Een denis" SPEELVELD BIJNA ONBESPEELBAAR W.K. financiële stron voor Riva Müller scoort Winst Zweden Schön kan zijn geluk niet op Programma uit Hiitrup „DROQMFINALE" VAN MINUUT TOT MINUUT Elf van Schön afzien" Uitslag toto 51 Moeras 1 Standen 12 Donu- DOOR Harry Vermeulen Jack Arentsen Theo Vaessen mening toegedaan cCat zij een sterk team hebben. „Ze be heersen het voetbal tot in de toppen van hun tenen- De eer ste tien minuten van de wed strijd was het betere spel voor Oranje. Toen kregen de Brazi lianen vat op ons voetbal enl gaven onze spelers nog ma-at t weinig ruimte- Ze trokken I zich wel terug op eigen helft hetgeen moeite kostte met het1 uitspelen van de bal. Da-t bete kende dat de Brazilianen ner veus werden'. „Maar we kwamen ook niet' aan onze trekken. Toen dat doelpunt zo vroeg viel in de tweede helft kregen we een indruk van hetgeen er nog zon gebeuren. Het was wel eeü1 kwestie van geven en nemen ma-ar wij hebben meer geïn' easseerd dan gegeven. Matuur- lijk bekijk ik dit door de Oranje-bril, ma-ar de Bratzilia- ÜÜS van kw-aad tot W tweede doelpunt i werd het spel heftiger en ee- Hj«ner en toen dreigde de zaak uit de hand te I-open". 1 Zondag dus in de 'finale. Mi-1 che-ls Wilde op die wedstrijd met ais tegenstander de West duitsers, niet vooruitlopen- Hij heeft nog drie da-gen om te denken, een tactiek te bepalen om straks wellicht zegevie- 01ympiBch Stadion van Munchen te verlaten. (Van onze speciale verslaggever) 4. Eerste hoekschop van Nederland door Johan Cruyff. 7. Jansen geeft bal voor. De Braziliaanse verde diging mist, Johan Cruyff iïtmi0* v*a handen Leao naast. Willem van Hanegem schiet corner van Rep over. Valdo- miro breekt door. Jan Jong bloed stompt over de bal. De Braziliaan mist echter.17. Schot van Valdomiro wordt door zjonigbloed met moeite gestopt- 19. Van Hanegem haalt Paulo Cesar op forse wijze onderuit. Wordt door Tschenscher berispt. 26. Jair- zinho breekt door en 'schiet naast. Scheidsrechter Tschen scher heeft echter al voor buitenspel gefloten. 30. Suur- bier breekt door, schiet tegen Leao op en wordt door Pe reira nagetrapt. Pereira krijgt gele kaart en Ze Maria krijgt een waarschuwing. 33. Rob Rensenbrink schiet in handen van Leao. De strijd wordt steeds harder. 34. Eer ste vrije trap Rivelin-o levert niets op. 37. Ze Maria krijgt de gele kaart. 39. Johan Neeskens wordt door Marinho omver geschopt terwijl de bal niet in de buurt is. Neeskens blijft enkele minuten liggen en wordt door medische staf alsnog opgeknapt. 42. Marin ho krijgt gele kaart, omdat hij Jansen blokkeert- TWEE DE HELFT. 6. Rivelino schiet vrije trap in Neder lands muurtje. 6. Cruyff zet voor. Zijn voorzet wordt door Johan Neeskens op wonderbaarlijke manier ach ter Leao gewerkt. 11. Schot Neeskens wordt door Leao handig vastgehouden. 18- Rijsbergen wordt door Jair- zinho in zijn nek geslagen. 19. Paulo Cesar wordt ver vangen door Mirandinha. 21- Jan Jongbloed stompt ge vaarlijke voorzet goed weg- 21. Voorzet Ruud Krol wordt door Cruyff vallend inge schoten. 2-0. 25. Rensenbrink wordt vervangen door Theo de Jong. 27- Gele kaart voor Johnny Rep. 30. Suurbier maakt overtreding en wordt door Marinho in het gezicht geschopt. Tschenscher onder neemt niets. 32 Brazilianen maken steeds meer overtre dingen, waartegen de scheidsrechter onvoldoende optreedt. 39. Rivelino schiet een vrije trap net naast. 41- Pereira wordt na overtreding tegen Neeskens van het veld gestuurd. Rinus Israel wordt voor de gemangelde Nees kens ingezet. 43. Marinho Ion*- -ors op Jongbloed doof 45 "schencher fluit einde. (Van onze zpeciale verslaggever) FRANKFORT Slagre gens, die een uur lang bijna zonder onderbreking uit de zwarte wolkenpartijen naar beneden kwamen. hebben woensdagmiddag het speelveld van het Waldstadion in Frank fort vrijwel onbespeelbaar ge maakt. Drie kwartier voor het begin van de wedstrijd Polen West-Duitsland gutste de regen plotseling neer. Ti-en minuten voor vier kwam Erich Lin-emayr met een zorgelijk gelaat het speel veld inspecteren. Inmiddels le verden twee ingenieuze, maar minieme met de hand bedien de waterwalsen een on-gelijke strijd met de na-tuur. Voor de ene pl-as die zij moeizaam wegwerkten kwamen er vd-er nieuwe- De Oostenrijkse arbi ter besloot in eerste instantie het aanvangistijdstip een tien tal minuten te verschuiven- Dat ha-d weinig zin. Om ti-en over wi-eir wa-s de situatie eer der ongunstiger dian beter ge worden. Twee machtige brandweerwagens werden te hulp ge-roepen. Met elektrisch aangedreven pompen werd h-et regenwater zo goed als moge lijk weggezogen. Kwart over vier betrad Lin-emayr opnieuw de doorweekte grasmat. Hoe wel zijn gezicht weinig opge wekter stond liet hij toch we ten voornemens te zijn om de wedstrijd om half viif te I-aten beginnen. Kort voor dat tijdstip betra den de ploegen het veld. Ter wijl d-e slangen van de brand weerwagens n-o-g werden opge rold klonken de volksliederen. De eerste „halve final-e" van het toernooi om het wereld kampioenschap kon beginnen, Een ander besluiit had Line- m-ayr amper kunnen nemen, omdat nu eenmaal de tijd ont breekt voor uitstal van een wedstrijd. Het bleef evenwel een hachelijke beslissing. Aan vankelijk was vrijwel het ge hele vel-d eigenlijk onbespeel baar- Later deed de bal ten minste op een strook in de lengterichting va-n het veld wat de spelers ervan ver wachtten- De natuur scheen op dieze sombere zo-mermdd-dag over duidelijk zijn kracht te willen tonen. Drie minuten voor tijd barstte een onweersbui los die opnieuw grote stukken van het veld en de gehele sintel- baan blank zette. Voor het begin van de wedstrijd We st~Dv.it si and - Polen moesten vele helpers in het geweer komen om te proberen het in een zwembad herschapen veld weer enigszins bespeelbaar te maken. DOOR Harry Vermeulen Jack Arentsen Theo Vaessen WEST-DUITSLAND (Van onze speciale verslaggever) en de Spanjaard zou reeds ln onderhandeling zijn met zijn FRANKFURT Wat een we- collega van Bo-tafogo, de club IN SLAG IN (Van onze speciale verslaggever) FRANKFORT De „mannschaft" staat in de finale. Dat wel. Maar wat hebben de 60.000 supporters van Schöns formatie moeten „afzien" in het duel tegen de onvermoei bare Polen. Op een door de slagregens eigenlijk onbespeelbaar geworden Waldstadion van Frankfort zegevierden de Duitsers dankzij een Iaat doelpunt van Gerd Müller met 10. De overwinning was verdiend. Doch eigenlijk had een dergelijk belangrijk duel nooit onder deze terreinomstandigheden mogen worden gespeeld. Arbiter Erich Line- mayr stond voor een niet op te lossen probleem. Enerzijds wist hij dat de wedstrijd op een dergelijk veld nooit een normaal verloop zou hebben. Aan de andere kant was hem duidelijk dat het strakke wedstrijdschema dat het organisatiecomité in overleg met de FIFA had opgesteld, geen uitstel gedoogde. In feite was dus de beslissing al voor de Oos tenrijkse scheidsrechter genomen. Toen het dan ook maar even ging was zijn parool; „spelen". Het is jammer dat de wed strijd zo door omstandigheden is beheerst. Wellicht was West-Duitsland ook op een droog veld de sterkste ge weest. Maar de twijfel blijft toch. En dat is vooral triest als een toernooi om de wereldtitel al zover is gevorderd. Polen moest winnen om de finale te bereiken. Dat bracht de ploeg van coach Kazimierz Gorski in een dubbel ongun stige positie. Er moesten risi co's worden genomen. Dat bracht ditmaal extra gevaren met zich. Een pass die smoor de in een plas wanneer de Polen ten aanval trokken gaf de tegenstander op slag de mogelijkheid met een nume rieke meerderheid uit te bre ken. De Westduitsers daarentegen hebben voor de rust alle ge vaar vermeden. Ze verdedig den uit voor zover dat ging, maar poogden toch niet al te snel de beslissende counter te plaatsen. In die fase was niet slechts goed voetbal een uto pie, gewoon voetballen bleek reeds een onmogelijkheid. De enige goede scoringskans van de Polen kwam in de 25e minuut. Topschutter Lato ging langs Wolfgang Overath, doch bleef amper overeind toen hij ziin schot wilde lossen- Sneller dan hun tegenstan ders begrepen de Westduitsers dat zij de moerassige gebieden aan de zijde van de eretribune moesten mijden. Daarvan heb ben zij na de hervatting veel voordeel gehad. De plassen waren op de linkervleugel in middels vrijwel verdwenen. Steeds weer kwam het team van Schön over de linkerzijde naar voren. Dat kon omdat Bonhof en Overath op het middenveld de als speelmaker teleurstellende Kazimierz Deyna overtroefden en de opkomende vleugelver dediger Paul Breitner kreeg om een vrije medespeler te vinden. Acht minuten na de rust passeerde de snelle linksbui ten Hölzenbein heel knap twee verdedigers. Jerzy Gor gon kon hem slechts stoppen door de Frankforter onderuit te halen. Linemayr, die gezien de omstandigheden waardoor de spelers elkaar moeilijk konden ontwijken terecht veel toeliet, bedacht zich niet. Üli Höness kreeg de unieke kans zijn ploeg in de finale te schieten. De Bayern- speler richtte zijn strafschop te onzuiver hetgeen Tomas- zewski de gelegenheid gaf de Het Westduitse elftal is gister avond reeds naar de omge ving van München vertrokken. Direct na afloop van het du-el tegen Polen vertrok de spe lersbus richting vliegveld Frankfurt- Om kwart voor ne gen vertrok de machine rich- tins München. VOOf (Van onze speciale verslaggever) GELSENKIRCHEN Oost- Duitsland heeft zich via een gelijk spel tegen Argentinië in de laatste wedstrijd in de A- groep definitief op de derde plaats genesteld door een iets beter doelgemiddelde dan de Argentijnen. In het stadion van öelsenkirchen namen de Oostduitsers in de veertiende nunuut door Streich de lei ding, maar acht minuten later maakten de Argentijnen gelijk door de sterke Houseman. Er waren in Gelsenkirchen ruim 20.000 toeschouwers bij dit duel dat niet meer van belang was voor de bezetting van plaatsen die recht geven °P het spelen van de laatste finalewedstrijden. in München. De Engelse arbiter John Taylor moest in dit duel twee keer een gele kaart uit delen voor te hard spel. In beide kampen viel er één: Sparwasser voor de Oostduit sers en Bargas voor de Argen tijnen. Zweden bezet definitief de derde plaats in de B-groep. De Zweden, die eerder dit toer nooi zo verdienstelijk gelijk speelden tegen Nederland, ver sloegen in hun laatste duel in Dusseldorp voor ruim 15.000 toeschouwers Joegoslavië met 2-1. De Joegoslaven, die na een sterk begin van dit WK- toernooi ver terug zijn geval len namen in de 27e minuut een voorsprong via Sur jak- Drie minuten later maakte Edström gelijk. De winnende treffer vier minuten voor het einde gescoord kwam op naam van Tor stens son, die hiermee de Zweden naar de verdiende winst schoot Scheidsrechter in dit duel wat de Argentijnse Luis Pestarino. die geen enkele keer een gele 'J rode kaart behoefde uit te dien. bal uit het doel te slaan. Steeds sterker werd het Westduitse overwicht. Iedere keer weer drong Schöns for matie over links snel op. Vooral Hölzenbein en Breitner groeiden tot grote hoogte. Een kwartier voor tijd viel de treffer die eigenlijk niet kon uitblijven. Een voorzet van trainer Bonhof, die naar links was uitgeweken, bereik te Gert Miiller. Ditmaal maak te „Der Bomber" geen fout Hij verschafte zich een enkele meter vrijheid en sloeg toen toe: 10. DEN HAAG (ANP) —De prijswinnaars van toto num mer 51 (22 tot en met 30 juni) zullen zich tevreden moeten stellen met een gering bedrag. De eerste prijs, waarvoor maar net 30000 gulden was te verdelen moet worden gedeeld door elf winnaars, die elk f 2761,40 ontvangen. De deelnemers die elf kruis jes goed invulden ontvangen slechts fl-0,80. De cijfers ven deze toto zijn: deelnemeis: 136.041, bruto inleg: f287.242,- prijzenbedrag: f 121.503.38. Eerste-, tweede- derde prijs en de premie elk f 30.375,84 Eerste prijs: 11 winnaars die elk bruto f 2761,40 ontvangen, tweede prijs: 250 winnaars die elk per kolom f 121.50 r .tvan- ■gen, derde prijs: 2797 win naars die elk per kolom f 10,80 10,80 ontvangen. De premie wordt na het verstrijken van de reclametermijn (woensdag 24 juli) bij loting toegewezen aan een der eerste prijswin naars. De premie van toto nummer 48. ten bedrage van bruto 1 47.779,12 is ten deel gevallen aan de houder van het foimi lier nummer U. 2107718. Hij ontvangen. De premie mie totaal bruto f 52.898.22. In dolle vreugde werpt de Westduitse doelman Sepp Maier zich hier op een groepje spelers na het beslissende Duitse doelpunt. De spelers van links naar rechts: BeckenbauerOverathdoel puntenmaker Gerd Müller (niet zichtbaar), Hoeness en Schwarzenbeck. —SM III III ■II—KSilTMBWlffllirr A*WI Ml ll'HHi MMMMBBBiB (Van onze speciale verslaggever) FRANKFORT Helmuth Schön, de trainer van het West duitse voetbalteam, was na af loop in alle staten van opwin ding. De man, die voor de hon derdste keer het Westduitse voetbalteam onder zijn hoede had, kon zijn geluk niet op „Deze wedstrijd was nog mooi er en spann nder dan onze voorgaande duels. Wij gaan steeds beter spelen. Eigenlij! hadden wij nog meer treffers moeten maken", aldus Schön die zijn team alle lof toezwaai de en legen iedereen, die maar wilde luisteren, zei, dat zij: ploeg de titel gaat winnen. Schön had ook nog mooie woorden voor de Polen. „Een uitstekende ploeg. Zij spelen modern voetbal en zijn in de counter erg gevaarlijk. Wij wa ren vandaag echter net iets be ter", aldus de breed lachende Schön. „Ik ben mijn jongens dankbaar. Zij hebben zichzelf overtroffen", waren de laatste woorden van Schön. Kazimierz Gorski, de coach vam Polen, was lichtelijk te leurgesteld. „Dooi* pech heb ben v/ij verloren. Bij het doel punt van Müller hoopten wij op de vlag van de grensrech ter. Die reageerde echter niet. Jammer, maar mets aan te doen. De veldomstandigheden vond ik meevallen. Wij hebben op slechtere terreinen ge speeld", zei Gorski, die nog liet weten, dat hij de Duitsers veel succes toewenste voor de finale. „De Duitsers imponeer den mij niet. Zij spelen te door zichtig. Onverslaanbaar is Duitsland niet", aldus Gorski. relidkampioenschap allemaal voor een voetballer kan bete kenen heeft de Italiaanse voetballer Riva ondervonden. Na dit WK is zijn marktwaar de, die een maand geleden nog stond op ruim acht miljoen gulden, aanzienlijk gedaald. Voor de strijd om de wereldti tel in West-Duitsland probeer den de Italiaanse clubs Juven- tus en AC Milan de Gaglia- ri-aanvaller te strikken, maar steeds liepen de onderhande lingen vast op het abnormaal hoge transferbedrag dat Cagli- ari voor „Gigi" Riva verlang de. Na de teleurstellende pres taties van Riva in het WK is de club van Sardinië nu zelf niet Riva op de matkt geko men. De transferprijs is met 50% gedaald tot 4 miljoen mark- Maar nu hebben AC Milan en Juveratus ook geen- belangstelling meer voo-r Riva. Mogelijk dat hij naar Laszio Ronia vertrekt De aanvoerder van het Belgi sche elftal, Paul van Himst, is in Frankfurt en probeert ver schillende van zijn vroegere tegenstanders te benaderen voor het spelen in h-et zoge naamde wereldelftal, dat tij dens het afscheid van Van Himst in Brussel in actie komt. De afscheidswedstrdjd van Van Himst staat komend ja-ar januari op het program ma. Óp dit moment heeft Van Himst al toezeggingen van Cruijff, Pele, keeper Zofft Beckenbauer en de Argentijn Avala gekregen. Ongeveer 1,7 miljoen van de in totaal 2.48 miljoen toe gangsbewijzen voor de strijd in dit WK zijn verkocht. Horst Schmidt, de man die belast is met de verkoopleiding van de kaarten, zegt: „Wij kunnen te vreden zijn met deze verkoop. Iet betekent dat 70 procent van alle kaarten aan de man zijn gebracht. En dat is een nieuw wereldrecord". Zowel in West-Duitsland als in Spanje bestaat grote be langstelling voor de Brazili aanse vleugelverd-ediger Fran cisco Marinho- Schalke '04 wil voor de blonde Braziliaan 400.000 gulden betalen. Daar naast krijgt Marinho aan handgeld nog een bedrag van 200.000 gulden. Maar Schalke zal de prijs wel aanzienlijk moeten verhogen, wil men er zeker van zijn dat Marinho (22 jaar oud en pasgeleden in Rin de Janeiro getrouwd met een 14-jarig meisje) kan wor den aangetrokken.De president van de Snaanse club Real Ma drid werd namelijk gistera vond m het Westfalenstadion bij Nederland-Brazilië gezien waar Marinho tot 1975 onder contract staat Mobuto, de staatspresident van Zaïre, heeft tijdens een officië le ontvangst van de nationale voetbalploeg van Zaïre bekend gemaakt dat geen enkele spe ler van zijn land toestemming krijgt om in het buitenland een profcontract af te sluiten. En dit is vooral een lelijke streep door de rekening van verschillende Franse clubs die in onderhandeling waren met enige spelers uit Afrika. Bezoek van zijn oom en tante, die in de Bundesrepublik wo nen, kreeg gisteren de Oost- duitse verdediger Kurbjuweit in het trainingskamp van de DDR in Ratingen, de chef d'e- quipe van de Oostduitsers had de familieleden van Kurbju weit persoonlijk uitgenodigd, ..omdat", aldus zei hij, ..het de enige kennissen van Kurbju weit in West-Duitsland zijn. En wij stellen ons ten doeldat ook de spelers van de DDR zoveel mogelijk de menselijke contacten met hun familie be houden". Norbert Nigbur, de reserve- doelman van het Westduitse elftal,zal beslist geen schaam tegevoel krijgen wanneer hij na afloop van dit WK de pre mie van de Westduitse voet balhond zal krijgen-Nigbur: „Ik heb weliswaar alleen maar op de "reservebank gezeten.- maar vanaf die plaats heb ik enorm, spanningen te verwer ken gehaid. En ik vind dat ook iets dergelijks betaald moet worden"- (Van onze sportredactie). HILVERSUM In het ka der van het wereldkampioen schap voetballen heeft regis seur Ralph Inbar voor de TROS een reportage gemaakt van een ontspanningsavond die in het Waldhotel in Hii trup in de bondsrepubliek voor de Nederlandse voetbal lers werd gegeven. In de reportage staat trainer Rinus Michels centraal. Mede werkenden aan de ontspan ningsavond waren o.a. Willie Alberti, Johnny Jordaan. Lex Goudsmit en imitator Dick Engelbrecht. De TROS hoopt het programma zaterdag 6 juli tussen 21.55 en 22.50 uur uit te zenden. (Van onze speciale cggever) FRANKFORT De uitslagen en de standen na de derde en laatste speeldag in de halve finale groepen zijn GROEP A Dortmund: Nederland - Brazilië 20 (00) Gelsenkirchen: Oost-Duitsland - Argentinië 11 (11) GROEP B Frankfurt: West-Duitsland - Polen 10 (00) Düsseldorp: Joegoslavië - Zweden 12 (11) Eindstand Nederland Brazilië l Oost-Duitsland Argentinië Eindstand: 3 3 0 0 6 8—0 1. West-Duitsland 3 2 0 1 4 3—3 2. Polen 3 0 1 2 1 14 3. Zweden 3 0 1 2 1 27 4. Joegoslavië 7—2 3—2 4—G 2—6 Nederland geplaatst voor de finale, Brazilië ge- West-Duitsland geplaatst voor de finale, Polen plaatst voor de strijd om de derde en vierde speelt om de derde en vierde plaats. plaats. Na Schotland-Brazilië had ik zeke: verwacht, dat zo'n anti reclame voor de voetba'spoi tijdens dit toernooi niet mee zou kunnen gebeuren. Zekc niet bi, een wedstrijd was Duits'and's scheidsrechte nummer één de leiding zo. hebben, deze Nederland-Brazi lië echter was nog erger dar Schotland-Brazilië, die werd op somm.ge momenten meer ge sp'&ld op de man dan on rb bal Veel te laat wend de eerste gele kaart getoond en twee rode kaarten vóór rust hadden beslist nie+ misstaan. Jammer doodjammer voor een wed strijd die eigenlijk aan al voorwaarden leek te voldoe: om een grandioos sportir spektakel te worden. Voor Np deiland is het natuurlijk, on danks het onsportieve gedoe der Brazilianen, een geweldige triomf geworden- Ook deze tegenstander werd op de kritieke momenten ge confronteerd met de geweldig: kracht van dit Oranje- Langza merhand is iedereen er we' var. overtuigd dat wat jaren lang een onmogelijkheid leek. namelijk dat Oranje als ploeg net zo goed zou spelen als CEORGi KMOBU V;-..- I hui em>ord in beste tijd. nu eindelijk real' teit i>s geworden. Er. wie oodt getwijfeld heef! aan de waarde van de tandem Cruyff-Neeskens. die zal zeer zeker na vanavond deze twij fels we1 voorgoed kwijt zijn Maar naast deze twee groothe- len. heeft iedere speler op zijn plaats een geweldige orestatie geleverd. Men kar zonder meer zeggen dat het een overwinning van een team is waarin elke spe er zijn taak volledi; vervulde. De geweldi ge ervaring die de meeste Ne derlanders in Europa cup-wed strijden hebben opgedaan, kwam tegen deze losgeslagen Brazilianen uitstekend van pas Dat voorkwam dat d^ wedstrijd in een con"-.1" veldslag ontaardde. Maar ge lukkig was er ook veel tc .veten. De gewe'dige felheid an Oranje bij balverlir*, aardoor eigenlijk geen enke- e Braziliaan een bal behoor- jk kon aannemen, e prachtige directe passes, in azenasne' tempo uitgevoerd, ügewisseld met het. vrijwel j >dl eggen van het. spel door "ao Hanegem, kortom, een >eeld van wat men zou kun- ïen noemen, het totale voet bal. gebracht door een groep voetballers, zoals Nederland nog nfcjO'it bezeten heeft. Als men dit als toeschouwer nee a-akt» dan i* het alleen naar jammer dal een wed- urijd maar 90 minuten duurt. Zondag kan de verdiende kroon op hst werk komen. De ze ploef speelt zonder meer het b"ste voetba' van dit toer nooi Het kar bijna niet an- 'ers of tegen een ook goed draaiend West-Duitsland vordt het een droomfinale- i

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 13