WAT IS EEN HAWK? VIJF HAWK-BATTERIJEN WORDEN TERUGGETROKKEN UIT WEST-DUITSIAND Geleide raketten naar Brabant KISSINGER DREIGT AF TE TREDEN begint in m 74 de grote strijd PRUffl IN EERSTE VIIE MAANDEN MET RUIM VIJF PROCENT OMHOOG Kamer geprikkeld over uitblijven van maatregelen Senaatscommissie stelt nieuw onderzoek in PPR wil strengere normen uitstoting fluor door Hoeclist Nieuwe medische informatiekaart Lubbers optimistisch Burgemeester van Brugge schakelt politie in tegen reclame voor sex-sauna in Aardenburg fOEDENDE MINISTER WIL VAN ALLE BLAAM GEZUIVERD WORDEN Afluisteren Vier Kamerleden ^formeren naar Mogelijkheden sluiting abortuskliniek Stotterend Kruisverhoor Belgisch bedrijf gesloten wegens luchtvervuiling JONGETJE IN MIDDELBURG VERDRONKEN Doorn in het oog Honest John Opheffing olie-embargo verwacht Kleuter gestikt bij brand Tot en met eind augustus 10% korting op al onze bontmantels, hoeden, cravatten, omwerkingenen korting komt vanaf 1 september definitief te vervallen. Defensie, Dennendal, voorjaarsnota personeelsstop ziekenhuizen Veel vraag naar metaalarbeiders Ier die uit bad o'n warme gestreepte itapt. L kleuren. t n d. rader wil wel 'ns uit i ruit b.v. i risse kleuren. Korte mouw met verstelbare manchet. 37-43 1 I .wcteur: Dr. W. A. J. M. Harkx I ofdredacteur: L. Leijendekker I (ledactie- en administratie-adres: J'juwstraat 9, Terneuzen, tel. (01150)-79 29 jjonnementsprljs 23,15 pei kwartaal; f 7,83 per njaartd. 1 nummers 40 cent. I «nummer 1114111 I Uitgeversmaatschappij De lagerstraat 16, Breda VRUE ZEEUW WOENSDAG 12 JUNI 1974 27e jaargang No. 8372 Uitgeefster Uitgeversmaatschappij De Stem B.V Hawk is de afkorting van de bloeddorstige aandui ding Homïng-All-The-Way- Killer, hetgeen zoveel bete kent als „doder die zichzelf helemaal naar het doel stuurt". Dat is ook precies wat de Hawk-raket, geleid door radar doet. Zijn speciale doel is het laagviiegende aanvalsvliegtuig dat voor conventionele lucht doelartillerie nagenoeg on grijpbaar is. Hawks staan in drietallen opgesteld op mobile lanceerinrichtingen die zo ach ter een truc kunnen worden gehangen. De dodelijke raket is nog geen zes meter lang. Hij weegt evenwel bijna zes honderd kilo. Het bereik is ongeveer 25 kilometer en het plafond 15.000 meter. Vermel denswaard in dit verband is nog dat Gilze-Rijen in de ja ren zestig al eens eerder eni ge tijd onderdak heeft ver schaft aan een groep Hawk geleide wapens. Na de forma tie van de groep op de Bra bantse basis, vertrok deze als derde en laatste van de drie Nederlandse groepen naar zijn stellingen in de buurt van Han nover. (Van onze redactie buitenland) WASHINGTON Het dreigement van minister vati Buiten landse Zaken Henry Kissinger, dat hij zal aftreden als hij niet van alle blaam wordt gezuiverd, is in Washington als een bom ingeslagen. De senaatscommissie voor buitenlandse betrekkingen heeft met algemene stemmen besloten de zaak-Kissinger opnieuw in be handeling te nemen. Kissinger had de commissie gevraagd dui delijk stelling te nemen inzake de beschuldigingen die tegen hem worden ingebracht. Hij bood aan opnieuw voor de commissie te verschijnen en „relevante stukken betref lende de veiligheid en het af luisteren" ter beschikking van de commissie te stellen. Kis singers emotionele uitbarsting (waarbij hij zijn tranen nau welijks kon bedwingen) op een plotseling belegde pers conferentie in een café in Salzburg heeft grote verwar ring gezaaid. Met name zijn mededeling dat hij president Nixon wel had gezegd dat hij ten persconferentie wilde hou den om zijn „eer te verdedi gen" maar Nixon niets had gezegd over zijn dreiging met aftreden, verwekte opschud ding onder medewerkers van het Witte Huls. Kissingers uitval betrol re cente krantenberichten, waarin verschillen worden gesigna leerd tussen verklaringen die Kissinger vorige zomer heeft afgelegd voor de senaatscom missie voor buitenlandse be dekkingen, en documenten die later zijn uitgelekt. Vanwege ®e tegenstrijdigheden ls ge- I suggereert dat Kissinger zien aai meineed en valse verkla- hugen schuldig zou hebben gemaakt. Het betreft een zaak van vijf jaar geleden. President Nixon gaf toen 'Pdracht tot het laten afluiste ren van een aantal regerings- ■wiotionarissen en enkele journalisten, om de bron na te gaan van het uitlekken van °EN HAAG (ANP) Vier "Messionele kamerleden heb- dinsdag schriftelijk aan ter Van Agt van justitie va» „aatssecretaris Hendriks ■t volksgezondheid gevraagd Uxri ,over toereikende moge- M»*? beschikken om de in w® van de abortuskliniek Maastricht te verbieden of Gars6 u'ten- De kamerleden ICHm ïs (KVP), Tilanus Wen ui er'ien en van Leeu- Bj. 'den ARP) vragen dit 'en Hi"Riding van de protes- i>v,rle ,e Plannen voor een Sti ■ttïiezo-j "-abortuskliniek in taaktr vh' 'tebben veroor- „TiUen van de be' heeft /m™.weten of het Open Ministerie een richtlijr - een richtlijn '«rvolo- regen inzehe straf- catu nv van abortusprovo- '■it inhoudt. ia' Wat die richt' geheime informaties. In de pers verschenen toen regelma tig zeef geheime gegevens uit de „Pentagon Papers", over geheime Amerikaanse bombar dementen op Cambodja "ti over de Amerikaanse ondei- handelingsstrategie bij Salt (de besprekingen met de Sov jet-Unie over beperking vat- strategische wapens). Kissin ger verschafte toen de namen van medewerkers die toegang hadden tot geheime stukken. Later is echter gesuggereerd dat Kissinger een veel actie vere rol bij de afluisterprak tijken zou hebben gespeeld.. Bevend van woede en met hese stem kondigde de anders zo gelijkmoedige Kissinger op de persconferentie aan dait hij zou opstappen als er geen pmd komt aan de laster en insinua ties tegen hem. Wanneer het vertrouwen in de minister van Buitenlandse Zaken wordt oi.- dermijnd is het voeren van een buitenlands beleid niet meer mogelijk. „Als dit (de aanvallen op Kissingers eer en integriteit) niet wordt opge helderd, treed ik af", aldus een bleke, soms stotterende Kissinger. Hoewel Kissinger aanwon- digde dat hij op staande voet naar Washington wil terugke ren als de senaatscommissie hem vragen heeft te stellen, is het vooralsnog de bedoeling dat hij gewoon president Nixon zal vergezellen op diens reis door het Midden - Oos ten. Lep de persconferentie zei de Amerikaanse minister dat uij woendend is gebleven na zijn terugkeer in Washington van zijn succesvolle bemiddelings- reis door het Miidden-Uosten, Hij toonde zich verbaasd dat wat toen een triomfantelijke persconferentie over zijn spec taculaire successen had mie- ten worden, uitliep op een kruisverhoor over afluister praktijken. Hij vond dat op het ogenblik een vergiftigde sfeer heerst in Washington, die vreet aan de Amerikaanse samenleving. Toen het besluit tot afluist ren van medewerkers werd genomen was dat volkomen wettig, al was er geen gerech telijk bevel voor uitgevaar digd, aldius Kissinger. 9 Een verbeten kijkende Henry jerentie in Salzburg. Kissinger tijdens zijn perscon- (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De PPR- Kamerleden Waltmans en Jan sen hebben minister Vorrink (Volksgezondheid en Milieu hygiëne) vragen gesteld over de uitstoting van fluor door het bedrijf Hoechst in het Sloegebied. Zij vinden dat het voorkomen van fluorose bij runderen een aanleiding om de normen voor uitstoting van fluor op te voeren. Binnen welke straal rond het bedrijf van Hoechst doen zich deze problemen voor de veehouderij voor? Hoe zal de ze situatie zijn na de voorge nomen uitbreidingen van Hoechst? Beide Kamerleden willen dat de bewindsvrouwe zo snel mogelijk alle resulta ten bekend maakt over de me tingen vorig jaar in het be trokken gebied. Tenslotte dringen ze et bi) de minister op aan alle gege vens terzake voor alle ge meenteraden in het Sloegeb'eu toegankelijk te maken. BURSSEL (ANP) Dc Belgische politie heeft dins dagmiddag in Herent (bij Leuven) de alutniuniiimafval- verwerkende fabriek „Caral Metal" gesloten. De politie kon optreden op grond van een koninklijk besluit Het is voor het eerst in België dat een bedriif gesloten wordt vanwege milieu-hygië nische omstandigheden. (Van onze correspondent) MIDDELBURG In een tussen de Regentessenlaan en Stadhouderslaan gelegen vij ver in plan Zuid te Middel burg is gistermiddag het ÏMi- jarig jongetje D. Rievers ver dronken. Omstreeks drie uur ontdekte een voorbijganger het levenloze lichaampje in de vijver. De juiste toedracht is nog niet bekend. (Van onze redactie binnenland) UTRECHT De Koninklij ke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Genees kunst heeft een nieuwe medi sche informatiekaart ontwor pen, omdat de vorige, die al ongeveer twintig jaar in ge bruik is, wat is verouderd. De KNMG hoopt, dat zoveel mo gelijk mensen de kaart aan hun huisarts, specialist of zie kenhuis zullen vragen, er de gegevens op zullen laten in vullen die belangrijk zijn voor degenen die in noodgevallen eerste hulp moeten verlenen en dat zij de kaart dan ook altijd bij zich zullen dragen. (Van een onzer verslaggevers) BRUSSEL Nederland zal vijf Hawk-batterijen terugtrekken uit de NAVO-verdedigingsgordel in de Westduitse laagvlakte. Deze batterijen van geleide raketten zullen worden ge stationeerd op de belangrijkste Nederlandse militaire vliegbases. Twee batterijen zullen dei hele provincie Brabant bestrij ken, ter bescherming van de vliegvelden Gilze-Rijen, Wel schap, Volkel en De Peel. Een van deze batterijen zal waar schijnlijk op de vliegbasis Gil ze-Rijen worden gestationeerd. De overige batteriijen komen le staan rond dc vliegvelden: Soestcrberg, Leeuwarden en Twente. Dit is (naast het niet verder mechaniseren van de vijfde divisie en het inkrimpen van het aantal militairen met 18,1 procent in de komende tien jaar) de belangrijkste beslis sing, die het kabinet heeft ge nomen op liet punt van defen siebezuinigingen. Al jaren lang ls het een- doorn in het oog van de Twee de Kamer, dat onze eigen mi litaire vliegvelden zo slecht beschermd zijn tegen eventue le vijandelijke aanvallen. Met het terugtrekken van deze vijf batterijen wordt voorkomen, dat Nederland naast het op poten houden van zijn aandeel in de NAVO-verdedigingslinie enorme investeringen zou moeten doen voor deze territo riale taak. Met ingang van I januari zal Nederland zijn twee batterijen Honest John-raketten ontman telen. De vervanging van deze batterijen door een batterij van het type Lance is volgens de defensienota nog steeds in discussie. Dit ondanks toezeg gingen van de miwster aan met name de PPK-fractie dat van deze vervanging geen sprake zou zijn. Van regeringszijde ls toege zegd dat deze taak zou worden overgenomen door Duitsland, maar dat Nederland daar een andere taak voor in de plaats zou stellen. BONN (REUTER, UPl, DPA) De Europese Ge meenschap verwacht dat de Arabische landen hun olie boycot tegen Nederland en Denemarken weldra zullen op heffen nu de EEG besloten heeft een dialoog met de Ara bische landen te openen. Dit heeft de Duitse minister van buitenlandse zaken, Hans-Die- trich Genscher, gisteren ge zegd na afloop van de twee daagse ministerraad in Bonn die door hem werd voorgeze ten. Genscher baseerde zijn verwachting oD de mening dat discriminatie tegen de geest van de dialoog zou zijn. DROOG Op de meeste plaatsen droog weer. Zonnige perioden maar ook wolkenvelden. Matige wind uit west tot noord west. Maximum temperaturen tussen 15 en 18 graden. STAD EN STREEK Zeeuwen verdeeld over rapport Raad van de Waterstaat. Pagina 3 BINNEN- EN BUITENLAND Extra steun voor land bouwers. Pagina 9 KLEINE STEM Als de ouderen gaan stemmen. Pagina 11 SPORT WK-voetbal op radio en t.v. Zie daarvoor pagina 13 RADIO EN TELEVISIE Uitgaven omroepen stegen met 14 procent. Pagina 15 Met het duel tussen Brazilië en Joegoslavië begint morgen de eindronde om het wereldkampioenschap voetbal. Vier verslaggevers van de Audethladen, te weten Harry Vermeulen (onze chef sport), Jean Ne- lissen, Jack Arendsen en Theo Vaessen, staan in Duitsland klaar om dit gigantische evenement voor u te verslaan en de achtergronden te belichten. Specia le aandacht krijgt daarbij uiteraard het Nederlands elftal. Bovendien zal George Knobel, die na afloop van de strijd om de wereldtitel bondscoach wordt, dagelijks exclusief voor ons blad zijn visie op het voetbalgebeu- *ren geven. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zijn de prijzen de afgelopen vijf maanden met 5,1 procent gestegen. BEVERWIJK (ANP) De 5-jari'ge Jelmer Hilarides is gistermiddag bij een brand in de ouderlijke woning aan de Beverwijkse Munnikerweide om het leven gekomen. De Be verwijkse brandweer die snel ter plaatse was kon 't vuur be perken tot de slaapkamer van de woning, maar het jongetje was toen al gestikt in de zwa re rook. Aangenomen wordt dat het slachtoffertje sam^n met zijn tweelingbroertje met vu-i r heeft gespeeld. Van half april tot lialf mei gingen de prijzen met een half proeemt omhoog. Het Centraal Planbureau raamde eerder dit jaar de totale prijsstijging over 1974 op 10 a 11 procent. Uit de vandaag door CBS ge publiceerde cijfers blijkt dat die raming er niet zo ver naast zal zijn, vooral ook om dat de laatste maanden van dit jaar een sterkere prijsstijging wordt verwacht. Ook de mi nister van Economische Za ken, drs- Lubbers, toonde zich optimistisch over de gematig de prijsstijging. Van de goederen en dien sten waarvoor het CBS gere geld cijfers verzamelt, gaf in mei 64 procent een stijging te zien, met een invloed op het totale cijfer van plus 0,8 pro cent. Prijsstijgingen werden genoteerd voor groente, alco holhoudende dranken, melk, melkprodukten, woningtextiel, vaste brandstoffen, kleding en Kapperstarieven. Verder werd enige verdere stijging van de huren waargenomen. Voor 21 procent van de goederen en diensten daalden de prijzen, met een invloed op het totaal indexcijfer van ongeveer min 0,3 procent, terwijl voor de resterende 15 procent de situa tie ongewijzigd bleef. De waargenomen dalingen traden onder meer op voor rundvlees, varkensvlees, margarine en ei eren. (ADVERTENTIE) i. j v Heuvelsttaal 44" Scha'penmarkt 17 'BREDA EINDHOVEN Ei«id»lf»at 14- Denier 18. .S' DE secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Kurt Wald- heim, zal op 8 en 9 juli a.s. een bezoek aan Nederland brengen. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De Tweede Kamer komt in een nog groter tijdgebrek, nu sommige frac ties een aantal wensen hebben geformuleerd, die nog voor het zomerreces moeten worden in gewilligd. Het GPV vroeg gis teren om een interpellatie aan minister Vredeling over zijn defensieplannen, de commu nisten willen staatssecretaris Hendriks (Volksgezondheid) graag ondervragen over de personeelsstop bij ziekenhui zen, mevrouw Van Veenen- daal-Van Meggelen (DS '70) kan nog steeds geen genoeg krijgen van de zaak dennendal en wil de staatssecretaris Hen- Iriks daar weer telkens vra gen over stellen en de VVD- ractie tenslotte wil, dat dc voorjaarsnota wat sneller komt, zodat de Kamer daar nog voor het zomerreces over kan debatteren. Vandaag beslist de Kamer over al deze aanvragen, die de agenda van de Kamer overvol maken. Interpellaties zo leert liet verloden nemen steeds meer de vorm van een groot kamerdebat aan en de Kamer zit toch al in tijdnood. Het uitblijven van maatrege len en nota's is, zo argumente ren de Kap r' den bun aan vragen, de hc'mgrijkste oor zaak van deze inlerpcllaliegilf. golf. (Van een onzer verslaggevers) BRUGGE Burgemeester M. van Maele van liet Belgi sche Brugge heeft de plaatse lijke politie van Brugge ge vraagd op te treden tegen de reclame die middels bedrukte kaartjes iu zijn stad wordt ge voerd voor de sex-sauna in Aardenburg. Ook zal het gemeentebe stuur een klacht hierover in dienen bij de Belgische ge rechtelijke instanties, omdat men van mening is dat er strafbare handelingen zijn ge pleegd bij het voeren van deze reclame. „Wat men bij iemand in de brievenbus wil steken, moet men zelf weten, maar thans wordt in Brugge publie kelijk reclame gemaakt voor deze Aardenburgse instelling", aldus de heer Van Maele. Hl] doelt hiermee op het feit, dat onder meer in de Brugse pu blieke telefooncellen kaartjes met naam en adres uit Aar denburg zijn opgeplakt, en dat automobilisten onder hun rui- tewissers dezelfde kaartjes vinden. „Dat is reklame ma ken in het openbaar, en daar voor is officiële toestemming nodig", aldus de heer Van Maele. Hij heeft ook de be trokken instanties verzocht, de reclame uit de telefooncellen te verwijderen. Ook vanuit mo reel standpunt verwerpt de heer Van Maele deze reclame. „Het is ondermijnend, niet al leen voor de jeugd, maar ook voor de volwassenen", zo zei hij. DEN HAAG (ANP) De vraag naar personeel in de metaal is in Zuid-Holland bijna Jri' keer zo groot als het aanbod. Die vraag ls voor al afkomstig uit het Rijn mondgebied en de Drechtste- dien. Dit blijkt uit het mei overzicht van het bureau voor de arbeidsvoorziening in Zuid- Holland. 1

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 1