1 1V/NW: bezuinigen op defensie VNO/NCW: belasting 3 miljard lager Werkgevers en vakcentrales finaal oneens over beleid in '75 Vandaag HET GELUK KWAM MAAR NIET Herin blik NEDERLANDSE WENSEN IN ATLANTISCHE VERKLARING VAN NAVO AI.GESAL ptslag voor i mensen Begrafenisondernemer in de clinch met leeuwentemmer Stuurman dood na explosie op tanker heipt snel en brandt niet op de huid Duisenberg optimistisch r BAVARIA K V aakt it met )mbinatie$ Ciyek! Postbus voor voetbalhaters GROEP NEDERLANDERS WIE HOGEROP Bon w-fabriek sluit: 50 man op straat Defensie wil 260 mensen Wijt bij loodswezen Rinus Michels na 0-0: Kosygin wil integratie in Commecon rouw gestoken 111 slaapkamer Saoedi-Arabië wil Aramco geheel overnemen Loonstijging Winsten Politici „HETE LIJN" VIA KUNSTMAAN WONINGBOUW NEEMT AF KOERSDALING IN LONDEN 2 blikjes 0,34 liter Mr. Van der Stoel verheugd Schip brandt uit op Oosterscheldc Brandblusser pp- ~ma*r I ijecteur: Dr. W. A. J. M. Harkx j-dredacteur: L. Leijendekker Jictie- en admlnistratie-adres: juwstraat 9, Terneuzen, tel. (01150)-79 20 nnementsprijs 2)4,70 per kwartaal; 8,35 per maand. {Se mimmers 45 cent. •onummer 1114111 J<r. Uitgeversmaatschappij De Stem B.V, erstraat 16, Breda DONDERDAG 20 JUNI 1974 27e jaargang No. 7379 Uitgeefster HILVERSUM (ANP) De fOS-radio heeft een speciaal jostbusnummer geopend, utaar- iifli Nederlanders die niet van loetbal houden, tijdens het We- 'jtlikampioenschap Voetbal hun «acties kunnen sturen. Deze reacties zullen dan wor- lio verwerkt in een radiopro- mmma, dat de NOS onder de titel „Geen bal aan" op de dag van de voetbalfinale, zondag 7 juli. uitzendt. Het gaat om mensen, die zich aan het vele voetbal ergeren, zich gediscrimineerd voelen of er zelfs ziek van dreigen te worden. Het adres is: NOS-ra- dio „Geen bal aan", postbus 666 in Hilversum. DEN HAAG Volgens minister Duisenberg van Financiën is de financiële en economische ontwikkeling in ons land gunstig te noemen. De investeringen en de produktiviteit nemen gestaag toe. De minister rekent dit jaar zeker op een produktiviteitsstyging van 4 procent, terwijl hij de geraamde investeringstoename met 2 procent nog aan de lage kant acht. De minister keerde zich in de Eerste Kamer tegen het plei dooi van de liberaal Terwindt voor verlaging van de belasting en tegelijk voor verlaging van het begrotingstekort. AMSTERDAM (ANP) Van 12 juli tot 15 augustus zullen zes ervaren Nederlandse alpinisten in Rusland een po ging ondernemen het Neder landse hoogterecord, dat sedert 1962 en 1963 even boven de 7000 meter ligt, te verbeteren en boven de 7100 meter te bren gen. De ploeg zal in het Pamir gebergte in Aziatisch Rusland deelnemen aan een internatio naal alpinistenkamp. De be doeling van de Nedctrlandse deelnemers allen jonge a- kademiei ïsjof de piek Le nin 17134 mete?) te beklimmen óf de piek Koinmunisma, die 7495 meter hoog is. SOEST (ANP) De indus triële onderneming „Arma" in itesterberg heeft 145 werkne- ■ers op straat moeten zetten, udat de bank alle betalingen i het bedrijf heeft gestaakt. Sinds maandag, toen het per- meel naar huis werd gestuurd igt de produktie van gasver- ïarmingsapparatuur in de «fdvestiging in Soesterberg IS werknemers) stil, evenals Soestduinen (30 werkne- lers) en in Loosduinen (waar et bedrijf onder de naam Su- rex 30 werknemers in dienst jett). Naar het oordeel van de heer M de Knegt van de Industrie bond NVV is de situatie bij Ar- Hia niet alleen ontstaan doordat i de verwarmingsindustrie Happen zijn gevallen, maar wal ook door een verkeerd kandeel beleid van de direc- te. L0CHEM (ANP) De fa Wek van bouwmaterialen in lochem, een dochteronderne- «injr van Sanders Verenigde Wrijven in Arnhem, zal over We maanden gaan sluiten. Hierdoor komen 50 werkne- 'ers op straat te staan. De slui ks is volgens de directie een Polg van de sterk verminder- ie belangstelling voor hoog- touw. ROTTERDAM (ANP) Op ht ministerie van Defensie darinrzaken) bestaan plannen de dienst van het loods- "ren te rationaliseren. Dit '•u een inkrimping van het óutal functies ten gevolge ®bben. Volgens de Algemene Bond van Ambtenaren JBVA) worden ongeveer 260 "eisen overtollig als de plan- "w verwezenlijkt worden. Ou noodzaak tot rationalise- zou zijn gebleken uit een "Wist afgesloten studierap- W- waarin wordt gezegd dat kt loodswezen te duur aan het "orden is. 'oor eventuele overtollige "onsen wil Defensie ander jkrk zoeken. Bij de dienst van loodswezen zijn ca. 1800 "onsen werkzaam. DROOG Droog en vrij zonnig. Weinig wind. Maximum temperaturen van 20 (aan zee) tot 23 graden. STAD EN STREEK Parachutisten openen feestweek in Sluis. Pagina 5. BINNEN- EN BUITENLAND Fiscus verbetert positie gehuwde werkende vrouw. Pagina 13. Exportheffing EEG na delig voor suikerin dustrie. Pagina 11 SPORT Bulgarije imponeert niet tegen Uruguay. Pagina 16. RADIO EN TELEVISIE David Bowie maakt zich waar in een muur van geluid. Pagina 19. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Werkgeversverbonden en vakcentrales hebben gisteren het kabinet-Den Uyl een waslijst van ver langens aangeboden, waaraan zal moeten worden voldaan, willen er voor volgend jaar centrale afspraken gemaakt kunnen worden voor het loon- en prijsbeleid. De landbouw- en middenstandsorganisaties bieden vandaag het kabinet hun wensen aan. Deze nota's zijn een voorbereiding voor het loonoverleg dat dit najaar moet worden gevoerd als per 31 december de machtigingswet afloopt. Opvallend daarbij is het feit dat de drie vakcentrales ook voor 1975 voor een matiging van de looneisen zijn, terwijl de werkgeversorganisaties die ma tiging wat betreft de winsten van ondernemers juist niet willen „ondergaan". eerste instantie ten goede ko men aan de ondernemingen (winsten) en dat daarin de laagstbetaalden op de laatste plaats komen (Van onze speciale verslaggever) DORTMUND Het Ne derlands elftal heeft gistera vond in Dortmund met een 00 gelijkspel tegen Zweden genoegen moeten nemen. Een resultaat waar supervisor Ri nus Michels niet al te zeer tevreden mee was. Met strak gezicht, waarop niet bepaald vreugde stond te lezen, ver klaarde hij na afloop: „We SOFIA (ANP) Vergaande integratie van de Oosteuropese landen is noodzakelijk om de vraag naar energie in die lan den ook op lange termijn te ku'ven dekken. Dit heeft Sovjet-premier Ko- sys.woensdag gezegd op de jaarlijkse conferentie van rege ringsleiders uit de COMECON, die deze week in de Bulgaarse hoofdstad Sofia wordt gehou den. I AMSTERDAM (ANP) Een 'Ur>naamse vrouw (25) is gis ,ernacht in het O.L.V.-gasthuis J Vmyerdam opgenomen, na J!! 2ii in haar woning in de 'ï'uiermeer door een insluiper Me rii* was gestoken. Het slachtoffer was wakker De middenstandsorganisaties pleiten voor extra steunmaat regelen. Kortom: alle sociale partners zijn het weer hevig oneens over het sociaal-econo misch beleid dat volgend jaar gevoerd moet worden. Zowel de vakcentrales als de werkgeversorganisaties gaan er van uit dat de ruimte volgend jaar voor een reële loonstijging zeer gering zal zijn als e: gem speciale maat regelen worden getroffen. De vakcentrales zien daarom lie ver een bezuiniging op defen sie (het CNV is het daar ove rigens niet mee eens) dan een verlaging van maar liefst drie miljard gulden). Het opvoeren van de collectieve voorzienin gen achten de vakcentrales belangrijker dan een gelijk blijven van de defensie-uitga ven. Het belastingplan van de werkgevers (zie elders in deze krant) achten ze onuitvoerbaar en „te gek om los te lopen" Niettemin dringt het bij de Vakcentrales ook door, dat de grens van de belasting- en premiedruk bijna is bereikt. Via een grondige doorlichting van de sociale voorzieningen (zonder die echter in te krim pen, - men wil dat er efficiën ter met de gelden wordt omge sprongen) en een nieuw inko mensbeleid wil men er voor zorgen, dat de werknemers volgend jaar toeh wel een reële stijging van hun be steedbaar inkomen krijgen. Ook wijst men zelfs naar fiscale maatregelen, daarbij doelend op de nflatiecorrectie, die het kabinet-Den Uyl vol gend jaar wil doorvoeren. Wat de inkomenspolitiek betreft: met name de laagst betaalden zullen het meest moeten profi teren van de geringe ruimte die er voor loonsverbeteringen nu eenmaal ook volgend jaar is. In het licht van de voor jaarsnota (waaruit bleek dat de opbrengst van de vennoot schapsbelasting vorig jaar fors is gestegen) concluderen zij, dat het ondernemersklimaat het afgelopen jaar is verbe terd, maar dat dat niet tot uiting komt in een dalende werkloosheid. De stelling van de werkgevers, dat de onder nemingen hogere winsten moeten manen om de rende mentspositie te verbeteren en zo te kunnen investeren ten behoeve van de werkgelegen heid, gaat volgens die partijen en ook volgens de vakcentra les niet helemaal op. (Zie verder pag. 13) 0 Omhelzingen na de ontmoeting Nederland - Zweden (0- Suurbier, Keizer, Rijsbergen en Edström. Van links naar rechts: Sandberg, DE WERKGEVERS zien al leen maar voldoende ruimte, ais hun belastingplan het haalt. De vakcentrales vinden dat plan ondenkbaar. CNV- voorzitter Jan Lanser: „Ze (de werkgevers-red.) twijfelen zelf ook. In hun nota wordt zelfs ernstig rekening gehou den met die onuitvoerbaar heid'' Dat het xabinet volgend jaar toch met meer belasting verlagingen moet komen, ach ten confessionele politici wel noodzakelijk. Maar ook zij wiizer. de Delastingplannen van de werkgevers in grote lijnen af De linkse regerings partijen doen dat zonder meer: zij vinder dat de plan nen "an VNO en NCW in WASHINGTON (AFP) De „hete lijn" tussen het Witte Huis en het Kremlin wordt binnenkort een straalverbin ding via een kunstmaan, aldus het Amerikaanse tijdschrift „Electronics". De leiders van de twee super- mogendheden hebben hiertoe besloten omdat zo'n verbinding minder kwetsbaar en tevens beter beveiligd is en wegvallen van de lijn dan minder voor komt, De bestaande lijnverbin ding is al minstens drie maal verbroken geweest. De Amerikaanse transmissie post te Fort Dietrick in Mary land is al in gebruik genomen, terwijl de Sovjetrussische post bij Moskou, die door de Ame rikaanse maatschappij ITT wordt gebouwd, nog niet af is. DEN HAAG (ANP) 1„ de maand mei 1974 is een begin gemaakt met de bouw van 9400 woningen tegen 13.300 in de maand mei 1973. Het aantal vo'tooide woningen bedroeg in de maand mei 1974 14.500 te gen 15.100 in de overeenkom stige maand van het jaar daar voor. LONDEN (ANP) Onder in vloed van steeds somberder wordende perspectieven voor de Britse economie zijn de koer sen op de effectenbeurs in Lon den woensdag nog verder ge daald, nadat dinsdag reeds het laagste peil van de afgelopen twaalf jaar was bereikt. De koersdaling werd in de band gewerkt door het bange vermoeden dat er in Engeland weer een serie harde loonon derhandelingen voor de deur staat, terwijl er voorts aanwij zingen zijn dat de winsten van het bedrijfsleven in toenemende mate verminderen. (ADVERTENTIE) OTTAWA (ANP) Tot zeer veel genoegen van mr. Van der Stoel is, voor de eerste maal sinds het vijfentwintig jarig be staan van de NAVO en op Ne derlands initiatief, in een ver klaring die na een ministers conferentie is gepubliceerd, de wens uitgesproken dat de idea len die in de aanhef van het Atlantisch verdrag worden ge noemd. democratie en mensen rechten, worden verdient en uitgebreid. Een dergelijke, uiteraard im pliciete. veroordeling van het kolonelsregime in Griekenland, is ook vervat in de verklaring over Atlantische betrekkingen, die door de vijftien ministers gisteren in Ottawa is aanvaard en, evenals het slotcommuni qué. in de Canadese hoofdstad is gepubliceerd. Minister Van der Stoel heeft dinsdagavond, in wat hij noem de „een correcte sfeer", een ge sprek van een uur gehad met. zijn Griekse ambtgenoot Spiros Tetenes. Tijdens dit gesprek, dat plaatsvond in de hotelka mer van de Griekse bewinds man. heeft mr. Van der Stoel Het standpunt van de Neder landse regering inzake Grie kenland uiteengezet, en de -Jen door geschuifel in aar slaapkamer. Toen zij vroeg JJ® er was bracht de onbeken- "aar een steek in de rug QUITO (ANP) Saoedi- Arabië onderhandelt met Ara bian American Oil Company (ARAMCO) over de volledige erneming van de maatschap jij. zo is in Quito vernomen. De minister van olie van Sa oedi-Arabië, sjeik Yamani, zou tegenover OPEC, die in Quito vergadert, hebben verklaard dat zijn land, wanneer het ARAMCO overneemt, de hele produktie zal verkopen voor 10,70 Hnlln> oei vat: dat is 93 orocp"' v" de 1 ndigp „posted price" van 11,65 dollar. EINDHOVEN (ANP) Be grafenisondernemer J. Mut- saers uit Best heeft beslag laten leggen op de bezittingen van de Oostenrijkse dompteur B. waaronder de 2 leeuwen die eind april in Rotterdam de stripteasedanseres Johanna Ne- lissen dodelijk verwonde. Het slachtoffer werd op 2 mei j.l. door de begrafenis ondernemer in Best begraven. Dit gebeurde in opdracht van de dompteur, die echter de be grafenisrekening nog niet heeft betaald. Afgelopen maandag parkeer de de dompteur met toestem ming van de eigenaar zijn ca- ravan en de bestelauto, waarin de leeuwen werden vervoerd. op het parkeerterrein van een wegrestaurant in Best. Hij rep te echter met geen woord over leeuwen. De eigenaar van het restaurant ontdekte dit pas dinsdagmiddag. Inmiddels had de begrafe nisondernemer horen vertellen dat de dompteur van plan zou zijn het land te verlaten. Om dat de rekening voor de be grafenis nog niet was voldaan, liet hij door zijn raadsman mr. W. van de Grinten uit Eind hoven, beslag leggen op de eigendommen van de dompteur. De beide leeuwen werden onder politiebegeleiding over gebracht naar het terrein van de sociale werkplaats in Best waar zij sindsdien verblijven kwestie van de politieke gevan genen aangeroerd. Mr. Van der Stoel wilde geen verdere me dedelingen doen over dit ge sprek. Eveneens tot grote Neder landse instemming hebben de NAVO-ministers in hun slot verklaring de ontwikkelingen in Portugal, dat wil zeggen het omverwerpen van het bewind van Caetano. verwelkomd. De verklaring over de Atlan tische betrekkingen die volgen de week woensdag door presi dent Nixon en andere staats en regeringsleiders uit NAVO- landen in Brussel plechtig zal worden getekend legt zowel de Amerikaanse als ^uronese ver- plichtingen vast. geeft aan hoe het overleg tussen bondge"oten kan geschieden en houdt een bevestiging van de strategie van het „aangenaste antwoord" in. De kern van de verklaring althans wat de militaire aspec ten betreft, ligt in de artikelen waarin de Europese en Ameri kaanse verpüchin gen worden uiteengezet. ..De Europese le den, die driekwart van de con ventionele sterkfe van het bond genootschap in rturona leveren en waarvan er twee nucleaire striidkraehten bezitten die in staat zün een eigen afschrik wekkende Tol tl» xxr^lVe biidraafft aan de algehele ver sterking van de bond^enoot- schaonelüke afschrikkings- maeht verplichten zich de no dige bi id ra ge te leveren voor dp handhaving van de cemeen- cmhqnneliikc» TrorMorHcTinfT AanvankeliiV wilde Erank- riik een formulering, waarin °en groter mate van on afban- lr°liikhe?d voor 7Ün ptefM-nmoeht tot uitdrnVirjg kwarn Met woorden büdvaa<*t aan de hondTÉ-nnotcjehaoneliike af- cr»L vi Wirt crernacht" wordt de tr\i*nn frappe" binnen bet "erb^nd van de NAVO ge bracht. hebben negentig: minuten aangevallen, maar het geluk dat je bij een doelpunt nodig hebt kwam maar niet." Za- galo, de coach van het Brazi liaanse elftal was ook naar Dortmund getrokken om daar Nederland aan het werk te zien. Zagalo zei dat hij niet onder de indruk was geraakt van het Nederlandse spel. Wel was hij van me ning dat dit Nederland on danks het gelijke spel tegen Zweden ver zal komen in het toernooi om het wereld kampioenschap. (Zie verder onze sportpagina's) (Van een onzer verslaggevers) ST.-ANNALAND De 34- jarige stuurman H. de Vos uit Akkrum in Friesland is gister middag nabij Bruinisse op de Oosierschelde om het leven gekomen, toen aan boord van de Belgische binnenvaarttan- ker Moeseltank brand uitbrak. Hij bevond zich op het mo ment van de explosie die de brand op het schip inluidde, midscheeps en moet op slag dood zijn geweest. De andere opvarenden van de tanker, kapitein A. van Noord, zijn vrouw en hun ba by, de motorürijver en twee vakantiegangers bleven onge deerd. Zii werden van boord gehaald door de bemanning van het motorjacht Cipolina Arguntata en konden op ver haal komen aan boord van de clubboot Buutengaets in St.- Annaland. De kapitein keerde overi gens terug naar het brandende schip om het buiten de vaar route aan de dijk onder Brui nisse aan de grond te zetten. Het tankschip was geladen met stookolie, onderweg van Antwerpen naar Emmerich. (Vervolg op pagina 7) WINTERSWIJK (ANP) Vlet een niet alledaags middel is een brand in de keuken van iet Olunese restaurant in Win terswijk geblust waar de vlam n Je pan was geslagen. Mede namelijk door het ge bruik van een overvloedige toeveelheid kerrie slaagde men erin de vlammen te ■oven (ADVERTENTIE) spierpijn, gewrichtspijn, spit, zenuwpijnen, pijn in armen en benen. en heeft geen onaangename geur verkrijgbaar in tuben van 40 en 100 ofc

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 1