ORANJE VERSLAAT KEIHARD BRAZILIË Neeskens en Cruyff schieten Nederland in finale 1AI M 74 MEDEWERKER NEDERLANDSE BEDRIJVEN BIJ HONDERDEN NAAR BELGIË Schrijnende taferelen bij ontruiming op Dennendal .46 .14 .60 .68 Rooskleurig voor bedrijfsleven ed eten men vu Schokkende cijfers in Brabantse Staten PREMIER DEN UYL: BESLUIT PERSOONLIJKE NEDERLAAG Overvallen Kijkgeld gaat dit jaar niet omhoog ONDERZOEK NAAR DOOI) AMBTENAAR I Abonnementsprijs I Gironummer 1114111 t.n.v. Uitgeversmaatschappij De Stem B, V, Reigerstraat 16, Breda B.V. MADE voor de inkoop PvdA geschokt 150 arrestaties Frankrijk slopt tijdelijk stroom gastarbeiders Bouw Bureau Eerste mossels IDireclcur. Di. W A. J. M. Harkx Hoofdredacteur: L. Leijendekker I Redactie- en administratie-adres: Nieuwstraat 9, Terneuzen, tel. (01150)-79 20 I 24,70 per kwartaal; 8,35 per maand. I Losse nummers 45 cent. DE VRUE ZEEUW DONDERDAG 4 JULI 1974 Uitgeel 27e jaargang No. 7391 ij De Stem B.V Nu West-Duitsland nog v NIEUWE GINNEKENSTRAAT 35 ARKT 87 DAAL: NIEUWE MARKT 42 ■RGEN: NOORDHAVEN 64 CHT|VRtESESmAAT ÖPiOOM: STATIONSTRAAT 11 2e Industrieweg 3 Tel. 01626 - 3354* vraagt met spoed Wij vragen iemand, die in nauwe] samenwerking met de verkoopaM een gedeelte van de inkoop auto-] materialen voor zijn rekening neemtl Hij dient kennis te hebben van auto-I onderdelen en aanverwante artike- j len. Kennis van de Duitse en Engels® taal gewenst. Voor een actieve werker een iH teressante baan met toekomstmoge' lijkheden. Wij bieden een goed salaris, terwijl I behaalde resultaten extra beloond worden. na telefonische afspraak met i(Van onze speciale verslaggever) DORTMUND En nu West-Duitsland nog! Dat is I sedert gisteravond de alles- overheersende gedachte van niljoenen Nederlandse voet- ballans nadat het Neder- ands elftal een schitterende |20 overwinning op het kei- [hard spelende Brazilië had [behaald en daarmee was [doorgedrongen tot de finale I van het wereldkampioen- chap voetbal, die zondag in Ihet Olympisch Stadion van lünchen tegen de West- Duitsers zal worden ge speeld. De huidige wereldkampioen I Brazilië werd teruggewezen dank zij doelpunten van Johan Neeskens en Johan Cruyff, vol gend seizoen de as van hei Spaanse Barcelona. De wedstrijd van gisteravond stond vooral in het teken van uil voetbal, waarin de Brazi- J lianen zich uitblinkers toonden I Dat bereikte zijn hoogtepunt in het uit het veld zenden van de j Braziliaanse laatste man Luis f Pereira, die Johan Neeskens tien minuten voor tijd finaal onderuit trapte. De Braziliaan- se ploeg pleegde gisteravond op voor de Nederlandse voet balenthousiasten gedenkwaardi dag in feite torpedo-voet- Ibal. Toch had Nederland het in Dortmund bij vlagen erg moei lijk. De Brazilianen vormden de zwaarste tegenstander die Dranje in dit toernooi tot nu toe ontmoette. Maar dat waren die 25.000 Nederlanders op de ribunes in Dortmund en het niljoenenlegioen in Nederland gisteravond snel vergeten. Zij vierden uitbundig feest: alle dromen op één na (de wereldtitel) zijn immers verkelijkheid geworden. Het is uniek gebeuren, dat het Nederlandse elftal de finale heeft gehaald. Weinigen hadden dat gedacht toen er zoveel rel- Jlen rond Oranje ontstonden tij- dens de korte periode van Voorbereiding. De Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, dr. enry Kissinger, die het tref fen in Dortmund bijwoonde, een kort en bondig com- nentaar na afloop: „A wonder- ul match (Zie verder onze sportpagina's) REGEN Veel bewolking. Plaat selijk regen. Matige tnt krachtige, aan de kust tijdelijk harde tot storm achtige wind, krimpend naar westelijke richtin gen. Maximum tempera turen rond 17 grad°ti stad en streek PvdA en CDA met ei «aar in de clinch over nieuwe commissaris van de Koningin. Pagina 3 binnen- en buitenland Regeringsblok in senaat vijf zetels achteruit. Pagina 9. sport Karstens uit en in de gele trui. Pagina 14 radio en televisie Popmuziek verschillend benaderd. Pagina 15. (Van een onzer verslaggevers) DEN BOSCH In de periode '70 tot '73 hebben zich 785 Nederlandse bedrijven, variërend van zeer klein tot groot in België gevestigd. 2654 personen vonden emplooi in deze be drijven. Met deze vestigingen was een investering van 312 mil joen gulden gemoeid. i$i Vreugde na het eerste doelpunt tegen Brazilië: Rep, Cruyj}, Krol, Jansen, Haan en Rensenbrink in een massale omhelzing. JOS AERTS (Van onze verslaggevers) DEN DOLDER De ontrui ming van het Lorentz-pavil- joen van de zwakzinnigenin richting „Nieuw Dennendai" in Den Dolder, heeft tot onge woon schrijnende taferelen ge leid: De gebeurtenissen gister morgen, die gepaard gingen met fel emotionele uitbarstin gen bij groepsleiders, ouders, puppillen en sympathisanten, vormden ongetwijfeld het dieptepunt in het al zo lang bergafwaarts slepende conflict tussen de Muller-aanhangers en hun tegenstanders Premier Den Uyl heeft gis teravond voor de televisie verklaard dat hij de beslissing van het kabinet om tot ontrui ming van het paviljoen Den nendal over te gaan, persoon lijk ervaart als een nederlaag „De medeverantwoordelijkhei aanvaarden voor de ontrui ming van het paviljoen is een zaak die door merg en been gaat", aldus de minister-nresi- dent. Ik vind, aldus de premier, dat dit kabinet er is om een conflict te overwinnen. Ik vind geweld afschuwelijk, maar, ging premier Den Uyl verder, dit kabinet heeft op het terrein van de Willem Arntzhoeve een verziekte situa tie aangetroffen. Toen we be gin februari van het bestuur een verzoek kregen om mede werking van de staatssecreta ris van Volksgezondheid om Nieuw-Dennendal te ontrui men, hebben we, omdat we dit. een afgrijselijk idee vonden de commissie Langemeiier in gesteld. Vijf maanden lang is daarna van alles geprobeerd. Toen de commissie veertien dagen ge leden met de conclusie kwam dat de conflicten tussen ou ders, ouders en staf. tussen staf en bestuur zo onoplosbaar i waren en dat de leefbaarheid op Dennendal verdwenen was en de situatie onhoudbaar, stonden we met de rug tegen de muur. Toen. aldus de pre mier, moesten we uit kwa den kiezen en wij hebben ten jange leste geen andere oplos sing meer gezien. Het PvdA-bestuur heeft g. zegd geschokt te zijn door de ontruiming-met-politieoptre- den. Ze acht het bestuur van de WA-stichting maar ook het kabinet verantwoordelijk voor deze afloop. De PvdA-frac- tie in de Tweede Kamer, die de ontruiming bijzonder betreurt, heeft gezegd er de noodzaak niet van in te zien. De fractie staat afwijzend te genover de koers die het kabi net in deze volgt, maar wil niet zo ver gaan daarover een kabinetscrisis te forceren, al ius kamerlid Drenth. KVP-kamerlid mevr. Garde ners noemde de ontruiming onontkoombaar, ofschoon te betreuren, maar het kan een nieuw begin zijn, meende ze. WD-kamerlid Dees noemde de evacuatie een zeer onpret tig middel maar noodzake lijk. PSP-fractievoorzitter in de kamer Van der Lek noemde de ontruiming ongehoord en het door het kabinet gesteunde Dennendalbeleid „volstrekt onaanvaardbaar en Ln feite misdadig". Om acht uur gistermorgen veranderde het Lorentz-pavil. oen in een belegerde veste. Zo'n honderd agenten en re chercheurs uit korpsen uit vijf omliggende plaatsen omsingel den het gebouw. Twaalf over valwagens stonden gereed om de naar schatting zo'n 150 man in het paviljoen te arresteren. De ouders en hun pupillen, er waren er nog zo'n dertig, za ten in een van de achterzalen gespannen te wachten op de dingen die komen zouden. De overige aanwezigen, on der wie ook de Tweede-Ka merleden Van der Doef (Pvd A) en Van der Lek (PSP), wa ren in de lange gang naar de voordeur op de grond gaan zitten. Aan de sommatie van de politie om het gebouw te verlaten gaf niemand gehoor, integendeel, de komst van de hermandad werd met gehoon begroet; iedereen had zich in de gang op de grond gezet, en liet zich wegslepen. (Vervolg op pagina 9.) (Van onze red cti© binnenland) AMSTERDAM Het laat zich aanzien dat 1974 voor het Nederlandse bedrijfsleven in het algemeen een goed jaar wordt. Dit is de conclusie van een onderzoek ingesteld door de redactie van het financieel- economisch weekblad Beleg gers Belangen. Van 170 Nederlandse onder nemingen, waairvain de aande len op die beuirs zijn geno teerd, is de wdnstontwikkeling onderzocht Bij 81 pot van de ze ondernemingen wordt een stijging van de winst per aan deel verwacht- Pupillen worden naar een bus geleid. PARIJS (DPA) De Fran- se regering heeft besloten tot oktober geen gastarbeiders meer uit niet-EEG-landen in het land toe te laten. In de komende maanden wil zij haar nieuwe beleid inzake de gastarbeiders definiëren en een balans opmaken van het ook in Frankrijk brandende vraagstuk van de buitenlandse arbeiders. AMSTERDAM Gister middag heeft een gewapende man een roofoverval gepleegd op een sigarenwinkel, annex agentschap van de gemeente girodienst in Amsterdam. Hij ging aan de haal met een buit van ongeveer 6.600 gulden. Dezelfde middag heeft een tot nu toe onbc' e, gebro ken Duits sprek man het postkantoor van Zuidhol landse Heenvlit ervallen. De man is venlv n met een nog onbekende kleine hoeveel heid geld. Deze schokkende cijfers leg de gedeputeerde Van der Hey- den gisteren in de Brabantsp Staten op tafel tijdens discus sies over de Brabantse werk- gelegenheidsituatie. De dis cussies werden gehouden naar aanleiding van een interpel latie over deze zaak door de CDA'er G. Martijn uit Berkel- Enschot. Voor West-Brabant had de gedeputeerde een sombere voorspelling. In de komende jaren zal de vraag naar ar beidskrachten in het Rotter damse havengebied nauwe lijks meer toenemen. Daar komt echter wel een groei van het aantal werkzoekende Westbrabanders tegenover te I staan. De gedeputeerde zei. i dat G.S. dit gegeven „niet zo i maar op zich af laten komen". I De heer Martijn constateer de in zijn interpellatie, dat het zwaartepunt van de werk loosheid in Brabant zich ver plaatst heeft naar de bouw nijverheid. Sinds 1964 is het aantal arbeidsplaatsen in de Brabantse industrie nauwe lijks gestegen. Op dit moment he::;': Noordoost-Brabant het hoogste werkloosheidspercen tage van alle vier de gewes ten in Brabant De heer Martijn vond, dat het provinciaal bestuur groot scheepse initiatieven moet ont wikkelen ter stimulering van de Brabantse economie. Inci dentele maatregelen en initia tieven wees hij af. Er moet een plan ontworpen worden, dat steunt op wetenschappe lijke kennis en een diepgaan de studie van de werkgelegen- heidsituatie. Hij zei graag te zien, dat de provincie de bevoegdheid krijgt om die bedrijven die in de gevarenzone zitten te hel pen. Het ministerie van Eco nomische Zaken zou bevoegd heden aan het provinciaal be stuur moeten afstaan. Het statenlid pleitte voor het stichten van een consul tatiebureau voor het bedrijfs leven. Brabantse ondernemin gen die met problemen kam pen, zouden hier terecht moe ten kunnen. De heer Martijn vond voorts, dat de provincie meer dan op het ogenblik het geval is moet deelnemen in de uitvoering van industrieter reinprojecten. Het acquisitie beleid dient aan de verander de omstandigheden aangepast te worden, terwijl de begelei ding van nieuwe industriële activiteiten meer dan in het verleden het geval was, moet geschieden door een centrale provinciale instantie. Tot slot verzocht de heer Martijn om in overleg met de centrale overheid een urgen tie-programma voor de bouw nijverheid te ontwerpen. Gedeputeerde Van der Hey- den kondigde aan, dat er een statencommissie voor de werkgelegenheid komt. De discussie over de werkgele- genheidsituatie in Brabant zal in een volgende statenver gadering voortgezet worden. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Het kiik. en luistergeld (f 108) blijft dit jaar ongewijzigd. Pas volgend jaar wordt een besluit geno men over een verhoging van de omroepbijdrage, die onver mijdelijk is. In ieder geval wordt het kijk- en luistergeld niet lager ondanks de meevallers bij de inkomsten van de omroepen. Deze beslissing heeft minis ter Van Doorn (CRM) meege deeld in antwoord op schrifte lijke vragen van VVD-Twee de-Kamerleden. RUSSISCHE autoriteiten heb ben gistermorgen vroeg cen suur uitgeoefend toen Ameri kaanse omroepmaatschappijen voor de televisie beelden uit zonden over dissidente activi teit. De uitzendingen via een satelliet warden verbroken. YERSEKE (ANP) Te Yerseke zijn gisteren de eer ste mossels van het seizoen 1974-1975 geveild. Aangevoerd werden 16 par tijen, namelijk vier uit Zee land en twaalf van de Wad denzee. De kwaliteit van de Waddenzeemossels was iets beter dan die van de Zeeuwse percelen. ALKMAAR (ANP) De officier van justitie in Alk maar, mr. J. J. van den Oever, heeft een onderzoek gelast naar de dood van de vorige week overleden gemeente ambtenaar van Den Helder, de heer Planken. De officier heeft een toxico- logiscn onderzoek van de maaginhoud laten instellen en de anatoom-patholoog dr. Zel- denrust zal sectie verrichten. De kans bestaat namelijk dat de heer Planken is overle den aan een verkeerd gebruik van medicijnen.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 1