LUCHT BOVEN EEG HAART WEER OP Meer invloed aan kiezers in vernieuwde grondwet Vandaag lieer standplaatsen voor woonwagens REGERING STELT VOOR IN NOTA AAN PARLEMENT: GELUK WENSEN IN DE KNESSETH Moeder wilde kind van 3 vergiftigen Hoge Raad: 100 km-grens geoorloofd Bij uitstoten fluor in Sloe-gebied normen niet overschreden Proloog mag voorlopig blijven BRITTEN MEER VERZOENEND, ERANSEN SOEPELER PAN FRITUURVET OVER KINDEREN Onderzoek gevraagd naar nachtvorst- schade fruitteelt Rechtstreekse verkiezing Eerste Kamer Burgemeester pewesten Twee stemmen? Reacties Weer 800 slapers in Vondelpark Van Doorn geeft extra subsidie Italië bindt in Ook zondags- rijverbod Buit bij antiek diefstallen meer dan lialf miljoen Min Vorrink: Voldoende Zekerheid „«teur: Dr. W. A. J. M. Harkx Redacteur: L. Leijendekker rtie- en admlnistratie-adres: '^•straat 9. Terneuzen, tel. (011501-79 20 ■winementsprijs JjJ15 pel kwartaal; 7,83 per maand. :si'e niunrners 40 cent. - ..-jnimer 1114111 C: Uitgeversmaatschappij De Stem a V, ^erstraat 16, Breda VRUE ZEEUW WOENSDAG 5 JUNI 1974 27e jaargang No. 8366 Uitgeefster Uitgeversmaatschappij De Stem B.V (Van onze parlementaire redactie) pE\' HAAG Over een «ijnd of twee. drie zal minis- Van Doorn (CRM) een be- ladsnota presenteren met be- ttekkins tot de problematiek 0 de woonwagenbewoners, j, deze nota zal onder meer jirden voorgesteld het tekort na standplaatsen voor woon- njens snel in te halen. Ook zal er uitvoerig aan- dacht worden besteed aan een jaede voorlichting over de loonwagenbewoners, teneinde #a verkeerde beeldvorming over deze groep weg te wer ken. Voorts wordt nagegaan hoe het basis- en kleuteron derwijs beter toegankelijk kan worden gemaakt voor kinde ren van woonwagenbewo ners. Minister Van Doorn zei dit gisteren in de Eerste Kamer. Hij sprak als zijn mening uit, dat gemeenten en provincies de woonwagenbewoners die nen te betrekken bij het tot stand brengen van voorzienin gen. „Het lijkt me onjuist", aldus de minister, „voorzienin gen te treffen die de bewoners zelf niet willen". (Van onze parlementaire redactie) DEN' HAAG Een meerderheid van de Raad van State mtraadt het kabinet te komen met een voorstel tot verkie zing van een kabinetsformateur. In het advies van de Raad «ver de gisteren verschenen nota grondwetsherziening neemt de meerderheid zijn toevlucht tot termen als: het kabinet bevindt zich met dit voorstel niet op de juiste weg; liet voorstel moet ten stelligste ontraden worden. Het kabinet heeft in zijn nota aan het parlement weliswaar invoering van een gematigd districtenstelsel (12 tot 15 districten, waarbinnen evenredige vertegenwoordiging) niet gekoppeld aan invoering van het instituut van de gekozen formateur, maar uit if teneur van de nota blijkt duidelijk dat het kabinet aan deze inde voorstellen evenzeer hecht. Minister De Gaay Fortman (Binnenlandse Zaken) zei dan ook ter toelichting, dat hij „verre ie voorkeur geeft aan het te zijner tijd gecombineerd aanvaarden van beide wetsontwerpen". io de nota, die als discus siestuk aan het parlement is aangeboden, neemt het kabinet de volgende standpunten in, waarbij als rode draad door de nota loopt het streven om de liezers meer rechtstreekse in- rloed op het bestuur te ge ven: I Handhaving van de Eerste Kamer, die niet meer ge trapt via Provinciale Staten, maar rechtstreeks gekozen zou moeten worden. Tegelij kertijd inperking van de be voegdheden van de senaat, die alleen nog een kamer van heroverweging van wets ontwerpen, door de Tweede Kamer goedgekeurd, zou moeten zijn. Maar de Eerste Kamer zou geen bevoegdhe den meer moeten hebben in zake vaststelling van begro tingswetten- Ook het recht van enquête zou dienen te vervallen. Niet het recht van interpellatie, dat echter bij de senaat niet meer zou kunnen leiden tot het weg zenden van ministers, staatssecretarissen of zelfs dele kabinetten. De zittings duur van de senaat zou avenals die van de Tweede Kamer vier jaar moeten worden (thans treedt om de drie jaar de helft van de senaatsleden af). De raad van State is niet voor af schaffing van het enauête- I 'echt). Het uit de grondwet lichten van de bepalingen, dat de commissaris der koningin "oor de koning wordt aan- gesteld en de burgemeester door de koning wordt be- noemd. Daarmee wil het ka- toiet »een kcuze <joen over d.c vraag of deze functiona rissen rechtstreeks gekozen "enen te worden. Die keuze ®°et te zijner tijd aan de sewone wetgever dus bij sewone wet worden overgelaten. (Raad van Sta- ls het met deze formule eens). 'Afwijzing van een verho- S? ,van He kiesdrempel '°t de kamers?" r Vastlegging van sociale -rechten (bevordering I eScnbeid, rechtspo- vatl hen die arbeid ver- ien hun bescherming Ske vrije keus van ar- I naast de klassieke van (bescherming hein, Ron en soed. vrij- ff drukpers). v egging van het begin- fetuu" °Penbaarheid van van «j n openbaarheid va adnezen van vaste col- State) 03 k'v' Raad van inzakemihi? Van een bePaling van let recht op inzage vens. p rsoonlijke gege- dre mogelii'k- Vinciec Q Plaats van pro- *es;» te vormen eenten g6" Vastlegging van recht streekse verkiezing van de leden van de gewestraden. Handhaving van de thans voorgeschreven procedure voor grondswetsherziening (eerste lezing door Tweede en Eerste Kamer, daarna ontbinding van de beide ka mers en nieuwe verkiezin gen, daarna tweede lezing door Tweede en Eerste Ka mer, van welke colleges tel kens een tweederde meer derheid zioh voor de wijzi ging moet uitspreken) met dien verstande, dat de Eer ste Kamer zou worden vrij gesteld van de tweede le zing. Afwijzing van volksreferen dums of volksinitiatief voor wetsontwerpen. Het kabinet heeft niet uitge sproken volgens welk systeem een formateur zou moeten worden aangewezen door de kiezers. Minister De Gaay Fortman is voorstander van het uitbrengen van twee stem men door elke kiezer: één voor de samenstelling van de Ka mer; één voor de kandidaat- formateur- Staatssecretaris Glastra van Loon (Justitie) is voorstander van het uitbren gen van één stem die dubbel telt. In ieder geval acht het kabi net het noodzakelijk dat be paald wordt dat alleen die kandidaat, die de volstrekte meerderheid van het aantal uitgebrachte stemmen heeft behaald door de koning moet worden belast met de vorming van een kabinet. Zou geen van de kandidaten die meerder heid hebben, dan zou de for matie volgens het huidige sys teem dienen te verlopen. Een meerderheid van de Raad van State is voor invoe ring van een gematigd distric tenstelsel, ook al gaat dat niet in combinatie met de gekozen formateur De vdA-kamerfractie in de Tweede Kamer beoordeelt de nota over de herziening van de grondwet in zijn algemeen heid positief. „De regering heeft zuidelijk gekozen voor een staatkundige vernieuwing, waarbij een meer directe in vloed van de kiezer op de regeringsvorming centraal staat", aldus de fractie. De "PR-fractie in de Twee de Kamer zal „in geen geval' een 'istrictenstelsel aanvaar den, zonder dat er een verbin ding wordt gelegd met de rechtstreekse verkiezing van de kabinetsformateur. ASSEN (ANP) De 29- jarige vrouw II. S. G. uit Nieuw Balinge heeft bekend haar ruim 3-jarig dochtertje Wilma te hebben willen ver giftigen. Zij is gistermorgen voorgeleid voor de officier van justitie in Assen en daarna overgebracht naar het huis van bewaring voor vrouwen in Rotterdam. Volgens de rayoncomman dant is het motief jaloezie ge weest. Het kind zou zich meer tot de vader dan tot de moe der aangetrokken gevoeld heb ben. De vrouw w-as reeds eer der gehuwd geweest. Uit dat huwelijk zijn twee kinderen geooren diie bij de scheiding aan de vader werden toegewe zen. Ook het tweede huwelijk, dal vier jaar gel-eden is geslo ten, was niet zo goed. Wilma is hersteld en komt binnenkort weer thuis. Zij wordt ondergebracht bij fami lie. Ruim een half jaar lang heeft de vrouw getracht haar kind te vergiftigen. Zij deed dat door het een te grote dosis van haar eigen medicijnen en medicijnen van de moeder toe te dienen. Toen het kind vori ge week woensdag bewuste loos was, werd de politie inge schakeld. AMSTERDAM Ondanks het niet zo gunstige weer heb ben vele jongeren tijdens de pinksterdagen hun bivak op geslagen in het Amsterdamse vondelpark. De politie telde er tenminste al 800 slapers. 9 Golda Meir (links) schudt de hand van haar opvolger Yïtzak Rabin, nadat de Knesseth het nieuwe Israëlische kabinet van Rabin zijn goedkeuring had ge geven. 55 (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De toneel groep Proloog mag voorlopig, in ieder geval het komende winterseizoen blijven. Minister Van Doorn (CRM) heeft giste ren in de Eerste Kamer ge zegd, dat de activiteiten van deze toneelgroep voortgang moeten kunnen vinden en dat hij de groep daartoe in staat zal stellen door middel van een extra subsidie. Zoals bekend kwam de posi tie van Proloog in de lucht te hangen, nadat de gemeente raad van Eindhoven de subsi diëring stopzette. Gepoogd is dt- andere subsidiërende ge meenten ertoe te bewegen een deel van het Eindhovense sub sidie op zioh te nemen. Ondanks het feit dat ook rijk en provincie daarvan een deel voor hun rekening na men, weigerden de andere ge meenten de rest van het te kort te financieren. De toezeg- gL. van de minister komt er op neer, dat het rijk nu ook deze laatste 45.000 gulden be kostigt. LUXEMBURG (Reuter) De Europese Economische Gemeen schap heeft gisteren een stuk dynamiek herwonnen na de recen te verlamming die was opgetreden door verschillende gebeurte nissen in de lidstaten. De verandering voltrok zich tijdens bijeen komsten in Luxemburg van zowel de ministers van Buitenlandse Zaken als hun collega's van Landbouw. De ministers van buiten landse zaken, voor het eerst bijeen sinds de nieuwe rege ringen van Valery Giscard d'Estaing en Helmut Schmidt de macht in resp. Parijs en Bonn overnamen, gingen ak koord met het verzoek van Engeland opnieuw te onder handelen over het Britse toe tredingsverdrag tot de EEG. Het verzoek was niet eerder in behandeling gekomen, voor namelijk wegens het overlij den van president Pompidou van Frankrijk en de verkie zingen daarna, waarbij zijn opvolger moest worden aange wezen. De bijeenkomst werd geken merkt door verscheidene nieu we elementen: een meer ver zoenende rol van de Britse minister James Callaghan bij het presenteren van zijn pro blemen en een daarmee ge paard gaande bereidheid van Frankrijk, ondanks aanvanke lijk aarzeling, oin het Britse verzoek aan een studie te la ten onderwerpen door de Eu ropese Commissie. Bovendien concentreerde Engeland zijn verzoek om nieuwe onderhandelingen voornamelijk op het punt van een verlaging van zijn bijdra ge aan het EEG-budget. Andere belangrijke proble men zoals landbouwhervor mingen, betrekkingen met ont wikkelingslanden en het regi onale en industriële ontwikke lingsbeleid van de EEG kun nen volgens .Ij.nden dan wel worden behandeld als een deel van de lopende EEG-zaken. Van hun kant zetten de landbouwministers de eerste stap naar het herstellen van de vrije handel in landhouw- produkten met Italië, na de importbeperkingen die Rome vorige maand bekendmaakte. De Italianen kwamen onder zware druk van hun EEG- partners te staan en gingen akkoord met een pakket maat regelen die door de Europese Commissie zijn voorgesteld. Dit pakket voorziet erin dat de importbeperking-en voor de meeste landbouwprodukten wonden opgeheven. De beper kingen voor rundvlees worden teruggebracht van 50 naar 25 procent. Bovendien kamt er een de facto-devaluatie van de Italiaanse lire met 12,5 procent ter compensatie van verliezen en om le handel in landbouw produkten met de partners t.e vereenvoudigen- De data waarop deze maatregelen van kracht zijn, moeten nog wor den vastgesteld. Hoewel EEG-funetionarissen en diplomaten de nieuwe ople ving van de activiteit toejui chen, /as de stemming in Luxemburg nog lang niet be liaaglijk. Er blijven aanzienlij ke problemen bestaan, voorna melijk in de economische en monetaire sfeer, voordat de gemeenschap kan herstellen van de verschillende crises die haar dit jaar hebben getrof fen. DEN HAAG De Hoge Raad der Nederlanden heeft dinsdag het artikel van het reglement verkeersregels en verkeerstekens, waarmee de snelheid op autosnelwegen tot 100 en op de andere wegen (ot 80 km per uur werd vastge steld, verbindend verklaard. De 27-jarige M. Koops uit Sneek, de 45-jarige H. Waiin- ga uit IJlst en de 36-jarige G. van de Veen uit Enkhuizen werden veroordeeld tot een boete van f 40. Het waren de eerste zaken over de snel heidsbeperking, die de Hoge Raad waren voorgelegd. De kantonrechter in Sneek had de drie automobilisten ontslagen van rechtsvervol ging- Hij. vond het artikel or- verbindend. Vorige maand was de advo caat-generaal bij de Hoge Raad, mr. F.C. Kist al tot de conclusie gekomen, dat wel degelijk sprake was van een strafbaar feit. Het inmiddels weer opgehe ven zondagsrijverbod was ge baseerd op een verbindend Koninklijk Besluit en daarmee rechtsgeldig. Voor dit besluit was het niet nodig eerst ad vies van de Raad van State in te winnen. De Hoge Raad der Nederlanden heeft ook dit dinsdag in een arrest neerge legd. waarbij het cassatiebe roep van de 27-jarige chauf feur L.P uit Barsingerhorn werd verworpen. ARNHEM (ANP) Drie maanden van intensief speur werk en nauwe samenwerking tussen rijks- en gemeentepoli tiekorpsen uit Arnhem, Nijme gen en Apeldoorn hebben ge leid tot de oplossing van onge veer 10 antiekdiefstallen en inbraken. Voor zover nu kan worden overzien bedraagt de buit en kele honderdduizenden gul dens. Het onderzoek is echter nog in volle gang en naar verwachting zal de totale buit een half miljoen gulden over- schrijden.Vlak voor het pink- sterweekeinde zijn enkele ar restaties verricht. HET „OP WATER EN BROOD ZETTEN" als straf voor weerbarstige gevangenen is in Engeland verleden tijd. Het ministerie van binnenland se zaken heeft bekendgemaakt dat het zogenaamde „beperkt dieet" wordt afgeschaft. ZONNIG Zonnige perioden. Later meer bewolking maar tot aan de avond droog. Matige westelijke wind. Maximum temperaturen tussen 15 en 20 graden STAD EN STREEK Lesje voor buitenlandse oogspecialisten in Sluis kil. Pagina 3. FINANCIEN EN ECONOMIE Nog geen optimisme bij DAF over personenauto's. Pagina 15. BINNEN- EN BUITENLAND Vaart achter natuurbe scherming. Pagina 9. Missionaris-met-verlof over de kerk in Neder- land. Pagina 11. KLEINE STEM Een spannende veriaar- dag. Pagina 12. SPORT Van de Bunder wint in Axel. Pagina 21. RADIO EN TELEVISIE Duitsers weg van Her man van Veens klein kunst. Pagina 21. ROTTERDAM (ANP) Twee kinderen van een gezin uit Schiedam van drie en vier jaar zijn het pinksterweekein- de met ernstige brandwonden in het Dijkzigtziekenhuis in Rotterdam opgenomen, nadat zij een pan met heet frituur vet over zich heen hadden ge kregen. De kinderen hadden aan het snoer van de pan getrokken (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Er is geen sprake van dat de bediijven Hoechst en Péchiney in het Sl/egehied de normen voor uitstoting van fluor hebben overschreden. Er bestaat geen enkele grond voor ongerustheid daarover, aldus minister Vor rink (Volksgezondheid en Mi lieuhygiëne) in antwoord op vragen van de tweede-kamer leden Van der Heem-Wagema- kers en Jansen. Zij hadden in hun vragen a-an de bewindsvrouwe ge steld, dat er onder de bevol king van de kern Nieuwdorp (gemeente Borsel-e) grote on rust was ontstaan na berich- ten, als zou het meetpunt tus sen Nieuwdorp en het Sloege- - bied worden opgeheven. Entoe- I le andere met punten zouden dan het werk overnemen. De kamerleden wilden graag v-an de minister weten wat zij zou doen om de vervuilingsgraad van de lucht ter plaatse tot aanvaardbare normen terug te brengen en of het juist is, dat door een te grote vervuiling verder mag worden uitse- breid Volgens Vorrink klopt die laatste stelling helemaal niet. Het besluit van Gedeputeerde Staten van Zeeland om d-e kern van Nieuwdorp niet ver- door uit te breiden heeft niets te maken met de vervuilings graad rond het Sloegebied. Het is wel juist dat het bewuste meetpunt tussen het Sloegebied en Nieuwdorp is weggehaald, maar dat komt volgens de minister omdat het betrokken gebied verder bouwrijp moest worden ge- maak. voor industrievestiging. Technische redenen noodzake ten het meetpunt op te heffen. Overigens verschaffen, zo stelt zij, het andere meetpunt in Nieuwdorp en dat in Lewe- dorp voldoende informatie. Zodra het technisch mogelijk is, zal worden bezien of het bewuste meetpunt weer geïn stalleerd kan worden Tenslotte wijst zij erop, dat zij onmogelijk van de in het Sloegebied aanwezige bedrij ven volstrekte zekerheid kan krijgen dat in d-e toekomst geen hoog flu-orgeha-lte wordt gemeten. Wel dienen de be drijven te voldoen aan de voorwaarden die krachtens de wet luchtverontreiniging in de vergunningen zijn vastgelegd. Deze voorwaarden zijn er ui teraard wel op gericht, de ver vuiling van de lucht door de bedrijven binnen aanvaardba re grenzen te houden. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Het KVP- Tweedc-kamerlid De Bekker heeft minister Van der Stee (Landbouw) vragen gesteld ver de grote naehtvor.stschade in de fruitteelt in Noord-Bra bant en Limburg. Het kamerlid wü dat de be windsman zo snel mogelijk een onderzoek laa-t instellen naar de omvang van die scha de en de gevolgen voor de fruittelers. DE EDESE POLITIE heeft een kist met geweerpatronen en gevulde magazijnen uit een huis in Ede gehaald Het huis werd bewoond door de familie Rombouts. waarvan vader en zoon in de oorlogsjaren actief aan het verzet deelnamen. Zij werden in 1945 gefusilleerd. (ADVERTENTIE)

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 1