10r Vtees pet» Fokker-V WF bouwt „ruimte-lab" VEEL PROTESTEN TEGEN AANTAL SEXSH0PS IN Z.-VLAAMSE SLUIS IN ZIEKENHUIZEN LIGGEN 30.000 VERKEERSSLACHTOFFERS IRA ontvoert Ierse graaf SP* ALGESAL Halfvolle Koffiemelk nu Vandaag 7 V EUROPEES PROJECT KOST BIJNA 600 MLN. GULDEN helpt snel en brandt niet op de huid Bij GS-verkiezingen winnen links en VVD, CDA boekt verlies 5 et/ IERDERHEID NEDERLANDERS gLACHEN IN SCHOUWBURG Staking bij iBatavus kiikmo0* biuw rkbenAw^ tot voor kort bel groepsleidster in d - stichtingen te Zc ontslagen wegens van .en gemeert tandobatsteing PVDAafd.VALBl kreeg van deze nog een trap ,nc Groningen: links meerderheidscollege Duizenden sterven in India aan pokken RaMank Q RabciiSJifc S slager. Begin EXTRA RAADSVERGADERING HONGERSTAKING VOOR KAMERGEBOUW 1980 200.000 man-uren Verband met hongerstakers Renpaarden Consumentenbond: schoolboeken onnodig duur Laatste test voor Oranje geen succes fles 1000 gram Middenstand hogere spaarrente hij de tot 'n Fris ruitje met nfijn kantje voor 'n lieve nachtpon. 92-164 35 Links: jgefijackin iilige kleur. Rechts: met ronde oorgestikt. uceur: Dr. W. A. J. M. Harkx fliredac'eur: L. Leijendekker en administratie-adres: jtraat 9. Terneuzen, tel. (01150)-79 20 Bientsprijs J per kwartaal; 7,83 per maand. 4 nummers 40 cent. mer 1114111 Uitgeversmaatschappij De Stem BV, [«straat 16, Breda VRUE ZEEUW DONDERDAG 6 JUNI 1974 27e jaargang No. 8367 AMSTERDAM (ANP) Zeventig procent van j) Nederlanders wil, als u naar een toneelstuk 13311, lachen. Dit blijkt it een nationale steek- Piorf van het Nipo on- jer 1019 Nederlanders. Hst Nipo legde hun de traag voor: „Als u naar jen toneelstuk in de stlouwburg gaat, wat irilt u dan: lachen, een drama zien of een voor stelling over maatschap pelijke problemen met een boodschap?" Tien procent voelde neer voor de maat schappelijke problemen, acht procent wilde een drama zien» De voorkeur voor het lachen bleek gelijkmatig verdeeld te zijh. Zeven tig procent van de on dervraagde vrouwen cn tl procent van de man nen, vierenzeventig pro cent van de rooms ka tholieke, 67 procent der Nederlands hervormden 11 procent van de 18 tot li-jarigen, en 76 procent van 35 tot 44 jarigen. Boven de 55-jarigen wil. de maar 53 procent la chen, maar van hen gaf 11 procent geen me ting. Naar de schouwburg ping maar 25 procent der ondervraagden. Uit het onderzoek bleek dat hoe ouder men is hoe minder men naar de schouwburg gaat. HEERENVEEN (ANP) j Batavns Intercycle b.v. in «erenveen Ls gisteren op- liieiro een wilde staking uit- I {ebrok -i. Al luim een week lil sprake van onrust onder de Injever 700 man personeel in |ti fabriek. Aanleiding was de weige- i van de directie de jaar fee gratificatie van 3 pro pt in een keer uit te keren, vakbonden hebben ge- sgd om een uitkering van I) gulden per werknemer een eer. De vakbonden tem echter niet achter de ing. e directie maakte gistera- i bekend dat zij overweegt personeel een uitkering 1 e 4,5 procent ineens te ge- Volgens de directie ge- j™! dit om de arbeidsrust •men het bedrijf te herstel- l omdat de fabriek een pro- wie-achterstand heeft. I GISTEREN hebben twee jonge ■ramen een bankoverval ge- lüi °P een bijkantoor van Ibondsspaarbank in Gronin- IM. De mannen verdwenen l"'f 10.000... (ADVERTENTIE) fe^jande Sticbting '"Vleescn8 ^es' Sleemeaen Conserven, Den Haag. Uitgeefster Uitgeversmaatschappij De Stem B.V 0 Een tekening van het ESRO-ruimtelab. (Van een onzer verslaggevers 1 PARIJS De opdracht voor de bouw van het Eu ropese ruimtelaboratorium Spacelab, een project van bijna 600 miljoen Neder landse guldens, is toegekend aan Fokker VFW. Deze Duits-Nederlandse lucht- en ruimtevaartindustrie- groep heeft daarmee de race met een andere industriële combinatie, de Duitse MBB- groep gewonnen. De beslissing werd gisteren, na zes weken intensieve studie van de door beide industriegroepen voorge legde ontwerpen, in Parijs ge nomen door de ESRO, de Eu ropese organisatie voor ruim te-onderzoek. De beslissing is voor Neder land, dat voor 4% deelneemt in het project zeer belangrijk, omdat een deel van het labo ratorium bij Fokker zal wor den gebouwd. Dit bedrijf is verantwoordelijk voor de bouw van de luchtsluizen, waarvan de levens van toe komstige astronauten van Spa celab voor een belangrijk deel zullen afhangen. (Van een onzer verslaggevers) SLUIS Op korte termijn zal het college van b. en w. van Sluis een extra raadsver gadering uitschrijven, waarop het probleem van de sexshops in Sluis wordt behandeld. liet college is hiertoe uitgenodigd UTRECHT (ANP) In 1971 zijn naar schatting 29.300 verkeersslachtoffers (ongeveer 20.000 mannen en 10.000 vrou wen) in de Nederlandse zie kenhuizen opgenomen. Deze aantallen komen overeen met 3,3 procent van het totale aan tal klinisch behandelde man nen en 1,3 procent van de opgenomen vrouwen. Deze becijfering is van de Stichting Medische Registratie, in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. De meeste mensen kwamen in het ziekenhuis terecht na een ongeluk waarbij ze als inzittende van een auto waren betrokken (34,1 procent van de mannelijke verkeersslachtof fers en 35,6 procent van de vrouwelijke). Daarna volgen de bromfietsers (resp. 31,9 en 24,3 procent) de voetgangers (17,4 resp. 21,5 pet.), de fiet sers (10,6 en 15,1 pet) en de motorfietsers (3,3 en 1,4). De sterfte bleek on Ier de voetgangers het grootst (4,8 procent van de gewonde voet gangers die werden opgeno men). Voor de automobilisten was diit percentage 3,9, motor fietsen 3,8, fietsers 3.3 en bromfietsers 2,4. Bij gewonde fietsers werden opvallend veel armbreuken geregistreerd. Ook beenfrac turen kwamen vaak voor. In de groep bromfietsers was het aantal patiënten met hersen letsel en met verwondingen aan armen en benen erg hoog. Bij de berijders van een mo torfiets werd een relatief hoog percentage met een schedelba- sisfraobuur opgenomen. Bestuurders en mede-inzit tenden van auto's hadden vaak fracturen van schedel, wervels en romp. Vooral het hoge aan tal wervelfracturen was opval lend, evenals het aantal inwen. dige letsels. Het Spacelab, aan boord waar van oolr' Europese astronauten zullen kunnen werken, moet begin 1980 worden gelanceerd aan boord van het door NASA te ontwikkelen ruimtevlieg tuig, de Space-Shottle. Fok ker-VFW heeft zes jaar de tijd voor de bouw en ontwik keling van een vliegklaar exemplaar van Spacelab. Bo vendien zullen door de indus- triegroep technische modellen en grondapparatuur worden vervaardigd. Spacelab zal in de ruimte met de „Space- Shottle" verbonden blijven. Aan boord ervan zullen ge leerden van velerlei pluimage voornamelijk werk doen dat op de aarde en haar milieu is gericht. Ee:i voordeel van de combina tie Spaee-Shottle-S,paoelab is dat ook geleerden die geen speciale astronautenopleiding hebben genoten voor dit soort vluchten in aanmerking zullen kunnen komen. Aan boord van het ruimtelab zullen ruimte- pakken overbodig zijn. Dank zij de Space-Shottle zal het ruimtelab tien jaar achtereen kunnen worden gebruikt. Tel kens zal het na een vlucht van een week tot een maand te ruggebracht worden naar de aarde om opnieuw te worden bevoorraad en eventueel van andere instrumenten te wor den voorzien. NASA heeft al aangekondigd op korte termijn de order voor een tweede Spa celab te zullen plaatsen. In dien dat nodig blijkt zullen in de toekomst nog meer Europe se ruimtelabs besteld worden. Met dit Nederlandse (Fok ker) deel van de opdracht is 10 miljoen gemoeid, ofwel 2,1 procent van het totale project, aldus een woordvoerder van Fokker. De opdracht is gedaan omdat Fokker een grote ervaring heeft opgedaan met soortgelijke me chanisme! in vliegtuigen. De opdracht betekent voor Fokker Nederland 200.000 man-uren voor de komende jaren. Het ruimtevaartlaboratorium is een complete Europese aan gelegenheid waarin de volgen de landen deelnemen: Neder land, West-Duitsland, België, Frankrijk, Italië, Spanje, Zwit serland, Engeland en Denemar ken. Het „spacelab" heeft een dia meter van 4,20 meter en een lengte van 14 meter. Het tota le gewicht bedraagt 8.050 kg. aldus de woordvoerder. BIJ de ontploffing van een vat gasolie op een bouwterrein in Nieuw-Lekkerland (Z.-H.) hebben twee jongetjes van vijf en zes jaar uit die plaats vrij ernstige brandwonden aan armen en benen opgelopen. Ze waren bij het vat een vuurtje aan het stoken. (Van onze correspondent! LONDEN De bejaarde Anglo-Ierse graaf van Do- noughmore (71) in de nacht van dinsdag op woensdag met de gravin ontvoerd van het landgoed Knoclofoy in Tippe- rary, is door de IRA gegijzeld, als de veronderstelling van de recherche in Dublin juist is. Een aanbod tot vrijlating van het echtpaar in ruil voor de overbrenging van de vijf nog levende Ierse hongerstakers uit Engeland naar Noordierse ge vangenissen werd elk moment verwacht. Dublin ueeft tot heden gewei gerd t'en gunste van de zeer verzwakte hongerstakers stap pen te ondernemen bij de Britse autoriteiten. Ierse mili tairen kwamen met de politie pas in actie toen het, na een vertraging van twee uur, zo ver was, dat het bericht van de ontvoering werd geloofd, De chauffeur Joseph Phelai» was, evenals zijn vrouw, zoon en doenter, en een bezoekende vriend niet bereid geweest de drie aanvallers te vertellen waar Je verzameling vuurwa pens van de 71-jarige graaf werd oewaard. Lord en Lady Donoughmore kwamen van een diner terug, terwijl Phelan ondanks lichte verwondingen nog geen infor matie ter vergemakkelijking van de wapenroof had ver strekt. Belangstelling voor de collectie was er echter plotse ling niet meer; het aristocrati sche paar werd overweldigd en naar een blauwe Cortina gesleept In de loop van woensdag werd op 130 kilometer afstand, in het Wieklow-gebergte ten zuidwesten van Dublin, een uitgebrande auto aangetroffen. die aan de door Phelan gege ven esohrijving beantwoord de. De politie meent dat Lord Donoughmore of zijn vier jaar jongere vrouw bij de hardhan dige ontvoering moet zijn ge wond. De graaf was voordat hij bij de dood van zijn vader de Ierse en een lagere Engelse adellijke titel erfde enige Ja ren lid van het Londense La gerhuis als conservatief afge vaardigde van een Engels dis trict. Hij heeft een zetel in het hogerhris als burggraaf Hut chinson, zijn titel in de adel van Engeland. Sinds een kwart eeuw is hij niet meer aotief in de Britse politiek. Evenmin houdt hij zich met de politiek in de republiek bezig. Hij is bekend als een van de leidende Vrijmetse laars n Ierland, en meer nog als eigenaar van succesvolle renpaarden. Inmiddels gaan de hongersta kers verder achteruit. De 86- jarige Lord Brockway brengt vandaag een bezoek aan Do lours "n Marion Price. Giste ren heeft deze nog vitale soci alist tesamen met nog twee geestverwanten gepraat met minister Van binnenlandse za ken, Roy Jenkins, voor wie de hongerstakers een onoplosbaar probleem zijn geworden. Jen kins houdt vol dat hij de ge vangen n pas terwille zal zijn nadat de IRA geheel de ko mende zomer heeft afgezien van verdere gewelddaden. Lord Brockway voorspelt som ber: „.Vis de Noordierse meis jes en Francis Stagg en de beide andere hongerstakers sterven, krijgen wij een nog veel ergere situatie. 0 Terwijl de Tweede Kamer zich gistermiddag bezighield met de affaire-Dennendal (zie elders in deze krant), vroeg verpleegkundige Annego Strumphler door een honger staking voor het kamergebouw aandacht voor haar ontslag bij de Heldring Stichtingen (o.a. zwakzinnigenzorg) te Zetten, DEN HAAG (ANP) De Consumentenbond is van me ning dat schoolboeken duurder zijn dan nodig is door het groot aantal verschillende boe ken dat wordt gebruikt. Uit een onderzoek van de Consumentenbond samen met de vereniging voor openbaar onderwijs is gebleken dat voor dezelfde vakken in dezelfde klassen door de scholen voor havo tientallen verschillende boeken worden voorgeschre ven. De kosten van de boeken lopen bovendien nogal uit een. (ADVERTENTIE) spierpijn, gewrichtspijn, stijve nek, zenuwpijnen, pijn in armen en benen en heeft geen onaangename geur verkrijgbaar in tuben van 40 en 100 gr. DEN HAAG (ANP) In de uitslag van de verkiezingen voor de colivi. van gedepu teerde staten in de elf provin cies weerspiegelt zich de uit slag van de provinciale staten verkiezingen op woensdag 27 maart jongstleden: winst voor progressieven en liberalen, verlies voor de in het CDA samenwerkende partijen KVP. ARP en CHU. In de oude samenstelling wias de verdeling van de elf- (Van onze sportredactie) ROTTERDAM De laatste serieuze test van het Neder lands elftal voor het wereld kampioenschap voetbal is geen succes geworden. In het Feye- noord-.iadion werd voor slechts 12.00# toeschouwers een 00 gelijkspel behaald te gen Roemenië. Supervisor Midhels had in de basisopstellling Haan en Jansen in de achterhoede ge posteerd. In de tweede helft liet hij Rijsbergen en Cees van Ierssel opdraven- (zie verder onze sportpagina) NIEUW DELHI In de eerste vier maanden van dit jaar zijn in India minstens 15.080 mensen aan de pokken bezweken, zo heeft de wereld gezondheidsorganisatie in Nieuw Delhi bekendge maakt. (ADVERTENTIE) maal zes zetels van gedepu teerden: 35 CDA (of geschei den KVP, ARP, CHU) 21 Pv-dA (of progresief akkoord). 7 WD, 2 CPN, 1 D'66. De nieuwe verdeling is ge worden: 27 CDA (of geschei den KVP, ARP, CHU), 26 PvdA (of een enkel geval pro gressief akkoord). 10 VVD. 2' PPR, 1 CPN. Het nieuwe college van G.S. van de provincie Groningen is een links meerderheidscollege geworden: 4 zetels voor PvdA. 1 voor CPN en 1 voor PPR. Het ooilege steunt op 28 van de 55 statenleden. BUIEN Half tot zwaar bewolkt. Plaatselijk buien. Belang rijk koeler. Maximum temperaturen rond 16 graden. Tot matig of krachtig toenemende westelijke wind. STAD EN STREEK Gedeputeerden blijven op hun zetels. Pagina 3. Produktievermindering bij DAF slaat terug op glasfabriek. Pagina 5. FINANCIëN EN ECONOMIE Veiligheidssnufjes in auto maken chauffeur minder attent. Pagina 21. BINNEN- EN BUITENLAND Kamer akkoord met Dennendal-beleid. Pagina 11. SPORT Matige generale repetitie Nederlands voetbalelftal. Pagina 15. RADIO EN TELEVISIE Robert Kennedy betrok ken bij dood Marilyn Monroe? Pagina 19. door een schrijven, dat door alle raadsleden is ondertekend. Afgelopen dagen is het aantal sexshops in Sluis met 2 ge stegen en daarmee gekomen op een totaal van 9. Volgens ingewijden zijn plannen in voorbereiding om ook de tien de shop te openen. Inmiddels beginnen nu ook uit de bevolking protesten te gen deze uitbreiding te ko men. Het schoolbestuur van de r.-k. basisschool heeft, in sa menwerking met oudervereni ging en leerkrachten, een pro- testl-ijst samengesteld en zal die aan het college van b- en w. aanbieden. De afdeling Sluis van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen is met een handtekeningenac tie tegen de steeds uitbreiden de sexoultus bezig. Het resul taat zal aan b. en w. worden aangeboden. „Er heerst onder de bevol king ongenoegen", aldus een lid van het schoolbestuur. „Een sexshop is een natuurlijk verschijnsel, maar waar eindi gen wij hier in Sluis. Onze stad krijgt met namen in Bel gië en Noord-Frankrijk een slechte naam en onze kinderen worden op een brutale wijze met sex geconfronteerd. Dit is bepaald niet de manier om hen het leven en de liefde te leren kennen. Maar waar .ie je in Sluis thans wendt of keert, overal staren de etalages van de sexshops je aan". Ook de middenistandsverem- ging is niet gelukkig met deze ontwikkeling. „Het is zeer on gunstig voor ons image alj koopcentrum. Als nu iemand in België vertelt ik ben naar Sluis geweest, krijgt hij gelijk te horen. „Ah, j« bent naar de sexshops wezen kijken". En wij hebben tooh beslist meer te bieden", aldus een woord voerder van de winkeliersver eniging. Winkeliers hebben in middels reeds hun handteke ning geplaatst op de protest- lijsten. Loco-burgemeester F- Gule- naere is wel blij met deze reacties uit de bevolking. „Dit initiatief is juist. Ook wij vin den dat het uit de hand loopt en zijn blij met de steun van de bevolking. De morele be zwaren van de bevolking spreken ons ana. Het college is zich thans aan het beraden over (le wijze waarop de uit breiding van de sexshops een halt kan worden toegeroepen. (ADVERTENTIE) de bank voor iedereen V

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 1