Mien transport- drijven op rand ian de afgrond Den Uyl: economie gezond Modernisering marine gaat tien jaar vergen NIXON VOOR NAVO- TOP NAAR BRUSSEL Vandaag Miljoenen- schade voor AWL HEROPENT het EDAH-KOOPPARK !een wijziging in fiiaximum- nelheden Weekeinde zomers VOLGENS DEFENSIENOTA: NIET ONPLEZIERIG. Hendriks belooft versoepeling personeelsstop ziekenhuizen Schaduwen over feestelijke opening deel Rijksweg 58 Oliekoek op kanaal Gent- Terneuzen firma's in Zuidwest-Nederland nood door Uissement van onderaannemer piier spreekt geruchten tegen 'Cr zou 'TAL ZOMER ZUN? Laat uw camera eens uit! Financieringstekort slechts 400 miljoen Uit de vaart Kissingers vrouw heeft maagklachten Mevr. De Ruiter voorzitter comité Jaar voor de vrouw Tabak en sigaren in België duurder Strafvervolging tegen Suikerunie in Sas van Gent Volgende week uteur: Dr. W. A. J. M. Harkx dacteur: L. Leijendekker fie- en administratie-adres: rstraat 9, Terneuzen, tel. (01150)-79 21) aienientsprijs Jjj pei kwartaal; f 7,83 per maand. nummers 40 cent. Uimer 1114111 [Uitgeversmaatschappij De Stem KV, «traat 16, Breda ZATERDAG 15 JUNI 1974 27e jaargang No. 7375 Uitgeefster Uitgeversmaatschappij De Stem B.V Leren Meubel is in ïars. fcndt een schitterende lektie in de toonzalen débé. In moderne en iitionele toepassingen Itijlen. Iaapkamer van de ntiger jaren is meer een bed en kast. Onze pkamer is een echte amer geworden, heeft zulke slaap-kamers te kust - keur. Een heel apart mw vol zelfs! iffee -corner is uitr ad. U bent welkom een kop koffie en je fris voorde :ren, Op kosten van de uiteraard. (Van een onzer verslaggevers) llCitGEX OP ZOOM - GERHEIDE De fees- ijfce opening op de 27ste het nieuwe gedeelte van •ssweg 58 tussen Korteven f Eilland-Bath zal over- iduwd worden door een itieel debacle, waarbij nu bekend Ls dertien jsportbedrijven uit Zuid- (■Nederland zijn betrok- Door het faillissement L «nderaannemer Versteeg Bedel, aan wie een deel andrijden was ult- Kd, zijn de voor hem tonde transportbedrijven l vier tot vijf ton aan taalt rekeningen bli.i- zitten. Vijf van hen heb- I von ringen van onge- tMnn gulden, een firma II zelfs meer dan een ton ld. Voor de transportfir- li ii nu liquiditeits- p: - den en voor een 1 bedrijf is er zelfs het van een faillisse- |ie ironten ((dupeerde bedrijven op rie fronten .irtie 1». In de eerste plaats (fa it op de 27ste duide - 11 demonstreren dat de peping voor hen niets fees- lieeft. Daarnaast zal 1 Katholieke Vervoers Or- piatie via bevriende ka merleden en rechtstreeks de betrokken ministeries vragen om steun bijvoorbeeld in de vorm van renteloze leningen. Algemeen secretaris van de bond, de heer G. de Waardt ls van mening dat de over heid een morele plicht heeft ten opzichte van deze firma's die een bijdrage aan de werkgelegenheid leverden, ook al ls die overheid for meel-juridisch niet aanspra kelijk. En tenslotte hebben negsn firma's via advocatenkantoor Vreijling in Bergen op Zoom een vordering ingesteld, die ongeveer drie ton groot is. Tegenover die vordering staat een vordering van de bankier, de firma Van l.an- schot uit Den Bosch, die het faillissement van Versteeg aanvroeg en claimt een ces sie te hebben. Die cessie wordt bestreden door het Bergse advocatenkantoor, de curator van de firma Ver steeg, mr. M. Mol uit Den Bosch, was niet bereikbaar voor commentaar. (Vervolg op pagina 7) (Van onze parlementaire ledactie) HAAG. De geldende maximum-snelheden van 80 en te bijven onverminderd van kracht. Minister Westerterp zal geen voorstel doen tot verhoging. wijziging kan pas in ministers. Op die vergadering van volgende week komt na melijk een ambtelijk voorstel aan de orde tot Europese har monisatie van maximumsnel heden „rond de 130 km". Ge let op de uiteenlopende situa ties in de diverse Europese landen is het twijfelachtig of volgende week tot een harmo nisatie kan worden besloten, aldus de minister-president. w?ing worden genomen 'at voldoende ervaring met Uaidige snelheden zal zijn "an en het effect op de 'bitsveiligheid voldoende worden beoordeeld. Dit premier Den Uyl gister- |"*i mee. L* veiligheidsuitkomsten P'an doorslaggevende bete- J* Geruchten, dat automo- zich niet meer houden .1, :e maximumsnelheden de premier tegen. Uit "atente waarnemingen de verkeersinspecties Cn dat 92.1% van de auto- 'en beneden de 110 km 'v' Berichten over een op- en zijnde wijziging sprui- if'.l<nrr u't speculaties rond %-L en te houden verga- s van Europese verkeers- ADVERTENTIE) EEN nieuwsbureau van de BBC in Belfast is door een bomaanslag vernield. Drie mensen liepen daarbij ver wondingen op. EEN in Tsjaad op 20 april ontvoerde Westduitse arts is in vrijheid gesteld na betaling van een losgeld van 100 mil joen mark aan de ontvoerders. De regering van Tsjaad heeft inmiddels de betrekkingen met Bonn verbroken. fenvergeet t Kodak kleuienfilmpje niet) (Van onze parlementaire red.) DEN HAAG. Het finan cieringstekort van het rijk is slechts 400 miljoen gulden. Dat is een van de kleinste fi nancieringstekorten in de laatste tien jaar. Dat blijkt uit de gisteren door de regering vastgestelde voorjaarsnota. Deze nota geeft n beeld van de uitvoering van de rijksbegro ting 1974, De tegenvallers in de uitvoering bedragen 270 miljoen gulden, waarvan 172 miljoen als gevolg van de EEG-financieringen. Deze te genvallers zuilen niet worden gecompenseerd door verlaging van begrotingsposten wegens de huidige situatie van de werkgelegenheid en de beste dingen. De begrotingsover schrijding door tussentijdse beleidsmaatregelen van het kabinet zullen wel door verla ging van begrotingsposten worden gecompenseerd. Maan dag krijgt de Tweede Kamer een volledig overzicht. Minis ter-president Den Uyl noemde gisteravond na afloop van het kabinetsberaad de nota „een zonnige voorjaarsnota" Er is een gezonde financiële ont wikkeling te bespeuren, aldus de premier. Dit ondanks de prijsstijging. Hij verwacht dat de prijsstijging dit jaar bene den de tien procent zal blij ven. (Van onze weerkundige medewerker) DE BILT. Het is wel een groot verschil met het weer in de eerste helft van deze week en de warme lucht, waarin wij nu verkeren. Juni zal dit weekeinde in zomerstemming blijven. Met een wind tussen noord en noordoost wordt dit keer vrij warme lucht uit Scandinavië aangevoerd. Zelfs in Finland steeg iet kwik gistermiddag tot rond 25 graden. Boven Zuid-Duitsland en Oostenrijk is het weer wat verbeterd, nadat er veel regen was gevallen. Vrijdagmorgen werd in de omgeving van München en nok in Salzburg ruim 3 mm. regen gemeten. Dit slecht weer gebied wordt iets kleiner, zodat zich ook daar een langzame ver betering aftekent. De lucht boven Duitsland is licht onstabiel, waardoor er in de middag enkele verspreide onweersbuitjes ont staan. De onweerskans is ook aanwezig in de oostelijke helft van ons land, maar in West-Brabant en Zeeland is deze kans belangrijk kleiner. (Van een onzer verslaggevers) BRUSSEL Hel kabi net-Den Uyl wil in een periode van tien jaar de marine geheel moderni seren. Op dit moment beschikt de marine over een goed deels verouderde vloot. Om die uiterlijk in 1984 op nagenoeg de sterkte te bren gen, die de NAVO van ons eist, is eem investeringspro gramni opgezet, waarvoor de financiële i ,\„te gevonden inoet worden in bezuinigingen tijdens de eerstvolgende vier jaar en in een geleidelijke personeelsinkrimping met 17 procent. Dit blijkt uit de (nog gehei me) defensienota, die volgen de maand openbaar zal wor den gemaakt en op het ogen blik in NAVO-kringen bestu deerd en besproken wordit. Naar in Brussel werd verno men zou de NAVO-top met dit plan voor de marine akkoord zijn gegaan, voor lief nemend dat de Nederlandse vloot in de overgangsperiode niet opti maal is uitgerust, wat ze nu immers ook niet is. De bezuinigingen, die voor de periode tot 1977 op het programma staan zijn: het op korte termijn uit de vaart ne men van de kruiser „De Ze ven Provinciën", het over een langere termijn uitsmeren van de vervanging van torpedoja gers door fregatten en het uit stellen van de vervanging van het onlangs bij een oefening verongelukte Breguet-Atlan- tic-vliegtaig. (Vervolg op pagina 17.) (Van onze redactie buitenland) WASHINGON De twee de vrouw va* de Amerikaanse minister vain buitenlandse za ken, Nancy Kissinger, is vol gens een mededeling van het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken in verband met maagklachten in een zie kenhuis opgenomen. De 39-jarige mevrouw Kis singer, die eir. ei maart met Kissinger in het huwelijk is getreden, heeft volgens haar artsen reeds enkele malen last van een maagzweer gehad. 0 Ongewoon, maar zeker geen onplezierig gebruik van een doei. DEN HAAG (ANP) Me vrouw ir. Nellien de Ruiter uit Voorschoten, oud-lid van de Tweede Kamer voor de CHU, is benoemd tot voorzitter van het nationaal comité jaar voor de vrouw. Aldus heeft premier Den Uyl vrijdagavond meege deeld tijdens een onderbre king van de wekelijkse vega- dering van de minister. De andere leden van het co mité zijn professor Misset van Man, Vrouw Maatschappij, mevrouw Cor- ver-Van Haaften, burgemees ter Van Soest, Elske ter Veld van het NW-secretariaat en mevrouw Hamm-Rijsdijk, pre sidente van het Nederlands Vrouwencomité. (Van onze redactie buitenland) BRUSSEL. President Nixon heeft de NAVO-bondgenoten van de Verenigde Staten uitgenodigd voor een topconferentie op 26 juni in Brussel om hen inlichtingen te geven over zijn aanstaande reis naar Moskou, zo heeft NAVO-secretaris-generaal J. Luns vrijdag in Brussel bekendgemaakt. Luns zei, dat hij Nixons uit nodiging had doorgegeven aan de regeringshoofden der NA- VO-landen, die Nixon zullen ontmoeten op het NAVO- hoofdkwartier, terwijl de Amerikaanse president op weg Is van het Midden-Oosten naar Moskou. Het doel van de bijeenkomst op het NAVO-hoofdkwartier in Brussel zal zijn, de NAVO- bondgenoten te raadplegen over de komende ontmoeting tussen president Nixon en de leider der communistische partij in de Sovjet-Unie, Leo nid Brezjnjev, aldus een NA- VO-woordvoerder. Hij voegde eraan toe, dat ook andere za kern van gemeenschappelijk belang zullen worden bespro ken, wat voor zaken wilde hij niet zeggen. (Van onze redactie binnenland) UTRECHT Staatssecreta ris Hendriks van Volksgezond heid heeft de samenwerkende bonden van overheidsperso neel gisteren tijdens een ge sprek op het departement be loofd, dat hij de personeels stop voor inrichtingen voor ge zondheidszorg (ziekenhuizen e.d.) zo zal wijzigen, dat aan enkele knelpunten tegemoet kan worden gekomen. Hij denkt daarbij onder meer aan het opvangen van de gevolgen van de arbeidstijdverkorting en de verlofdagenregeling. De heer J. van Geffen van de Algemene Bond van Amb tenaren zei na afloop van het gesprek, dat „de bonden meer hebben gekregen dan ze had den verwacht". Aan het gesprek namen ook de Katholieke Unie en de Ne derlandse Vereniging van Ver- plegenden en Verzorgenden dee: Deze organisaties hebben afgelopen zaterdag samen met de ambtenarenbonden en het LAK (Landelijk Aktie Komité Gezondheidszorg) in Utrecht een grote manifestatie tegen de personeelsstop gehouden. Volgens een mededeling van het ministerie is tijdens het gesprek op het departement tot uitdrukking gekomen, dat het begrip personeelsstop meer suggereert dan met de maatregel is bedoeld. BRUSSEL (ANP) De Belgische „prijzencommissie" het overheidsorgaan dat aan vragen om prijsverhogingen beoordeelt, is gisteren akkoord gegaan met verhogingen van de prijzen van tabak en siga ren Losse tabak zal met in gang van 1 augustus 15 pet duurder mogen worden, het geen neerkomt op een verho ging met 14 cent per pakje van 50 gram Kleine sigaartjes zullen on geveer 1,4 cent per stuk in prijs stijgen en grotere sigaren (onder een prijs van 35 cent per stuk) zullen 3,5 cent per sigaar duurder worden. Voor de nog duurdere sigaren (35 tot S3 cent per stuk) is -pp prijsverhoging met 7 cent stuk voorzien. ZONNIG Droog en zonnig. Hier en daar een onweersbui. Matige wind tussen noord en noordoost. Maximum temperaturen tussen 20 (aan zee) en 25 graden. Er is gevaar voor bos-, heide- en duinbrand. STAD EN STREEK Opnieuw koninklijk bezoek aan Zeeland. Pagina 3 BINNEN- EN BUITENLAND Leidense lector erg gerust op onze welvaart. Pagina 17 SPORT Oost-Duitsland en Schotland hadden moeite met outsiders Pagina 26 RADIO EN TELEVISIE Weekendprogramma's op pagina 11 VRIJUIT Drs. P.: Grappigheid moet berusten op intelligentie. Sollicitant wordt getest met de natte vinger. Bob de Lange: Ik ben een rund geweest. Is kunst een middel? Tussen de Wielen. Denksport. (Van een onzer verslaggevers) TEBNEUZEN Het be stuur van de Afvalwaterlei ding Kanaalzone Zeeuwsch- Vlaanderen (AWL) heeft de officier Van justitie te Middel burg verzocht een strafvervol ging in te stellen tegen de Suikerunie B.V. in Sas van Gent. De AWL stelt de suikerfa briek verantwoordelijk voor de beschadiging aan de afval waterleiding tussen Sas van Gent en Terneuzen. De Suiker- unie zou tegen de voorschrif ten van de AWL gehandeld hebben door zich niet te hou den aan de chloreringsmaatre- gelen, waardoor gasvorming ontstond in het leidingenstelsel die de beschermlaag in de binnenkant van de buizen ern stig heeft beschadigd. Volgens mededelingen van AWL-zijde loopt de schade aan de afval waterleiding in de miljoenen guldens. De juiste omvang van de schade wordt nog door een ingenieursbureau onderzocht. Vooralsnog heeft de Suikeru nie ontkend schuldig te zijn aan de beschadiging van de afvalwaterleiding- (Zie ook pag. 5) (Van onze correspondent) ZELZATE Voor de kade van het hoogovenbedrijf Sid- mar, tussen Zelzate en Gent ligt momenteel een oliekoek van een kilometer lengte, on geveer tien meter breed en tien centimeter dik. In de nacht van donderdag op vrij dag constateerde een schipper dat de vieze troep aan zijn schip kleefde en waarschuw de de autoriteiten. Spoedig bleek dat de olie, die reeds donderdagmorgen verspreid op het water dreef, maar later een grote „koek" ging vormen uit de richting Nederlandse grens, met name van de teerfabriek te Zelzate (Produits Chimiques de Zelzaete) kwam. De onderdirecteur vain dat bedrijf, de heer De Jonghe, ontkende ten stelligste dat de olie van dit bedrijf afkomstig zou zijn. „Dergelijk afval wordt door ons in geen geval in het kanaal geloosd", was zjjn com mentaar. Het korps civiele be- scnerming heeft vrijdag maat regelen getroffen teneinde te voorkomen dat de olie zich verder verspreidt. De aan de kade van Sidmar gemeerde schepen hebben opdracht ge kregen een andere ligplaats te zoeken. Inmiddels is de mo biele colonne uit Liederkerke, ln samenwerking met Texaco Gent begonnen de rommel op te ruimen. Daar dit niet met chemische middelen kan ge beuren is men verplicht de olie op te zuigen, hetgeen naar het zich nu laat aanzien, zeker een week in beslag zal nemen. (ADVERTENTIE) DONDERDAG 20 JUNI om 10.00 uur precies viert HULST de feestelijke heropening van het vernieuwde EDAH-KOOPPARK. U kunt dan winkelen in een ruimer en nog overzichtelijker EDAH-KOOP PARK met een veel groter assortiment. Heel HULST is van harte welkom. Om deze omhouw te realiseren zijn wij DINSDAG 18 en WOENSDAG 19 JUNI de gehele dag GESLO TEN

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 1