Stuur kaartje naar Oranje! Snoek had beet Stop voor tien studierichtingen Kabinet twist «ver het grondbeleid Kamer pleit voor geringere belasting- stijging in 1975 Hoofdluis moeilijk uit te roeien in Bergen op Zoom Libanees dorp onder Israëlisch vuui K.V.O. voorkomt verstoring van opening rijksweg 58 GEEN OPHEFFING VAN RFSFRVE-POLITIF vTIONS is Shirts en ïemden n Suède ips ssen Douwe Egberts verlaagt koffieprijzen Akkoord NOTA GEZINNEN Vermiste man lag in ziekenhuis Nu rustigprotest van zandrijders Zwarte lijst GEELZUCHT EPIDEMIE IN GENTSE KANAALZONE Kamer verwerpt moties over ziekenhuis-stop Weer Nederlandse vrachtwagen in Italië gestolen GGD-advies Hardnekkig BURG IJZENDIJKE I Directeur: Dr. W. A. J. M. Harkx Hoofdredacteur: L. Leijendekker Redactie- en administratie-adres: Nieuwstraat 9. Terneuzen, tel. (01150j-79 20 Abonnementsprijs f 24,70 per kwartaal; 8,35 per maand. Losse nummers 45 cent. Gironummer 1114111 t.n.v. Uitgeversmaatschappij De Stem E,V Reigerstraat 16, Breda VRIJE ZEEUW .WOENSDAG 26 JUNI 1874 27e jaargang No. 7384 Uitgeefster Uitgeversmaatschappij De Stem B.V (Van onze speciale verslaggever) HILTRUP Vandaag in Gelsenkirchen, waar Nederland zijn eerste wedstrijd uit de tweede groep tegen Argentinië speelt, wordt het Oranjeteam nog door 27.000 supporters gesteund. Zondag echter tegen de DDR, zal het Nederlands elftal zijn legioen moeten missen. Het Duitse organisatie comité heeft de Nederlandse supporters voor deze wedstrijd slechts drieduizend kaarten toegewezen. De klap is bij de spelers hard aangekomen. Zij waren reeds vertrouwd met de fantastische steun die het legioen hun in de drie afge lopen wedstrijden had verleend. U kunt echter de spelers van Oranje toch moreel steunen door een briefje of kaart met een aanmoediging naar het trainingskamp te sturen. Het adres waar de spelers verblijven is Waldhotel Hiltrup, Westfalen, West-Duitsland. (Zie ook onze sportpagina's! (Van onze redactie binnenland) UTRECHT Douwe Eg berts gaat uit concurrentie- overwegingen met ingang van 27 juni de koffieprijzen verla gen. zo heeft het bedrijf be kendgemaakt. „Roodmerk" wordt negen cent per pak van 250 gram in prijs verlaagd. De overige soorten gaan zes cent omlaag. Andere koffiebranders, Al- bert Heijn, Van Nelle, Hamido (de thans zelfstandig werk zaam zijnde prodfuktiebedrij- ven van deGruyter), zijn niet van plan de prijsverlaging te volgen, gezien de huidige situ atie op de grondstoffenmark- ten. AMSTERDAM De 12-ja- rige Wim Luten is sinds maandagmiddag min of meer aan bed gekluisterd nadat hij bij het spelevaren met een rubberboot in een sloot bij zijn ouderlijke woning in Am sterdam-noord krachtig door een snoek was gebeten. Het resultaat was twee die pe sneden omzoomd door' klei ne gaatjes in zijn rechtervoet. De verwonding was zodanig, dat hij zich onder doktersbe handeling moest stellen. In het O L.V.-gasthuis werden voor lopig twee hechtingen aange bracht, maar Wim vertelde dat hij woensdag in het zieken huis moet terugkomen om nog twintig hechtingen te laten aanbrengen. „Ik was met twee vriendjes In mijn onderbroek aan het varen toen ik plotseling van de boot viel. Ineens voelde ik iets aan mijn voet. Ik schrok erg toen ik zag dat ie hele maal open lag. Met een vriendje ben ik naar een dok ter In de buurt gegaan en vandaar naar het ziekenhuis", zo vertelde Wim. Volgens hem kon de ver wonding niet zijn veroorzaakt door prikkeldraad of een stuk ijzer. „Dat zou op de bodem moeten liggen en ik ben niet in de buurt van de bodem geweest". Hij zei, dat er in de sloot druk wordt gevist en er veel karper en snoek wordt gevangen. DEUR DICHT VOOR 4285 STUDENTEN (Van onze redactie) binnenland) DE NHAAG Er komen studentenstops voor tien stu dierichtingen: geneeskunde, tandheelkunde, diergenees kunde, farmacie, biologie, lichamelijke opvoeding, Ne derlands, sociale geografie, geschiedenis en Engels. Voor de laatste vier bestond vorig jaar nog geen zogenaam de numerus fixus. De totale capaciteit van de tien studie richtingen werd door de Aca demische Raad vastgelegd op 3.632. In maart van dit jaar hadden zich voor deze studies al 9.908 gegadigden gemeld. Voor zeker 4285 middelbare scholen z 'llen de universiteit spoorten dus gesloten wor den. Staatssecretaris Klein zal deze week de beslissing over het instellen van de nimerus Fixus voor het komende cur susjaar bekend maken. Wat de capaciteitsgrenzen betreft heeft hij het advies van de Academische Raad en van de onderwijsraad overgenomen. De bewindsman heeft de Tweede Kamer van zijn be sluit, de inschrijving van eer stejaars voor 1974-1975 tot tien studierichtingen te beper ken, op de hoogste gestelid in een nota bij het wetje om de machtigingswet, die studenten stops mogelijk maakt, voors hands nog met een jaar te verlengen De grote meerderheid in de Tweede Kamer is gistermid dag met deze verlangens ak koord gegaan. Alleen de PSP- fraetie ontwikkelde, bij monde van Van der Spek. bezwa ren. (Van onze redactie buitenland) BEIROET De Israëlische artillerie heeft gisteren het Zuidlibanese dorp Joeaya ge bombardeerd. Een Israëlische Woordvoerder zei in Jeruzalem dat de Israëlische artillerie ba scs van de Arabische guerrilla strijders heeft gebombardeerd. Over het aantal slachtoffers is bog niets bekend. Het bombardement wordt door de politieke waarnemers in verband gebracht met de ac tie van Palestijnse commando's in de Israëlische plaats Naharia Lc- drie Palestijnen doodden daarbij een kleuterleidster, haar twee kinderen en een militair en verloren zelf het leven. (Zie ook pagina 11). BF, Franse minister van Bui tenlandse Zaken Jean Sauvag- nargues zal in de herfst een bezoek aan Israël brengen. Het is voor het eerst dat een Franse minister een reis naar Israël maakt. 0 Molenschotse kinderen bieden de voorzitter van de defensiecommissie de KVP-er J. van Eisen een grafkrans aan, om daarmee duidelijk te maken hoe ze denken over de ondergang van hun dorp. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De spontane demonstratie van een groep Inwoners van Huiten en Mo lenschot tegen de verhuizing van nog een squadron vlieg tuigen van Welschap naar Gil- ze-Rijen, gisteren op het Bin nenhof, heeft in de volksverte genwoordiging weerklank ge vonden. Zowel in de grootste regeringspartij (PvdA) als in de grootste oppositiepartij (VVD) deelt men de opvatting van de demonstranten dat dit voor de woongebieden rond Gilze-Rijen een te grote ge luidshinder met zich zal mee brengen. De demonstratie op het Bin nenhof en de aanbieding van een petitie aan de voorzitter van de Defensiecommissie, de KVP-er Van Eisen, werd door de Kamerleden positief ge waardeerd, vooral omdat een en ander op touw was gezet door een zeer gemengde groep van verontruste bewoners van de bedreigde dorpen en niet vanuit een bepaalde politieke hoek. Het commando van de vlieg- basis Gilze-Rijen heeft dels gisteren meegedeeld, dat vanaf vandaag tot en met 6 augustus geen avondvluchten vanaf de basis zullen plaats hebben. Normaal wordt in de avonduren vanaf de basis ge vlogen. (Van onze parlementaire redacteur) DEN HAAG Het kabinet-Den Uyl komt dit parelmentaire jaar niet meer met een wetsontwerp over het grondbeleid. De problematiek hierover is zo ingewikkeld dat indiening van het wetsontwerp moet worden uitgesteld, mogelijk zelis tot volgend jaar. In de troonrede van septem ber 1973 kondigde het kabi net-Den Uyl een wetsontwerp aan om de grondspeeulaties te gen te gaan. Binnen het kabi net blijkt hierover nu verschil van mening te zijn gerezen. De drie progressieve partijen willen veel verder gaan dan beide christen-democratische regeringspartners. Kernpunt is hoe en tegen welke prijs de overheid grond moet aankopen voor woningbouw, industrie vestiging en recreatie (op ba sis van gebruikswaarde of op basis van vervangingswaar» de). Het kabinet is wel van plan binnenkort met een nota te komen over de vraag hoe ge meenten en andere overheids instellingen grond zouden kunnen verwerven (voor keursrecht). Zodra deze nota door de Kamer zal zijn behan deld komt de regering met een wetsontwerp. De linkervleugel van de PvdA neemt geen genoegen met het uitstel. Zij vindt dat de KVP en ARP tot nu toe alleen maar zijde spinnen bij het regeren met de progressie ve partijen. Het wordt volgens de linkervleugel van de PvdA wel eens tijd om netelige vraagstukken hij de kop te pakten. BEWOLKT EN BUIIG Maximumtemperaturen van 18 tot 22 graden. STAD EN STREEK Hard-drug-gebruikers zien steeds minder uitkomst Pagina 3 Bouw Temeuzense l.t.s. stapje dichterbij Pagina 5 BINNEN- EN BUITENLAND Nixon in Brussel: Luns lacht Pagina 11 Banken verhogen enkele tarieven Pagina 13 DE KLEINE STEM Jonge lezers namen krant op de korrel Pagina 12 SPORT Krol uit normale doen Pagina 15 1/Volff hoopt op Ajax-contracr Pagina 16 De Ronde van Frankrijk In kaart Pagina 17 RADIO EN TELEVISIE Nieuwe Nederlandse speelfilm Pagina 9 DE Poolse minister van Bui tenlandse Zaken, Stefan Ols- zovski, zal van 1 tot 3 juli een bezoek aan Nederland bren gen. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De christen democratische fracties in de Tweede Kamer menen, dat de belastingen het volgend jaar minder sterk hoeven te stij gen, als gevolg van de extra aardgasopbrengsten. Vorig jaar dachten de KVP, ARP en CHU dat de belastingen jaar lijks met een half procent zou den moeten worden verhoogd om hun verkiezingsprogramma te kunnen financieren. Vol gens KVP-kamerlid Noten boom zijn de omstandigheden nu echter anders dan tijdens liet opstellen van dat program ma. De ruimte voor extra collec tieve voorzieningen is volgend jaar beperkt, omdat de sociale premiedruk meer stijgt dan was geraamd. Dank zij de te verwachten extra inkomsten uit een verhoging van de aardgasprijs voor export en binnenlands verbruik kan een deel van die extra coHectieve voorzieningen daaruit worden betaald. Daarmee vervalt de noodzaak om de belastingen in 1975 met een half procent te verhogen. Het kan volgens de KVP ook niet minder. Noten boom bestreed de uitspraak van premier Den Uyl alsof het aanwenden van de aard-gasop brengsten op deze wijze een vorm van „potverteren" zou zijn. Die lagere belastingstijging inoet volgens Notenboom ten goede komen aan gezinnen die volgend jaar toch al veel meer voor hun energie moeten beta len. Daarop doelde ook PvdA- kamerlid Dolman. Hij ziet echter liever een compensatie voor de laagste inkomens (waaronder bejaarden) dan een belastingverlaging. De F-vdA wil echter niet zover gaan als de KVP door nu al te stellen d-at de belastingen het volgend jaar minder moeten stijgen als gevolg van die aardgasmeevaller. Want vol gens Dolman liggen er nog vele financiële claims, zoals dekking tekorten openbaar vervoer, uitbreiding van het politieapparaat, versterking van het regionaal beleid en de hulp aan boeren en tuinders. Volgens Dolman is de ..grote beer" van 1975 al tienmaal ge schoten. De WD en DS '70 vinden dat het volgend jaar de belas tingen zonder meer verlaagd moeten worden. ARNHEM (ANP) De sinds donderdag .vermiste" 86-jarige bewoner van een Arnhems be jaardentehuis is weer terecht. Nadat maandag een opspo ringsbericht was verspreid, liet het Diaconessenhuis in Arnhem weten dat de man daar donder dagavond wegens een hartin farct was opgenomen. Het mis verstand wijt men aan com municatiefoutjes. (Van een onzer verslaggevers)' BERGEN OP ZOOM De Katholieke Vervoerders Orga nisatie heeft weten te voorkomen dat een aantal transportbedrij ven, dat betrokken is bij het financieel debacle rond de aanleg van het nieuwe stuk rijksweg 58 tussen Rilland Bath en Korte» ven, de feestelijke opening van dit weggedeelte (morgen) in het honderd laat lopen door de nieuwe weg eenvoudig te blokkeren. Na overleg met het ministe rie van Verkeer en Waterstaat en de desbetreffende transport ondernemingen heeft de Ka tholieke Vervoerders Organi satie weten te bereiken dat het protest tegen de gang van zaken rond de aanleg van de nieuwe rijksweg beperkt blijft tot een demonstratie met spandoeken en het parkeren van een serie trucks op de parallelweg van rijksweg 58 op de grens vam de provincies Zeeland en Brabant, vlak bij de plaats waar de openings plechtigheid zich zal afspelen. Deze demonstratie begint om tien uur morgenochtend. Ir. P. Sprenger, hoofd-ingenieur-di- recteur van Rijkswaterstaat in Brabant, zal een uur later de officiële opening van de weg verrichten. Zoals De Stem op 13 juni j.l. heeft bericht, zijn dertien transportbedrijven uit Zuid west-Nederland in grote moei lijkheden gekomen door het faillissement van aannemers bedrijf Versteeg uit Hedel, aan wie een deel van het zandtransport voor de nieuwe weg was uitbesteed. De der tien voor hem rijdende trans portbedrijven zien zich ge plaatst voor ontslag van onge veer 100 man, een gezamenlij ke schade van ongeveer een half miljoen gulden en voor enkele hunner mogelijk een faillissement. De dertien gedu peerde bedrijven schrijven het debacle toe aan een slecht in- schrijvingsbeleid met betrek king tot de aangelegde weg. Zij vinden dat de laagste in schrijver niet in alle gevallen goed genoeg is om het werk te doen. Bijzonder verbolgen zijn de zandrijders over een opmer king die Ir. M. Dirkzwager, hoofd voorbereiding nieuwe werken van Rijkswaterstaat in (Vervolg op pagina 3.) (Van onze redactie binnenland) DEN HAAG Volgens mi nister Van Agt (Justitie) zal men in ons land voorlopig de handen nog vol hebben om een redelijke mate van veiligheid te verzorgen. In de Eerste Kamer zei de bewindsman dat de or ganisatie van de politie „in een hand-omdraai" gewijzigd kan worden. Hij en zijn collega De Gaay Fortman (Binnenlandse Zaken) deelden mee dat geen wijziging is gekomen in hun keuze voor gewestelijk beheer de politie-korpsen. De reorga nisatie zal naar hun me ning zoveel mogelijk in de pas moeten lopen met de ge westvorming. Minister De Gaay Fortman ontkende, als zou er spr ike zijn van een mogelijke oPheffing van de reserve-gemeentepolitie. „Er is mij veel aan gelegen dit instituut in stand te houden" aldus de bewindsman. (Van onze correspondent) GENT In een meisjesschool met kleuterafdeling in Evergem in de Gentse kanaalzone is een epidemie van besmettelijke geelzucht uitgebroken. De 200 leerlingen zijn enkele dagen met vervroegde vakantie ge stuurd. In een medisch onder zoek dat dinsdag plaatshad kwam aan het licht dat er reeds zeven besmette gevallen zijn. Acht andere leerlingen reageerden positief op de urine- proef. Aanleiding tot het medisch onderzoek was het feit dat reeds een aantal leerlingen we gens geelzucht thuis dienden te blijven. De herstelperiode van deze ziekte moet op min stens zes weken worden ge schat. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De Tweede Kamer heeft twee moties over de personeelsstop bij de zie kenhuizen verworpen. Voor de motie van de communist De Leeuw (opschorting' van de personeelsstop) stemden alleen de fracties van de PSP, CPN, BP en PPR (uitgezonderd De Gaay Fortman en Walt- mans). De motie van de liberaal Veder-Smit kreeg behalve van de WD ook steun van DS'7Ö, Boerenpartij en RKPN. In de ze motie vroeg de WD de regering de Kamer meer in zicht te verschaffen over de personeelsgroei bij ziekenhui zen en tevens over de nood zaak de ziekenhuisbouw te temporiseren. (Van onze redactie binnenland) DEN HAAG Maandag is in het Italiaanse plaatsje Pio- tello bij Milaan opnieuw een Nederlandse vrachtwagen ge stolen. Volgens een woordvoer der van NOB-wegtransport is dit de 48-ste wagen, die sinds begin 1973 in Italië is ont vreemd. Maandag ging het om een trekker met oplegger van de fa. Polsvoort uit Lochem. De wa gen was geladen met 21 ton boter ter waarde van 130.000 gulden. (Van een onzer verslaggevers) BERGEN OP ZOOM Bij gemiddeld vier procent van de leerlingen van de kleuter- en basisscholen in Bergen op Zoom komt hoofdonrein, voor namelijk in de vorm van hoofdluis voor. Dat is geble ken uit een onderzoek onder 6700 kinderen, dat in de afge lopen maanden werd gehouden en waarbij ook enkele scholen voor voortgezet onderwijs wa ren betrokken. Bij de scholen voor voortgezet onderwijs blijkt het probleem overigens nauwelijks aanwezig. Hoewel er nog geen reden is voor paniek is de Bergse GGD begonnen met een intensieve voorlichtingscampagne. Bij hoofdluis is het besmettingsge vaar namelijk erg groot, zowel op school als in het gezin. Waarschijnlijk is het onvol doende opvolgen van de me dische adviezen in de huiselij ke kring er de oorzaak van, dat hoofdluis nu al maanden in een betrekkelijk hoog per centage voorkomt. De ouders van een kind dat bij controle hoofdonrein blijkt te hebben krijgen een brief thuis van de GGD met een uitvoerig advies over de be handeling dagelijks wassen, een ontsmettingsmiddel, een speciale kam. Blijkt het kind bij een tweede controle nog steeds hoofdluis te hebben dan volgt een tweede brief met het verzoek met het kind naar een huisarts te gaan. En als het kind bij een derde contro le nog steeds hoofdluis blijkt te hebben dan wordt het in samenspraak met de schoollei ding naar huis gestuurd in eerband met het besmettings gevaar. Deze drastische maat regel, een gevolg van slecht luisterende ouders, is al een paar maal genomen. Hoofdonrein in de vorm van hoofdluis werd in januari ont dekt. In Bergen op Zoom wer den toen 3279 schoolkinderen onderzocht. Daarvan bleken er 79 <2,4 procent) hoofdonrein te hebben. In februari waren het er 28 van de 519 en in maart werd een top gehaald toen 55 van 717 kinderen, bij na 8 procent, hoofdluis bleken te hebben. Door een intensieve voorlichtingscampagne zakte het percentage in de maand daarop weer naar 1 procent, maar in mei kwam het euvel weer voor bij 54 van de 1641 onderzochte kinderen ofwel 3,3 procent. Vandaar dat de GGD zich op grond van de hardnekkigheid van de kwaal toch wel eorgen begint te ma ken.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 1