Staanplaatsen bezet, maar kampeerders blijven weg P. van Hoeve verliet CBTB SCHEPEN IN MOEILIJKHEDEN DE SPEURHOND HOUDT GROTE CLUBWEDSTRIJD STAT] IN AB| Geh niei Door regen op camping De Vogel In Zeei Veekeur ing op Tholen Scliutters jubileren Duwbakken gezonken BOTSING Kinderen gewond stad streek 1HBHWBBH OPBOUW BOTEN Automobilist reed door Kapellebrug Vlissingen Wolphaartsdijk Oost-Souburg Goes Sluiskil St. Jansteen Wissel vaiJ Donderdag 4 juli 1974 (Van onze correspondent) SCHERPENISSE— Op Tlio len vinden vrijdag en zaterdag de jaarlijkse Thoolse dagen plaats. Het accent ligt hierbij op keuring en show van die ren en daarnaast wijdt men ook ruime aandacht aan amu sement. Het programma begint mor gen om hali negen met keu ring van rundvee, schapen en paarden. In de middaguren is er een défilé van de karnpioe nen en de beste groepen. Ook zal het bestgaande rijpaard te zien zijn. Het programma voor zaterdag is: in de morgenuren dressuurwedstrijden voor po ny's en 's middags een spring concours voor pony's en daar na prijsuitreiking. Het aimusementsgedeelte be staat voor vrijdag uit het tele visieprogramma „Op losse schroeven" in de veilinighal te Tholen en zaterdag uit een optreden van Swiebertje, Bromsnor en Saartje. Het pro gramma vermeldt niet waar Swieb bij mooi weer te zien zal zijn, maar bij slecht weer is hij in die hallen v-an Meyer in Scherpenisse. In de avond uren spelen de Paniekzaaiers in de veilinghal te Tholen. markten TER-NEUZEN, 3 j-uli Per stuk, sla 1:1923, bloemkool b2 8493, afwijkend 3460, groene komkommers 1624, per bos: peen 6986, kroten 3842, uien 3049, prei 80 89, per kilogram, eerstelingen, bonken 74, grote 4752, drie lingen 2227, kriel 5256; Doré, grote 3851, drielingen 33, kriel 4448. Peulen 2 55 62, princessebonen 1 337353. rabarber 6878 rode bessen 2 6077, tomaten a 84102, a2 50—52, b 82—100, b2 60—85, c 5053, rodekool 3457, spits kool 5758, kassnij bonen 2 196—2-11, krom 2 51—104, uien 2 59, waspeen 93, per doosje: aardbeien Red Gauntlet 1 70—71, 2 53—63, Gorella 2 54, Tamella 2 5871; rode bessen 1 40—56, 2 3877; witte be ssen 2 4959, kruisbessen 2 98100. Appelen: Golden De licious 1 80 53—55, 75 53—61, 70 54—70, 65 38—48,10; 60 39,20 2 80 37—53, 75 47—60. 7 0 48—65, 65 32—45, 60 15— 41, 55 23. i KAPELLE, 3 juli frambo zen in doosjes van 250 gr. p. fcg.I aanvoel' 476-507, I napluk 202-279, industrie-export 202- 241, II 122. Frambozen tubs industrie 122, Schöneman I aanvoer 463, Aardbeien z. dop: industrie alle rassen 90-98. Ro de Bessen: in 2 kg krat p. kg: I 176-179, IIX 136-155, II 116- 123. III 73, in 5 kg krat p. kg; IIX 116, II 116, in dozen van 500 gram p. doos: I 101- 108, IIX 86, in doosjes van 250 igram p. doos: I 52-67, IIX 43- 53, II 18-36, Aardbeien p. doosje van 250 gram: I 62-73, II 23-46, Aardbeien in 2 kg ikrat p.kg: I 250-281, IIX 169- 250, II 90-166. Logambessen p. doosje van 250 gram: II 48, Kruisbessen p. doosje van 250 gram: I 37-69, II 34—64, Kruis bessen in 2 kg. krat p. kg: I 153-180, II 67, Kersen: Mar kiezen I 390, II 170, Aardap pelen: Grote 30-37, driel. 15- 26, kriel 13-41, Bloemkool 71- 121, Bosuien 20-27, Boskroten 31, Rabarber 20, Kassnijbonen 268, Dubb. Prime, bonen I 350. II 210, Rode kool 46, Doperw ten 77. Kropsla 8 GOES-Krabbendijke, 3 juli Rode bessen (5 kg per kr) IIX 112—142, II 112, rode bes sen per doos I 3045, IIX IIX 112—142, II 112, rode be ssen per doos I 3045, IIX 2833, diversen per kg: Red Gauntlet I 310, IIX 235—274, Vola IIX 267, kruisbessen I 96 II 19, markiezen I en II 320 370, II 110, stek 15—60, varik- se zwarte I en II 300310, per doos Red Gauntlet I 6076, IIX 66, II 58, Senga Sengana IIX 48, II 45, kruisbessen I 2941, markiezen II 64, groenten: per stuk: kropsla I 616, II 3,6011, komkom mers I 30, bloemkool 4 per kr. 172, 6 per kr. I 152154, II 77—130. 8 per kr. II 80—82, afw. 3044, per bos: kroten 13—37, uien 10—48, prei 91, selderij 1219, radijs 3439, bonenkruid 25, wortelen 32, per kg: oude aardappelen 12, nieuwe aardapp. bonken 35 40, grote 2437, drielingen 1929, kriel 1929, spitskool 86, gr. sav. kool 6778, rode kool 6174, doperwten 150, snijbonen 220240, II 110, dubb. princ. bonen I 380400, tuinbonen 5661. andijvie 1429, uien 2032, tomaten AH 94, waspeen 42. (Van een onzer verslaggevers) HENGSTDIJK Hoewel alle honderdtweeënzestig staanplaat sen op de camping „De Vogel" bezet zijn, en wat dat betreft zelfs kan worden gesproken van een betere situatie dan in voorgaande jaren, is het slechte weer er de oorzaak van, dat slechts een klein deel van de kampeerders, die hun plaats ptr jaar betalen, aanwezig zijn. Volgens de heer J.C.J. van den Bosch, exploitant van de kampwinkel en kantine heelt men tijdens de afgelopen week slechts twintig procent van het aantal kampeerders van vorig jaar in dezelfde week binnen de poorten ge had. Afgelopen zaterdag was zelfs de slapste dag van het seizoen tot nog toe, terwijl het eigenlijk de drukste dag iiad moeten zijn. De camping biedt op dit moment dan ook een tamelijk troosteloze aanblik. De heer Van den Bosch:,,Zo als het nu is, kost het veel geld. Om het echt rendabel te maken, zou de camping eigen lijk drie maal zo groot moeten zijn. Het is jammer dat de gemeente Hontenisse over te weinig middelen beschikt". Om de camping voor gezin nen aantrekkelijk te maken organiseert de heer Van den Bosch in samenwerking met de gemeente een uitgebreid pakket van zomeractiviteiten op allerlei gebied. Opvallend is volgens hem dat de animo voor de verschillende bezighe den, als wandeltochten rally's, bingo avonden, kaart-arvonden en speldagen bijzonder groot is. Hoewel naar zijn zeggen ongeveer honderd-veertig per sonen op de camping verblij ven, telde de eergisteren ge houden wandeltocht in de om geving toch honderdvijftig deelnemers. Vooral omwonen den en ook inwoners van Hulst en de kernen van Hon tenisse tonen steeds meer be langstelling voor de activitei ten op de camping, die altijd voor iedereen toegankelijk zijn De samenwerking met de gemeente is bii-zon-der goed, maar het is zonde dat sommi ge raadsleden een hekel heb ben aan de camping. De heer Van den Bosch verwijt de raad van Hontenisse een te kort aan enthousiasme, waar door minder aan de weg kan worden getimmerd, dan hij zou wensen. De aversie van enkele raadsleden tegen de camping, zou voornamelijk eer. economische grondslag hebben. Tot op heden maakt de cam ping zeker geen winst. Tevreden is de exploitant van de campingwinkel en kan tine wel over het gedrag van het publiek: „Het verkoopper- centage ligt relatief gezien verschrikkelijk hoog en daar om is het te doen. We zitten nog in de opbouwperiod-e". De heer Van den Bosch is van meninig dat uit de be schikbare ruimte op de cam ping meer gehaald kan wor den dan op het ogenblik ge- (Van onze correspondent) KOEWACHT Op zaterdag 6 juli vieren de gebroeders Theophiel (75) en Gerard van Damme (68) uit Koewacht hun vijftigjarig schiuttersjubi- leum. Speciaal voor deze gele genheid organiseert de schut- tersmaatsehappij Sint-Sebasti- aan een grote jubileumsehie- ting op de staande wippen, die om 14.30 uur begint. De ge broeders Van Damme hebben in de afgelopen vijftig jaar door hun sportiviteit vele vrienden verworven. Voor de ze jubdleumschieting verwacht men dan ook uit schutters- kringen een grote belangstel ling. Op dinsdag 16 juli zal de vijfenzestigjarige J. de Beule de dag vieren dat hij vijftig jaar schutter is. Als lid van de sociëteit Sint-Jan zal op deze daig een schieting op de staan de wip worden gehouden in café Sport, waarbij onder meer vijftig flessen drank als prijzen beschikbaar worden beurt. „Zoals op veel cam pings, worden de staanplaat sen hier per jaar verhuurd. Als men wegens slecht weer met de caravan wegtrekt naar het buitenland, blijft er een lege plek over. In sommige plaatsen heett de gemeente het recht die lege plekken weer tijdelijk aan anderen te verhuren". De lieer G. Aper, die enige maanden geleden van de ge meenteraad toestemming kreeg het dagrecreatieterrein te exploiteren en eigen boten te verhuren is optimistisch ten aanzien van de toekomst. Hoe wel de familie Aper nog geen vergelijking kan maken met een ander „vogel"-seizoen, is de situatie tot op heden niet tegengevaUen:„Als j-e het eer ste jaar begint, kun je niet alles verwachten. Het gaat echter heel goed, we hadden er niet meer van verwacht". Volgende week beginnen in Blgië de vakanties van veel kampeerlustigen. Men ver wacht daarmee een grote ople ving van de campingdrukte. (Van onze correspondent) ZAAMSLAG De CBTB kring-Oöst Zet'uwscll-Vlaanderen lieett tijdens de algemene jaarvergadering in De Poorte in Zaam- slag afscheid genomen van voorzitter P. van Hoeve. Na ruim 16 jaar deze functie te hebben vervuld, dwongen „vermoeid heidsverschijnselen" zoals de heer Van Hoeve het uitdrukte, hem de voorzitterszetel op te geven, In een terugblik op het ver leden liet de heer Van Hove de activiteiten van de organi satie de revue passeren. Hij vond dat er voor de CBTB nog steeds een taak was wegge legd om goede leefomstandig heden te creëren van de agra riër als zelfstandig onderne mer. Vice-voorzitter P. de Putter vertolkte de dank van de af deling in zijn afscheidswoord tot de scheidende voorzitter. Hij betreurde het afscheid van de heer van Hoeve, die altijd met volledige inzet het voor zitterschap had vervuld. De dank van de afdeling ging vergezeld van een oud- (Van onze correspondent) WEMELDINGE Op de Zeeuwse wateren zijn gisteren verschillende schepen In moei lijkheden gelaakt. Op de Oos- terschelde ter hoogte vaii We- meldinge, zijn twee bakken van de C.N.F.R. uit Straats burg, geladen met kalizout, gezonken. Twee bakken van de Rhenus Antverpia zijn in moeilijkheden geraakt. Een hak is tegen de teen van de dijk in YVemeldinge gezet, ter wijl de andere bak onderste boven in de Oosterschelde ronddrijft. Diverse boten van de sleeD- dienst Muller N.V. uit Terneu- zen en bergingsmateriaal van dit bedrijf waren gisteravond onderweg om hulp te geven. De bakken waren losgeslagen door de plotseling opkomende storm. Aan boord bevonden zich geen personeelsleden. Ter hoogte van Stavenisse is op de Oosterschelde ten gevolge van een plotseling opkomende storm het Nederlandse 500 ton metende motorschip Elly, ei gendom van de firma De Hoop uit Terneuzen en geladen met zand, zodanig in moeilijkheden geraakt, dat de kapitein be sloot het schip aan de grond te zetten. De luiken van het schip waren ingeslagen en de mogelijkheid was niet uitge sloten dat het schip vol met water zou stromen. Op het Veerse Meer zijn gistermiddag enkele zeever CVan onze correspondente 1 AXEL Gistermiddag kwamen twee auto's o p de weg van Terneuzen naar Axel (Vaartwijk) met elkaar in botsinig. Beide auto's werden flink beschadigd. Mevrouw A. D. de V. uit Terneuzen kwam met haar auto uit de richting Terneuzen en wilde linksaf slaan, de Plattedijik op. Op het moment dat de auto bijna stil stond om linksaf te slaan (het is niet zeker of er nu al dan niet een richtingaanwijzer aanstond) werd die ingehaald door H. V. uit Sas van Gent, waardoor een botsing niet meer te voorkomen was. kenners met hun sloep in moeilijkheden geraakt. Een boot van de rijkspolitie te wa ter t.w. de RP-42 heeft het bootje opgepikt, de jongens aan boord genomen en hen vervolgens te Kamperland aan wal gezet. Een eveneens op het Veerse Meer in moeilijk heden verkerend jachtje werd gelijktijdig door de RP-42 op sleeptouw genomen en veilig haven binn-engel-oosd. (Van onze correspondent) MIDDELBURG Op de kruising Lange Vieleweg-De Ruiterstraat heeft een aanrij ding plaatsgehad tussen twee personenauto's. De persone nauto, bestuurd door mej. M. de L. uit Vlissingen werd aan gereden door een tot heden onbekende automobilist. De auto vloog daardoor tegen een langs de kant van de weg staande boom. Twee in de au to zittende kinderen W. R. (9 jaar) en F. de W. (10 jaar) afkomstig uit Vlissngen, moes ten respectievelijk met een arm- en beenbreuk en een hersenschudding per ambulan ce overgebracht warden naar het gasthuis te Middelburg. De auto werd geheel vernield. Schieting In de zaal Fa- bie vond een scheering plaats op twee liggende wippen waaraan door negenenzeventig schutters werd deelgenomen De uitslag was als volgt: Wip een; hoge vogel, L. de Kind Kemseke-Paail. Eerste zijvogel, Alb. v. d. Branden, Sint-Jan steen. Tweede zijvogel, G. Rottier, Sint-Niklaas. Wip twee; hoge vogel, G. Rottier. Sint-Niklaas. Eerste zijvogel, A. Buijs, St.-Gillis-Waes. Tweede zijvogel, A. de Brijn. Stekene. Zeeuwsch-Vlaamse kaart „Land in het water", om streeks 1600 getekend door Nicolaas Visscheir. Dankwoorden kreeg de heer van Hoeve ook van de heer G. de Jager, vice-voorzitter van de CBTB-West-Nederland, die hem een „exponent van het harmoniemodel" noemde. De heer van Hoeve op zijn beurt dankte de afdeling en spre kers voor het vertrouwen dat hem de afgelopen 16 jaar was geschonken. Als nieuwe voorzitter koos de afdeling Oost-Zeeuwsch Vlaanderen de heer P. Basting uit Axel. Vice-voorzitter J. de Putter werd herkozen, terwijl in de vacature W. van Hoeve niet meer werd voorzien. „Het ledental van onze kring loopt voortdurend terug, dus kunnen we het wel met minder be stuursleden doen", aldus de heer Van Hoeve. Het bestuur telt thans zeven leden. Na dit huishoudelijk gedeel te kwamen nog twee sprekers aan bod. De heer C. van Iwaarde gaf een uiteenzetting over de te volgen procedure bij landonteigening, en de di recteur van het administratie kantoor West-Nederland licht te de fiscale aspecten rond de onteigeningsprocedure toe. Verkeersongelukken Op de kruising Soheldestraat-Sin- ge-1 heeft een aanrijding plaatsgevonden tussen de bromfietser J. G. uit Vlissin gen en een personenauto die bestuurd wer ddoor C. M. R, uit Vlissingen. De bromfiets bestuurster diende met ver wondingen overgebracht te worden naar het St.-Josephzie- kenbuis te Vlissingen. Op een parkeerterrein nabij de pro vinciale boot te Vlissingen vond een aanrijdin g plaats tussen de bromfietsster J. S uit Vldssdnigen en een vrach tauto die bestuurd werd door K. de W. uit Biggekerke. Ten gevolge van deze aanrijding moest de bromfittsbestuurster met diverse verwondingen per ambulance overgebracht wor den naar het St.-Josepbzieke»- huis. Midzomerfeest De water sportvereniging Wolphaarts dijk hi-eld ha-ar jaarlijks mid zomerfeest 's Mid'daigs werd begonnen met een kolderwed strijd voor motor- en zeilboten op het Veerse M'eer, terwijl 's aivonds een dansavond in een der loodsen werd gegeven. De prijzen van do kolderwedstrijd werden behaald door: zeilbo ten: 1 G. Entink, 2 L. W, Krijger; motorboten: 1 J. D. Karten, 2 M- Clarijs. Uitslag onderlinge zeilwedstrijden: OK: 1 P- Verstelle (wissel-be ker definitief), 2 W. Hagoort. 3 A. Schoenmakers, 4 R. de Ruijter. Valk: 1 E. Bilterijst. 420: 1 J. Veldman, 2 H. de Jager, 3 S. Steenhuis. Schakel: 1 F. Willems, FD pl. 470: 1 E Scheffer, 2 L- Krijger. 3 Gebr. Pilaar. Stern: 1 J. de Muijnck, Randmeer: 1 mej. G. Tuinema, 2 J. Wolthuis. Vrijheid en Spanker: 1 K.H. Tan, 2 G. Entink, 16 m2: 1 F- Vicee, kajuitjachten: 1 T. Koole, 2 H, Kuiper, 3 G. Raveistein, 4 J Levens. GOES Aan cte avond school van het Nederlands Ge nootschap tot Opleiding van le raren voor het Beroepsonder wijs te Goes, slaagden voor het Pedagogisch Diploma: J. Bion- dina, J. de Bree en G. Roelse Middelburg, B. Brouwer, K. Dasselaar en P. Lansbergen Oost-Souburg, G. Dirix Vlis singen, J. van Dijk Sommels- dijk, J. Fruytier Kloosterzan- de, J. Hendriks, J. Schuren, L. Siereveld, J. Yntema en A. Zandee Terneuzen, J. de Man Driewegen, C. van Tuil Koude- kerke, R. van Vooren Sereos- kerke, D. de Witte Grijpskerke P. van Ast en J. Bolier Scher penisse, J. v.d. Broek, J. Bruys, J. Jonkers en L. v. Pul Bergen op Zoom, J. de Coninek, J. Oerlemans Halsteren, M. van Dijke Poortvliet, mevr. Dijk stra-van Zuilekom St. Maar tensdijk, J. Filius Biezelinge, C. de Greef te Nieuw-Vosse- meer, J. Helbers en M. Sloover te Goes; G. Mol te Roosendaal; P. Quist te Tholen: B. Stuart Hoogerheide en J. Vanhomme- rig 's-Heer Hendrikskinderen. Er werden geen kandidaten af gewezen. Voort behaalden de volgen de cursisten het einddiploma van de afdeling Wis- en Na tuurkunde: Ch. Baljé en W. van der Eijk Vlissingen, C- Berrevoets Middelburg, W. Hommel Westd-orpe, A. Koks Steenbergen, J, Lambert Axel, J. Schraauwen Roosendaal, N. van der Spil Goes, J. Telgen kamp Oost Souburg, A. Ver aart Lepelstraat G .Vermeulen Bergen op Zoom. Afgewezen: geen. Bouwkunde: A. ten Brinke Middelburg, Th. van Driessche Lamswaarde, W. de Hond Tholen, F. van Loon Bergen op Zoom, J. Osté Terneuzen, M. Vinjé Oostburg, J. van Waes Heikant. Afgewezen twee Werktuigbouwkunde: P. La Fors Steenbergen, G. Goossens Bergen op Zoom, L. van Hel- v-oirt Halsteren, J. Ragut Vlis singen, A. Verdaasdonk Oost Souburg, W. van V-ugt Hoek, P. van Wesel Roosendaal. Af gewezen: twee. Elektrotechniek: K. Hame- linck Hulst, J. Kools Wouw, C. Levooy, P. Verver en W. van Willigen Goes, C. Loos te Vlis singen, C. de Nooyer Arne- m-uiden, J. Nuyten Hoogerhei de, F. van Remoorters Oost burg en M. Schendk Steenber gen. Afgewezen: een. Timmeren: S- Boogaard Grijpskerke, H. Bouwetis Steenbergen, M de Jonge Ter neuzen, W. van Kerckhoven Kloosterzande en C. Pipping Oud Vossemeer, Afgewezen: geen. Constructie banfcwerken: J. de Man Driewegen. Afgewe zen: geen. Lassen: G. Gelten Halsteren, J. de Kruyf Hoogerheide de Vos Burchart Vrouwenpolder. Afgewezen: een. Metaalbewerken: Th. Bakx en A. Nuyten Bergen op Zoom, K. Dasselaar Oost Sou burg, C. van Gurp Nieuw Vos semeer, J. Kristellijn Zierik- zee, P. de Smet Kloetinge- Af gewezen: geen. Uit gesteld examen: een. Elektromontage: A. Hame- lijnck Terneuzen, M. Schenck Steenbergen, M. Sloover Goes en P. van Veen Bergen op Zoom. Afgewezen: twee. Uit gestelde uitreiking: een. Motorvoertuigenmontage: C. Kommer Yerseke. Afgewezen: drie. Uitgestelde uitreiking: DELFT Aan de T.H. slaagide voor kandidaats schei kundig ingenieur: J. K- Min- de-rhoud te Vlissingen. GOES Voor de Stichting Vakopleiding Bouwbedrijf slaagden: Voor metselen: J. Arendtse Biggekerke, J. de Blok Hansweert, P. de Dreu Kloetinge. D. Goedhart Arne- muiden, S. Kluyfhout Bigge kerke, L. Louws Aagtekerke, J. Meulblok Heinkenszand, C. van Sabben 's H. Arendsker- ke, D. Sinke Kruiningen. Voor bouwtimmerein: J. Da- vidse Grijpskerke, E. van Hoepen Middelburg, J. Loker- se Kruiningen, J. Minheere Nw. en St.-Joostland, M. de Pagter Ritthem, J- Provoost Middelburg, J. v.d. Velde Kruiningen, G. Vreeke Waar de, H. Westerbeke Westkapel- le, J. Wisse St.-Laurens, A. van Zweeden Domburg, C. Baas Rilland-Bath, A. Hooger- land Krabbendijke. J. Nieuw- dorp Oudelande. J. Reynhout Goes. Voor banktimmeren: H. Aarts Middelburg, A. Crucq Souburg, J. van Damme Hein kenszand, J. Dingemanse Mid delburg, J. van Dijke Arne- muiden, A. Franke Veere, P- Groenescheij Biggekerke, A. Koole Hansweert, J. Koppejan Ritthem, P. Mesu St.-Laurens, P. Niwele Nw. en St.-Joost land, A. Provoost Aagtekerke, W. Verstraate Middelburg, S. van Wouwe Serooskerke. Voor gezeltimmeren: R. Dij ke Ritthem, B. Hamelink Vlis singen, M. Hoogesteger Ril land-Bath, J. Hoogstrate Hein kenszand, J. Jacobse Souburg, A. de Jonge Baarland, J. de Kam Westkapelle, P. v.d. Klooster Goes, A. van Loo W olphaartsdijk, J. Provoost Aagtekerke, J, Tramp er 's Gravenpolder, W. de Voogdt Rilland-Bath, J. Wattel Se rooskerke, J. Moelker Seroos kerke, A. Goossens Ovezande (metselen). OOSTBURG Aan de lage re technische school te Oost burg slaagden: L. van Houte Cadzand, J- Moerman Oost burg, J. Spiessens Sluis, J, Verlinde St.-Kruis, C. Wel- vaert Eede. Voor het overwe gend theoretisch examen van de afdeling houtbewerken: J. van Dronkelaar Zuidzande. Voor het overwegend theore tisch examen van de afdeling motorvoertuigentechniek: J. de Bliek Oostburg, M. de Feijter Schoondijke, J. Verstraeten IJzenidijke. Voor het overwe" gend praktisch examen van de afdeling metaalbewerken: M. de Baere Aairdenburg, J. Bar- telse Oostbuirg, C. den Hamer Schoondijke, M. van der Hooft Groede, L. van Houte Cad zand, A. Hu'bregtsen Schoon dijke, J. Koster Schoondijke, J. Moerman Oostburg H- Qua- taert Aardenburg, W. de Reu Schoondijke, J. Smoorenburg Sluis, J. Spiessens Sluis, T, Tollenaar Retranchement. A. Tournois Schoondijke, J. Ver linde St.-Kruis, R. Vermue Schoondijke, C. Welvaert Ee de. Voor het overwegend praktisch examen van de af deling houtbewerken: B. van den Bossche Retranchement, T. van den Bunder Groede, J van Dronkelaar Zuidzande, W. de Groote Cadzand, D. Kunst Oostburg, r. van Overloop IJ- zendij'ke, P. van Tilburg Oost burg, R. Verwulst Eede, A- de Waele Zuidzande. Voor het overwegend prak' tisch examen van de afdeling motorvoertuigentechniek: W. van Belois Retranchement, A. de Bliek Schoondijke, J. de Bliek Oostburg, M. de Feijter Schoondijke, W. van Hanegem Oostburg, J. van der Have Ee de, A. Kornelis Schoondijke, A. Kosten Breskens, J. van Luyck Aardenburg, L. de Lijs ter Schoondijke, M. Nelisse Breskens, T. Rammelaere Aar denburg. I. de Reu Groede, C. R'oets Breskens, A. Schoonak- ker Schoondijke, L. Verpraet Aardenburg, J. Verstraeten IJ- zemdijke. W- van Weynsbergen Schoondijke. AXEL Aan de Chr- Tech nische School te Axel slaag den: voor T. examen met aan tekening P., afdeling Timme ren: C. van Alten, C. Boeije, R. Bijman. W. Koster, J Scheele. allen te Axel; C. Ver- helst, Sluiskil; P. de Vries, Axel; E. de Waele, Axel- Voor P. examen, afdeling Timmeren: J. Martens, W Witte, L. de Groote, A de Pooter, J. Bakker- P. Blantoert, F. Dieleman, C. v-an Ecke, J. Folkersma, allen te Axel; P v.d. Hooft- Terneuzen; J. Jan sen, Axel; J. Ivens, Axel: M. d'e Ri'dder, Zu i-d-dorpe, H. Rie- mens, Axel. Voor T. examen met aante kening P., afdeling Metaalbe werken: M- Bakker, C. van H-am, F. Lippens, J. de Putter, J- van Meurs, -allen te Axel; J, de Zeeuw, Zaamsiag. Voor T. examen- afdeling Metaalbewerken: J. Dees, Zaamsl-ag. Voor P. examen, afdeling Meta-a-llbewerk-enW. van Cad- sand, W. Dellaert, J- Di-elem-an K. Dieleman, allen te Axel W. Prins, Terneuzen; C- Ze- gers, Zaamsiag: A. Bevers, J. de Brouwer, M. Bijman, B. Oortvriendt, P. Dieleman, J. de Dj oker, J- Go-ossen, P. van Meurs, J. Oosting, allen te Axel: P- de la Ruelle, Zuid- dorpe; A. Schaal-je, S. Vink. a. de Smet, allen te Axel en J, Bakker te Zaamsiag. Centrale Verwarming, hulp- monteur. H. Baert. Koewacht; F. den Deurwaarden, Zaam siag, A. D'Hert, Westdorpe; P. Mortier, Hulst; R. Oubrie, Oostburg; J- Riemens, Terneu zen; M. Tazelaar, Cadzand. Eca-bo: voor administratief medewerker B: A. Totté, St.- Jansteen; J. Va-lckx, Hulst; P. Aa-rsen, Hulst; E. van Hove, Fne-wacht; Th- van Belleghem, (Van een onzer verslaggevers) HULST De Duitse her- derselub „De Speurhond" in Hulst houdt zaterdag voor het eerst een clubmatch op het terrein aan de Koolstraat. Het moet in z'n soort een spekta kel van de eerste orde wor den. Maar liefst honderdenvier honden zijn er voor ingeschre ven. Niet alleen Nederlandse eigenaren van stambooinher- ders hebben zich ingeschre ven. Ook Duitse en Belgische liefhebbers zullen aanwezig zijn. De nog zeer jonge Hulsterse vereniging (twee jaar geleden opgericht) organiseert hiermee een van de grootste clubmat- ches die ooit in Zeeland ziin gehouden. Het wordt een echte „klas- sestrijd", volgens de heer R Josiassen, secretaris van de vereniging, komen er uitslui tend tophonden aan te pas. De clubmatch bestaat uit een uitgebreide keuring door een veearts. Er wordt gekeken naar de algemene conditie van de honden. Alles moet precies aan bepaalde normen voldoen. De stand van het gebit, de structuur van de beenderen en ook de wijze van staan jls belangrijk. De honden worden na deze keuring door hun bazen rond het veld geleid en een keur meester beoordeelt het „dra ven". De hond die bij de vete rinaire keuring als beste uit de bus komt, moet voorop lo pen. De honden worden ver deeld in twee groepen. De reuen worden naar leeftijd in gedeeld in groep a, negen tot achttien maanden, groep b, achttien tot vierentwintig maanden en groep c, ouder dan vierentwintig maanden. De teven worden op dezelfde wijze geklasseerd i-n groeD d. e of f. De keurmeesters kennen vier kwalificaties, te weten uitmuntend, zeer goed. goed en matig. De beste vier honden uit iedere lettergroep ontvangen een beker, alle overige deelne mers krijgen een standaard. De clubmatch is in principe toe gankelijk voor alle herders honden die een stamboom be zitten Wel moet worden vol daan aan de juiste hoogtenor men. Teven moeten een schoft hoogte hebben van tussen 55 en 60 centimeter, Reuen een schotfhogte van 60 tot 65 cen timeter. De herdersvereniging De Speurhond blijft ook na deze wedstrijd actief. Zondag wordt alweer een wedstrijd gehou den. Ditmaal worden zoge naamde U.V.-examens gehou den. Hier gaat het om het uithoudingsvermogen van de honden. Naast de fiets moet een afstand van twintig kilo meter worden gedraven, een karwei, waarbij baas en hond danig op d-e proef worden ge steld. Het examen bestaat uit drie gedeelten. Eerst wordt een afstand van acht kilometer afgelegd, waarna een pauze van tien minuten wordt inge last. Daarna volgen ctaDnes van resp. zeven en vijf kilo meter. Tussen de etappes door worden de honden steeds ge keurd. Er mogen in totaal slechts twintig honden deelne men. De honden die de eind streep halen op de voorge schreven wijze (er moet wor den gedraven, galopperen is verboden) en ook de keuring goed doorstaan, krijgen het speciale u.v.-certificaat en met een een aantekening op de stamboom. De speurhond traint met de drieënveertig Hulsterse leden, twee maal in de week. Op zaterdag wordt van 14.90 tot 17.00 u. gewerkt en zondag van 10.00 tot 12.00 u. Men concentreert zich dan voorna melijk op de africhting. Er worden gehoorzaamheidsoetp- ningen gedaan en het „pak- werk" waarbij de honden een geheel in leer gestoken man moeten aanvallen. Volgens de heer Josiassen begint de sport bijzonder in te raken. Er komen dan ook re gelmatig aanmeldingen van nieuwe leden binnen. Sas van Gent; E. de Wit, C -| ge; F- Weemaes, Graa-uw. Lascursus: beginners: J.fll Dieleman, Axel; F.J. de Kr 1 ker, Zaamsiag; H.M. v.d. L.:J de. Sas van Gent; J. RiemcrJ Axel; A- de Snet, Axel; v.d- Velde, Axel; J. Verberkl moes. Zaamsiag; I. Verheel Sluiskil; L. D'Hondt, Oversla^ J. Dooms, Terneuzen, J. FoJ tuin, Sluiskil: J. de JoaigJ Axel; W. Melders, Graauw, Reijns, Ossenisse, R. Troost, Axel; A. Verschuur®! Axel- Gevorderden: P. Alexandel Westdorpe: P de Bock, PM lippine; P.J. Dieleman, Axt'l P. Ferket, KJoosterzande; J Hamelimk. Terneuzen; n Kwist, Philippine; R. No| sch-a-ele, Philippine; J. Schuit! vlot, Axel; R. Vermeire- Slit kil; F, de Bruijn, Axel. ANTWERPEN Aan hogere hoteiv-akschool te Anl werpen (B) slaagde de 1-,-J Paul de Graeve te Philippj ne- Experiment De H.K, Duyvemvoor-deschool en Springplank in Oost-Soubu-| behoren tot de acholen, cj zijn voorgedragen om per augustus te beginnen met o| voorbereiding van experimcl ten v-oo-r samenwerking tus kleuter- en lager onderwijs. In een beleidsnota hij hJj eerste advies van de Central Commissie voor Onderw verleg heeft minister v-an ül menad-e zich akkoord verl klaard met de voorigestolcf scholen. De experimenten zij len worden begeleid door schooladviesdienst of peda; gisch centrum. Supportersclub In GoesJ een supportersvereniging va Feyenoord in oprichting, woensdag 10 juli vindt de '-j lichtingsvergadering plaats café De Blauwe Steen te Gm De vergadering begint 20.00 uur. Feyenoordsupp j ters kunnen zich ook schrift| lijk opgeven voor die Go supportersclub bij de heer i Lindenibergh, Westerlandpj derweg 2 te Wolphaartsil..- tel. 01198-277. Schooltijden Bij de tail vang van het nieuwe sein» jaar worden de begintijit! van de lessen van de St-Atrt niusschool te Sluiskil als void gewijzigd: klas één en twee) morgens van half negen ti half twaalf; klas drie toi tj met zes van half negen twaalf uur. De middagtijden zijn vw alle klassen van haill twee tot half vier. Op wotrJ dag is er een kleine wi'Z'.li'l klas drie tot en met zes vif halfnegen tot en met km| over twaalf. RABO-bank Op vrijdvj juli zaïl de coöperatieve i«f feisentbank in Sint JansteeriJ omstreken ha-ar algemene ja: vergadering houden iin verenigingsgebouw. De verf dering begint ont 19.00 r Nadat het huishoudelijke deelte zal zijn afgewo' vindt de verkiezing van nieuw bestuurslid plaats, gen-s het periodiek aftra van de heer P. de Rooi.i. zioh echter herkiesbaar sfej Hierna komt aam de orde verkiezing van vier leden v:l de raad van toezicht in '0 band met het periodiek aftsl den van de herenE-B. va Acker, P.F. Weemaes, L.G'J de Kerf en C. de Rechter. :"'l deze leden stellen zioh herkiesbaar. Schieting Aam de schi ting o-p de staande wippen l café Sport ter gelegenheid de kermis, werd door schutters deelgenomen, uitsla-g was als volgt: wip i eerste hoge vogel: J. de Beul Sint Jansteen. Tweede h .j vogel, niet afgeschoten- Eerd zijvogels: J. Goossens, Kl« terzande. Tweede zijvoftj Aug. Mortier, Sint Jam-stee Derde zijvogel: J. Fcrtel Axel. Vierde zijvogel: J. BaeJ Terneuzen. Eerste kal: J- Jonge, Kapellebruig. Twee en derde kal: idem. Vieril kal: J- Vervaet, Kapell| brug. Wip tw-ee: eerste hoge gel: A. van d-e Bergh-e. Hu!'] Tweede hoge vogel: J. Block- Stekene (B). Eerf zijvogel: J. Ferket, Av] Tweede zijvogel: J. van mortel, Clinge. Derde zijvojt J. Thiel-ens, Sint Pativve: Vierde zij vogel: C. Hagem Clinge- Eerste loal: M Cock, Zuiiddorpe. Tweede fe| J. Thielens, St.-Pauwels. de en vierde kal: J. LeeraeJ Hulst. Kermisschieting Aan schieting op de liggende in de zaal bij Ed. Öttjes «e j door fweeënzeventig schuttff deelgenomen. De uitslag als volgt, hoge vogel, R Gremberphi- Koewacht. Eorf zijvogel, Fr. Freijser. Hi# Tweede zijvogel. J. Wor:r Sint Tansteen Grootste aan^ k'eine vogels, vijf stuks W d Velde in Kapellebrug. Donderdag 4 juli (Van een onzer versl middelburg ale Staten van Zeeld zich niet mengen tuskwestie Groede duidelijk tijdens gehouden statenve waar de leden met f stemmen besloten over dit onderwerp komen brieven voor ving aan te nemen. Dit was overigens voorstel van G.S. (Van middelburg 1 teren tijdens een opei de opvolger van dc hi mr. J. van Aartsen. 2 1 oktober met pensioe nister De Gaay Fortn eretaris-generaal naar „Over personen ku hiér niet praten. Wel wenste eigenschappen tieke kleur van de commissaris", aldus ter in zijn inleiding Staten. Hij vermelddt dat de inspraak daai was afgelopen. Zowe de fractievoorzitters door de minister ga keer ontvangen in I om dan in besloten k uit te spreken. Daai len de Zeeuwse be ook gebruik maken. gisteren bekend. Over de gewenst I schappen van de niei missaris bestond bij se fracties gisteren r verschil van inzicht, een hoogstaand mens b: nnen de kortste worden: Zeeuw met I wen, internationale strekt zeer tot aanbe\ zien dc nabijheid v; en in ziijr vaandel dd< baarheid van bestui voor te komen. Voor de Partii va. beid is verder belan de nieuwe commissar guur is met kennis op het gebied van de i en de coördinatie ontwikkelingsfase provincie momenteel Voor de Politieke Pa kalen is essentiëel, j nieuwe commissaris misehe groei als abso waarde voor alles en kan loslaten: zijn b Vooruitzichten vooi en zaterdag, opgest' het KNMI op woer 18.00 u.: wisselvallig peraturen aan de la, W eers vooruitzichten gemiddeld over Neder Voor vrijdag: aan zon: 210; min. te streeks 13 graden; m omstreeks 19 graden, een droge periode stens 12 uur: 80 proc op een geheel droo; 40 procent. Voor zaterdag: aa. - zon: 2-12; min. te: streeks 13 graden m omstreeks 20 graden een droge periode stens 12 uur: 80 proc op een geheel droo 50 procent. Konstanz 428 plus felden 325 plus 2, S' 330 min 8. Plïtten min 5, Maxau 561 m chingen 134 min 3, 1 383 plus 4, Steinbacl: 1 Mainz 351 plus 1 216 plus 14, Kaub 26 Trier 235 plus l. Kt plus 22, Keulen 224 Ruhrort 363 plus 9. 1 onv., Pannerdense min 1. Nijmegen 7' IJsselkop 361 min IJssel 398 min 12, 274 min 13. Monsin 16. Borgharen 3821 Belfeld 1105 plus beneden de sluis 500 r Morgen, vrijdag 5 j Bergen op Zoom 4 26 Hansweert 3.34 en 15. Terneuzen 2.56 en 15 Vlissingen 2,25 er 14. Wemeldinge 4.16 en 1 i

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 2