De Leeuw van Juda is zijn tanden kwijt Wat aan de ontruiming van Dennendal vooraf ging Invaliditeit en motorrijtuigenbelasting Bewo-Ncmah neemt machinefabriek Van Wees over Amsterdamse effectenbeurs 'ai financiën economie Komisch Spanningen Ruimte Geen oplossing Roemeense minister bezoekt Nederland Kip roept defecte kampeer wagens terug anp-beurs overzicht Donderdag 4 juli 1974 DE jacht op de „feo- dalen" van Ethiopië lijkt nog niet afge rond. De strijdkrachten gaan voort met het verrichten van talrijke arrestaties al wordt het steeds moeilijker er ach ter te komen wie is gearres teerd en wie het volgende slachtoffer zal zijn. Voor de genen die het gebeuren van nabij meemaken is in ieder geval een ding duidelijk: de oude aristocratische structu ren van het keizerrijk zijn dit keer werkelijk door het leger aangetast. De kroon zelf is voorlopig nog buiten schot gebleven maar de kei zerlijke instellingen schijnen definitief aan het wankelen gebracht. De positie van Hai- le Selassie is voorlopig ge waarborgd door de steun die hij van de jonge ongeduldige kapiteins geniet maar de ba sis waar ze op stoelt lijkt van graniet tot papier te zijn verworden. Elke morgen, prompt om negen uur, schalt het geluid van een enkele hoorn uit het paleis, de keizerlijke wacht neemt de houding aan en Haile Selassie komt in zijn rode Mercedes doorde smeed ijzeren poorten gereden. Mannen en vrouwen in witte kledij buigen naar de kleine figuur in het militaire uni form. de pelerine en met de geounte helmhoed on terwül hij naar het naleis op de heuveltop rlidt om zijn werkdag te beginnen. T'iter- liik onberoerd door de ion"- ste cirsis die zün land in de green heeft hield de keizer zich de afgelopen week fleg matiek bezie met zün routi ne-werkzaamheden. Maar de nraeht en w*aal die deze kOftO iaar 011de dvnast'e omringen konden niet het feit verhul len dat de T.eenw van .Ttida, de gnddelilke verkozene en de koning der koningen een papieren heerser was gewor den Ilaile Selassie, afstam meling van de bijbelse Salo mo en Sjeba en een van 's werelds laatste absolute heer- sera, heeft zich in vier maan den tijd kunnen voegen bij het legioen van Europese royalty dat politiek werke loos is. De neergang van de keizer begon op een wijze die bijna aan een komische opera doet denken. Verbitterd over de noodrantsoenen en de beta lingen hielden de troepen van de vierde brigade, de vierde infanterie-divisie, de toenmalige chef-staf generaal Asefa Ayena in januari vier dagen vast. Dit incident leid de tot de omvangriike op stand van soldaten van de tweede divisie in Asmara, in februari. Sindsdien is Ethio pië van crisis naar crisis ge slingerd. In dit proces zakte de invloed van de keizer zienderogen. Waarachiinlük eens de mresiggr'aeede maar de nog steeds lovale troenen beseften dat de boventoon voerden bii de li- kwidatie van de macht van een .nonarch die zijn bewind begon in net tijdperk van de tsaar van n-usiand en de Duitse keizeiVoorzichtig politicus als hij is gokte de keizer in de eerste maanden van de krachtmeting op het winnen van tijd. Hij stemde er mee in een institutionele conferentie op te richten die de wetten van het land bin nen zes maanden zou moeten herschrijven en die veel van zijn erfelijke bevoegdheden zou moeten overdragen aan het volk ongetwijfeld in de hoop dat hij in de maan den die zouden komen terug kon slaan. De jongste crisis, waarbij de strijdkrachten vorige week metterdaad de controle over liet land aan zich trok ken, legde de ontkrachte po sitie van de monarch bloot. De vastberaden militairen riepen op tot de arrestatie van de kroonraad de be langrijkste ministers en hand van de keizer, kroon raadvoorzitter Kas Asrate pakten prompt de rechter- Kasse, op eens de tweede machtigste man in Ethiopië. Daarna arresteerden zii Like Sultanat, deken van de ka thedraal van de heilige drie vuldigheid en een van zijn naaste medewerkers. Maan dag, terwijl de keizer in zijn paleis op een tiental meters afstand zat te werken, voer den geintormeerde troepen senaatsvoorzitter Zewdu Hi- wot weg uit he^ crèmekleuri ge parlementsgebouw. Ze lie ten weten ook op zoek te zijn naar de kleinzoon van de Keizer, admiraal Eskinder Desta. De eens almachtige mo narch keerde terug naar de woonverblijven van zijn pa leis om de lunch te gebrui ken. Hij was niet in staat de loop der gebeurtenissen te veranderen. Een westerse di plomaat zei: „Hij schijnt nu even tandeloos te zijn als de leeuwen die het paleis bewa ken" een verwijzing naar de bejaarde leeuwen die de keizer nog steeds als huis dieren houdt. Paradoxaal genoeg, hoewel de keizer alle politieke kracht schijn te hebben ver loren, heeft zijn positie op de troon nooit veiliger geleken als is het dan als een stroman. Hij wordt nog steeds door het volk aanbe den en zelfs door het leger dat herhaaldelijk zijn trouw heeft betuigd en betoond. Er is nog geen stap ondernomen om him af te zetten of zich te mengen in zijn dagelijkse routine-werkzaamheden. Zou het leger toch proheren hem te wippen wat onwaar schijnlijk is dan ontstaat er een situatie die tot een burgeroorlog kan leiden en die de nu onbetwiste heer schappij van het leger over dit oude land zou kunnen aantasten. Maar zoals een di- n'omaat zei: Zo'ang de ou de man buiten de vuurlinie blijft zal het lege zich niet met hem bemoeien". De motorrijtuigenbelasting (in de wandeling „wegenbelas ting" geheten) bepaalt dat vrijstelling wordt verleend voor motorrijtuigen gehouden door invaliden uitsluitend ten gevolge van hun invaliditeit en gebezigd voor hun versoon- lijk vervoer" In het betref fende uitvoeringsbesluit wordt hier nog aan toegevoegd dat - tuil de vrijstelling Pan toepas sing zijn - de aanschaffinkskos- ten van het motorrijtuig niet meer mogen bedragen dan 12.000,- en dat de houder vóórdat hij op de openbare weg verschijnt in het bezit moet zijn van een vergunning afgegeven door de inspecteur. In het geval dat we deze week onder uw aandacht brengen werd die vergunning door de inspecteur geweigerd. Wat was het geval? De man was inderdaad voor de WAO vnva- lide verklaard en wel voor een percentage van 80-100. Maar de geraadpleegde doktoren waren van oordeel dat de man best in staat was een eindje te lopen, dat nij ook wel kon fietsen indien het niet te koud en te winderig was en tenslot te dat hij zeer wel gebruik kon maken van de openbare vervoermiddelen. En op deze gronden weigerde de inspec teur hem een vergunning om gratis met zijn auto te rijden op 's heren wegen. Het Gerechtshof Arnhem (dat over deze zaken gaat) was het met deze weigering eens. Al woont de man 7 kilometer van de bus en trein, dit maakt niets uit omdat hij deze af stand makkelijk kan over bruggen met zijn fietsEn als het hard waait of erg koud is, dan moet hij maar thuis blij ven. Nu hij toch niets te doen heeft, kan hij best wachten tot het weer beter is. Aldus het Hof. Maar de Hoge Raad 1) dacht er milder over en casseerde de uitspraak van het Hof. De overwegingen luiden: dat je van een invalide niet kunt verwachten dat hij meer dan 2 kilometer loopt om een bus of treinhalte te bereiken; dat je ook niet van hem kunt eisen dat hij bij koude en wind 7 kilometer fietst; dat het niet aangaat ce zeggen dat hij dan maar thuis moet blijven en op goed weer moet wachten, nu het toch een bekend feit is dat het in Nederland geenszins zeldzaam is dat het weer slecht is! En zo kreeg de invalide zijn zin en m.i. terecht. D'OUWE 1( Hoge Raad 3 april 1974 VSTN 25-5-74. CV an onze redactie binnenland) UTRECHT Aan de ontruiming van de zwakzinnigeninrich ting Dennendal in Den Dolder is een zeer lange geschiedenis, die jaren teruggaat, voorafgegaan. Binnen een van de afdelin gen van d>e eeuwenoude Wil lem Arntszstiichting ontstond rond de psycholoog drs Carel Muller een groep verzorgers van zwakzinnigen in de afde ling Dennendal, die aif wilden v-an de traditionele behande ling en verzorging van deze mensen. Zij wensten een richting op te gaan, die als kenmerk had de zwakzinnige een volwaardige plaats als mens te geven binnen een leefgemeenschap „zonder wdtte jassen". Hun aanpak en de wat afwijkende levenswijze van de mensen ronid Muller botste met de gangbare opvat tingen van velen, artsen, ver pleegkundigen en bestuurders, binnen de WA-istichting. Met als aanleiding krantenpublica ties over bandeloosheid" bin nen Dennendal brak het eerste conflict in het voorjaar 1971 uit. Het bestuur van de WA- stichting trad af. De aanpak van Carel Muller en zijn me dewerkers werd ruimte gela ten om te functioneren en er kwam een interim bestuur, dat moest zoeken naar een nieuwe bestuurlijke structuur voor de Willem Arntsz Stichting. Begin dit jaar bleek, on danks dikke rapporten en veel studie en onderzoek- dat het vorige conflict niet echt was opgelost- Ook binnen Dennen dal ontstonden ernstige interne menings verschillen, die niet tot zakelijke verschillen van inzicht over de meest juiste aanpak beperkt blijven. Emo- tionaliteiten, onderlinge me ningsverschillen en een Stich tingsbestuur dat zich bij die conflicten op zijn formele ge zag beriep en daarnaar han delde, riepen nieuwe spannin gen op. Inmiddels diende zich de „Werkgroep Nieuw Dennendal Bestuur" aan, die poogde de aanpak van Muller c.s. ruimte' te geven. Het bestuur van de Stichting ontsloeg MuEer en zeven stafled-en van Dennen dal- Deze groep bleef, ondanks dat ontslag, voor zover dat i.rogelijk was, hun werk doen. Zo overlegden zij voortdurend met groepsleiders in de pavil joens van Dennendial, die ach ter hun Ejn stonden. Dit leid de tot gespannen situaties met zes andere stafleden van Den nendal, die met Mull'ler c.s. hadden gebroken. In februari besloot het WAS-bestuur tot ontruiming van Dennendal, omdat het de situatie onhoud baar achtte. Dit besluit is, onder druk van staatssecretaris Hendriks van Volksgezondheid, geruime tijd opgeschort- Een oom missie onder leiding van prof. mr. Langemeyer moest zoeken naar mogelijkheden om het conflict minder rigoureus dan via ontruiming, wat -inzet van politie betekende, te voorko men. Na maanden praten met alle betrokkenen, inclusief de ouders van de pupillen, bleek dat er geen oplossing kon worden gevonden die aan de wens van aEe groeperingen te gemoet kwam. (Van onze redactie binnenland) DEN HAAG Op uitnodi ging van minister Lubbers (E- conomische Zaken) zal de mi nister van Buitenlandse Zaken van Roemenië, de heer Ion Patan, 8 juli in Nederland aankomen voor een driedaags bezoek. Het bezoek van minis ter Patan is een beantwoor ding van het bezoek dat mi nister Langman eind 1972 aan Boekarest bracht, aldus het Ministerie van Economische Zaken. scheepsbericht en Abida 2 van New Orleans naar Baytown, Achilles 3 te Paramaribo, Adrastus 2 720 z Abidjan na- Lissabon. Ameland 2 vn Rotterdam nr Shellhaven Amstelland pass 2 Kp Verd eil nr Hamburg, Antilla Bay 2 90 zzw Penang nr Perzische Golf, Bilderdijk 2 600 ozo Cape Ra ce nr Savannah, Cinulia 2 250 no Fort Aleza nr Durban, Co- pan 3 300 wzw Kingston nr Almirante, Coppename 2 vn Cristobal nr New Orleans, Di- adema 3 vn Bonny nr Gothen burg, Duivendrecht 3 385 no Fernando Noronha nr Baltimo re, Esso Europoort pass 3 Kp Comorin nr Bahrain, Esso Sa ba 2 200 ono Beira nr Rolter- (Van onze redactie binnenland) TILBURG De eerder aam gekondigde besprekingen over samenwerking tussen de Ma chinefabriek Bewo-Ncmah BV en Machinefabriek Van Wees B.V., beide in Tilburg hebben geleid tot de overne ming van het gehele aandelen pakket Van Wees door Bewo- Nemah. Van Wees zal als een afzon derlijk bedrijf blijven opere ren, waarbij de bestaande ac tiviteiten zoveel mogelijk wor den voortgezet en waar moge lijk worden uitgebreid met nieuwe activiteiten, aldus Be wo-Nemah. (Van onze redactie binnenland) HOOGEVEEN Kip Kam peerwagens B.V. in Hoogeveen heeft 450 kampeerwagens van het type Goldstream 365 te ruggeroepen om een defecte achteras te vervangen. Volgens de heer H. W. Peek, service- manager van het bedrijf, is de kans op ongelukken zeer ge ring- „Als de mensen zich maar houden aan de voorge schreven maximumbelasting valt het allemaal best mee. Maar we nemen het zekere voor het onzekere", aldus de heer Peek. dam, Gardenia 2 vn Miami nr Kingston, Gooiland 2 te Pa- ranagua nr verw, Gulf Hollan der 2 800 no St Maarten nr Philadelphia, Kosicia 1 vn Basrah nr Singapore, Kylix 2 ten anker Lynas, Merwelloyd 2 te Belewan verw, Mississip- pilloyd 3 te Kaapstad. Musi- lloyd 2 75 no Las Palmas nr Kaapstad, Neder Linge 3 te Papeete verw, Neder Weser 3 vn Rotterdam nr London, Nedlloyd 4 te Durban verw, Nedlloyd Niger 2 120 n Kaap Blanc nr Dakar, Nedlloyd Nile 2 rede Apapa. Nijkerk Kaap stad nr Dubai, Onoba 3 te Curasao verw. Pericles 3 te Curasao verw.. Patro 2 te Fort de France, Philine 1 190 z Ta- koradi nr New Orleans, Pool ster 3 500 w Tahiti nr Papee te, Queen of Sheeba 2 270 z Monrovia nr Las Palmas, Rot terdam 2 vn Nassau nr Ber muda, Rijnborg 2 vn Hamina nr Kaapstad, Safocean 2 rede Kaapstad nr Kaapstad, Scheldelloyd 1 500 wnw Wal visbaai nr Kaapstad, Schie- lloyd 3 te Livorno, Sinoutskerk 2 te Antwerpen, Sirara 2 vn Southampton nr Ndokerie, So crates 2 vn Guanta nr Port of Spain, Steenkerk 1 te Ham burg, Straat Aguthas 2 te Por to Elisabeth verw.. Straat Florida 1 vn Porto Elizabeth nr Durban, Straat Van Diemen 2 300 no Mauritius nr Kaap stad, Tanamao 3 te Cristobal verw. Thameshaven 3 vn Rot terdam nr Zuid-Amerika, Tol- lec 3 te Stephenville verw, Trident Rotterdam 2 1040 ozo Bermuda nr nr Elguamache, Vasum 3 te Punta Cardon verw, Viana 2 330 no Sombre ro nr Le Havre, Vitrea 2 vn Mena al Ahmadi nr Singapore, Wonorato 2 vn Galdera nr Taoranga, Wonosobo 3 te Gu ayaquil verw. Zaria 2 vn Mena al Ahmadi nr Bothany Bay, Dutch Mate 3 120 o Flambo- rough Head nr Gotenburg. UITGESPROKEN: L. E. M. v. d. Berg. Castiliëstraat 6, Philippine; cur. mr. H. J. Q. Tichelman, Oostelijk Bolwerk 8, Terneuzen, tel. 01150-2375. SURSéANCE VAN BETA LING: d.d. 28-6-74 is aan J. Lindenberg, madhinèfabrikaint te Terneuzen voorlopig sursé ance v,an betaling verleend. Het verhoor is bepaald op 8- 10-1974 te 11.00 uur. Bewind voerder is mr. H. A. R. de Mul, Nieuwst raat 19, Oost burg- VERNIETIGD: E. Pauwels vertegenwoordiger. Boulevard 6, Roosendaal. In hoger be roep. WOENSDAG 3 JULI 1974 le kolom slotkoersen vorige beurs. 2e kolom koersen 2e tijdvak beurs a laten b binten I s es claim e sx dividend Actieve aandelen Handel en industrie AKZU ze 55,60 55,30 ABN UHI 246,00 246,00 AmKo i 20 58,90 58,50 A dam Rub f 750 205,00 Deh-iYlij 75 103,50 101,00 Dordlsche t 20 95,70 95,10 Dordtsche Fr. 95,40 94,50 Heineken H.1 25 153,50 150,80 Heineken 1 25 166,50 164,80 H.A.L. Hold 100 63,50 62,00 Hoogov. t 2P 68,80 67,10 HVA-MiJen HVA plus Beo. 63,10 62,80 KLM f 100 59,00 58,50 Kou.Ulle t 20 76,40 75,80 KNSM t 100 115,50 Nat. Ned. t 10 63,00 62,50 Ommeren Cert 334,00 327,50 Philips t 10 28,10 27,80 Robeco f 50 174,30 171,50 Rolinco 1 50 116,40 113,00 Scbeepvmll t 50 123,50 121,50 Unilever 20 107,10 106,40 3.00 ld Urb. 87,50 86,50 3.00 Id 37-X1 83,40 83,00 3.00 ld Grb46 93,00 92,50 3.00 td 47-46 98,00 98,00 3.00 NJnd.37 100,00 99,90 10.50 pet BNG 97,70 97,20 9.50 BNG 74-82 94,70 94,50 8.15 BNG 70 89,90 89,80 1.7f td 70-95 87,70 87,70 8.50 ld 70-85 88,50 88,20 8.50 ld 70-95 86,00 85.90 ld 73-98 85,00 84,80 3.50 A'dam47 90,80 Actieve obligaties staatsleningen 8.00 Ned.00 8.00 td 70-05 8.00 td 71-% 8.00 ld 701 8.00 ld 7UI1 8.00 td 70111 8.00 ld 60-70 8.00 ld 70-77 7.75 ld 71-% 7.75 id 73-98 7.75 id 70-78 7.50 id 60-94 7.50 id 71-06 1.51 ld 72-07 7.50 id 71-81 7.20 id 72-97 7.Ut id 661-01 7.00 ld 6611 7.00 td 68-04 6.50 ld 681-03 6.50 ld 6811 6.5u td 681II 6.50 id 68IV 6.25 ld 66-91 6.25 ld 67-92 6.00 ld 67-02 5.75 ld 65-00 5.75 ld 6511 5.25 ld 641-89 5.25 ld 6411 5.00 ld 64-94 4.50 id 58-83 4.50 ld 59-89 4-5(1 id 6ü±-85 4.50 ld 6011 4.50 ld 63-93 4.25 id 59-84 4.25 ld 60-90 4.25 ld 61-91 4525 ui 631 4525 id 6311 4.00 ui i>i X(i 4.W, iu 62-02 3.75 ld 53-03 3.51 id st.47 3.56 id 51-76 7.50 id 'Ui 3.51, id 53-8i 3.50 ld 56-86 352.' iu 18-08 3.25 ui 50-00 3.25* ld 54-04 1.25 id 55-05 84,70 84,20 83,20 92,80 86,70 86,50 98,80 97,90 81,30 80,30 95,00 80,90 79,70 78,90 90,70 77,00 80,0 80,30 77,70 75,60 75,50 74,90 74,60 79,20 74,50 73,60 78,00 77,30 76,60 75,90 70,50 81,80 73,40 78,50 70,80 69,60 79,60 70,10 69,50 67,20 76,50 76,50 67,00 65.40e 63,80 94,70 81,00 74.00 59,30 4,10 63,80 63,00 76,60 3.50 id 48 5.75 K'dam 65 4.25 ld 52 8J25 Bng70-85 8.2- ld 70-96 8.00 ld 69-76 3.00 ld 69-94 8.00 ld 71-96 8.00 ld 72-97 8.00 ld 73-79 7.75 ld 70-79 7.75 ld 72-81 7.61 id 73-98 7.50 ld 72-97 7.25 ld 71-79 7-25 ld 73-98 7.00 ld 661-91 7.00 ld 6611 7.00 ld 66IV 7.00 ld 72-97 7 .Ui ld 73-83 6.75 ld 67-92 6.75 td 68-93 6.75 ld 72-82 6.50 ld 67-92 6.25 ld 67-92 6.00 ld 57-82 6.0o ld 651-90 6.00 ld 65IJ 5.7- ld 651-90 5.75 id 6511 5.50 ld 65-90 5-25 ld 58-83 5.25 ld 64-89 5.25 ld 65-90 5.00 ld 58-88 5.(Hl ld 64-89 4.75 ld 58-88 4.5- ld 78-89 4.50 ld 59-84 4.50 ld 60-85 4.50 ld 62-92 4.50 id 62-93 4.25 ld 52-77 Obligaties 8225 ABN 70 8.00 id 70-76 8 00 ld 71-86 Amro 73 j 8.50 id 73 8.50 ld 69 78,80 8.75 Amto 73 8.% id 69-76 8.00 ld 70-78 7.75 id 71-76 7 75 ld 71-86 7.50 ld 73-88 7.00 ld 73-80 7.50 Mees P 72 BNG resp 52 9.50 CRBoeri b 7.50 Exp Fin 66 8 (8. ticasc PI 7 0. N.bk.Mid 5.7- td 65 9.75 N. Ilnv 74 MHI N.lv 72 9.75 NMB 74 8.00 NMB 70 75,50a 75,00a 84,60 84,00 83,00 92,60 86,40 86,00 98,40 97.50 80,90 80,00 94,60 80,50 79,00 78,50 90,45 76,40 80,40 79,90 77,50 75,00 74,90 74,40 74,00 78,60 73,90 73,00 77,40 77,10 76,00 75,30 70,00 81,40 73,00 78,20 70,50 69,40 69,70 69,20 66,90 66,80 76,00 66,50 65.20 94,70 80,80 73,60 59,00 63,80 63,50 62,60 76,00 31,60 86,90 83.60 96,90 82,80 81,50 81,40 89,70 91,50 91,00 77,80 77,50 89,60 75,00 81,50 79,40 79,20 74,00 85.70 77,20 75,50 85,80 75,70 74,30 86.80 78,40 77,70 76,20 76,90 75,70 83.30 74,90 74,10 74,80 74.20 74,00 72,70 80,20 77.00 70,10 70,00 92,50 86,70 83,50 96,80 82,60 80,90 81,00 89,50 90,90 90,90 77,50 77,00 89,40 7,480 81,20 78,80 78,60 73,60 85,50 76.60 74,90 85,60 75,10 73,30 86,50 77,80 77.10 75,90 76,50 75,30 83,00 74,70 73,70 74,30 73,80 73,60 72.30 80,20 76,30 69,90 69,60 92,00 0.75 id kap 72 1 Jib NUB 73 i au ui 66 6 00 10 64 8.0' Wat.sch 8.50 RijnDis 8.00 SlvB 71 H.vpotet 9.00 FrGr.HB 7.00 td 72 7.00 td Q 6 UK ld UW 4.75 ld X-XA 4.50 ld Uil 8.00 Kailf 71 7.50 ld 72 8.00 Westl DZ 6.00 Id X 9.00 ld pbr J.5C W.Utr. 74 8.50 td 70 8225 ld 70 8.00 ld 71 7.75 ld 72 72>P id 71 1 7.50 id 7ill 7.00 ld 72 6.00 Id pbr 9.1H scb-Ned 5.00 Sch-Ned 78,50 78,50 76.50 79,50 77,00 82,00 8,50 82,00 81,70 83,20 83,20 anken 89,00a 88,00a 73,00 72,50 95,50 69,20 68,70 64.50 63,50 72,00 89,20 88,50 85,10 85,10 88,50 68.50 67,00 95,00 95,00 89.50 89,00 91.90 91,00 84,00 82,50 74.50b 78.20 73,00a 94.00 86.00 88,50 5335 ld 64 87.00 85,50 4.15 td 63 81,20 7.75 Pechinej 77,00 77,00a 8.00 Peek Cl 74.50 74,00 8.0o Philips 72 84,00a 83,60 4.00 ld 51 88.00 5.7R Pom B 84.50 84,70 6.0» Pegem 57 70.20 79,00 5.50 ld 58 76,80 76,50 5.00 ld 58 75,50 75,50 6.00 PGEM 57 84,00 83,00 6.00 ld 64 72,50 72,00 4.50 id 59 80,00a 79.00a 7.75 Rott.Ant 90,50 90,25a 6.50 R-K Pijp 77,00a 76,20 5335 id 58 94,00 94,00 4.75 ld 62 81,00a 80,00a 7.01 RijnScb 66,00 66,60 6.00 Schiphol 70,50b 8.&> Shell 71 85,80 85,00 7.75 ld 72 77,80 76,50 8.9u SHV 72 95,20 94,20 8.90 SHV 13 95,20 94,20 8.75 ld 70 91,10 90,20 6.00 SmltN65 78,10 78,10 7.75 THV 72 74,00 73,00 7.25 Total 72 80,00a ■8.00 Lmlev7t' 99,00 99,00 6.00 td 66 76,00 76,00 7.00 VMP 69 66.00 66.50 6.50 td 68 5.(K id 58 89,00 90,00 5.00 id 62 82.50 82,50 6.2- Wijers 66 78,20 78,30 7.00 Dorp 67 66,00 67,00 72,00 94,00 85,00 Handel, industrie en dn banken 96.80 97,00 4.00 Ahold 4.50 Akzo 4.50 Akzo-Pb 8.50 BUZ 8.25 id 8.25 Bred.VG 8.0-') id VU 73 7.50 id 8.25 id VB 8.00 Br.Petr. 722E id 66 7225 id 72 6.00 id 65 8.50 Ceeborn 7.25 CMC 72 «*.7- id 67 8.00 Elsevier 9.00 Gelder 71 7.00 Hein.Bier 8.00 Hoogov 71 8.00 id 72 6.50 id 66 5.50 Indola 6.01' Kon. Zout 4.75 Koudijs 5.50 KSH65-80 4.50 KSH63-78 9.50 Maas V.O.T. 9.50 Maasc OT 97,70 84,70 85,00a 90,00 89.50 99.00 96.30 93.90 96,20 86.30 ti.öll 91,20 83.00 242.00 92,10 96,80 84,50 85,00a 89,20 9,00 90.00a 86,60 95,00 84,00 99,40 95,60 5.00 Nederb 9.50 pet GU 15-j 8.50 Gast 7j 89,00 8.50 ld 15j 99,10 j 8.25 id 70 i 8.00 id 71 8.00 id 72 7.75 id 72 •7.50 id 69 7.25 id 66 7.25 id 73 6.50 id 66 6.50 id 68 5.75 id 65 6.50 Staatsm 7.00 living l)S 8.75 Pakb.70 75 id 73 ■d 68 96,30 93,30 96,40 85,40 80,00 90,50 83,00 242,00 91,90 94,00 89,00 82,50 74,50 76,50 76,00 74,50 77,00 82,50 85,30 89,50b 80,75a 87,80 89,00 7,200a 83,00 81,70 J,00 85,50 85,30 85,30 85,00 92,00 88,00 90,50 85,00 91,20 91,05 79,20 94,50 97.00 90.40 90.30 84,00 85.50 83,50 79,40 81,70 83,30 82,20 75,50 .till 76,00 77,00a 96,60 86.60 95.00- 98,90 95,60 I Clh66 6.50 id 67 89,00 83,00 78,00 74,00a 76,50 82,10 85,25 89,25 80,75 87,60 71,00a 85,00b 81,00 89,00 85,50 84,50 84,30 84,70 92.00 87,60 90.00 85,50 91,10 79,20 88.00 94,50 9ri.0U 89.70 90.00 83,00 85.20 83,00 79,40 81,50 83,50 81,60 75,20 87,80 76,00a 96,00 80,50 76,40 73.20 84,00 76,80a Luchtvaart-Spoorwegen 77,50a 96,00 7.00 KLM 68 77,60 5.00 ld 60 95,30 4.75 ld 59 87,60 8.5« N.S. 70 88,50 7.25 ld 72 75,70 4.75 id 57 85,20 3.50 ld 55 94,90 Premie-obligati 2.50 Allan. 56 61,50 2.50 A'dam 51 60,50 2.50 ld 561 61,00 2.50 id 5611 74,90 2.5' id 56111 70,80 2.5C id 59 61,90 5 pet B.L.G. 94,00 2.50 Breda 54 59,05 2.50 Dordr. 56 60,35 2.50 E'hv 54 60,95 2.50 Enscb. 54 61,50 2.50 Haag 521 69,50 2.50 ld 5211 76,00 R.Kruis 81,00 2.50 Rdam 521 72,50 2.50 id 5211 69,00 2.50 ld 57 63,70 2.50 Utr. 52 89,00 2.50 Z.Holl.57 66,45 2.50 ld 59 66.40 j.50 AmKo 136,00 137,25 3335 Ball. Ned. 84,50 84,00 7 UN) BOZ HW.'MJb 102,50 6335 Buhr.i 88,50 87,00 7.15 ELsevelr 7335 Furn 13 91,00 91,00 4.75 Gelder 92,00a 90,80 5.7: Gist Br 95,00 94,50 .50 Grinten 112,50 112,00 732? H'meljer 92,00 92,00 7.51 Holec 53S£ Hoogov. 7.50 IH< HOU 5.75 Indola 81,20 81,20 7335 Rappa 73 98,00 6.50 KJ uwer 129,00 5.75 KLM 66,50 66,50 i.7f K.N.Pap. 139,00 140,00 7325 KSH 13 85,30 85,00 7.00 Lyons N 67,10 68,10 9.00 Meneba 79,00 78,00 7325 M'lntosb 98.00a 7.00 Meteoor 97,00a 7.00 NBM-B 107,50 107,50 7325 Nederb. 69,00 69,00 6.50 NMB 213,75 212,00 7.75 Nutricia 104,50 104,00 8.00 Nljverd. 87.00a 86,00a 6.50 Philips 97,60 97,75 4.75 Philips 89,00 88,00 7.50 Proost.B 8.50 Rolinco 58,50 58,50 6.50 ld 1(100 59,00b 61,00 8.00 Sanders 99,00 7.00 Skol Br. 80,00 79,00 5.50 Tilb Wat 97,60 97,60 6.00 Vlhamlj 87,00 87,00 8.25 Vih-But. 88,00 88,00 7.0o W'sanen 90,50 90,00 Aandelen banken verzekeringen 59,00 60,00 6020 74,00 72,00 61,40 94,00 59,05 58,60 60,10 59,50 67,10 73,60 78,00 70,10 67,60 63,75 86,10 65,10 65,10 Buitenlandse obligaties 7.75 Eurlnv72 5.75 id 64 5.75 i dt>5 8:00 Lnt.Am71 7.00 id 68 8.25 lntBk71 4.50 id 61 4.50 id 62 3.50 id 55 3.75 KSG 64 5.75 I d65 4.k> id 62 7.50 Petrof57 7.00 All.Brew 3.50 Eng W.L. 5.25 Rothm. 5.01 Co t-ranc 5.00 Pipe-L. 4.25 Noorw.55 4.00 Nor.Hyd. 82,00b 81,50b 78,50b 78,00b 72,00b 72,00b 84,30 84,30 75,70 85,00 84,00 86,00 85,00 75,50 75,00 99,00 99,00 80,40b 79,85 78,80a 79,30 79,50a 79,70 25,75 25,10 92,00 92,20 95,00b 95,00b 59,20 59,20 Convert, obligaties 75 Akzo 72,00 71,30 8.00 A.B.N. 88,50 88,00 6.75 AmRoW 90,00 89.50 AMEV 51,00 50,00 Amfas 90,20 Ass.St.R'dam 98,30 96,50 Ennia 113,50 110,00 Mees Hope 127,50 127,00 Ned. Credietb 35,90 34,10 NMB 156,00 154,60 Slavenb. Bnk 2560,00 2560,00 id Cert 256,00 256,00 Fr.Gr. Hyp. bk 98,00 94,00 TUb. Hyp. bk -24,00 124,00 WestUtr. Hyp. 302,00 291,00 Scheepshypb. 2800,00 2720,00 Handel en industrie w ACF AbogBOB Ahold AMAS Asd. Uroogd Asd. Rijtuig Aniem Nat Arab. Schbw. Asselberg AUUET Aut.Screw Aut.lnd.Rt Ballast-N BAM Batava Batenburg Beek, van Beers Bet.emann Bergoss Berkel P Blydenst Boer Oruk Bols Borsumij W Bos Kalis BOZ Braat Bouw Bredero VG id cert Bredero VB idoert 270,00 36,00a 65,70 33.50 118,50 22,10 152,00 845,00 211,00 154,00 1120,00 35,40 68,50 100,00a 207,00 119,00 64.50 90,00 276,50 135,50 650,00 221,00 110,70 74,00 91,00 312,00 332,50 270,00 34,50 63,50 34,00 120,00 130,00b 22,00 150,00 870,00 213,00 154,00 1120,00 35,50 69,10 207,50 115,00a 64,00 93,00b 275,00 134,80 620,00 223,00 108,00 72,50 89,50 302,00 334,00 tSuhman-1 id oen Calve-U cert Id 0 pci cert Centi .Suiker id cert Ceteco id cert CLamotte dndu-Key Coot en Br. Trust Crane Ned Uesseaox Dikkers Dr. Ov. Houtb. Doge Uuike App Econosto Elsevier t«. cert EMBA Enkes lokker Ford Auto Eurness Gamma H id 5 pet PW Gel.Delft c Gelder cert Gerofabr Giessen Gis. Broc. id cert Ucudsmit Grasso Grinten Grofsmed. Hagemeijer Ham bo Int Hellingman Hero Cons. Heybroek Hoek's Mach Holec Holl. Beton Holl. Beton C ICL cert. IH< Holland Lad. Maatscb. IBB luindor Intelas InlernatioM Inventum Kappa Kempen en B Key Houtb. Kiene S Kloos Kluwer 72,00 71,00 140,20 140,50 1120,00 1120,00 1480,00 1460,00 410,00 408,00 Kon. Bijenkorf id cert id 6 cum Kon. Ned. Pap. Krasnapolsky KSH KVT Kwatta Land Gl. Leidsche Wol Lindet.Jacob Macintosh Meneba Meta Verb. Meteor .Bet. Moluksche Mijnb. W. Naardne Naeff Nat. Grondbez. NMB-Bouw Nedap Nederhorst Ned. Bontw Ned. Dagbl. Nelle id cert Netam Niaf Nierstrasz 160,10 160,10 160,60 160,10 58,00b 58,00b 56,00 55,20 15,50 15,0 950,00 950,00 78,50 77,00 51,00 51,20 220,00 218,00a 455,00b 452,00 43.10 44,70 537.00 525,00 536.00 524,00 237,00 228,00a 33,90 33,80 400,00a 91,20 90,00a 51,00 48,20 1-7,50 17,30 139,00 137,00 76,00 74,20 66,50 65,20 573,0 565,00 72,50 71,50 72,50 71,50 106,00 106,00 125,00 125,00 190,60 190 00 140,00 135,00 97,00 96,80 69,00 69,00 34,00 33,70 161,00 161,00 231,00 231,00 87,50 86,00 237,50 229,50 48.70 48,50 48,00 46,20 78,00a 75,00 29,50 28,50a 187,00 189,00 56,50 55,00 149,50 145,00 61,20 60,60 960,00 925,00 230,00 229,00 110,00 3100,00 2950,00a 276,00 265,00 125,50 125,00 100,20 100,30 68,00 68,90 67,50 68,30 71,30 71,80 113.00 110,00a 64.70 62,80 70,00a 25,20 25,00 130.00 128,00 170,00 165,00 255,00 251,00 71,50 71,60 119,00 116„00a 2300,00 2300,00 83,50 81,00 1240,00 1240,00 51,00 49,00 111,50 112,00 66,00a 65,00 74,50 74,50 410,00a 408,00a 28,20 <8,00 320,00a 320.00a 188,00 183,00 470,00 457,50 325,5 325,00 95,00 95,00 1540,00 1550,00 1900,00b 1950,00b Norit 98,50 97,00a Nutricia GB 85,10 84,00 Nutricia VB 85,10 84,60 Nyma 44,10 45,00 N ijverdal 75,00 75,00 OGEM bolding 27,00 26,40 Orenstein 235,50 235,50 Oving-D-S 200.00 200,00 Pakhoed H 138,50 137,00 ld cert 137,00 134,00 Paleis bang 81,00 81,00 Paltbe 114,00 114,00 Philips gb Pon. Hout 310,00 305,00 Porcel Fles 91,10e 90,50 Proost&Br 208,00 206,00 Rademakers 430,00 420,00 Reesink 120,10 119,50 Reeuwljk 63,00 58,00 Reis&Co 77,00 77,00 Riva 215,00 212,00 id cert 195,00 192,00 Rothe&Jisk 65,00 60,00 Rommenböller 671,00 Rijn-Schelde 245,00 243,00 Sanders 227,50 228,00 Schev. Exp 15,30 15,30 Schokbeton 930.00 945,00 V.d Vliet-W Ver. Glasf Ver.Hand.Sch. VMF Ver. N. Kleerm Ver.N. CJitgmij Ver.Touwfabr 111,50 110,00 256,00 256,00 110,00 110,00 72,00 71,00 117,50 112,00 151,10 151.00 91,50 93,00 206,00 201,00 289,00 288,00 342,00 350,00 190,00 190,00 274,00 270,00 107,30 106,30 70,00 69,80 60,00 59,50 120,00 118,00 55,50 54,50 151,00 147,00 508,00 509,00 152,80 161,00 93,20 92,00 58,50 550,00 93,00 742,00 72,50 67,20 67,20 117,20 134,00 858,00 106,20 57,00 545,00a 94,00 739.00 74,00 67,20 68,00 115,50 132.00 868,00 106,50 lnterbonds 489,00 489,00 Ned Vastgoed 500,00 510,00 Hinn Bell. VG 121,50 121,00 Brecvast 99,80 98,00 Dutcb int. 99,00 97,20 Beleggingsmijen IKA Belegg Nefo O bam Rolinco Um-lnvest Wereldhaven Leveraged l'okyo Pac H. Tokyo Pac. H. 147,00 146,00 64,00 70,70 58,00 -7,70 85,20 15,00 21,50 64,00 70,40 67,20 85,00 14,90 21,25 30.30 30,00 Buitenland Mijnbouw/Petroleum Maxwell Petr Moeara Enim Id 1-10 Id 1-4 Sarakreck 91,50 91,30 155,50 156,00 2105,00 2050,00 2200,00 2200,00 37,50 37,00 Diversen Geld.Tramweg Ant.Brouwerij Ant. Verffabr. ElMij Aruba Sur. Brouwerij Hunter Dougl 800,00a 170,00a 131,50 145,00 145,00 125.00b 36,00 36,00 Participatiemijen Alg. Fondsenb. America Fund Asd. Belegg. D. ^onverto i idmines Holland F id I 100,50 98,00 150,00 148,00 137.00 136,00 485,00 485,00 212,00 212,00 139,00 138,00 695,00 691,00 Concentra 190,00 186,00 Europatonds Lnifonds 380,00 378,00 Eurunion 1028,00 1028,00 Finance- Un 210,00 210,00 Vaieurop 542,00 540,00 Boston Comm 8,10 7,80 Cbemical F 4,00 4,00 Col. Growth 9,30 9,00 Bryfus F 11,40 10,00 Fidelity F 7,30 7,20 Investors M 7,90 7,90 Japan Fund 11,80 11,60 Lehman Corp 8,60 8,50 Madison F 2,40 2,30 Manhattan 8.20 8,00 Massachus 5,00 4,80 Oppenhcimer 2.05 1,95 Steadman 4,70 4,60 Technology F 2,25 2,20 Value Line 5,00 4,90 Gevaert Photo 85.00 86,00 Petrofina Solvay 161,00 161,00 Un. Minière 900,00b 930,00 Hoechst 126.50 126,00 Mannesmann 163,00 163,00 AU .Breweries 325,00 Br. Petrol 270,00 270,00 Imp. Chera. 142,00 141,00 Pye Hold 180,00 183,00 Dai-Ichi Bonk 328,00 328,00 Nippon Eelctr. 405,00 400,00 Pioneer El. 33,25 32,50 Sanyo Electr. 27,50 27,00 Sony Corp 15,75 15,50 Canada Alcan Bel. Telcph Bovis Corp Can. Brewer Can.Pacific Gulf Oil Husky Oil Imperial Oil Inald Nat.G Int.Nickel Shell Canada 27,20 41,00 1,60 12,80 2,20 26,25 16,05 28,85 8,60 27,00 13,45 28,75 40,50 1,60 12,60 2,25 26,00 16,00 28,00 8,50 26,60 13,00 V.S. van Amerika Admiral Corp Akzona An.. Cyanam Am. Metal Am. Motors Am Smelt c. 19,25 21,50 41,00 6.45 19,60 18,50 20.00 40,50 6,00 18,25 Am.Standard 12,75 12,75 Am.Tel&Tel 47,70 47,25 Amper Corp 85,0 3,80 Amsted Ind 40.00 40,00 Anaconda 21,50 21.10 Upeco Corp 2,40 2,40 Ark. Louis 19,80 18,70 Atl. Richf. Bethl. Steel 31,10 30,00 Boeing Corp 17,50 17,10 BurUogtOB Burroughs 100,25 95,75 Celanese 31,10 30,90 Chadbourn Chesepeake Chrysler 16,70 16,00 Cities Serv 40,75 39,25 Colgate 29,50 28,50 Columbia Gas 20,75b 20,75 Cons Edison 6,60 4,35 Coot. Can. Control D. 29,00 26,00 Curtiss W. 10,10 9,30 Dow. Chem. 68,30 67,20 Du Pont 169,00 165,00 Eastm. Kod. 104,76 102,00 Exxon Corp 70,50 First N.C. 32,50 30,25 Ford Motor 50,50 49,00 Gen. Cable 8,75 8,75 Gen. Cigar 13,10 13,00 Gen. Electric 50,25 50,25 Gen. Food 24,00 23,60 Gen. Motors 49,30 49,00 Gen. Telepb 24,50 23,75 Gilette 30,75 29,90 Goodrich 20,00 20,00 Goodyear 17,25 16,50 Greyhound 14,20 14,00 Guli Oil 21,40 21,00 HoneyweU 57,00 56,00 IBM 227,00 215,50 lnt.Flavors 36.75 33,50 int. Tel&T 2075 21,00 Kennecott 33.50 33,00 Kroger 18,30 18,90 I^easco D 9,00 8,25 Llng-Temco Litton Ind. 4.10 4,00 Litting Ind. ëlO.OO 9,10 Marcor 24,70 Martin Mar 15,50 15,00 McDonnall 14,10 14,10 Minnesota 75,50 73,50 National Can 9,15 8,80 Nat.Cash Reg 34,80 34,00 Nat.Dlst.&C. 12,0 12,50 N.A. Philips 17,25 17,25 Occidental 10.70 10,30 Penn Centr 2,20 2,10 Pepsi Co 64,25 62,00 Philips P. 48,30 Polaroid 39,00 31,00 Procter&G 102,25 101,75 RCA Corp 16,90 16,15 Rep-kteel 22,25 22,00 Reynolds Ind 44,25 Sears 86,00 83,50a Shel Oil - 42,40 South Pac 30,60 30,10 Sperrv Rand 39,50 39,00 Standard Br 55,25 53,5 Sterling Dr 27,00 25,50 Studebaker 25,70 27,00 Sm Oil Comp 38,25 38,25 Tandy Corp 20,30 20,10 Texaco 26.75 26,50 Texas Instr. 95,25 96,00 Transam.Corp 7,15 7,15 Un. Carbide 42.00 39,75 Union Pac 74,65 73,0 U.S Steel 45,80 44,00 j Westinghouse *14.55 14,05 Woolwortb 15,25 15,25 (Obligaties) 10.50 ABN 74 100,00 99,90 10.50 Amrobk 74 100,70 100,50 10.00 Pont 103,50 Claims, Scrips, Stockdiv. e.d.) ACF Hold. AMEV Bols Elsevier urness Hagemeijer BjjpjSeb.-v. 13,50 2,55 3,68 21,48 1,81 9,70 4,08 13,50 2,50 3,60 21,20 1,78 9,68 4,05 Amsterdam, 3 juli (ANP) - De markt is woensdag daniig aangetast docxr de flauwe stemming in Wall Street waar het Dow Jo- nes-gemiddeld voor m- dustriewaarden dinsdag met 1-6 punten zakte tot 790. De internationale fondsen waren alle lager, ofschoon de opening niet zo laag was als voorbeurs. Akzo opende 50 cent lager op f55,10 na voorbeurs op f54,80 te zijn verhandeld. Unilever begon f 1 lager op f106,20 na een laagste peil op de voorbeurs van f105,20. Philips begon 40 cent lager op f27,70, een prijs die ook om 11.00 uur was opgegeven. Kon. Olie moest 80 cent prijsgeven fop f75,60 en Hoogovens Iging fl,10 terug tot f67,70, terwijl KLM 90 cent daalde tot f58,10. Een scherpe dialing ga ven de aandelen Deli te zien. De laatste dagen staat dit fonds onder zwa re druk en bij opening werd nog eens f3,50 prijs gegeven op f100. Amster dam Rubber was daaren tegen f3 beter op f204 en HVA verbeterde licht tot f 63,50. In de scheepvaart- hoek kwamen gematigde verliezen voor. Van Om meren ging nog het meest terug met f4 op f330. KNSM verloor een daal der op f114, Scheepvaart Unie moest f2,40 terug op f 121,10 en HAL daalde f 1 tot f 62,50. Heineken kon het opnieuw niet bolwer ken en de notering daalde met f2 tot f164,50. Ook de grote banken verloren» enig terrein. De staats fondsen bogen over een breed front verder door, waarbij de verliezen ge middeld een half pet be droegen. De locale markt stond overwegend sterk onder druk, waarbij de verliezen hier en daar grote omvang aannamen. Zo ging Holec f8 naar beneden en daal de Bols f2,70. Van Reeu- wijk was f3,50 lager en Naarden verloor f 2. Fond sen die deze week reeds onder druk stonden gin gen nog verder bergaf waarts, zoals Ennia, BOZ, Leidsche Wol, ICU en El sevier. Vandervliet-Wer- nink was f 3 in reactie op f117 en Gamma gaf een zelfde verlies te zieiL .JCJi

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 11