B Neeskens krijgt l'/i miljoen in het handje Slasaus Bedrijven in de ban van WK-voetbal Nog voor reces debat over Oosterscheldeplannen DANK JE WEL Vandaag Hulp voor door nachtvorst getroffen fruittelers Egypte haalt Nixon in als een held ALGESAL meinharclt OPENEN zijnen '$99 ,1 V\ees SSedVlO- pev* NVY waarschuwt voor herhaling onrust 1970 in waterweggebied helpt snel en brandt niet op de huid fles 0,75 liter nu HORECA NA OLIECRISIS ALWEER HET HAASJE Prijs autoiessen met f 1,15 omhoog Kilo suiker acht cent duurder PPR-vragen over kerncentrales in België 4 te Breda IS ONZE KOOP ESLOTEN 31854-49910 Ruim 2 miljoen voor Ajax Belgische koppelbazen steeds actiever Sexclubs TWIJFEL DE MIST IN PROFEET VAN DE VREDE Wijze leiding Palestijnen Ontspanning 26 mWMtrnwimmmmm, bv ■■•eiir Ui W V J tijiax I. j.Qiort-u'teir L Lr -rdekker Ijrfactie- en admin: .iirutie ad res: Ijituwstraat I) TornenJen. tel. (01150)-79 l^nnainerilsprus I uei kwartaal; i 7.83 per maand. B' nummer' 40 cent. (onummer 1114111 Uitgeversmaatschappij De Stem B V, W.-traat 16, Breda DONDERDAG 13 JUNI 1974 27e jaargang No. 8373 Uitgeefster Uitgeversmaatschappij De Stem B.V (Van onze speciale verslaggever) HILTRUP Johan Neeskens, die gisteren van de arbitragecommis sie van de KNVB toe- stemn.ing kreeg om zich niet langer gebonden te tchten aan zijn contract bij Ajax, kan bij zijn overgang naar de Spaan se club Barcelona reke nen op een handgeld van anderiialf miljoen gul den. eestoeais verklaar de bi,, aankomst in HU- trup waar het Neder lands. elftal tot 23 juni zal verblijven, dat er een b 'rag van vier mll- joeii relden gemoeid ls met zijn transfer. Daar de co missie vaststelde dat .den Nees" voor AJas. een bedrag van 1 2.250.000 gulden zal moeten opbrengen, leert een klein rekensomme tje, d:<t Neeskens van de vier miljoen gulden 1.150.000 gulden over houdt. waarvan hij dan weer een deel zal moe ien afdragen aan Cor Coster die voor hem be middelde bij Barcelo na. (Zie verder onze sportpagina's). (ADVERTENTIES) no<*vt*»ot publikatievan de Stichting "«'lichting Vlees, Vleeswaren "tneesconserven, Den Haag. ze krant (Vnn een onzer verslaggeef sters) BREDA In veel bedrijven in Zeeland en Noord-Brabant zuilen de komende weken de werkzaamheden vaak met een minimumaantal mensen moe ten worden gedaan. Verschil lende werknemers hebben na melijk snipperdagen of uren gevraagd om de wereldkampi- -aonschappen voetbal op de te levisie te kunnen volgen. In sommige bedrijven zijn speci ale maatregelen getroffen, zo dat zoveel mogelijk voetbal liefhebbers naar de televisie kunnen kijken. Werknemers tn de horecasector verwachten alle tijd to zullen hebben om het voetbalnieuws te Kunnen volgen- Veel mensen zullen namelijk volgens de verwach tingen thuis aan de televisie gekluisterd zitten en veel min der uitgaan. Bij Philips tn Roosendaal zal in een kantine een kleu rentelevisie worden gezet. De werknemers, die op de tijden van de voetbaluitzendingen dienst hebben kunnen dan, voor zover organisatorisch mo gelijk, twee uur vakantie ne men om te kijken. Zo kunnen ze vier keer een we,dstrijd volgen terwijl ze maar één snipperdag hoeven te ne men. Bij het GAK te Breda was plaatsing van een televisie toestel om technische redenen onmogelijk. Hier bestaat voci de voetballiefhebbers de mo gelijkheid snlppermldda-gen te neme* of via variabele werk tijden een en ander te regelen. Ook bij Bruynzeel in Bergen op Zoom wil men vla variabe le werktijden zoveel mogelijk oplossen. Verder zal daar per afdeling worden bekeken hoe zoveel mogelijk werknemers de wedstrijden kunnen volgen. Dat de wereldkampioenschap pen niet in alle bedrijven het gesprek van de dag zijn blijkt uti reacties van bedrijven als bijvoorbeeld Tornado In Etteti- Leur, DOW Chemical in Ter- neuzen, Hoechst in Vlissingen en Enka in Breda. In verschil lende van deze bedrijven ver wacht men wel dat er veel meer snipperdagen suilen worden opgenomen, maar heeft men geen verzoeken ge kregen voor speciale regelin gen. Het Bedrijfschap Horeca tiet in de wereldkampioen schappen voethal, na de auto loze zondagen, een nieuwe slag voor de horecawereld Een woordvoerder van het be drijfschap wijst elr In dit ver band op, dat een wedstrijd Ajax-Feyenoord al een hele boel klanten kost. De schade, die het wereldkampioenschap de horeca zal toebrengen wordt geschat op enkele mil joenen. KAMER HEEFT HAAST (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG. Tegelijk met het opleven van de economie en een toenemende overspanning op de Rotterdamse arbeidsmarkt is de kans groot dat de 400-gulden-golf van 1970 zich weer zal herhalen, met alle negatieve gevolgen voor de Nederlandse economie. Deze waarschuwing richt NVV's districtsbestuurder Schravemade uit het Water weggebied aan zowel werkge vers als de regering. Als de werkgevers gebruik blijven maken van koppelbazen (die vooral weer vanuit België erg actief zijn in het Waterwegse) zal de sociale onrust zich deze zomer in alle hevigheid open baren. Als de werkgevers at winstgevendheid van hun be drijven boven een behoorlijk sociaal gedrag blijven stellen, aan zullen ze moeten rekenen op zware looneisen en grote stakingen, zegit Schravema de. Votgene de NW-bestuurdei v-orden de toonverschillen als gevolg van het hernieuwde optreden van koppelbazen steeds groter. Verder consta teert hij steeds meer asociale omstandigheden in de bedrij ven, ontduiking van wetten op het terrein van sociale verve- seringen en belastingen, het opnieuw aantrekken van veel buitenlandse arbeidskrachten (veel illegaal) en toenemende spanning tussen Nederlands en buitenlandse arbeiders. Steeds meer koppelbazen ron selen dagelijks in het centraal station en sommigen hebben zelfs van sexclubs hun ar beidsbureaus gemaakt. Wij zullen daartegen zeer hard gaan optreden, aldus Schrave made. 0 Koningin Juliana heeft woensdagmiddag tijdens haar bezoek aan Zeeland een trein reis gemaakt met de historische stoomtram GoesBorssele door de Zak van Zuid-Beveland. Op het eindstation in Kwadendam- me werd de koningin opge wacht door een muziekkorps uit Kwadendamme en 'n koor tje van lagere-schoolkinderen. Daar werd dank zij allerlei ple zierige omstandigheden afge weken van het saaie protocol en dankte de koningin een van de roetzwarte machinisten van het stoomtreintje, die 't wat moei lijk kon verstaan vanwege het lawaai van de stoomloc. (Zie ook pagina 3.) (Van onze redactie binnenland) DEN HAAG De autorij schoolhouders mogen hun ta rieven verhogen: per lesuur met f 1,15 ten opzichte van het niveau dat voor 1 maart was toegestaan op grond van de prijzenbeschikking goede ren en diensten, zo heeft het ministerie van Economische Zaken meegedeeld. Deze ver hoging maakt, samen met die van 1 januari, een totale ver hoging mogelijk van f 2,35 op de tarieven per lesuur die eind september 1973 waren toegestaan. DEN HAAG (ANP) De maximaal toelaatbare consu mentenprijs voor kristalsuiker is met ingang van vandaag verhoogd van f 1,31 tot f 1,39 per kg. Bij dit besluit, dat de minister van Economische Za ken in nauw overleg met de minister van Landbouw en Visserij genomen heeft, is re kening gehouden met de EEG prijsmaatregelen en met de hogere kosten van importsui ker uit lidstaten. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De Tweede Kamer wil graag voor de zomervakantie nog een debat houden over de Ooster- schelde. Dat liet de voorzitter van de kamercommissie van Verkeer en Waterstaat, de heer Schakel, Kamervoorritter Weijters weten. Deze zal bij minister Westerterp van Verkeer en Waterstaat in formeren of dat nog mogelijk is. De kans daarop moet echter uitermate gering worden ge noemd, vooral nu een woord voerder van het betrokken de partement heeft gezegd, dat de regering mogelijk pas in juli een definitief besluit zal ne men over de voorstellen van de commissie - KI aasesz (Blok- kendani). Tegen die tijd is de Kamer al een week op vakan tie. Minister Westerterp heeft altijid gezegd zich te willen houden aan het tijdschema voor de definitieve kabinets beslissing: in juli zou dat be sluit dan naar de Kamer wor den gezonden. Binnen dat tijd schema past de wens van de Kamer, om voor de vakantie er al over te debatteren, geheel niet. De bewindsman blijft uitgaan van zijn tijdschema en van een vendere vertraging i6 (nog) geen sprake, zo liet hij gisteren weten. Maar veel kamerleden twij felen daaraan. Het Pvd A-ka merlid Roels gaat er zelfs van uit dat de uiteindelijke beslis sing van het kahinet (en dus ook van het debat in de Ka mer) na augustus -wordt geno men. Hij vindt dat wel jam mer. De definitieve beslissing moet wel nog dit jaar worden genomen vindt hij, daarmee uiting gevend aan z'n onge loof, als Westerterp zegt, dat hij zldh aan zijn tijdschema kan houden. Ook volgens Schakel (ARP) gaat dat schema van de minis ter helemaal de mist in nu de politieke discussie over het al dan niet afsluiten van de Oos- terschelde na het negatieve advies van de deltadienst weer in alle hevigheid is los gebarsten Hij wnl graag van de bewindsman horen, wat de ze denkt te doen met de in september te starten werken in de Oost er schelde, als er een uitstel komt in de beslubvnr- minig van het kabinet. Snel heid is geboden om de toene mende onrust in Zeeland weg te nemen, aldus Schakel. IN Engeland heeft opnieuw ten brand gewoed in een che mische fabriek, ditmaal echter zonder dat er slachtoffers vie len. De brand woedde in Bris tol, waar hoogst brandbare naftaline uit een tank was ge lekt. De brandweer had acht uur nodig om de brand te blussen. DROOG Droog. Zonnige pério den. Matige wind uit noord tot noordoost. Maximum temperaturen tussen 15 en 18 graden. STAD EN STREEK Braderie in teken van de scheepvaart. Pagina 5 BINNEN- EN BUITENLAND Vredeling: Niet door de knieën. Pagina 13 SPORT Laatste waarschuwing voor Schot, die graag diep in het glaasje kijkt. Pagina 17 RADIO EN TELEVISIE Mies Bouwman in „Wie van de drie?" Pagina 19 DEN HAAG De PPR- Tweede-Kamerleden Walt- mans en Jansen hebben minis ter Lubbers (Economische Za ken) gevraagd of het juist is dat er In België plannen be staan om aan de kust vlakbij Nederland (onder andere in Brugge, Knokke en Blanken- berge) kerncentrales te bou wen. Verder willen zij weten of het waar is, dat onder druk van multinationale onderne mingen als Westinghouse Elec tric nu als nieuwe vestigings- plaatsn aan of achter de kustlijn in studie zijn. Beide kamerleden zouaen graag zien, dat minister Lub bers met zijn Belgische colle ga gaat praten over alle vesti gingen van kerncentrales ;n Nederland en België, vooral genen de gevaren van kern centrales aan de Noordzee stranden voor Zeeuwschvlaan- deren. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Fruittelers die in hun bestaan worden be dreigd door de nachtvorstscha- de zullen een beroep kunnen doen op de rijksgroepregeling zelfstandigen Dat geldt voor al voor f ruittelers in Noord- Brabant en Limburg, die vori ge week door ernstige nacht- vorstsehade werden getrof fen. Dat heeft minister Van der Stee (Landbouw) gisteren in de Eerste Kamer toegezegd nadat KVP-senator Mertens op steunmaatregelen voor deze categorie fruittelers had aan gedrongen. Een uitblijven van een hulpregeling zou volgens dit Kamerlid er toe leiden dat velen gedoemd zouden zijn hun bedrijf te liquideren. Minister Van der Stee is er van overtuigd dat de toepas sing van deze regeling veel fruittelers over de brug kan helpen, waardoor ze hun toe komst kunnen veilig stellen. De bewindsman acht het on aanvaardbaar als deze fruitte lers door de onlangs opgetre den nachtvorst kajrot zouden gaan. De toepassing van de rijksgroepsregeling geschiedt samen met het ministerie van CRM. De behandelingsproce dure zal extra worden ver sneld. 0 De Amerikaanse president en zijn Egyptische collega Sadat worden door twee miljoen mensen toegejuicht tijdens de rit van het vliegveld van Cairo naar het Koubbeh-paleis. (Van onze redactie buitenland) CAIRO. Twee miljoen dansende en juichende Egyptenaren hebben woensdag president Nixon ingehaald als een held. Het zo zeer door het Watergate-schandaal geplaagde staatshoofd kreeg in Cairo het enthousiastste welkom dat hem ooit in zijn loopbaan was bereid President Sadat had er voor gezorgd dat er overal Ameri kaanse vlaggen waren en op schriften die Nixon een pro feet van de vrede noemden. Do Amerikaanse president die duidelijk aangenaam verrast was over de uitbundige out vangst, noemde zijn bezoek een mijlpaal voor de vrede in het Midden-Oosten. Het was de eerste maal in dertig jaar dat een amerikaans staatshoofd in Cairo kwam. Terwijl Sadiat en zijn gast dn een open limousine van het 15 km buiten de stad gelegen vliegveld naar het Koebbeh- paleis reden, werden zij toege juicht door bewoners van de Egyptische hoofdstad die zes, zeven rijen dik langs de weg stonden. Mannen in wapperen de witrte gewaden dansten met oleandertakken in de hand on der het roepen van „Nix-on, Nix-on". In hun welkomsttoespraken prezen de twee presidenten el kaar als mannen met visie en mannen des vredes. Beiden spraken de hoop uit dat het be zoek de „jaren van misver standen" zal uitwissen en dat het fundament zal worden ge legd voor nieuwe broederlijke betrekkingen tussen Egypte en de Verenigde Staten. Nixon zei dat de twee landen zullen samenwerken om tot vrede te komen. Sadat merkte op dat het aan de krachtsinspannin gen van de VS „onder uw wijze leiding" te danken is dat er troepenscheidingsak koorden tot stand zijn ge bracht. De Amerikaanse mi nister van Buitenlandse Za ken, Henry Kissinger, die de voornaamste rol bij deze on derhandelingen heeft gespeeld, hield zich bij de aankomst in Cairo op de achtergrond. Dat nog lang niet alle pro blemen van het Midden-Oos ten zijn opgelost werd aange duid op een spandoek langs de route met de woorden „Denk aan de Palestijnen"- Leden van de Amerikaanse veilig heidsdienst die in groten geta le over Nixon waakten, hiel den nauwlettend de vaak op dringende Egyptenaren in het oog, maar kwamen niet tus senbeide toen het publiek door de politieversperringen brak. Cairo is de eerste halteplaats van de Amerikaanse predident op zijn rondreis door het Mid den-Oosten. Met zijn vrouw Pat logeert hij in het Koeb- beh-paleés, de voormalige resi dentie van de Egyptische ko ningen. Ook wijlen president Nasser, de voorganger van Sa dat, bewoonde dit paleis dat 400 kamers telt. Nixon brengt de nacht door in de slaapka mer an wijlen koning Fa- roek. Er staat een reusachtig bed met een groene klamboa tegen de muggen. De presi dent heeft acht telefoons tot zijn beschikking in allerlei kleuren. Sadat prees Nixon als de staatsman die ontspanning had gebracht in de verhouding met China en de Sovjet-Unie Vol gens hem moet het beginsel van de Amerikaanse leider van onderhandelen in plaats van veohten ook op het Mid den-Oosten worden toegepast. Volgens politieke tegenstan ders van Nixon is de reis van de president naar het Midden- Oosten althans voor een deel georganiseerd om aan te tonen dat Nixon als voorvechter voor vrede in de wereld niet kan worden gemist. Op deze wijze zou het witte Huis in willen gaan tegen de campag ne om de president in verband met zijn rol in het Watergate- schandaal in staat van be schuldiging te stellen en af te zetten. TWEE leden van de Baskische afscheidingsbeweging ETA zijn in Santander veroordeeld tot 42 en 43 jaar gevangenis straf. Zij werden beschuldigd van ontvoering van een indus trieel. (ADVERTENTIES) gewrichtspijn, stijve nek, spit, zenuwpijnen, pijn in armen en benen en heeft geen onaangename geur verkrijgbaar in tuben van 40 en 100 gr. TERNEUZEN NOORDSTRAAT 32 TEL.2215 AXEL NOORDSTRAAT 13 TEL.2772 ST. JANSTEEN HOOFDSTRAAT 23TEL.3875 t

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 1