:ï>7 Or Ivoor eigen hu bijters faal beunhazen aanpakken Minimumloon 10,7% omhoog punt in woning bouw voorbij Vandaag SCHIEKARTON GAAT SLUITEN MINISTER GRUIJTERS OPTIMISTISCH: Weer minder bedden bezet ONDERZOEK NAAR EXPLOITANTEN VAN VAKANTIEHUISJES <«>7 KPOTHEEKGAKANTIE TOT 100 PROCENT WR-voetbal verhogen verkoop kleuren-Lv.'s koppelbazen r N Meisje (18) vermoord op strand gevonden i mr 00 N I Bet verrassende besluit tot verhoging van de maximum hy- llrtheekgarantie maakte gisteren minister Gruijters (Volks- lïiiisvesting) bekend tijdens het interpellatiedebat over de si- l-jtie bij de woningbouw. Tot het nemen van deze maatregel, Isiar dan met ingang van 1 juli a.s., was de bewindsman uit- Ijnodigd door zijn partijgenoot Nypels (D'66), die hiertoe een l;itie had ingediend. Na de toezeggingen van drs. Gruijters I:?ik dr. Nypels zijn motie in. I NEDERLANDSE VRACHTAUTO IN ITALIë I GESTOLEN: 45e SINDS BEGIN 1973 'EER ACTIEF Ook uitkeringen sociale verzekering hoger wï!ERDAM (ANP) De V ernieuwbouw Caféhouder doodgestoken Leren meubelen van Eltink vooreen individuele ELTINK Kredieten voor slachtoffers van oliecrisis 270 ONTSLAGEN Amin dreigt: Britten uit Oeganda Sint Jansteen Ontslag voor 18 man bij Caravans De Roeck Man in Sluis verongelukt Dow bouwt fabriek samen met Arabieren Boven: idleuze &'v. i itoenen u te kop- apchet, ïouder- U :|S-> I ntalon, pijpen, :htbaar dine in 1 sje, met anchet, Ljteur: Dr. W. A. J. M. Harkx I'.'jredacteur: L. Leijendekker Ljctie- en administratie-adres: 1 „straat 9, Terneuzen, tel. (01150)-79 20 I..yiemen tsprijs [33.15 pet kwartaal; 7,83 per maand. I.j; nummers 40 cent. Ljummer 1114111 f^Uitgeversmaatschappy De Stem B.V, E^traat 16, Breda VRIJE ZEEUW VRIJDAG 7 JUNI 1974 27e jaargang No. 8368 Uitgeefster Uitgeversmaatschappij De Stem B.V (Van onze parlementaire redactie) PEN HAAG Adspirant-kopers van nieuwe hulzen die zii M pan bewonen, kunnen sinds gisteren rekenen op een ton- l;vpotheekgarantie van 100%. Tot nu toe verleende het nik -.«de aankoop van nieuwe eigen woningen een maximum l.rpotheekgarantie van 95%. I De nieuwe regeling, waaraan met spoed zal worden gewerkt I dit met terugwerkende kracht vanaf 6 juni jl. Later volgt I. het kader van het nieuwe toekomstige huur- en subsidie- iltltid nog een bredere hypotheekgarantie voor de aankoop |un oudere huizen. I Seeds half december jl. had de overgrote meerderheid van lit Tweede Kamer in een motie gevraagd om een maximum ItifOtheekgarantie van 100%. I (Van onze pari. redactie) DEN" HAAG Er komt een verscherpte controle op beunhazen In de bouw. Minister Gruijters iVolksliuisvesting) kon. digde deze maatregel gis teren aan tijdens de in terpellatie over de situa tie bij de woningbouw. De controle richt zich vooral op bouwers, zon der vestigingsvergun ning, zgn. zwarte aanne mers. die tegen lagere prijzen nieuwe huizen bouwen en/of woningen verbeteren of verbouwen. Door deze maatregel hoopt de bewindsman te vens dat de werkgelegen heid in de bouw ruimer wordt, zodat meer werk loze bouwvakkers aan de slag kunnen. De minister zal de ge meenten niet verplichten verleende bouwvergun- aingen te publiceren. Hierom had de VVD-er De Beer gevraagd. Drs. Gruijters vindt nog vol doende reden aanwezig dat op dit punt de priva- ly wordt gehandhaafd. HEN HAAG (ANP) Een '™erhndse vrachtauto met m 15 ton bier is in de nacht woensdag op donderdag Mika °P de via Bnuletti in chauffeur had de wagen, I r» aaUde douanepost Conco- I '.Si Milaan zou worden tii dij een benzinesta- I Toe H?P.ar'te€rd en afgesloten, vraeti terugkwam was zijn tS,au'o> van het transport- ve.j ^dbas in Finsterwolde, 'erdwenen. I e,1?® een woordvoerder dit e' NOB-wegtransport is Wo j 6 diefstal van een Ju vrachtauto in Ita- jjWde organisatie begin i>e met de registratie begon, ito»»'„ebjveemde wagen was dueen W.A. verzekerd. DEN HAAG Met ingang van 1 juli gaan het minimumloon en de sociale verzekerings uitkeringen omhoog. Het betreft de wettelijk voorgeschreven halfjaarlijkse aanpassing aan de loonontwikkeling. De aanpassing bedraagt voor het minimum loon 10,7 procent. Ook de minimumjeugdlonen zijn in de aanpassing opgenomen. De AOW- en AWW-pensioenen stijgen per 1 juli met onge veer 7 procent. Hierbij is rekening gehouden met de al op 1 mei ingegane verhoging bij wijze van voorschot van 3,5 procent. Ook de WAO-uitkeringcn stijgen per 1 juli met 7 procent. De op of na 1 mei ingegane uit keringen stijgen op die datum met 10,7 procent. Ook het maximum dagloon, waarnaar de uit keringen en de premies ingevolge de WAO, de ziektewet en de werkloosheidswet worden be rekend, gaat omhoog. Het maximum dagloon zal stijgen van 145,58 tot 155,70 gulden. Door de aanpassing zal het minimumloon stij gen van 1.075,10 tot 1.190,80 gulden per maand (van 248,10 naar 274,80 per week). Wat betreft de jeugdlonen: het minimum voor een 15-jarige met een dag partiële leerplicht wordt 476,30 (was 430) gulden per maand ofwel 104,40 (was 94,24) gulden per week. De AOW-pensioenen voor gehuwde bejaarden zijn per 1 juli vastgesteld op 10.356,gulden per jaar, ofwe 863,per maand. Voor onge huwde bejaarden wordt het 7.314,gulden per per jaar, ofwel 863,— per maand. Voor onge- met kinderen gelden dezelfde bedragen als voor gehuwde bejaarden, weduwen zonder kinderen krijgen dezelfde uitkering als ongehuwde be jaarden. Ook de kinderbijslagen gaan met 10,7 pro cent omhoog. Voor het tweede en derde kind wordt dat per 1 juli 242,58 per kwartaal en voor de top, het 8ste en elk volgende kind, 396,24. WISSELVALLIG Zonnige perioden. In het binnenland enkele buien. Vrij krachtige tot harde aan de kust tot storm achtig toenemende wind uit zuidwest tot west. Maximum temperaturen rond 15 graden STAD EN STREEK Oosterschelde-perikelen houden ontwikkeling rondom Veerse Meer tegen. Pagina 3- Twee dagen jazz in Terneuzen. Pagina 5. FINANCIëN EN ECONOMIE Bonden gaan akkoord met nieuwe haven-c.a.o. Pagina 19. BINNEN- EN BUITENLAND Wilde taferelen op vlieg velden in Israël en Syrië. Pagina 9. SPORT Braziliaanse coach Zagalo pessimistisch. Pagina 13. RADIO EN TELEVISIE WK-voetbal krachtproef voor jubilerende Euro visie. Pagina 17. se Van de Rotterdam- FockeJ^ Van KooPhandel, mr. Andrea, heeft een daan JA 7 ''edrijfsleven ge- bieem LA koppelhazen-pro- den v«i ln de sa ten te hou- Vilzi hem zijn er aan- wikkeïin de 'luidiSe ont- tt °P de arbeidsmarkt vaar inL ,nveffSebied het ge- C rAdt' dat hst koppel- zal steken?StU't Weer de kop op (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Minister Gruijters (Volkshuisvesting) verwacht, dat dit jaar volgens plan 135 a 140.000 woningen in aanbouw worden genomen. In zijn ogen is nu het diep tepunt in de woningbouw, zoals die in de eerste twee maan den van dit jaar duidelijk werd, voorbij. Wel treden er verschuivingen op in de sectoren van de woningbouw: verhoudingsgewijs komen er waarschijn lijk meer gesubsideerde eigen huizen (premie-bouw) in produktie dan oorspronkelijk was geraamd. Alleen in de vrije sector is <ieAsituatie niet zo rooskleurig, mede omdat in april jl. slechts 2050 bouwvergunningen in deze sector werden verstrekt UTRECHT (ANP) De bed bezetting in de algemene zie kenhuizen is in het eerste kwartaal van dit jaar opnieuw gedaald. Van de bedden was gemiddeld 90,1 procent bezet tegen 92,2 procent in het eer ste kwartaal van 1973. Dit blijkt uit cijfers van de sectie economie van het Nationaal Ziekenhuisinstituut. De bezetting van de zieken huizen is in het eerste kwar taal over het algemeen beter dan in de rest van het jaar. Als de dalende tendens door zet, zal het bezettingspercenta ge van alle Nederlandse alge mene ziekenhuizen volgens het NZI in 1974 op jaarbasis dan ook uitkomen op 86,1. Zijn optimisme verwoordde drs. Gruijters gisteren tijdens de interpellatie door het twee de kamerlid De Beer (WD) over de situatie in de woning bouw regelrecht naar een ramp. De verwachtingen van de bewindsman werden dan ook niet gedeeld door deze parlementariër. Om zijn visie te staven legde de minister de kamer enkele cijfers voor: In maart en april werden resp. 11.000 en 16.600 huizen in aanbouw genomen. In april en mei werden 3000 beschikkingen afgegeven voor woningwetwoningen. Grote kans op de bouw dit jaar van 5000 extra gesubsi dieerde woningen in gemeen ten met „kaalslag" (braaklig gende terreinen door huizen sloop). Over de aanvraag voor de bouw van 1300 van deze huizen moet nog worden be slist. #In totaal zijn 29.300 pre miebeschikkingen afgegeven voor de bouw van gesubsidie- eerde eigen huizen. In mei wa ren 7500 van deze beschikkin gen uitgegeven. In de eerste vier maanden van dit jaar werden 10.000 bouwvergunningen in de vrije sector verstrekt. Als gevolg van de verbeter de perspectieven verwacht drs. Gruijters, dat in de toe komst het aantal werkloze bouwvakkers zal dalen. Dit jaar is dit aantal met 5000 gestegen. Er zijn 139.000 bouwvakkers aan de slag te gen 144 000 vorig jaar. Volgens de bewindsman kan de vernieuwbouw van oudere huizen die algemen goed loopt, d e werkloosheid onder de bouwvakkers niet verder terugdringen. Momenteel wer ken ruim 12.000 bouwvakkers in de vernieuwbouw. Eind deze maand maakt de minister voor volkshuisvesting nieuwe cijfers bekend over de verwaachtingen voor de bouw op middellange termijn. Weinig kans maken twee moties van de liberaal De Beer waarin o.a. wordt gepleit voor de bouw van 8000 pre mie-woningen extra, aanpas sing van de subsidietabeilen voor eigen woningen aan de DE Westduitse bondsdag heeft met grote meerderheid inge stemd met het verzoek van de CDU-CSU-oppositie een parle mentaire commissie van on derzoek in te stellen om op- helding te verschaffen over de spionage-affa-ire rond Guenter Guillaume, adwiseur van oud' bondskanselier Willy Brandt gestegen rente en meer wo ningbouw in de zgn, aangewe zen groeikernen (dorpen). De bewindsman verzette zich gis teren fel gt een deze wensen. Dinsdag a.s. wordt over deze moties gestemd. 0 De dodelijkste pokkenepidemie van deze eeuw verspreidt zich op het moment over het noor den van India met de snelheid van één slachtoffer per minuut. In de staat Bihar treft men elke week tussen de 7000 en 12.000 nieuwe pokkengevallen aan. Al 25.000 Indiërs zijn aan de gevreesde ziekte overleden, aldus een functionaris van de Wereldgezondheidsorganisatie. De overheid met een grote inentingscampagne gestart. Deze Indiërs in Bihar behoren tot de gelukkigen. (Van een onzer verslaggevers) EINDHOVEN De komende wereldkampioenschappen voetbal hebben een lichte stij ging veroorzaakt van de ver koop van kleuren-tv's, maar ze hebben vooral het seizoen ver vroegd. Werd normaliter het grootste aantal kleuren-tv's in de herfstmaanden verkocht, nu wordt in deze tijd de piek al bereikt. Het totaalbeeld van de ver koop aldus Philips zal ondanks de kampioenschappen weinig afwijken van het ge bruikelijke patroon. Tegen eind 1974 verwacht men dat er in heel West-Europa, 6,2 tot 6,3 miljoen kleuren-tv's zijn afgezet. In Nederland stonden begin dit jaar 1 miljoen apparaten tegen 2 miljoen zwart-wit- Aangezien er ongeveer 4 mil joen gezinnen zijn in Neder land is het verzadigingspunt voor kleuren-tv's nog bij lange na niet bereikt. Volgens de financieringsmaat schappij „Mahuko" NV is er een stijging van kredietaan vragen van 10 tot 20 procent, die door de kampioenschappen veroorzaakt is. UTRECHT (ANP) De 56- jarige caféhouder van de „Witte vrouwenpoort" in Utrecht, Gerardus Cats, is in de nacht van woensdag op donderdag neergestoken en overleden. Hij kreeg omstreeks drie uur in een café-bar-dancing ruzie met de 24-jarige Utrech ter J. G. De woordenwisseling werd op straat voortgezet en op een gegeven ogenblik leek er een eind aan te zijn geko men. Cats ging te voet naar huis. Even later vond een voorbijganger hem bloedend uit een steekwond op straat. Hij overleed onderweg naar het ziekenhuis. G. is aange houden. ADVERTENTIE) Overleg met een woon-adviseur om het bankstel, de 2-zitsbank of de fauteuil te vinden die bij u past. Qua vorm en zit. U ziet een grote kollektie modern en klassiek. Veel exklusieve, Italiaanse import. Voor aantrekkelijke prijzen. Wychen bij Nijmegen aan de rijksweg Den Bosch-Nijmegen. ARNHEM (ANP) Staats secretaris Meijer van CRM wil een onderzoek laten instellen naar de ontwikkeling van de bouw van vakantiehuisjes, va kantiebungalows, tweede wo ningen, e.d. en daarbij in het bijzonder aandacht schenken aan de 'toeistellingen van de bouwers en beleggingsmaat schappijen, die zich bezig hou den met de bouw en exploi tatie van dergelijke huizen. De staatssecretaris is onge rust over de gevolgen die langzamerhand in de praktijk tot uiting komen. Hij kondigde dit onderzoek donderdag aan bij de opening van de tentoonstelling „Expo nent '74" van de Heidemaat schappij. Volgens de heer Meijer neemt het aantal klachten over ue prijsontwikkeling en over de rechtszekerheid nog steeds toe. Hij verklaarde on- DEN HAAG (ANP) On dernemingen, die door de olie crisis in moeilijkheden zijn geraakt, kunnen in principe in aanmerking komen voor door de overheid gegarandeerde overbruggingskredieten Aan deze kredieten zijn spe ciale faciliteiten verbonden. gerust te zijn over de voortdu rende signalementen van prijs opdrijving. Bezorgd verklaarde de heer Meijer ook te zijn over de ontwikkeling van de bouw van tweede woningen. Op het ogenblik zijn er in ons land tussen de 12.000 en 14.000 van dergelijke woningen Jaarlijks komen daar tussen de 1200 en 1500 bij. TERSCHELLING (ANP) Op het strand van Terschelling is gisteren het stoffelijk over schot gevonden van een 18-ja- rig meisje. Het meisje bleek te zijn vermoord. Het meisje is geïdentificeerd als de 18-jarige D. M. N„ doch ter van een rijkspolitieman in het district Leeuwarden. Zij was met vakantie op Terschel ling. Om twee uur gistermiddag werd zfj gedeeltelijk ontkleed op het strand gevonden door een vakantieganger. De politie vermoedt dat zij door wurging om het leven is gebracht. SCHIEDAM (ANP) Het cartonnagebedrijf Schiecarton b.v. te Schiedam zal eind sep tember worden gesloten, aldus is gisteren aan het 270 man tellende personeel medege dceld. Sinds het bedrijf in 1968 door American can com pany werd overgenomen, zijn de verliezen toi 13 miljoen opgelopen. Een in september 1973 doorgevoerde reorganisa tie te zamen met de bijzondere bereidheid van het personeel om gratis over te werken heeft liet mogen baten. Met de grafische bedrijfs- bonden werd een gunstige af vloeiingsregeling overeengeko men. Het overwerk zal alsnog wor den uitbetaald. KAMPALA (UPI) Presi dent Idi Amin van Oeganda heeft gedreigd dat hij alle Britse staatsburgers de ko mende dagen het land uit zal zetten. Volgens Amin zit de Britse regering achter de publicatie van een rapport, eerder deze week, door de internationale commissie van juristen. Daarin wordt Amin beschuldigd van de instelling van een terreur bewind in Oeganda, dat aan duizenden mensen het leven heeft gekost. (Van een onzer verslaggevers) SINT JANSTEEN De fir ma Caravans de Roeck Neder land bv. in Sint Jansteen gaat per 1 augustus achttien werk nemers ontslaan, hetgeen neer komt op een derde van het huidige personeelsbestand. Do betrokkenen en de vakbonden zijn op de hoogte gesteld. Voor de oudere werknemers is een afvloeiingsregeling vastge steld. Het GAB heeft, aldus het bedrijf, informeel toestem ming gegeven voor het ont slag. Als reden voor de sterke inkrimping van hel perso neelsbestand wordt door de directie opgegeven, dat de Ita liaanse regering maatregelen genomen heeft, die de export van caravans naar dat land praktisch onmogelijk maakt. Bedrijfsleider P. Geensen: „Door de Italiaanse regering is bepaald, dat de exporteur vijf tig procent van de waarde van het artikel op de nationale bank van Italië moet storten Dat bedrag wordt zes maan den geblokkeerd zonder enige rentevergoeding. Hoewel het pen tijdelijke zaak is, beschikt het bedrijf niet over benodic- ae middelen". Caravans de Roeck exporteert negentig per cent van de produktie. Daar van gaat dertig tot veertig Drocent naar Italië. Twintig tot dertig procent naar Frank rijk en de rest naar Beigie, Zwitserland en Luxemburg. De huidige omzet van het be drijf ligt tussen drie en vier miljoen gulden per jaar of on geveer zevenhonderd toercara- vans. De heer Geensen: „sinds begin april, de periode van invoering van de italiaanse vijftig percents regeling, heb ben wij de export van cara vans naar Italië stopgezet-" (Van een onzer verslaggevers) SLUIS De 25 -jarige W.J. Vermeulen uit Sluis is in de nacht van woensdag op don derdag op sla:g gedood toen hij met zijn auto frontaal op een boom langs rijksweg 58 reed. De oorzaak van het ongeval is onbekend. De weg is ter plaat se recht. Mevrouw Vermeulen, die eveneens in de auto zat. kwam met de schrik vrij. De auto geraakte total-loss. (Van een onzer verslaggevers) TERNEUZEN Samen met Petromin, de nationale aardo- liemaatschappij van Saoedi Arabië gaat de Europese sectie van Dow Chemical in Arabië een nieuwe fabriek bouwen voor de productie van petro- chemicaliën. De nieuwe fa briek komt dus vlakbij de aardoliebron te staan, hetgeen inhoudt dat de transportkosten minimaal zijn. In verband met de bouw van de fabriek zullen Dow Europa en Petromin op basis van een aantal nog niet nader gedefinieerde afspraken een projectgroep vormen. Momen teel is er tussen beide bedrij ven een overeenkomst, die ge baseerd is op een „letter of intend", waarin de wil tot sa menwerking is neergelegd. Waar de nieuwe fabriek pre cies moet komen te staan zal nog moeten worden bekeken. Ook is nog niet bekend welke chemicaliën geproduceerd gaan worden. In samenwerking met Petro min is gisteren door Dow Eu ropa bekend gemaakt. Volgens insiders zou deze samenwer king best het gevolg kunnen zijn van een verbeterde poli tieke verhouding tussen de Verenigde Staten en de Arabi sche landen Dow Chemical is momenteel in diverse landen de productiecapaciteit sterk aan het uitbreiden in verband met de sterk stijgende vraag naar kunststoffen en industrië le en landbouwchemicaliën. Zo wordt ook de productie-capa citeit van Dow Chemical in Terneuzen momenteel aanzien lijk vergroot. De nieuwe fabriek die Dow samen met Petromin gaat bou wen, zal volgens Zoltan Mers- zei, president van Dow Chemi cal in Zürich ongeveer 400 miljoen dollar igaan kosten.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 1