Westerterp zet streek vervoer onder druk Surinamer (19) doodgestoken KOEL WEER Broedend op het krijgsplan T Vandaag Dubbele boetes tegen zwartrijders DEFENSIE PLAN GEEN PROBLEEM IN KABINET Uitvoering straf probleem voor justitie tffli Sacharov in hongerstaking Prins 63 jaar Onderzoek gevraagd naar ontploffing in Geertruidenberg Beroepsrecht voor ondernemingsraad 9 DERTIG MILJOEN EXTRA BEZUINIGEN Onrechtvaardig Fischer cloet afstand van wereldtitel Tien miljoen Gemeenten CAMPINGS IN DUITSLAND ONDER WATER VIER SPELERS VAN DDR GEBLESSEERD imêiÉUÊKÊÊ Opstellingen Elfjarig meisje kreeg tweeling Belasting op stilstaande auto's op komst Gilze-Rijen nog heet hangijzer Geen applaus Rumoer Regeringsplan: Dubbele moord door minderjarigen Loon negen procent hoger sinds oktober 1973 Laat uw camera eens uit! ?EN denim. Met 6-146 de bekende, ine India katoen 'is, geborduurd 1-15: iim broek met [chtig lorduurde irbenen. 1-167 ort van fris be- "«"'19: it een |ryl vestje voor de frisse uurtjes 116-140 ik? Hoofdredacteur: L. Leijendekker Directeur: Dr. W. A. J. M. Harkx Redactie- en administratie-adres: Nieuwstraat 9, Terneuzen. tel. (011 Abonnementsprijs 24,70 per kwartaal; j 0,35 per maan Losse nummers 45 cent. Gironummer 1114111 t.n.v. Uitgeversmaatschappij De Stem B V, Reigerstraat 16, Breda VRIJE ZEEUW ZATERDAG 29 JUNI 1974 27e jaargang No. 7387 Uitgeefster Uitgeversmaatschappij De Stem B.V (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG De minister van Verkeer en Waterstaat, in overeenstemming met het kabinet, zet het Nederlandse streekvervoer opnieuw onder druk om tot ingrijpende be zuinigingen te geraken. De opdracht luidt dat er voor het volgend jaar dertig miljoen gulden bespaard moet worden. De minister heeft ook aange geven op welke manier die dertig miljoen moet worden ver deeld. Tien miljoen moet komen uit het schrappen van onren dabele lijnen en diensten, tien miljoen uit een verder opge voerde efficiency bij de interlokale busbedrijven en de laatste tien miljoen uit een verhoging van de tarieven. Dit streven is bij de directies van de streekvervoerbedrijven niet bepaald met gejuich ont vangen. Op die manier komt van de toegezegde integrale vergoeding van de tekorten op de vervoerdiensten even wei nig terecht als onder voorgaan de regeringen het geval is ge weest, zo zegt men daar. Van die integrale vergoeding komt toch al weinig terecht omdat op de begroting van Verkeer en Waterstaat weliswaar een rond 110 miljoen staat, maar men over dit jaar in werke lijkheid een tekort van tegen de 180 miljoen verwacht en in 1975 zelfs meer dan tweehon derd miljoen. Zou de tariefsverhoging: nog gemotiveerd kunnen worden indien deze beperkt blijft tot de stijging van de kosten van levensonderhoud, de twee an dere eisen worden als zeer on rechtvaardig beschouwd. Im mers: besparing op het dienst betoon wil gewoon zeggen dat er nog meel' kleinere plaatsen verstoken zullen raken var elf," openbaar vervoer en dat is moeilijk te rijmen met het ka binetsprogramma terwijl de als belachelijk wordt ervaren eis van nog verdere efficiency ROTTERDAM Tijdens een ruzie in een jongerencen trum aan de Gaffeldwarsstraat te Rotterdam is in de nacht van donderdag op vrijdag de I9-jarige in Paramaribo gebo ren zeeman André van Loon doodgestoken door een landge noot. Volgens getuigen kregen de twee ruzie over de betaling van een tientje. Van de dader ontbreekt nog steeds elk spoor. (Van onze sportredactie) NICE De Amerikaan Bobby Fischer heeft vrijdaga vond in een telegram aan het In Nice aanwezige bestuur van. de wereldschaakbond laten weten dat hij afstand doet van zijn FIDE-wereldtitel. Fischer geeft als reden op dat hij het niet eens is met een recente beslissing van de FIDE, waar in de gang van zaken omtrent de tweekamp om het wereld kampioenschap, die volgend jaar zou moeten worden ge houden, wordt geregeld. omdat er weinig bedrijfstak ken zullen zijn die juist op dat punt al zo tot op het bot uit gekleed zijn als juist het streekvervoer. Hier steekt de oude contro verse tussen het particuliere (dat wil zeggen als particuliere ondernemingen geëxploiteerde) streekvervoer en de gemeente lijke tram- en busbedrijven in de grote steden weer de kop op. Verleden jaar heeft immers het Economisch Bureau voor Weg- en watervervoer vastge steld dat er met name in. de drie grote steden nog wel voor veertig miljoen op tram ear bus kon worden bezuinigd. Daarvan is nog niets terecht gekomen. Maar wel is het streekver voer inmiddels geconfronteerd met een extra loonpost van tien miljoen voor het gehele land omdat een in Amsterdam afge dwongen toelage voor de chauf feurs door alle vervoerbedrij ven moet worden gegeven. Bij het streekvervoer is men daar zeer verbolgen over. De toelage, destijds door Amsterdam op ei gen houtje ingevoerd, moet met terugwerkende kracht tot 1 januari 1973 worden- betaald en ontwricht dus de lopende reke ningen en begrotingen van de interlokale busbedrijven aan zienlijk. Weliswaar mogen de meerdere loonkosten (zes pro cent van de functieionen) wel bij het rijk worden gedecla reerd, maar alleen voor de streekbuslijnen. Voor de door interlokale bedrij ven als de BBA uitgevoerde stadsdiensten moeten de direc ties de extra kosten maar bij de gemeenten zien te krijgen en voor het personeelsvervoer maar bij de bedrijven. Deze ont wikkeling baart ook onrust 011- der het pers'oneel zelf. Want de 1 zes procent-toeslag is wel voor de chauffeurs, maar niet voor dc rest van het personeel. Het ef fect is dan ook dat de interne loonverhoudingen in de busbe drijven ernstig is verstoord. (Van onze redactie buitenland) TRIER Talrijke campings in het zuidwesten van Duits land zijn vrijdag door wolk breuken onder water komen te staan In het Duits-Luxem burgse grensgebied werden gebruiksvoorwerpen van cam pingbewoners weggespoeld door de rivier de Sauer. Het meteorologische bureau in Trier in Rijnland-Palts regi streerde in het gebied in een tijdsbestek van dertig uur 22 a 25 liter regenwater per vier kante meter. (Van onze weerkundige medewerker) DE BILT Bij een baro meterstand tussen 750 en 755 millimeter mogen wij zeker in de zomer niet veel moois van het weer verwachten. Er zijn de laatste dagen dan ook buien van betekenis gevallen, met name donderdag toen in Gilze- Rijen 25 en in Zeeuwsch-Vlaan- deren bijna 30 millimeter regen viel. Gisteren bleven de buien beperkt tot België, voorname lijk aan de kust. Het weekeinde zal wat wis selvallig blijven doordat de luchtdruk nog niet belangrijk gaat stijgen. In geheel West- en Midden-Europa is de luchtdruk laag, zodat het weer overal een wat koel en wisselvallig karak ter heeft. Storingen van de Golf van Biscaje trekken daarbij, met af en toe wat regen, over Frank rijk in de richting van Zuid- Duitsland en Polen. Warm is het wel in de Balkan, Zuid- Italië en Zuid-Spanje, want daar stijgen de middagtempera- turen tot 30 a 34 graden. (Van onze speciale verslaggever) HlLTRUrI» or.' als je een van de besté elftallen tot je beschikking hebtis het uitbroeden van een krijgs plan voor de wedstrijd van morgen tegen Oost-Duitsland een eenzame taak. Daarmee kun je het best bijgaande foto omschrijven van super visor Rinus Michels gisteren tijdens de training van Oran je in Hiltrup gemaakt. Mis schien zat Michels ook na te denken over zijn enige licht geblesseerde speler) Wim Suurbier. Maar de Neder landse hoofdcoach had beslist niet zoveel problemen als zijn Oostdvitse evenknie Ge orge Bus'.hiier, de gisteren vreesde dat hij vier vaste spelers zal moeten missen voor het treffen met het Ne derlands elftal. Buschner had zorgen over verdediger Watzlich, Hannann, linker spits Vogel en de verkouden Fritsche. De vermoedelijke opstel lingen voor de wedstrijd van morgen, die om vier uur be- gint, zijn: ËllillliièïiSSIlii Nederland: doel: Jong bloedachter Suurbier, Haan, B,ijsbergenen Krol; midden- ■lansen, Neeskens en Van Hanegem; voor: Rep, Cruyff en Rensenbrink. Oost-Dwitsland: doel: Croy; achter: Kische, Weise, Bransch en Kurnjuweit; mid den: iMuck, Irmscher en Pommerenkevoor Streich (Ducke). Sparwasser en Hoffmann. De wedstrijd staat onder leiding van de Zwitserse scheidsrechter Scheurer- (zie verder onze sportpagina's) Prins Bernhard (archieffo to) viert vandaag zijn 63ste verjaardag. (Van onze redactie buitenland i MOSKOU De natuurkun dige Andrej Sacharov, Rusland- belangrijkste voorvechter var de mensenrechten, is gister avond in hongerstaking gegaai uit protest tegen de „wrede ei illegale" behandeling van poli tieke gevangenen in de Sovjet Unie. Sacharov heeft dit i' Moskou aangekondigd. Sacharov is met zijn actie om 22.00 uur begonnen. Hij deed zijn aankondiging in zijn huis ten overstaan van een tiental westerse journalisten, onder wie vier Amerikanen die met president Nixon naar de Sovjet- Unie waren gekomen. De 53-jarige dissident zei da hij wilde protesteren tegen dt .wrede en illegale" onderdruk tiing van politieke gevangenen oor de herziening van proces en die tegen hen zijn gevoer; ■n voor de vrijlating van Vladi nir Boekovsky. Boekovsky (31) kreeg in 1972 een gevangenis straf van 12 jaar wegens anti- Russische agitatie en werd on langs overgebracht van een werkkamp in de Oeral naar de Vladimir-gevangenis, 160 ten oosten van Moskou, moeder zat naast Sacharov tij- ens de persconferentie. km Zijn Sacharov, bekend als de va ler van de Russische waterstof- iom, had nog pas vier dagen veleden een open brief gericht san partijleider Brezjnev en iresident Nixon, waarin hij zei dat internationale controle op gevangenkampen een eerste stap zou zijn naar het verwe zenlijken van de VN-verklaring over de mensenrechten. BEWOLKT Plaatselijk regen en on weersbuien. Zwakke tot matige wind. Maximum temperaturen 19 graden. STAD EN STREEK Kuise gastvrouwver kiezing in Vlissingen Pagina 3. Sluise meisjes kleurden het best. Pagina 5. Zwembad in tien dagen de grond uit. Pagina 3 RADIO EN TELEVISIE „Saimon" achter de tap Pagina II. BINNEN- EN BUITENLAND Surinamers in Rotterdam ontevreden over politiebehandeling. Pagina 9. Hoe kom |e door Frankrijk heen. Pagina 10 SPORT Michels toch naar Spanje Pagina 19 VRIJ UIT La Gramadora, een bizar pretpari De koude douche voor een aantal bijstandtrekkers. Professor Diepenhor:' Wel vrouwen dienstplicht, maar niet in het leger. DONDERDAG zijn twee re serve-korporaals (gelegerd in Ede) door onbekende oorzaak met hun 'auto tegen een boom gereden en ter plaatse overle- üjn. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De KVP- Kamerleden Groensmit-Van der Kallen, Aarts en P. A. M. Cornelissen hebben de minis ters Vorrink (Milieuhygiëne), Boersma (Sociale Zaken) en Gruyters (Ruimtelijke Orde ning) gevraagd een onderzoek te laten instellen naar de oor zaak van de ontploffingen op de chemische fabriek NECOF te Geertruidenberg in de nacht van donderdag op vrijdag. De eerste ontploffing, die een en orme brand veroorzaakte die één man het leven kostte, ont stond door een storing in het koelsysteem van de in de fa briek gebruikte reactor. De Kamerleden willen we ten welke regeling is getroffen voor liet vergoeden van de schade van omwonenden. De Kamerleden willen ook het oordeel van de bewindslieden over de situering van chemi sche fabrieken zo dicht bij een woon-bebouwing en een hoog- spanningsleiding. (Het bewus te bedrijf ligt vlakbij de Don- ge-centrale) Tenslotte wordt de ministers gevraagd bij het overleg over de vergroting van de veiligheid (zoals dat enkele weken aan het Limburgse Ka merlid Bremen is toegezegd naar de ramp met een DSM- bedrijf in Engeland) ook de ontploffing in Geertruidenberg te betrekken. KINGSTON (Reuter) Een elfjarig meisje heeft het St. Josephzieke huis Kingston op Jamaica het leven geschonken aan een tweeling. Een van de baby's werd dood geboren. (Van onze parlementaire redactie). DEN HAAG Zwartrij ders (automobilisten en mo torrijders, die geen of niet tijdig motorrijtuigenbelasting hebben betaald) kunnen re kenen op een verdubbeling van de boetes, wanneer het parlement de regeringsplan nen daartoe goedkeurt. Zij zullen naast de betaling van deze belasting nog een boete moeten betalen in de vorm van een verhoging van de motorrijtuigenbelasting van 100 procent (nu 50 procent). Deze boetes bedragen min stens f 25,- (nu ook) en kun nen oplopen tot maximaal f 1000,- (nu f 500.-). Ook voor stilstaande perso nenauto's en motors (wrak ken) moet in de toekomst motorrijtuigenbelasting wor den betaald. Voor realisering van deze plannen heeft het kabinet gisteren besloten een wijziging van de wet op de motorrijtuigenbelasting 1966 en van de wet op het rijks wegenfonds in te dienen bij de Tweede Kamer. De plan nen ten aanzien van de stil staande motorvoertuigen wa ren al langer bekend en heb ben in het kader van aanvul lende dekkingsmaatregelen (voor meer geld in de schat kist) tot doel fraude bij de motorrijtuigenbelasting ster ker tegen te gaan. De rege ring verwacht, dat via de preventieve uitwerking van deze maatregelen 90 miljoen gulden de schatkist binnen stroomt. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De beslissing over de vraag of het op Welschap gestationeerde squadron vliegtuigen naar Gilze-Rijen moet wor den verplaatst is tegen alle verwachtingen in een heet hangijzer geworden in het kabinetsberaad van gisteren. „Dat is een kwestie waarover we vanavond nog moeten be slissen en het is echt geen eenvoudige zaakzo verklaarde pre mier Den Uyl tijdens een onderbreking van de ministerraads vergadering. Hij zei overigens niet te ver wachten, dat het kabinet over deze kwestie sen struikelen. We komen er vanavond wel uit, meende hij. De hoofdlijnen van de defensienota zijn al vastgesteld. Er waren naar hij verzekerde, geen meningsver schillen over binnen het kabi net. De defensienota, over de inhoud waarvan de premier el ke mededeling weigerde, zal 11 juli aan de Kamer worden gezonden. Voor die dag kan er uiteraard niet op worden inge gaan. De minuster-president gaf, ln bedekte termen, toe dat er on der druk van kritiek uit NAVO' kringen een aantal belangrijke veranderingen in de oorspron kelijke nota zijn aangebracht.. Hij doelde daarmee op het feit, dat de vijfde divisie zou wor den gehandhaafd en gemecha niseerd en dat de parate troe pensterkte van de landmacht niet ingrijpend zal worden uit gedund zolang er geen zicht is op een gunstige afloop van de ontwapeningsonderhandelingen tussen Oost en West. Den Uyl zei geert applaus te verwachten van de NAVO. De aanbeveling van de NAVO was kritisch en is dat ondanks een aantal tegemoetkomingen aan de bondgenoten gebleven. In eigen land zei de premier „ge matigde reacties" te verwach ten, ook van de rebellerende partijraad van zijn eigen partij de PvdA. Volgens de minister-president zal de ongeveer 250 bladzijden dikke defensienota wat de fi nanciële uitgangspunten be treft (bezuinigen van rond de 1,5 miljard in de komende vier jaar) niet veel afwijken van het eerste concept. Den Uyl ging ook in op het rumoer van gisteren rond het NAVO-advies dat aanvankelijk gepubliceerd zou worden, maar waarmee de NAVO nu op ver zoek van het kabinet wacht tot 11 juli. „Ik begrijp niet hoe men in Brussel op dat idee is gekomen. Je kunt toch geen stuk publiceren dat commen taar bevat op een nog geheim stuk", meende Den Uyl, die weigerde in te gaan op de sug gestie dat er wel eens poli tieke bedoelingen achter kon den zitten. Met name secretaris-gene raal Luns zou er belang bij hebben om de NAVO-kntiek voortijdig in de publiciteit te krijgen, zo werd in politieke kringen vernomen. Intussen kon Den Uyl geen opheldering geven over de vraag waarom de Nederlandse ambassadeur bij de NAVO, mr. A. Hartogh, niet donderdag middag direct bezwaar had ge maakt tegen publikatie vain het stuk. Den Uyl beweerde gister avond, dat de heeT Hartogh het wel had gedaan, in Brussel was te vernemen dat de neer Hartogh zich niet had verzet toen in de permanente NAVO raad besloten werd tot onmid- delijke publikatie over te gaan. Het kabinet was gisteren ln Ieder geval erg geschrokken van dit NAVO-voornemen en heeft onmiddellijk de ambassa deur geïnstrueerd om gedaan te krijgen dat de NAVO-raad deze beslissing zou herzien. Dat is gelukt. (Van onze parlementaire t*n|1 o of in DEN HAAG Wanneer het parlement ermee akkoord gaat, kunnen ondernemings raadsleden in beroep gaan te gen kennelijk onredelijke be sluiten van de werkgever. Een plan tot invoering van dit be roepsrecht voor de onderne mingsraadsleden heeft gisteren het kabinet ingediend via een wijziging van de wet op de ondernemingsraden. Dit beroepsrecht, een wens van de vakbeweging, ziet de regering al® een verdieping en uitbreiding van de medezeg genschap van de onderne mingsraad in besluiten, waai- bij de belangen van alle werk nemers of van groepen werk nemers zijn betrokken. Dit be roep kan alleen worden inge steld in die gevallen, -waarbij de ondernemer bij afweging van de betrokken belangen niet in redelijkheid tot zijn besluit had kunnen komen. Het beroep wordt behandeld door de ondernemingskamer van het Gerechtshof te Am sterdam, die de onredelijkheid van het beleid kan uitspreken en die zo nodig ook voorzie ningen kan treffen. (Van onze correspondente) MIDDELBURG De offi cier van justitie bij de recht bank te Middelburg heeft gis teren geëist dat de twee jon gens die verdacht worden van de moord op het landbou wersechtpaar De Cock uit St.- Jansteen, tot hun meerderja righeid in een bijzondere in richting zullen worden ge plaatst. In die tijd moeten de jongens worden heropgevoed. Wegens de jeugdige leeftijd van de verdachten (Gerard I., die als hoofddader wordt be schouwd, is pas veertien, Ben nie N. zestien jaar) werd de zaak met gesloten deuren be handeld. Tijdens de na afloop gehouden persconferentie ver klaarde de kinderrechter, me vrouw mr. S. Noteboom, da.t de door de officier gevorderde plaatsing grote moeilijkheden zal opleveren. Er zijn in Ne derland maar twee gesloten opvang-inrichtingen, waarvan er een afvalt ondat ze voor nor male jongens bestemd is. De andere inrichting heeft ern stige bezwaren tegen de opne ming van een pupil die ze als een misdadigertje vaal zeer zwaar kaliber beschouwt. De uitvoering van de door de rechtbank op te leggen straf uitspraak op donderdag 11 Juli is een aangelegenheid van het Departement van Ju stitie. Voor een uitvoerig verslag van de behandeling van de zaak zie men pagina 9. (Van onze redactie binnen land). DEN HAAG De lonen van de Nederlandse werkne mers waren volgens de uit komsten van steekproefenquê- tes van het centraal bureau van de statistiek in april j.L negen procent hoger dan in oktober 1973. In januari j.l. wa ren zij 4,2 procent hoger. Deze gegevens hebben be trekking op alle werknemers met een loon of salaris van niet meer dan f 42-500 in 1974, uitgezonderd de werknemers van de suikerfabrieken, de huurauto- en taxibedrijven, de spoorwegen en de varende werknemers van het zee scheepvaartbedrijf. (ADVERTENTIE) (en veigeet Kodak kleuienfilmpje niet) 11-2Q0J V

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 1