Sereu slechts enkele uren leider KARSTENS BEHOUDT HET GEEL Volkskoersen in Hulst en Breskens TOT KM BILLIE JEAN KING LIJDT NEDERLAAG DE TOUR IN CIJFERS Belgen vooraan in klassement Voor 'n krats liften met de trein. Jan Peters toch naar Ajax? Proces tegen Adidas Wimbledon: Jan Kodes gewipt sport Tour vandaag Bodegraven - Jozefschool EEN LEERKRACHT Ga voor dertig piek acht dagen op de NS tienertoer. DGiiucrua^j 4 juii i*/-. 14 (Van onze speciale verslaggever) HARELBEKE Gerben Karstens heeft de gele trui behouden. De Nederlander die het begeerde tricot enkele uren kwijt was aan de Belg Sercu die door een betere |Xè"L^iidrUnSd'ned tWC4 SeC""de" VO°rl,ij gestreefd was, pakte de leiderstrui in de ploegentijdrit, die door de ploeg van Merckx gewonnen werd weer terug De rit door een weinig aantrekkelijke streek bleef vlak. zonder flonkerende aanvallen <mn v','1" 4 l tame^k kalme tempo in de eerste tweehonderd kilometer van de op een van de langste ritte» onderbrak, was de stortvloed van lekke banden. De or-ani moefSwordh 17 V""3-' aantaI P^hgevallen van woensdag rond tweehonderd moet worden geschat. Zeker is dat alleen Frisol-Flair, toch maar een van de dertien ploegen met achttien lekke banden werd geconfronteerd. Wil de Vlam, die als voor laatste op meer dan zeven mi nuten binnen kwam, was met Fedor ciien Hertog recordhou der. Ieder reed vier keer lek. Albert Huizebosch, die vrijwel voortdurend voorin was ge weest, werd het zwaarst ge troffen. Zijn band liep in de laatste vijf kilometer leeg, en toen was er geen terugkomen meer aan. Huizebosch verloor slechts 22 seconden, maar hij kon niet meedoen in de sprint van het peloton waarin Bal, Karstens, Vianen, Van Kat wijk, Poppe, Wim Prinsen en Knetemann prijsjes verover den. Pas nadat de karavaan Frank rijk had verlaten, voor de laat ste achttien kilometer, werd het ernst. De renners, getekend door do regen, zetten zich nog een keer in. Mare de Meyer was de eerste, met een kleine voorsprong reed hij België bin nen. Direct nadat hij was in gelopen nam Delcroix het ini tiatief over. Delcroix kreeg ge zelschap van Molineris on Pol- lentier. De laatste aangekome- nen ontwikkelden meer snel heid dan Delcroix kon opbren gen. Pollentier en Molineris kwamen tot een grootste voor sprong van 42 seconden, waar mee Pollentier heel dicht bij de top van het klassement was gekomen, met zijn achterstand van 1 minuut 1 seconde. In de laatste vjjf kilometer konden de vluchters hun winst echter niet handhaven, 22 seconden nadat Molineris Pollentier met duidelijk verschil had versla gen, won Kees Bal de sprint van het peloton. De Zeeuw verkeerde een moment in de overtuiging dat hij zijn eerste etappe in de Tour had gewon nen. Hij ontdekte snel anders. Patrick Sercu liet de huldiging van de leider van het alge meen klassement uiterst nuch ter over zich heen gaan. Hu was blij, dat wel, maar hij re lativeerde onmiddellijk. „Ik rijd goed op dit moment, maar ik heb nu wel ongeveer alles in deze ronde bereikt wat ik halen kon. Ik heb twee ritten gewonnen, ik heb de groene trui gedragen en nu heb ik de gele. Niemand zal van mij ver wachten dat ik die trui naar Parijs breng. Tot nu toe heb ik het volledige profijt kun nen trekken van het werk dat Gualazzini voor mij in de sprints heeft gedaan. Over dat punt ben ik duidelijk bevoor deeld tegenover Karstens, die veel minder op zijn ploeg kan bouwen en meer alleen moet doen". OVERTOCHT 24 Gevraagd per 1 augustus 1974 voor klas vijf. Ervaring gewenst. Voor gehuwden mooie woning beschikbaar. Sollicitaties zo spoedig mogelijk naar J. P. C. Meijers, Ko ninginneweg 237, Bodegraven. Telefoon: 01726 - 3272 of 4252 of 3161. mm (Van onze speciale verslaggever) De belangrijkste momenten uit het eerste gedeelte van de zesde etappe zijn: 0. Startsein voor 127 ren ners- 38. Doorkomst op de Cote de haute Fores, (vierde catego rie): 1- Perurena. 2 Abillera. 3 Oliva. 40. Perurena en Oliva gaan door, nemen een winst van 37 seconden. Oliva krijgt lekke band en Perurena laat zich terugbakken. 55. Sercu wint eerste pre- miesprint voor Hoban. Kar stens en Merckx. 79. Ontsnapping van Van Clooster, Alaimo sluit aan. pe- loton ook. 113. Doorkomst op de Cote du Bois d'Auxi: 1 Perurena, 2 Abillera. 3 Oliva, 4 Bruyère. 160- Peloton valt in twee stukken, favorieten in eerste groep van 30 renners. 167. Hoban wint tweede premiesprint voor Alain Vais- seur- Ovion en Karstens. 169. CoroMer ontsnapt alleen, grootste winst 29 seconden. 180. Coroller eerste in derde premiesprint, na hem Sercu. Karstens en Gualazzini. 221. M'ark die Meyer rijdt als eerste België binnen. 223. Ontsna-pping van Moli neris en Pollentier 239. Molineris wint etappe voor Pollentier- Ba-1 eerste in sprint peloton. Sercu leider in algemeen- en puntenklasse ment (Van pen onzer verslaggevers) NIJMEGEN Hoewel Jan Peters reeds heeft aangekon digd niet bij NEC te zullen vertrekken vooral na zijn minder plezierige ervaringen met Anderlecht onderneemt Ajax nu weer pogingen de Groesbeker in te lijven. Tussen de Amsterdamse club en NEC heeft een gesprek plaatsgevonden. NEC's mana ger Jansen verwacht echter niet dat het tot een overgang van Peters naar Ajax zal ko men. Berichten als zou Jan Peters reeds een 3-jarig con tract bij Ajax hebben gete kend, worden door de vader van Jan Peters hardnekkig ontkend. AMSTERDAM (ANP)'.— Cor du Buy, sponsor van Jo- han Cruyff op Pumaschoenen, heeft concurrent Adidas ge dreigd een proces te zullen aanspannen als men zich er niet van weerhoudt om Johan Cruyff te identificeren met het merk Adidas. In het Franse sportblad l'Equipe verscheen deze week een advertentie, waarin de Westduitser Schwarzenbeck, de Joegoslaviër Dzajic, de Pool Maszcyk en Johan Cruyff onder de vlag van Adidas als de grote vedetten van het toernooi om het wereldkampi oenschap voetbal werden ge presenteerd. Cruyff heeft ech ter nadrukkelijk bedongen op geen enkele wijze zijn Puma- verbintenis te willen laten beïnvloeden door contracten, die de KNVB met derden zou aangaan. 9 De Fransman Moliners gaat juichend over de streep. Zijn medevluchter Pollentiers was tegen zijn eindsprint niet opgewassen. 9 Billy Jean King: verrassend uitgeschakeld. (Van een speciale verslaggever) LONDEN Na zo'n demonstratie zal niemand kunnen volhouden dat het Amerikaanse stedentennis (Rosewall speelt voor Pittsburgh) met zijn korte setjes, zo slecht is voor de conditie. Integendeel: twee van de laatste vier komen uit de groep van George McCalI. Naast Rosewall is dat de 21-jarige Jimmy Connors, die Kodes in vijf sets (36, 63, 63, 68, 63) versloeg. Jan Kodes, de rege rende Wimbledonkampioen, heeft met inzet van alle krach ten willen bewijzen dat hij niet alleen bij verstek van de groten vorig jaar won. Het is hem goeddeels gelukt. Het was zijn vierde achtereenvolgende vijfsetter. Ditmaal be taalde zijn doorzettingsvermogen niet uit. Evert (64. 62 tegen Heliga Masthoff). Australië is verte genwoordigd met Kerry Mel ville, Rusland met Oliga Mo-ro- zova, maar heel Engeland hoopt op Virginia Wade, de speelster met de meest abomi nabele uitslagenlijst van alle Wimbledonspeelsters, die ech ter nu dankzij een overwin ning met 63, 62 op de Zuid- afrikaanse Linky Boschoff voor het eerst is doorgedron gen tot de laatste vier. De dubbelspelen liggen door de regen nog altijd ver bij het programma ten achter. In het dames dubbelspel zullen nieu we combinaties de finale be strijden. Naldat dinsdag King en Casals werden gewipt door Gourlay-Krantzeke was het woensdag de beurt aan Betty Stöve en Francoise Durr. De Nederlands-Franse combinatie, die tweemaal de eindstrijd be reikte, werd in de kwartfina les met 64- 64 uitgescha keld door Goolagong-Michel. Tom Okker plaatste zich sa men met Drysdade voor de kwartfinales van hief heren dubbelspel door die afgebroken partij tegen de Braziliaanse combinatie Koch-Kirmayr te winnen met 4697, 86, 62. In het immiidlctels gestarte jeugdtoernooi, kwamen de bei de Nederlandse deelnemers een ronde verder. Jan Buise, de Bredanaar die de plaats inneemt van de miet een ge broken been in het ziekenhuis liggende Theo Gorter won met 63, 60 van een Egyptenaar, die naar de naam Nasser luis tert, Bernadine Sluyter klopte de Canadese Mushlian met 4— 6, 6—2, 6—2. (Van onze sportmede werker) BRESKENS-HULST De volkskoersen komen dit week end zaterdag 6 juli in Breskens en zondag 7 juli met een wedstrijd in Hulst weer aan hun trekken. Twee volkskoersen die zullen meetellen voor het Dagblad De Stem-KIeding STEBA- volkskoersklassement. Een klassement dat voorlopig nog wordt beheerst door verschil lende Belgische volkskoersers, maar daarin begint toch lang zaam verandering te komen. In Lamswaarde was het de Zeeuwsch-Vlaminig Ad 't Gil de uit Hoek die met de bloe men naar huis ging, en hier door een heel stuk naar boven schoot in het klassement. Af gelopen zaterdag in Nieuw Namen was het de Brabantse volkskoerser Laseroms die de eerste plaats voor zich opeiste. Maar ook de Zeeuwseh- Vlaamse volkskoerser Gaston Thuy (St.-Jansteen) en Schelfhout (Hengstdijk) reden een bijzonder sterke wed strijd. Deze twee toppers heb ben ook ingeschreven voor de wedstrijden in Breskens en Hulst, zodat het aan de nodige strijd zeker niet zal ontbre ken. Maar eerst komen in Breskens de „oudjes" 35 jaar en ouder aan de start, en voor deze categorie be draagt de afstand 35 kilometer. Voor hen valt het startschot om 14.30 uiur, terwijl het klap stuk van deze wielermiddag ongetwijfeld de categorie volkskoersers onder de 35 jaar is. Zij gaan om 15.30 uur op pad, en voor de renners be draagt de totale afstand onge veer 65 kilometer. Naast Thuy en Schelfout hebben verdei, als Zeeuwsch-Vlamingen inge. schreven: P. Everaert (Hulst); plaatselijk favoriet Riemen: Van Wijck en De Wolf uit Sluiskil, G. Schuerman, Van Doorselaere en Wijnacker ui: Koewacht, Do Rijcke uit S„, van Gent en Thomas uit West dorpe. Voorts komt er een ,.le.| ger" van Belgische volkskoer.) sers aan de start. De voor. naamste Belgische rennen zijn: Boerjan uit Knokke (h was in Nieuw Namen de groti afwezige) Caboor uit Malde-, ghem, de gebroeders Van Rijc- keghem uit Mouiebeke. Pascai uit Jabbeke, Ongena en VaJ Maecketbergh uit Brugge, et Brandt uit Kaprijke. In totaal hebben er in deze categorie zo n zestiig renners mgeschreJ ven. Zondag 7 juli komt heel dat gezelschap naar Hulst. De organisatie is hier in handetl van de toerclub Hulst, en del start en finish zijn hier bij dej sporthal in Hulst. Als eerste gaat hier de categorie trim mers van start, en dat is das om 14.00 uur. Voor de trim mers bedraagt de afstand 3t. kilometer. Om 15.30 uur ko- men dan de volkskoersers aai de beurt, en plaatselijk favo-1 net Gaston Thuy en teven® een groot kanshebber voor eindzege zal hier op heel wall supportérs kunnen rekenes Maar ook nu is de concurrent tie bijzonder groot. Bijna renners die in Breskens va: de partij waren komen even-j eens in Hulst aan de start, zodat het ook in Hulst osi spektakel kan worden. Mei kan zich voor beide wedstrij den in Hulst laten inschrijven tot zaterdagmorgen 11.00 uur, bij H. van Waes. Julianasfr ut 77 Heikant, telefoon 01140- 2357. Na zijn moeder te hebben omhelsd, gaf Connors, diie door de oude Pancho Segura is voorbereid oip bet grote-werk, de Tsjech bet compliment dat hij verdiende: „Een geweldige vechter, die onder alle om standigheden bereid is tot bet uiterste te gaan. Hij is in de vijfde set geloof ik maar één keer op zijn service in moei lijkheden geweest en dat was de keer dat iik de doorbraak forceerde" W imbledon w as heel wat minder genereus voor Kodes. Men liet hem gaan zonder een woord van afscheid- De ruzie met de scheidsrechter in Rome en het door hem aangevraagde doping onderzoek im Parijs hebben Kodes verre van populair ge maakt. Dat neemt niiet weg dat hij zijn titel met ere heeft verdedigd. De man, die moge lijkerwijs zijn opvolger wordt, was enkele dagen nog niet veel meer dan een naam: Dick Stockton. Een bijna twee me ter Lang 23-jarige hardihitter van de Amerikaanse oostkust. Dinsdag versloeg hij Nastase. woensdag ging de overwinnaar van Ookker: Alexander Metre- veli aan zijn service-kracht ten onder: 64, 75, 61. (Van onze sporlmedewerker) HULST De Belgische volkskoerser Marnix van Rijkeghem uit Meulebcke heeft na vijf wedstrijden de eerste plaats in het Dagblad De Stem/Kleding STEBA- volkskoersklassement van zijn landgenoot Jerom Boer jan uit Knokke overgeno men. Van Rijkeghem heeft nu in totaal 58 punten bij elkaar „gereden", tegen Boerjan 51. De afwezigheid van Boerjan in de laatste wedstrijd in Nieuw Namen kostte de volkskoerser uit Knokke verschillende pun ten. Met dat tweetal Belgen op de eerste plaatsen is het mo menteel een volledige Belgi sche aangelegenheid, want ook de derde plaats wordt door een Belg bezet- Langzaam maar ze'ker komen nu toch ook de Zeeuwsch-Vlaamse volkskoersen naar voren. Gas ton Thuy uit St.-Jansteen is de eerste Zeeuwsch-Vlammg. Hij staat op een fra-aie vierde plaats met 42 punten. Schel fout uit Hengstdijk staat als achtste genoteerd. Hij reed totaal 28 punten bij elkaar Niet alleen bij de categorie onder de 35 jaar, maar not boven de 35 jaar zijn de Bal gen heer en meester. G. Maekelberg-en uit Bu-gge staal hier met 48 punten op de eer ste plaats. P. Everaert Hulst is de eerste Zeeuwsch- Vlaminig, met 11 punten. Hu.- dige stand Dagblad De Stem-j Kleding STEBA-volkskoersea- klassement, categorie onder di| 35 jaar: 1. M. van Rijkeghem, Meulenbeke (B) 58 punten: - J. Boerjan. Knokke (B) 51 punten: 3. E. van Rijtoeghert Meuilebeike (B) 47 punten: t G. Thuy. St.-Jansteen, 42 pun ten: 5. O. de Block. Ten:» (B), 36 punten: 6- E. Baerl Snelleghem (B). 34 punten: 1 A. 't Gilde, Hoek, 31 punten: A. Schelfout, Hengstdijk, 211 punten; 0. F. de Valcke, Aar denburg, 27 punten; 10. J. Clauwaert. Bruigge (B), punten. Categorie boven de 35 jaar: 1. G. v. Maekelbergen. Brugge (B), 48 punten; 2. C die Clerck, Jabbeke (B) 30 punten: 3. W. Caboor, Malde- ghem (B), 29 punten; 4. R Onigena, St.-Andries' (B), 2! punten; 5. J. Pascal- Jabbeke (B), 19 punten: 6 P. Everaert1 Hulst, 11 punten: 7. A. Messe- lis, Hoogerheide (B), 10 pun ten: 8. M. van de Heide Ize- ghem (B), 10 punten. De uitslag is: 1 Molineris (Fra-De Muer) 239 kilometer in 6 uur, 18 minuten en 56 seconden (met bon. 6.18.36); 2 Pollentier (Bel-Schotte) op 1 seconde (met bon. 6.18.42): 3 Bal (Ned-C'aput) op 20 sec. (met bon. 6.19.08); 4 Sercu (Bel-Cribiori) z.t. met bon. 6.19.13); 5 Karstens (Ned-De Muer) z.t., 6 De Meyer (Bel- Schotte) z.t., 7. Baert (Bel-Van Varenbergh); 8 Wezemael (Bel- Van Vaerenbergh); 9 Hoban (Eng-Caput); 10 Lasa (Spa- Barrutia); 11 Guimard (Fra- Cadnou)12 Van Roosbroeck (Bei-Van Vaerenbergh); 13 Gerard Vianen (Ncd-Caput); 14 Verplanek (Bel-Schotte); 15 Piet van Katwijk (Ned- Liebregts); 16 Henk Poppe (Ned-Liebregts); 17 Gualazzi ni (It-Cribiori); 18 Merckx (Bel-Albani): 19 Allan (Aus- Liebregts); 20 Van Springel (Bel-Van Vaerenbergh); 21 Teirlinck (Bel-Stablinski); 22 Esclassan (Fra-Plaud); 23 Le- man (Bei-Van Vaerenbergh); 24 Van Looy (Bel-Schotte); 25 Wim Prinsen (Ned-Liebregts) allen in dezelfde lijd 6.19.18. 30 Gerrie Knetemann (Ned- Cajiut) 6.19.23; 90 Eedor den Hertog (Ned-Liebregts); 91 Henk i'rinsen (Ned-Liebregts) allen dezelfde tijd. 113 Albert Hulzebosck (Ned-Liebregts) 6.19.55; 126 Wil de Vlam (Ned-Liebregts) 6.26.38 UITSLAG PLOEGENTIJDRIT: 1 Albani 54.05: 2 Barrut.ia 55.20 3 De Muer 55.31; 4 Van Vaerenbergh 55.40 5 Schotte 56.02 6 Caput 56.36: 7 Cribiori 57 01; 8 T.iebregts 57.57. liet algemeen klassement ziet er als volgt uit: 1 Kar stens (Ncd-De Muer) 27.37.38; 2 Mecrkx (Bel-Albani) op 2 sec.; 3 Sercu (Bel-Cribiori) op 8 sec.; 4 Bruyère (Bel-Albani) op 16 sec.; 5 Pollentier (Bel- Albani) op 21 sec.; 6 Van Springel (Bei-Van Vaeren bergh) op 36 sec.; 7 Molineris (Fra-De Muer) op 43 sec.; 8 Hoban (Eng-Caput) op 47 sec.; 9 Gualazzini (It-CribiorP op 48 sec.; 10 Dc Witte (Bel-Schot te) op 54 sec.; 11 Manzaneque (Spa-Mo-eno) op 55 sec.: 12 Agostinho (Port-De Muer) op 1.02; 13 Kees Bal (Ned-Caput) op 1.09: 14 Danguillaume (Fra-Plaud) op 1.09; 15 Lasa (Spa-Barrutia) op 1.10: 16 Thevenet (Fra-Plaud) op 1 12; 17 Fedor den Hertog (Ned- Liebregts) op 1.14; i8 Henk Poppe (Ned-Liebregts) op 1.15; 19 Gerrie Knetemann (Ned-Caput) op 1.15; 20 Es classan (Fra-Plaud) op 1.15; 21 Pesarrodona (Spa-Barrutia) op 1.16; 22 Pintens (Bei-Van Vaerenbergh) op 1.16: 23 Ovi on (Fra-Plaud) op 1.18; 24 Re- billard (Fra-Cadiou) op 1.18; 25 Teirlinck (Bel-Stablinski) op 1.19: 49 Piet van Katwijk (Ned-Liebregts) op 1.35; 85 Henk Prinsen (Ned-Liebregts) op 2.32; 101 Gerard Vianen (Ned-Caput) op 8.56; 107 Hul- zebosch (Ned-Liebregts) op 9.53; 118 Wim Prinsen (Ned- Liebregts) op 14.51; 125 Wil de Vlam (Ned-Liebregts) op 20.19. HET PUNTENKLASSE MENT ZIET ER ALS VOLGT UIT: 1 Sercu 123 punten, 2 Karstens 87 punten, 3 Gualaz zini 65. Van Katwijk en Ho ban 48 punten, 6 Esclassan 44 punten, 7 Van Springel 39 punten, 8 Poppe en Pollentier 38 punten. Stockton is een afgestudeerd socioloog, die twee jaar gele der. tennisprof werd en toen 25 partijen achter elkaar won. Hij is de derde Amerikaan bij de laatste vier, maar de sym- phatie van het publiek zal de komende dagen ongetwijfeld uitgaan naar de enige Austra liër, die nog in de running is: Ken Rosewall. Uit is het defi nitief voor Billie Jean King, vijfmaal Wimbledon-kampioe ne, voorvechters van vrouwen emancipatie en wat al niet. Degene, die haar versloeg heette geen Bobby Riggs. maar Olga Morozova, een 25- jarige Russin, die van de win ter op toernee door Amerika aan zelfvertrouwen won. 75. 62 was de score. Ook Evon- ne Goolagong ging eruiit: 79, 61, 26 tegen Kerry Melvil le, zodat bij die dames Wim bledon in ieder geval een nieuwe kampioene krijgt' Amerika rekent op de ijskou de vasthoudendheid van Chris (ADVERTENTIES) Pak zo'n tienertoer van NS. Voor 30 piek 8 dagen onbeperkt reizen. En op alle interlokale bussen half geld Schijntje of niet? Dus inpakken die pukkel en wegwezen naar 't station. Wel pasfoto meebrengen. En een bewijsje dat je niet ouder dan 19 bent,

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 14