkiesbaar stelth Hierna komt aan de orde di| verkiezing van vier leden vanl de raad van toezicht in ver-I band met het periodiek aftK-l den van de heren1 EB. vaal Acker, P.F. Weemaes, L.G.M-I de Kerf en C. de Rechter. 0ok| deze leden stellen zich a herkiesbaar. Schieting Aan de scht ting op de staande wippen bill café Sport ter gelegenheid v®l de kermis, werd door c-| schutters deelgenomen. Pe| uitslag was als volgt: wip één: eerste hoge vogel: J. de Beuifl Sint Jansteen. Tweede hok I vogel, niet afgeschoten- Eerstel zijvogels: J. Goossens, Kloos-I terzande. Tweede zijvoge ,r Aug. Mortier, Sint Jan-steer-.? Derde zijvogel: J. Ferke'f Axel. Vierde zijvogel: J. Baertl Terneuzen. Eerste kal; J. *1 Jonge, Kape-llebrug. Tweed«| en derde kal: idem. VieroJ kal; J- Verv-aet, Kapelk'] brug. Wip twee: eerste hoge vo-l gel: A. van d-e Berghe. HuKl Tweede hoge vogel: J. *1 Block- Stekene (B). Eerste zij vogel: J. Ferket, Axe'T Tweede zij vogel: J. van Bf, mortel, Clinge. Derde zijvoged J. Thielens, Sint Pa-uwelsl Vierde zijvogel: C. Hagema® I Clinge- Eerste k.alM. I Cock, Zui'ddorpe. Tweede kt 'I J. Thielens, St.-Pauwels. Der de en vierde kal: J. Leeraevi-f Hulst. Itermisschieting Aan f I schieting op de liggende wifl in de zaal bij Ed. Ottjes werS8 door tweeënzeventig schutte:'j deelgenomen. De uitslag vas; als volgt: hoge vogel, R. va®| Grembenghe Koewacht. Eerstel zij vogel, Fr. Freijser, Huk'f Tweede zij vogel. j. Weema^J Sint Tansteen. Grootste aant® k'eine vogels, vijf stuks W v-| d Velde in Kapellebrug. (Van een onzer verslaggevtrs) MIDDELBURG Provinciale Staten van Zeeland hebben gis teren tijdens een openbare vergadering een profiel geschetst van de opvolger van de huidige commissaris der koningin in Zeeland, nir. J. van Aarlsen. Zoals bekend gaat de heer Van Aartsen op 1 oktober met pensioen. Speciaal voor deze profielschets was mi nister De Gaay Fortman van Binnenlandse Zaken met zijn se cretaris-generaal naar Middelburg gekomen. (ADVERTENTIE) „Over personen kunnen wc hiér niet praten. Wel over ge wenste eigenschappen en poli tieke kleur van de nieuwe commissaris", aldus de minis ter in zijn inleiding voor de Staten. Hij vermeldde tegelijk, dat de inspraak daarmee niet was afgelopen. Zowel GS als de fractievoorzitters worden t door de minister gaarne een keer ontvangen in Den Haag om dan in besloten kring vol- uit te spreken. Daarvan zul- j len de Zeeuwse bestuurders ook gebruik maken, zo werd [gisteren bekend. Over de gewenste eigen- sc-happen van de nieuwe com missaris bestond bij de diver se fracties gisteren nauwelijks verschil van inzicht. Hij dient een hoogstaand mens te zijn of binnen de kortste keren te Worden: Zeeuw met de Z-eeu- i wen, internationale ervaring strekt zeer tot aanbeveling ge- zien de nabijheid van België en in zijr vaandel dient o-pen- I' baarheid van bestuur beslist voor te komen. Voor de Partij van d-e Ar beid is verder belangrijk, dat Ide nieuwe commissaris een fi- r is met kennis van zaken op het gebied van de planning en de coördinatie gezien de ontwikkelingsfase waarin de provincie momenteel verkeert Voor de Politieke Partij Radi- kalen is essentieel, dat de nieuwe commissaris de econo mische groei als absolute voor waarde voor alles en nog wat kan loslaten: zijn beleidsuit gangspunt dient te zijn het welzijn en de leefbaarheid van de provincie. De christelijke partijen brachten in eerste in stantie naar voren, dat de nieuwe commissaris moet pas sen in het geestelijke klimaat van de provincie. En daarmee kwam de politieke kleur van de opvolger van de heer Van Aartsen in het debat. De me ningen hierover liepen uiter aard uiteen Brutaal Vooruitzichten voor vrijdag I en zaterdag, opgesteld door [het KNMI op woensdag om i 18.00 u.: wisselvallig en tem- poraturen aan de lage kant". Weersvooruitzichten in cijfers F gemiddeld over Nederland. Voor vrijdag: aantal uren I zon: 210; min. temp: om- I streeks 13 graden; max. temp: t omstreeks 19 graden.; kans op J een droge periode van min- stens 12 uur: 80 procent: kans op een geheel droog etmaal: I 40 procent. Voor zaterdag: aantal uren zon: 2-12; min. temp: om- streeks 13 graden max. temp: 1 omstreeks 20 graden; kans op een droge periode van min stens 12 uur: 80 procent: kans op een geheel droog etmaal: 50 procent. feU, MiMi Konstanz 428 plus 3, Rhein- i felden 325 plus 2, Straatsburg 330 min 8. Plittersdorf 495 min 5, Maxau 5£1 min 5, Plo- chingen 134 min 3, Mannheim 383 plus 4, Steinbach 122 plus 1 Mainz 351 plus 12, Bmgen 216 plus 14. Kaub 266 plus 18- Trier 235 plus I. Koblenz 262 Plus 22. Keulen 224 plus 23, Ruhrori 363 plus 9, Lobith 981 onv., Pannerderise Kop 949 rcün 1, Nijmegen 775 min 3, IJsselkop 361 min 12, Eefde IJssel 398 min 12, Deventer 274 min 13. Monsin 5448 min 16. Borgharen 3821 min 15, Belfeld 1105 plus 4 Grave beneden de sluis 500 min 2. I Morgen, vrijdag 5 juli Bergen op Zoom 4.26 en 16.49 Hansweert 3.34 en 15.17 Terneuzen 2.56 en 15.09 Vlissingen 25 er 14.40 Wemeldinge 4.16 en 16.39 De VVD achtte een liberaal als nieuwe commissaris in Zeeland niet onredelijk. Argu menten van de heer J. Hoek stra: We zijn de tweede groot ste partij en we hebben de meeste winst geboekt bij de laatste verkiezingen. Een werkelijk fel debat over de politieke kleur out spon zich echter tussen de christelijke partijen en dc PvdA. De laatste partij daciit gemotiveerd deze benoeming voor zich te mogen opeisen, de christelijke partijen vonden het gewoon vanzelfsprekend dat de nieuwe commissaris uit het christelijke kamp zou ko men. „Waar haalt het CDA de brutaliteit vandaan", zo rea geerde PvdA-fraetievoorzitter Don hierop. De huidige poli tieke staalkaart van Zeeland fundeert die vanzelfsprekend niet meer, betoogde de heer Don aan de hand van verkie zingscijfers. Ten tweede ver weet hij het CDA gescheiden dan wel tezamen op te treden ai naargelang het de KVP ARP en CHU het beste uit komt. Bij de laatste verkiezin gen en de collegevorming bleek er geen CDA in Zeeland te bestaan en gisteren werd het ineens ten doop gehouden in de statenzaal. „Het van twee walletjes eten verwacht ik niet van zich christelijk noemende partijen en niet van partijen die ik serieus wens te nemen", aldus de heer Don Namens het CDA wees de heer Huson van de hand dat de claim van het CDA brutaal zou zijn. Verder wilde hij er niet op ingaan Kerkelijkheid Minister De Gaay Fortman wilde wel duidelijk van do Staten weten of de nieuwe commissaris een kerkelijk meelevend persoon moet zdjn. De christelijke fracties hadden dit in eerste termijn al ge steld. Voor de VVD, PPR eo PvdA was dat echter noch een voorwaarde noch een bezwaar. „Wel liever een goed humanist dan een christen in naam", zei de heer Don van de PvdA. In zijn betoog wees hij, zonder diens naam te noemen, de kandidatuur van de ex-minis- ter-oresident B. Biesheuvel bii voorbaat af. Nevenfuncties Het was verder ook de heer Don die het aspect van neven functies van de nieuwe com missaris tor sprake bracht. Mi nister De Gaay Fortman zei geen enkele twijfel te koeste ren dat commissaris der ko ningin een volledige baan is. Om daaruit echter te conclu deren dat elke nevenfunctie uit den boze is. ging hem te ver. Het kon zelfs wel nuttig zijn, zo was de ervaring van de minister. Op een persconferentie na afloop van de Slatenzitting zei de minister nog onder meer, dat reeds zever, kandidaten voor de opvolging van de heer Van artsen onder zijn aan dacht waren gebracht en dat de benoeming in de tweede helft var september verwacht kan worden Mii gaat het er om rnon of vrouw to '-nisteir De Gaay Fortman tot slof. Nu is er in onze speciale afdeling volop winterbont. De nieuwe bontkollektie is vlot en jong en er zijn tientallen nieuwe bontsoorten in vele kleuren. Het is een feest in onze frisse zaak (de air-conditioning werkt uitstekend!) al het nieuws eens te bekijken en... te passen. Bovendien krijgt u nu nog 10%zomerkorting. Een veilig idee is ook dat u bij iedere bontmantel een officieel garantie-certificaat ontvangt. Prijzen? Vallen erg mee! Er zijn al gezellige korte jasjes vanaf f 495,- en lange mantels vanaf f625,-. (Vaneen onzer verslaggevers) MIDDELBURG De scha de aan de klep van dc Zee landbrug lijkt toch minder dan aanvankelijk werd gedacht. Dit zei de hoofd-ingenieur van de provinciale waterstaat in Zeeland, de heer J. de Liek gisterenmiddag tijdens de aan deelhoudersvergadering van de Zeeuwsebrugmaatschappij in het abdijcomplex in Mid delburg. De vragen over de omvang van de schade werden hem gesteld door het SGP- statenïid 4. Maljaars „Het ziet er naar uit dat we het beschadigde rijdek dit na jaar weer in gebruik kunnen nemen, zodat het verkeer er nog voor 1975 gebruik van kan maken. Het wegdek zal dan nog niet omhoog kuu- nen, zodat de beperkingen voor de scheepvaart blijven bestaan", aldus ir. De Liek. Ook de schade aan de Iagcr- kasten in het ophaalmechanis- me van de brugklep lijkt ach teraf mee te vallen. De lieer De Liek: „We hebben ze uit elkaar „e'uaa' en toen de spanning er af was bleek het niet zo ernstig". Wat de reparatie van df brug precies gaat kosten wild» de voorzitter van de vergade ring, mr. J. van Aartsen nog niet bekend maken, dit in ver band met de aanbesteding van het werk, die op zeventien iiili zal plaatsvinden. Ook de tolheffing van de Zeelandbrug kwam nog aan de orde. Bij de bouw van de brug lag het in de bedoeling om de verbinding over de Ooster- schelde na 1978 tolvrij te ma ken. Door kostenstijgingen en tegenvallers zal deze datum waarschijnlijk verschoven worden. Volgens gedeputeerde A.J. Kaland. eveneens lid van de aandeelhoudersvergadering hangt dit af van een aantal onzekere faktoren: „Als er rond die tijd een dam ligt in de Oostersehelde dan kun ie eigenlijk geen tol meer hef fen". De heer Kaland voorzag echter wel dat een groot ge deelte van het noord-zuid ver keer gebruik van de brug zal blijven maken. Een tol tarief van een gulden zou naar ziin mening redelijk blijven Door het statenlid R. Antho- nis'e werd de kwestip van de controieapparatuur bij de tol huisjes aangeroerd. Hij had de indruk dat die apparatuur zijn rendement niet opbracht: ,Is het allemaal wel nodig dat leuke speelgoed voor het enor me bedrag van twee ton?" Bo vendien zei hij te hebben ver nomen dat de apparatuur vaak dienst weigerde. De heer Ka land gaf dat laatste wei toe: „Die spullen zijn inderdaad met kinderziekten behept. We gaan er met die apparatuur van uit dat we de mensen tegen zichzelf moeten bescher men. We hebben wel geaar zeld om het te laten plaat sen". (Van een onzer verslaggevers) BREDA De alarm centrale 0011 kan in liet telefoondistrict Breda pas echt goed functione ren wanneer alle instan ties in dit gebied bereid zijn de eigen alarmnum mers te laten vervallen Met uitzondering van de geme^ntepolitu Breda heeft hiertoe ech- tei nog geen enkele in stantie besloten. De ervaringen van de Bredase politie, aldtu blijkt ui4 het jaarverslag over 1973, met de 0011 zijn goed geweest. In dat jaar zijn bij de 0011 in totaal 10.189 meldin gen binnengekomen waaronder nagenoeg alle belangrijke zaken. In 1973 is een recht streekse lijnverbinding tot stand gebracht met net nieuwe wegenwacht station van de ANWB te Breda. Op dit station is een deel van de praatpa len langs de E-10 Bred a- Rotterdam aangesloten, zodat daar mi ook een snelle hulpverlening mo gelijk is. v.v.%•>•-.: Vs *- vk...v>-s i De Breskense fanfare Uit het Volk - Voor het Volk viert in augustus zijn 75-jarig bestaan. Opgericht in het laatste jaar van de vorige eeuw is dit muziekgezelschap bijna niet meer weg te denken uit het openbare leven in het Zeeuwsch-Vlaamse vissersplaatsje. En ook de ju bileumviering in augustus aanstaande zal niet on opgemerkt voorbijgaan. Hoewel de jubileumda tum 23 augustus is zal de fanfare reeds voor die tijd aandacht voor zijn verjaar dag vragen. Tijdens de vis- serijdagen op 3 en 4 augus tus zullen op uitnodiging van de fanfare alle West- Zeeuwsch-Vlaamse korp sen acte de présence geven tijdens een festival dat in het dorp wordt gehouden. In de loop van zijn bestaan heeft Uit het Volk -Voor het Volk zowel hoogte- als diep tepunten gekend. Hoogtepun ten waren onder meer de reeks eerste prijzen die voor de oorlog werd behaald op concoursen. Een der dirigen ten van de toen succesvolle fanfare is de Oostburgse mu sicus Cor Schijve, nog steeds actief in zijn gemeente. Dieptepunt was ongetwijfeld 1944 toen bij het bombarde ment van Brcskens enkele leden bet leven moesten la ten en het gehele instrumen tarium verloren ging. Dc plaatselijke bevolking zette echter behalve onder de wederopbouw ook de schouders onder zijn muziek gezelschap en dank zij die gemeenschapszin slaagde men erin nieuw leven in te te blazen. Tot 1969 trad de fanfare op bij concoursen. Toen ging het, zoals de hui dige voorzitter Iz. de Hulster zegt, bergafwaarts. „Wij kre gen een zware diepgang, hadden nog zo'n 12 tot 14 leden, maar door de samen werking met EMM uit Groe de -dat toen nog maar vier leden telde- geraakten wij er weer bovenop. Sinds die tijd bestaat er een innige samen werking tussen beide mu ziekgezelschappen. Er wordt ais één korps opgetreden, boewei beide besturen afzon derlijk opereren. „Het merendeel van onze werkende leden begint al op leeftijd te komen", aldus de heer De Hulster. „Een fiks aantal van hen is al 40 of 50 Jaar muzikant en daarom is het verheugend dat wij thans ook jongeren hebben weten aan te spreken. Vijf blazen hun partijtje al mee, drie jongeren staan op het punt in het korps opgenomen te worden en daarnaast hebben wij nog 6 jeugdleden die thans opgeleid worden door de heer Van Haelst uit Groe de en onze dirigent A. de Huister. Wij zijn weer groeiende en dat doet ons deugd". Wanneer de fanfare weer op volle sterkte is zal zeker weer aan concoursen worden deelgenomen, zo werd opge merkt.. Naast de fanfare kent Uit het Volk Voor het Volk ook een actieve drumband van ruim 20 leden, die on langs in neiuwe kostuums werden gestoken. „Dan kzij een renteloze lening die wij bij de bevolking konden plaatsen". Bladerend in de geschiede nis van de fanfare bliikt dat de leden aan het begin van deze eeuw een flinke disci pline aan de dag moesten leggen. De contributie was in het oprichtingsjaar 2 cent per week. maar verzuimde men de repetitie dan kostte dat een stuiver. Gebeurde dit voor de tweede keer dan was men een dubbeltje kwijt en de derde keer zelfs 20 cent. Trots toont secretaris-pen ningmeester W. de Groote een fraai geealligrafeerde lijst met daarop de inteke ningen van de mensen die het financieel mogelijk maakte dc fanfare op te richten. Bovenaan prijkt de naam van de toenmalige bur gemeester Gerritse die dc kapitale som (toendertijd) van 50,- voor de oprichting schonk. Daarnaast was hij donateur voor ƒ5,- per jaar. Op de jubileumdag wordt een receptie gegeven in het clublokaal café 't Zonneke. 's Avonds volgt voor leden een feestavond in hotel Valk waar de jongste loot aan de muzikale stam van Breskens zijn eerste optreden zal ver zorgen. Uit de leden van Uit het Volk -Voor het Volk is namelijk een boerenkapel geformeerd, die op die feets- 1 vond de stemming erin zal blazen. „Wij zijn groeiende", aldus de conclusie van het huidige bestuur van de fanfare die bestaat uit Iz. de Hulster (voorzitter), W. Groote (se cretaris-penningmeester) en J. Visser, J. Heule, G. van i-ebooten. A. van den Broec- ke en A. van de Vijver (le den). „Munten uit Zeeland en V laanderen worden tentoon gesteld in 't Terneuzens Mu seum, Burg. Geillstraat 2, van 14 juni tot 1 augustus. Vlunten hebben de mensheid altijd aangesproken, daarom hier een stukje geschiede nis. Als voorloper van de munt kan men de vormeloze stuk jes metaal beschouwen die vanaf de 10e eeuw voor Christus in Midden-Italië in gebruik waren; en de ring vormige of ovale stukjes goud die in Egypte en het gebied langs de Egëische zee werden gevonden. Meer het karaikter van een munt kre gen de ovale stukjes „elec- t'rum" (goud vermengd met zilver) ddie voorzien werden van een stem nel. en volgen? Xenofanes en Herodotos in gevoerd werden door de Lv- dnërs omstreeks de 7 e eeuw. Na de eilanden Naxos en Samos vond de munt haar weg naar Griekenland. Door de handel werd de munt over gebracht nar Zuid-Italië en naar de landen rond de Zwarte Zee. Oorspronkelijk waren munten onregelmatig van vorm, doch langzaam ont stond de ronde schijf, welke met stempel tussen hamer en aanbeeld werd geslagen. De machinale muntslag dateert van de 17e eeuw, en nadien volgt de karteling of het randschrift. Vanaf de Romeinse tijc waren munten ook in ons land in gebruik. Wij maak ten destijds deel uit van het Romeinse Rijk- en onze mun ten werden in Rome gesla gen. Door decentralisatie van de muntslag werden vanaf de 3e eeuw oo-k elders munten geslagen. In alle ge vallen v\ aren de munten ech ter slechts kopieën van de „Solidd" en de „Tnentes" en droegen de naam van de re gerende Romeinse vorst. Vanaf de 7e eeuw ver dwijnt de koningsnaam, en draagt ie munt de naam van de muntplaats en het waar borg van de muntmeestei monetariuis). In ons land werd destijds noidenteel gemunt in Nijme gen en Piel, en gedurende lange tijd m Maastricht en een reeks plaatsen langs de VTaas. Toen de handelsroute rich vanuit, Italië verplaatste /an de Maas naar de Rijn. werd er gemunt in Duurste de. Ook ie Friese muntate- liers zijn oekend Oorlog en strijd om de macht in de Nederlanden en de daarmee gepaard gaande economische situatie hebben sterke invloed gehad op de muntslag de waarde van de munt en de verspreiding. Een en and ei tekent zich 0.m. af in de overgang van gouden naar zilveren mun ten, de toevoeging van ande re metalen, en tenslotte het jahicren geld dat pas sedert 01.m. 100 jaar geregeld op luikt. De tentoonstelling in het Terneu-'ense museum toont munten van de Graven van 'Tolland (1200-1400). Van de Graven van Vlaanderen '1200-1400) en munten van de Bourgondisch-Oostenriik- se Vorsten (1400-1600). Het materiaal is afkomstig van het Koninklijk museum en n^nnmgmuseum ln Den Haag. eindredactie: rein van der helm (Van een onzer verslaggevers) MIDDELBURG De pro vinciale subsidie aan de stichting Cultuurspreiding Zeeland zit zo ongeveer aan he' plafond. Dit zei gisteren gedeputeerde A. van Geesber- gen tijdens de vergadering van Provinciale Staten van Zeeland toen de subsidiebe hoefte, die deze stichting heeft voor 1975, ter sprake kwam. De geraamde provinciale bijdrage beloopt rond vijfen- eenhalve ton. Bij de vaststel ling van de begroting 1975 zal dit bedrag overigens niet zo'n pirobteeim opleveren, zoals bleek uit de intentieverklarin gen van onder meer VVD, PvdA, en ARP. „Het is nu aanvaardbaar ails uitgangspunt voor het opstel len var de provinciale begro ting, en wij zullen hieraan on ze stem geven", alidus VVD- woordvoerder De Voogt. Hij vond wel dat de provinciale bijdrage het maximum nu had bereikt. Hij vroeg ten aanzien van de SCZ een kritische op stelling opdat zoals hij zei „kritiek wordt voor - en" De heer C. Boender, SGP, bleek niet a priori tegen de subsidiëring van de SCZ. ..Wel •zullen wij tegen bepaalde evenementen stemmen. Overigens zal gedeputeerde Van Geesibergen het bestuur van de SCZ vragen grote op lettendheid te betrachten bij het samenstellen van de pro gramma's. die wel tot stand komen ir nauwe samenwer king met plaatselijke werk groepen. „De programmering is wel eens moeilijk, omdat niet alt.ijd inzicht in b.v. de te spe'er. stukken wordt verkre gen. Premières zijn ook moei" iijk te vertalen in recettes".

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 3