lilM 74 Nederland haalt finale Brazilië Michels: „Een slecht verliezer pittige geschiedenis" „Levensgevaa rlijk" WE IN Mül Wim V echtlust karakter conditie HAAN MEEST AAN DE BAL Hulshoff op de tribune Zagalo NAPIJN „Dit was de finale VAN MINUUT TOT MINUUT Moeras sport 55 12 Dor,a^.--s (Vail onze speciale verslaggever) DORTMUND Vechtlust, karakter en een sterke condi tie standen aan de basis van het grote succes dat gisteren door de ijzersterke Nederlan ders in Dortmund op Brazilië werd behaald. Jan Jongbloed: reageerde voortreffelijk bij de Brazili aanse aanvailsa-cties- Vooral in de lucht en met de bal aan de voet was de Amsterdamse doelman sterk Wim Suurbier: naast voortref felijk verdedigend werk bood hij zich ook vaak aanvallend goed aan- Arie Haan: had een vrij zwak eerste kwartder, maar vond toen het ritme om het af en toe toch nog wel bliksemsnelle Braziliaanse korte spel te ont regelen. Wim Rijsbergen: in Rivelino had hij een moeilijk af te stoppen man. Zeker in de eer ste fase. Daarna kreeg Riveli no. die steeds verder terugge trokken ging spelen, geen overwicht meer. Ruud Krol: speelde met zoveel overtuiging dat hij het zelfs aandurfde om zich herhaalde lijk weinig aan te trekken vam zijn supersnelle opponent Jair- zinho. Wim Jansen: de minst opval lende, maar toch wel weer ge- weldig nuttige voetballer, was altijd op die plaatsen te vin den waar assistentie noodzake lijk was. Wim van Hanegem: maakte de Brazilianen of en toe dol met zijn geweldige trucs. Een erg sterk punt was op deze avond dat hij zich totaal niets aan trok van de provocaties bii de Brazilianen. Johan Neeskens: de meest ide ale aanvallende middenvelder die men zich maar denken kan- Incasseerde de meest gro ve trappen en slagen, was een belangrijke schakel in de op bouw en scoorde een schitte rende goal- Rob Rensenbrink: was de minst opvallende schakel in de Oranje-formatie, maar was door zijn beweeglijkheid altijd voor de tegenstander moeilijk te volgen. Johan Gruyff: niet alleen spel- technisch een grootmeester, maar hij bracht de spelers ook steeds tot rust op die momen ten dat de Brazilianen weer eens grof hadden uitgehaald. Een schitterende aanvoerder. Johnny Rep: kende enkele dieptepunten op deze avond, maar beet zich door alle pro blemen heen. De bikkelharde Francesco Marinho kreeg van Rep geen kan-s om aanvallend veel werk te verrichten. De gele kaart die Rep kreeg (de tweede voor hem in dit toer nooi) was terecht. Invallers Israël en Theo de Jong: wisten zich direct goed aan te passen aan het woelige strijdtoeeld. DOOR Harry Vermeulen Jack Arentsen Theo Vaessen v- ..-'V '- V. (VERVOLG VAN PAGINA 1) DORTMUND Brazilië toonde zich een zeer slecht ver liezer gisteravond in Dortmund. De door Nederland ont troonde wereldkampioen ging over tot de grofste middelen om de Michels-elf af te stoppen. Dat culimineerde in het uit het veld zenden van de Braziliaanse laatste man Luis Pereira die tien minuten voor het einde Oranje stond toen dus al riant met 20 voor een ware moordaanslag op Johan Neeskens uitvoerde. Pereira torpedeerde Nees- kens genadeloos. De aanwinst van Barcelona, die voor rust dank zij de steun van het puhliek al een karate-slag overleefde, moest toen het veld ruimen. Hij werd vervangen door Ri- nus Israel, terwijl Pereira uit gejouwd door de meer dan twintigduizend man sterke Oranje-aanhang door arbiter Tschencher naar de kleedka mer werd gestuurd. Buiten het veld haalde hij nog de woede van de Nederlandse reserves op zijn hals door een uiterst obsceen gebaar tegen supervi sor Rinus Michels te maken. De afgang van Pereira ty peerde het spel van de Brazi lianen op de gisteren zo ge denkwaardige avond voor het Nederlandse voetbal. Geen en kel middel lieten de heren on gebruikt om Nederland uit het geliefde spel van totaal-voetbal te halen. De meest grove over tredingen werden inderdaad door de Duitse arbiter bestraft, maar Tschencher kon ook niet voor alles fluiten. Niet voor de geniepige tikken tegen de hie len, niet voor het natrappen na Nederlandse overtredingen, om dat de Brazilianen al die met voetbal niets te maken hebben de zaken zeer geraffineerd brachten. (Van onze speciale verslaggever) Aantal mal endat Nederlan ders aan de bal waren. Voor rust: Jongbloed 13, Suurbier 25, Haan 32, Rijsbergen 20, Krol 19, Van Hanegem: 29; Neeskens: 17; Jansen; 19; Rensenbrink: 17, Cruyy 24, Rep 15. Na rust: Jongbloed 24, Suur bier; 22; Haan: 25; Rijsber gen:^; Krol:15; Van Hane- gem:23; Neeskens: 18; Jansen: 18; Rensenbrink: 6; Cruyff: 27; Rep; 15; Invaller De Jong: 16; Invaller Israel: 4. (Van onze speciale verslaggever) DORTMUND Barry Huls hoff, de Ajacied die door zijn knieblessure het WK heeft moeten missen, was gisteren ook een van de toeschouwers. Het was de eerste maal dat hij een wedstrijd van Oranje „li ve" zag. Het kostte hem ech ter veel moeite een kaartje te bemachtigen. Na ruim een uur praten en soebatten kreeg hij een official zover dat bij en zijn vrouw Hilda een plaats op de tribune kregen toegewezen. Barry Hulshoff had ook nooit verwacht dat Nederland tot de laat9te vier zou doordringen. „Ik heb van tevoren altijd ge zegd; het kan vriezen of dooi en". was zijn laconieke com- - entaar. Het moet gezegd alleen al door de zich niet te laten pro voceren verdiende Nederland gisteravond die plaats in de fi nale tegen West-Duitsland. On der aanvoering van Johan Cruyff, die zijn manschappen constant tot beheersing maan de bleef het Oranjeteam kalm. Zeker ook omdat het vaak alle zeilen moest bijzetten om dit Brazilië tegen te houden, want de gisteren gewipte wereldkam pioen speelde zijn beste wed strijd van het toernooi. Buiten die kwalijke overtredingen dan. Vandaar dat Nederland het be slist niet gemakkelijk had. In feite de zwaarste wedstrijd van het toernooi speelde. Nadat Ne derland zich in de eerste tien minuten twee kansen had ge schapen (Cruyff en Van Hane gem misten) werd duidelijk dat dit Brazilië niet te onderschat ten viel. Wim van Hanegem bleef daardoor opmerkelijk veel hangen, waardoor de aanval toch iets ontkracht werd. Maar aan de andere kant deed „de Kromme" in de defensie zoveel goed werk dat de Brazilianen die zich een licht overwicht verwierven toch niet echt ge vaarlijk konden worden. Al moest Valdomiro aan zijn shirt worden teruggehaald toen een doorbraak dreigde, maar dat ontging Tschencher. Nederland liet zich in die pe riode eigenlijk vrijwillig in de verdediging drukken. Brazilië slaagde er in om het tempo uit de Oranje-acties te halen en daarmee verdween Oranjes sterkste wapen. Brazilië wist echter niet tot een gloedvolle aanval te komen die de defen sie van Nederland ontregelde. Speciaal omdat Van Hanegem Revelino volkomen aan banden legde. Al was Jairzinho dicht bij een treffer, maar zijn schui ver ging rakelings naast. Ne derland verkeerde op dat mo ment even in een lichte graad van paniek omdat Neeskens to taal groggy bij het Braziliaanse strafschopgebied achter bleef. Intussen hadden de Brazilianen hun truccendoos wel verder open getrokken, hetgeen Ze Maria, Pereira en Marinho I een gele kaart opleverde. Na rust haalde Oranje Brazi lië neer. Niet met vies voetbal, maar met pure klasse. Wat te zeggen van het doelpunt van Johan Neeskens. Een doelpunt dat meesterliik werd voorbereid door Johan Cruyff die het leer zoveel „krom" meegaf dat de hele defensie van Brazilië voor schut stond. En die Neeskens de gelegenheid gaf doelman Leao onhoudbaar te kloppen. De Braziliaanse coach Zagalo greep onmiddellijk in. Hij zette zijn renpaard Marandinha in voor de falende Paulo Cesar I, maar ook dat bracht geen ver andering, Zeker niet toen Krol, gelanceerd door Rensebrink zijn aanvoerder Cruyff in staat stelde Leao nogmaals te ver slaan. Nederland zat in de finale. Rensenbrink, die een spier ver rekte bij de aanzet voor een sprint, werd weliswaar vervan gen door Theo de Jong, Rep liep daarnaast nog eens tegen zijn tweede gele kaart in dit toernooi aan, maar dat maakte allemaal niets meer uit. 0 Johan Cruyff, de grote di rigent van het Nederlands elf t-al brengt de Brazilianen de finitief op de knieën. Uit een voorzet van de mee opgeko men Ruud Krol, schiet hij de illusies van de wereldkam pioen aan diggelen. Doelman heao, is tegen zijn inzet kans loos. Het legioen kan opnieuw juichen en zich voor de finale gaan opmaken. (Van onze speciale verslaggever) DORTMUND Volgens Krol heeft Nederland de wereldbe ker reeds gewonnen, al moet daarvoor zondag nog worden gespeeld. Stelde de sterverde diger gisteren na de overwin ning op Brazilië; „Door het spel dat wij in de voorronden en nu hebben vertoond zijn wij de morele winnaars van het wereldtoernooi geworden. Wij kunnen niet meer afgaan. Ne derland heeft de gehele we reld getoond hoe er moet wor den gespeeld. Zelfs drievoudig kampioen Brazilië heeft van ons een lesje gekregen. Voor het wereldtoernooi had ik ge gokt op een finale West-Duits land Brazilië. Daarmee had ik toen al aangegeven dat West-Duitsland een sterk» te genstander was. Het is niet eenvoudig om zondag hiervan te winnen". De blijdschap na de overwin ning was groot, want naast het feit dat de finale was bereikt, telde voor de spelers ook nog mee dat 't grote Brazilië door Nederland de weg naar de li- nale was versperd. Het respect voor de tegenstander voor het begin van de wedstrijd was groot. Immers, namen als Ri velino en Jairzinho spreken nog immer. Maar dat respect veranderde gauw in diepe min achting voor de speelwijze van de Brazilianen. In niets herinnerde het nog aan de glorieploeg van enkele jaren terug die op basis van tactiek en techniek de wereld titel in Mexico veroverde „Een zootje tuig was het", zei de als altijd weer bijzonder impulsieve Johnnie Rep „Vooral als we in het straf schopgebied kwamen, was het levensgevaarlijk. Dan werden er ellebogen gebruikt, dan werd er gestompt, geslagen en gespuugd. Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt. En Piet Keizer vulde aan: „Wat ik hier vanavond van de Brazili anen heb gezien, krijg je nor maal gesproken in een heel jaar eredivisievoetbal niet te zien". Wim Rijsbergen was niet geïmponeerd door het harde intimidatiespel van de Brazili anen. „We hebben ons aardig kunnen uitleven", zei de har de, jeugdige Feyenoord verde diger. „Michels had ons van tevoren gewaarschuwd dat de Brazilianen gauw gek gaan doen als het niet lukt. We zijn daar doelbewust niet inge trapt". „Integendeel", grinnikte Ruud Krol. „Wij hebben ze met hun eigen wapens verslagen. Ze probeerden ons te provoceren, maar mooi dat zij de strijd met tien man hebben beëindigd en niet wij. Wij zijn erg rustig gebleven. Dat was onze grote kracht". WK. VOETBAL DOOR:HARRY VERMEULEN (Van onze speciale verslaggever) DORTMUND Rinus Mi- dhels glorieerde. Met applaus begroetten de journalisten hem toen hij de persruimte betrad. Hij was volledig ont spannen en gaf opnieuw in drie talen commentaar op de wedstrijd. „Het was", zo be gon hij, „een pittige geschie denis, die bijna geheel uit de hand is gelopen. We wisten van tevoren, dat de Brazilia nen, zo ze niet kragen wat ze wilden, naar andere middelen zouden gaan grijpen. Nou, dat hebben ze dan ook gedaan. Toen moesten wij ook aan de balk. Anders waren we er on derdoor gegaan- Ik vind dan ook dat die nummer 2 (Perei ra) terecht uit het veld is gestuurd. De Brazilianen wa ren al gewaarschuwd door drie gele kaarten in die eerste helft- Dat Tschencher dus zou optreden zat er dik in." Michels was dik tevreden over het spel van zijn ploeg, roem de de beide doelpunten en noemde ze „schitterend". En dan gloriërend: „Wij hebben niet alleen de wereldkampioen onttroond, maar ook zijn mas ker afgerukt. Ik meen toch te mogen zeggen dat de Brazilia nen hun gezicht vanavond hebben verloren". Volgens de supervisor vond Oranje pas de rust na het eerste doelpunt van Johan Neeskens. Hij heeft een spier scheuring opgelopen en op de vraag of hij zondag kan spe len, kon Michels nog geen ant woord geven. ,.Wij hebben nog drie dagen de tijd om dat te bekijken". Rinus Michels vond het duel een pittige geschiedenis". Hij was ondanks het feit dat de Brazilianen soms grepen naar de meest harde middelen, de 0 Brazilië hield zich in het duel met Oranje niet alleen met voetballen bezig. Geregeld werden de Nederlandse spelers te gen de grasmat gewerkt. Neeskens werd door Marinho neer geslagen toen er geen bal in de buurt was. En Wim Rijsbergen over de moeilijke aanvangsperiode waarin hij enige foutieve pas ses gaf, lachend: „Ik heb de Brazilianen zan-d in de ogen willen strooien. Wanneer je vanaf het begin alles goed doet, gaan ze op je letten. Nu dachten ze dat ik er niets van kon", zei hij. Arie Haan verklaarde dat de Nederlandse spelers toch een beetje bang voor Brazilië wa ren geweest. „Daardoor speel den we ip het begin te voor zichtig en werden door ons ook enkele fouten gemaakt. Toen we eenmaal aan hun speelwijze (ze wisselden ont zettend veel) waren gewend, leverde het niet veel moeilijk heden meer od. Ik heb echter nog nooit zulke beesten op het veld meegemaakt. Ik heb te gen Indepediente gespeeld met Ajax, ik daoht dat we toen alles hadden gehad, maar dit was nog erger". Weinig lof was er ook voor de Duitse scheidsrechter Tschen- scher. Jan Jongbloed: „Hij had aan het begin strenger moeten optreden. Ik kreeg van een Braziliaan zomaar een stomp tegen mijn kaak, daar werd niets tegen gedaan. Wat ik vandaag allemaal heb gezien was verschrikkelijk". Wim Suurbie- zei dat het gesprek in de kleedkamer tijdens de .ust er veel toe heeft bijge dragen om de rust in de ploeg terug te brengen. „We waren zo nerveus omdat het de eer ste helft gelijk op ging. Toen we het eerste doelpunt hadden gemaakt, waren ze compleet .•an de kaart". Barry Hulshoff stond zijn ploegmakker stralend op te wachten. Samen met zijn te amgenoten was de Ajax-speler als eigenlijke voorstopper van het Nederlandse elftal naar Dortmund gereisd. Dit was fantastisch, verklaarde hij, Nederland heeft erg knap ge speeld. Dit is voetbal van we reldniveau". (Van onze speciale verslaggever) Toen de Brazilianen afdropen na het eindsignaal liep een Braziliaanse fotograaf huilend van het veld- In de catacom ben van het stadion zocht hij troost bij de collega's udt. zijn land, die eveneens zwaar on der de indruk waren van de nederlaag. Ook voor hen is een imperium ingestort. „Hoe zullen ze thuis reageren' Deze nederlaag is een nationa le schande voor Brazilië". Een groot gedeelte van de onge veer 10.000 supporters die met het Braziliaanse elftail ziin meegereisd, zullen over twee of drie jaar nog steeds de napijn van deze reis ondervin den. Want' zo stelde een Bra ziliaans journalist: „De mees ten hebben geld geleend op hypotheek-basis. Binnen twee a drie jaar moeten ze de kos ten van deze reis hebben afbe taald". DORTMUND Mario Zagalo, de Braziliaanse coach, was eerlijk. „Wij heb ben verloren van het beste team dat aan deze WK deel neemt. Dit was eigenlijk de finale. Dat wij verloren heb ben is terecht. En ik vind het niet erg dat we van zo'n prachtig elftal een nederlaag moesten incasseren. Holland heeft het beste elftal van de wereld op dit moment". Lovende woorden van Zagalo dus, d'ie het echter betreurde dat hij voor de eerste maal in zijn carrière als trainer van de national ploeg geconfronteerd werd met een speler die udt het veld werd gestuurd. Zei hij triest: „Het is voor de eerste maal onder mijn leiding dat er een Braziliaanse speler de rode kaart heeft gekregen". Zagalo was vervolgens niet te vreden over arbiter Tschen- scher.Gromde Zagalo: „De man voelde de sfeer van de wedstrijd niet aan. Hij verloor zijn hoofd en in zo'n belan grijke wedstrijd is dat natuur lijk niet goed te praten. HSj floot veel te vaak en het was jammer dat het spel zo vaak onderbroken werd door hem. En hij heeft ons in de eerste helft een strafschop onthou den. Maar zijn leiding doet niets af aan de zege van de Hollanders. Ik wil dan ook mijn spelers bedanken dat zij tot op de dag van vandaag goed hebben gespeeld". Een van de redenen dat de Brazilianen hun hoofd verlo ren. lag opgeborgen in de vierde minuut van de tweede helft, meendp Zagalo. Toen Neeskens scoorde, kregen mijn spelers een koude douche Pas een doelpunt hadden we te gen Nu hebben we er twee in een vedotrijd achter onze oren gekregen". mening toegedaan d'at zij ee: sterk team hebben. „Ze be. heersen het voetbal tot in di toppen van hun tenen- De eei ste tien minuten van de wei. strijd was het betere spel vo« Oranje. Toen kregen de Brat lianen vat op ons voetbal a gaven onze spelers nog mat weinig ruimte- Ze tr-okl» zich wel terug op eigen helt hetgeen moeite kostte met hè uitspelen van de bal. Dat betel kende dat de Brazilianen ne- veus werden'. „Maar we kw-amen ook nié aan onze trekken. Toen dal doelpunt zo vroeg viel in J tweede helft kregen we ee tndruk van hetgeen er nog gebeuren. Het was wel ed kwestie van geven en nemen' maar wij hebben meer geut- casseerd dan gegeven. Natuu-J lijk bekijk ik diit dooi- <j, Oranje-bril, ma-ar de Brazilu nen vervielen van kwaad erger. Na het tweede doeli werd het spel heftiger en 6-, mener en toen dreigde de zaai uit de hand te lopen". Z-ondag dus in de finalle. Mi chels wild-e op die wedstr: met ais tegenstander de Weg' duitsers, niet vooruitlopen- Hij heeft nog drie dagen om ti denken, een tactiek te bepaler! om straiks wellicht zegeve-i re«i het Olympisch Stadh- van Munchen te verlaten. (Van onze speciale verslaggever) 4, Eerste hoekschop van Nederland door Joha| Cruyff. 7. Jansen geeft voor. De Braziliaanse verde-l digin-g mist, Johan C I schiet via handen Leao naasl Willem van Hanegem schiel corner van Rep over, VakiT miro breekt door. Jan Jor.J bloed stompt over de bal. D-jJ Braziliaan mist echterlT Schot van Valdomiro worip door zjoragbloed met moe.:i[ gestopt- 19. Van Hanegerl haalt Paulo Cesar op forslj wijze onderuit. Wordt docil Tschenscher berispt. 26. Jairl zinho breekt door en scl e| naast. Scheidsrechter Tschen scher heeft echter al vot| buitenspel gefloten. 30. Suuil bier breekt door, schiet tegel Leao op en wordt door Pel reira nagetrapt. Pereaf krijgt gele kaart en Ze Mar;| krijgt een waarschuwing. Rob Rensenbrink schiet handen van Leao. De str:;:| wordt steeds harder. 34. E-:T ste vrije trap Rivelino levenl niets op. 37. Ze Maria kr.;:l de gele kaart. 39. Joha:| Neeskens wordt door Marinb:| omver geschopt terwijl de I niet in de buurt is. Neesker.'l blijft enkele minuten liggel en wordt door medische stil alsnog opgeknapt. 42. Mar::] ho krijgt gele kaart, omdal hij Jansen blokkeert- TWEE-| DE HELFT. 6. RiveliK schiet vrije trap in Neder-I lands muurtje. 6. Cruyff L voor. Zijn voorzet wor-l door Johan Neeskens 'T wonderbaarlijke manier ack-S ter Leao gewerkt. 11. ScMI Neeskens wordt door Leaca handig vastgehouden. l'I Rijsbergen wordt door Jaij zinho in zijn nek geslagen] 19. Paulo Cesar wordt vet-l vangen door Mirandinha. 21] Jan Jongbloed stompt ge-J vaarlijke voorzet goed we(l 21. Voorzet Ruud Krol wcrfl door Cruyff vallend inge-i schoten. 2-0. 25. Rensenbiïnll wordt vervangen door TheeI de Jong. 27- Gele kaart voor Johnny Rep. 30. Suurbial maakt overtreding en wort"] door Marinho in het gezicWl geschopt. Tschenscher ondefl neemt niets. 32 Brazilians J maken steeds meer overtre-f dingen, waartegen scheidsrechter onvoldoend' I optreedt. 39. Rivelino schiej een vrije trap net naast. 41-1 Pereira wordt na overtreding I tegen Neeskens van het veltl gestuurd. Rinus Israel word'l voor de gemangelde Neer -j kens ingezet. 43. MarinWl lor.-- -ors op Jongbloed doot.f 45 "schencher fluit voo' einde. (Van onze zpe verslaggeve frankfort - gens, die een uur zonder onderbrekir zwarte wolkenpari beneden kwamen woensdagmiddag he van het Waldstadior fort vrijwel onbesp- maakt. Drie kwartie begin van de weds West-Duitsland regen plotseling neer Tien minuten kwam Erich Line een zorgelijk gelaat veld inspecteren. In verden twee ingeni minieme met de ha de wate-rwalse-n eer strijd met d-e natuu ene plas die zij FRANKFORT - 60.000 supporters bare Polen. Op et van Frankfort zeg 10. De overwinn nooit onder deze mayr stond voor een dergelijk veld duidelijk dat het s FIFA had opgeste tenrijkse scheidsri „spelen". Het is jammer da strijd zo door omst is beheerst. Wel West-Duitsland ooi droog veld de st- weest. Maar de tw toch. En dat is voor: een toernooi om de al zover is gevorderd Polen moest winï finale te bereiken, de ploeg van coach Gorski in een dubl stige positie. Er m< co's worden geno bracht ditmaal exti met zich. Een pass de in een plas w Polen ten aanval tl de tegenstander o] mogelijkheid met i rieke meerderheid i ken. De Westduitsers d hebben voor de rui vaar vermeden. Ze den uit voor zover maar poogden toch snel de beslissende plaatsen. In die fas slechts goed voetba pie, gewoon voetba reeds een onmogelijl De enige goede s( van de Polen kwan minuut. Topschutter langs Wolfgang Ov' bleef amper overeii ziin schot wilde loss: Sneller dan hun ders begrepen de dat zij de moerassig aan de zijde van de moesten mijden. Da ben zij na de herv voordeel gehad waren op de linker middels vrijwel Steeds weer kwam I (Van onze spe verslaggeve GELSENKIRCHE! Duitsland heeft zie gelijk spel tegen Ai de laatste wedstrije groep definitief op plaats genesteld do beter doelgemidde! Argentijnen. In f van Gelsenkirchen Oostduitsers in de minuut door Strei ding, maar acht mi maakten de Argent door de sterke House Er waren in Ge ruim 20.000 toesch dit duel dat niet belang was voor d van plaatsen die °P het spelen van finalewedstrijden. München. De Eng: J-ohn Taylor moest twee keer een gele delen voor te hal beide kampen vi:

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 12