Ondanks lichte rem op polarisatie: ALGESAL VVD ge*. OPTIEK. SPUR-FANS BUITEN ZINNEN; 150 GEWONDEN swsrhn helpt snel en brandt niet op de huid V\eeS SedW Voldoening in Den Haag over akkoord tussen Israël en Syrië Twee kapers misschien land uit na vonnis meinhardt Frambozen Bessen Rampzalig PINKSTER- PRIJSVRAAG (ZWARTE KIP)| A20 ZEELAND ROTTERDAM TREINL1FTERS OMGEKOMEN Schilderij van Picasso voor bijna zes ton De VVD dankt U voor uw stem. Wij zullen de komende 4 jaren in uw gemeenteraad alles op alles zetten om uw vertrouwen waar te maken. ZIE ELDERS IN HET BLAD v (tesf Dr. W. A. J. M. Harkx [acteur: L. Leijendekker B«*K.|nes,ildat 10 Lion K1 Hulst ■--—«*« |,j I Waardebon van is* Axel"" '"'"sstraat" H| 1 Waardebon van l m Vand Ameele BV BurtZ', 12 (Jostburg '"Lkd 1 Waardebon vdn AxeV|'kerBV S'dtl<,nssiraa,2!| Waardebon t a v I in C AxeTtkhaer' WesKtraat Waardebon van |q Verschuren Naaimachines s, tionsstraat 8, Axel a' I Rokspuit t vv v in Oorthuis P,eters,. Ke„Wstr^ Waardebon van f m Firma Remery lentsestrsm bas van Gent Buekenbon van I in Fa Klaassen Passage-Keikdreef ig Hengelsportart ikelen t 10 - Baby huts Nikie' Nieuw., 12 Oostburg 'Astraal Waardebon van (O Sporthuis v Noorden a i Erasmusstraat H Uostbur Waardebon v«n in Modehuis Nijman West kade 81 bas van Gent 5 Waardebon van f 10 loret Pterssens Polderstr 28 Sluiskil 5 Benzmebon van to. Axelsestraat 46 Terneuzen Juwelierschequet a v i w de Schrijver Markt 9 Oost burg Waardebon van MO - i Scherbeijn Brouwerijstraat I 10 Oost burg J aal I Waardebon van f 10- Sportshop Chris Francte Breedestraat 6. Oostburo Waardebon van 10 - St. en administratie-adres: .Straat 9, Temeuzen, tel. (011501-79 20 .„ementsprijs 15 oei kwartaal; 7,83 per maand. „oinmers 40 cent. „0uiwner 1114111 VRUE ZEEUW DONDERDAG 30 MEI 1974 Yit«eversmaatschappy De Stem B V, apaat 16, Breda Uitgeefster Uitgeversmaatschappij 27e jaargang No. 8362 B.V Veldslag in De Kuip (Van onze speciale verslaggever) ROTTERDAM Huilend laf een zwaar gewonde Tot tenham-supporter op een brancard Zijn vinger wees beschuldigend in de richting van de om hem heen drom mende jeugdige Londense aaïihangers. „Ik ben geluk kig een Ier, en daar ben ik nu trots op", zei de over zijn toeren zijnde bejaarde voet balfan. „Ik kwam hier om naar het voetballen te kij ken, maar dat hebben deze beesten onmogelijk voor me aemaakt". Dit was slechts een van de vele hartverscheurende tafe relen, die zich gisteravond in De Kuip afspeelden na de grootste voetbalslag, ontke tend door de supporters van Tottenham Hotspur, die zich ooit op een Nederlands veld heeft afgespeeld. Volgens de laatste berichten uit 't Feyen- oordstadion zijn er ongeveer 130 gewonden, van wie 5 ern stig Tienta?->j ziekenauto's met felle zwaailichten en loeiende sirenes reden bij de EHBO-post van de Kuip af en aan om de vele gewonden af te voeren. Wanhopige va ders die kwamen informeren naar hun gewonde kinderen en op wraak beluste Feyen- oorders die voor de EHBO- posten samenstroomden om de vele toegetakelde Engel sen een nog hogere staat van invaliditeit te bezorgen. De gevolgen van de rond uit schandalige vertoning in het Feyenoordstadion waren rampzalig. De Engelse sup porters die toch al een bizar re reputatie genieten op het gebied van vernielingen in stadions waren na een ge welddadige tocht door het centrum van Rotterdam, waar een spoor van vernie lingen werd achtergelaten reeds uren voor de wedstrijd met drank beladen aangeko men. De Rotterdamse politie- die reeds vele arre staties had verricht, was op complete oor logssterkte in de Kuip geko men. De fans van de Spurs begonnen met een systemati sche afbraak van de pasge- plaatste stoelen in de Kuip. Dit leidde vooralsnog niet tot rampzalige toestanden, tot op het moment dat Rdjsbergen het eerst* Rotterdamse doel punt scoorde. Toen braken de frustraties van de fans van de Spurs volledig los. Zij braken alle stoelen af die zich op de voor hen gereser veerde vakken bevonden en dreven de inpaniek geraakte Nederlandse supporters er mee van hun plaatsen. Gooi end met de levensgevaarlijke projectielen en slaande met plastic omwikkelde betonsta- ven werden de Nederlanders naar beneden geslagen of ge gooid. D' gevolgen waren vele hoofdwonden en gebro ken armen en benen, van kijkers die de val van de trappen van het stadion niet heelhuids doorstonden. „Wij stonden te nopelen om in te grijpen", aldus een van de Rotterdamse agenten maar wij hebben in het sta dion niets te vertellen. De suppoosten moeten de orde handhaven. Onze commissaris is naar de directie van het stadion gegaan die er huiverig voor was ons de volle tribunes te laten betre den". Toen de zich inderdaad als beesten gedragende En gelsen steeds doldriester werden spoedde de politie zich uiteindelijk naar de be dreigde vakken. Een van de eerste slachtoffers die daar viel was hoofdinspecteur Gerrand. Hij werd met een ijzeren staaf zodanig op het hoofd geslagen dat hij on middellijk naar een zieken huis moest worden afge voerd. Vanaf dat moment kende de Rotterdamse politie geen enkel pardon en geas sisteerd door tientallen woe dende Nederlandse suppor ters werd alles wat Engels was letterlijk naar beneden en het stadion uitgerammeld. De vakken waarin de Engel sen zich bevonden werden volledig ontruimd- „De enige maatregel die mogelijk was", aldus een van de Rotterdam- 0 Beeld van de rellen op de tribune in de rust van de UEFA-Cupfinale FeyenoordTotten ham. De Rotterdamse club won de wedstrijd en pak te daarmee de beker. se agenten die zich op had staan vreten dat het bevel om in te grijpen zo laat was gekomen. Het gevolg van de ze niets ontziende politie- charge was dat vele toe schouwer- reeds ver voor de tijd een veilig heenkomen bulten het stadion zochten. ZETELWINST VOOR PvdA EN VVD te over her algemeen aan zienlijke opmars van links I en rechts in de gemeenteraden koste van het christelijk luidden lijkt voor een deel(tje) leen nagalm te zijn van de I aeciaculaire verschuivingen, I aie zich in politiek Nederland I lissen 1970 en 1972 hebben I Wrgedaan. Immers, een ver- I geiijking tussen de stemmen- I cercentages van de statenver- 1 kiezingen van maart en die van gisteren wekt de indruk, dat ie drijfveren achter de polari- sslie hun grootste kracht gehad hbben en dat de in maart al I 'e herkennen stabilisering van let midden in een lichte groei J's omgezet, Maar iedere conclusie uit de lójlers van gisteren lijkt haast I voorbarig. Het stemgedrag bij 19™eenteraadsverkiezingen 1 Wt zo zijn eigen karakter en grote partijen komen niet I 'P volle sterkte doordat er, WJral in de kleine gemeenten, door plaatselijke groeperingen j» hun electoraat wordt ge- 1 ™bbeld. Er slaat feitelijk maar één I n9 vast: heel wat gemeente- I ^en hebben woensdag een "■giJwe politieke plattegrond Wegen. En dat is het resul- ist dat in de gemeentelijke Mek van de komende vier Ursn geldt. vso onze adverteerders ósteren trof u in onze nt een aantal adverten- Paginas aan, die open- met 6e kop „Pinkster- ',vra®,ë van onze adver- wders" 'L «"viseren u drin- oor .f?6 pagina'9 goed 'aren mZen en ze te be louwen d, th°Be?- en Ver' «da-f at U dit laatste Wan heeft. Want van- eze kranM 6'derS >rl8t'°SS'ngen dienen ui- 914 l.ma?ndag 10 iun' ut in "hddags om 12.00 a ons bezit te zijn. itij SUccea wet uw inzen- (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG/MIDDELBURG/BRED A Hoewel de gevolgen van de politie ke aardverschuiving, die bij de Kamerverkiezingen van 1972 zichtbaar werd, zich nu pas in de gemeenteraden demonstreren, is er in de uitslagencijfers van gisteren toch een kentering wa„: - nemen. Vergeleken bij de statenverkiezingen van maart dit jaar kan men, zeker voor wat de grote gemeenten be treft, zeggen: winst voor de christen-democratische par tven en verlies voor de al dan niet samenwerkende pro gressieven en voor de V.V-D. In een eerste commentaar in de Martinihal in Groningen (waar de P.v.d.A. 18 van de 39 zetels haalde) sprak de politieke lei der Andriessen van de K.V.P. zelfs over een „come back" van het C.D.A., de enige groepering die volgens hem duidelijk winst boekte. „De V.V.D. maakt niet meer die geweldige winst", zei hij, „en de P.v.d.A. handhaaft zich". Zon der de landelijke politiek in zijn commentaar te willen betrek, ken zei hij te vinden, „dat de so cialisten politieke realisten moe ten zfjn door hun polarisatie-stra tegie te herzien". Landelijk ge beurt dat volgens Andriessen al, maar op lokaal niveau mankeert daar nog wel het een en ander aan. Wiegel had een duidelijk an dere kijk op de cijfers. Hij weet het feit, dat de V.V.D. het niveau van de statenverkiezingen niet haalde, aan de deelname in tal van gemeenten van groepen met de naam Gemeentebelangen. Wiegel: „Dat zijn in de meeste gevallen liberale groeperingen, waarvan de aanhangers bij an dere verkiezingen op de V.V.D. stemmen". Wat de opkomst van woensdag betreft, die was weliswaar over het algemeen iets hoger dan bij de gemeenteraadsverkiezingen van vier jaar geleden, maar daarentegen toch weer aanmer kelijk lager dan bij de verkie zingen van provinciale staten in maart. Dit ondanks het feit, dat men er over het algemeen van uit gaat, dat de gemeentelijke politiek dichter bij de kiezer staat dan de provinciale. De vraag is dan ook in hoeverre de .Haagse" politiek in maart trek pleister is geweest. (ADVERTENTIE) met jonge jenever, literkruik In Zeeland was er evenals by de statenverkiezingen een ze telverlies in het middengebied (K.V.P., A.R.P., C.H.U.) ten gunste van enerzijds de P.v.d.A. P.P.R.-eombinaties en ander zijds de V.V.D. en (in de confes. sionele hoek) de S.G.P. De laat ste partij handhaaft zich in Zeeland duidelijk. De P.P.R. is in een aantal gemeenten (o.a. in Goes en Terneuzen) combi natie met DS'70) en Middelburg voor het eerst in de raad ver tegenwoordigd. De kleine par tijen. DS'70, DS'66, C.P.N.. P.S. P. en dergelijke, hebben het in Zeeland nauwelijks tot een kies-deler gebracht. In Vlissin- gen rukte de P.v.d.A. zodanig op, dat daar op z'n Rotterdams te discussieren zou zijn over een meerderheidscollege. In Terneuzen nogal sensationele winst voor de V.V.D., die van 1 op 4 zetels kwam. In Hulst pik te de landelijk befaamd gewor den Vrouwenpartij (anti sex- cultus) een zetel In. In Rotterdam heeft de P.v.d. A. de absolute meerderheid ge haald: 24 van de 45 zetels. Het C.D.A. verloor er daar 2 en de V.V.D. won er 2. De C.P.N. ginig l zetel terug en D'66 verloor al les. Een P.v.d.A.-gemeenteraads lid bevestigde gisteravond nog eens het vaste voornemen van zijn partij om een progressief programcollege te vormen. Het is nog niet bekend of de C.P.N. daaraan mee zal willen doen. RIO DE JANEIRO (Reuter) In een voorstad van Rio de Janeiro zijn woensdag zestien treinlifters om liet leven geko men en talrijke gewond. De slachtoffers werden, toen twee goederentreinen waarmee zij klandestein meereisden eikaai passeerden, door de luchtdruk meegezongen. Elke dag verplaatsen dui zenden arme Brazilianen zich in het gebied van Rio door zich vast te Klampen aan goederen treinen. MUNCHEN (ANP) ln München is woensdag een schilden] van Picasso uit 1969, getiteld „Man met pet" voor 560.000 mark (bijna f 600 000) geveild- (ADVERTENTIES) spierpijn, gewrichtspijn, spit, zenuwpijnen, pijn in armen en benen, en heeft geen onaangename geur verkrijgbaar in tuben van 40 en 100 gr. TOTAALOVERZICHT 62 VERGELIJKBARE GEMEENTEN MET 5 1/4 MILJOEN INWONERS, BIJNA 40% VAN NEDERLAND U kunt ons ook steunen door lid te worden V.V.D. antwoordnummer 1877, Den Haag of tel. 070-614171. Raad 1970 Staten 1974 Raad 1974 Geldig Opkomst 61,2 73,4 64,1 PvdA 22,5 29,9 28,4 PPR 1,2 4,1 3,5 D '66 3,7 0,6 0,8 PSP 1,5 1,3 1,7 PAK 7,9 10,0 9,3 Totaal 36,8 45,9 43,7 KVP 1,2 0,9 1,0 ARP 0,6 0,4 0,5 CHU 0,4 0,3 0,4 CDA 28,9 20,3 23,2 Totaal 31,1 21,9 25,1 VVD 13,6 19,1 18,2 DS '70 0,8 1,5 1,2 CPN 7,2 5,7 5,6 BP 0,5 1,3 0,7 SGP 1,2 1,0 1,2 GPV 1,1 1,6 1,5 Overigen 7,7 2,0 2,8 In overigen is begrepen 2,4% van de Kabouters en 1,8% van D '66 in de gemeenten, waar deze partij nu niet aan de verkiezingen deelneemt. (ADVERTENTIE) Een publikatievande Stichting Voorlichting Vlees, Vleeswaren en Vleesconserven, Den Haag. DEN HAAG/TEL AVIV/DAMASCUS. Israël en Syrië zijn gisteren overeengekomen hun troepen aan het Golanfront te schei den. Het akkoord is tot stand Ke komen dankzij de bemiddeling van de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken. Henry Kissinger, die hiervoor 32 da gen heen en weer reisde tus sen Damascus en Jeruzalem. In Den Haag wordt het ak koord beschouwd als een nieu we belangrijke stap naar een algehele vredesregeling in het Midden-Oosten. Een woord- Voerder van het ministerie van buitenlandse zaken verklaarde gisteravond desgevraagd, dat ■,de Nederlandse regering met grote voldoening kennis heeft genomen van het akkoord"- (zie ook pagina 13) De voorgenomen personeel- inkrimping met plm. 400 mannen en vrouwen van de confectiagroep van Berghaus is gebaseerd op een rapport van een extern organisatiebu reau, zo is de industriebonden van NW, NKV en CNV tij dens het gisteren gevoerde overleg gebleken. De vakbon den is inzage van het rapport geweigerd. (ADVERTENTIES) SCHIPHOL Minister Van Agt heeft aan de vooravond van het proces tegen de twee Palestijnse vliegtuigkapers, dia donderdag voor de rechter in Haarlem moeten verschij nen, verklaard dat er rekening gehouden moet worden met de mogelijkheid dat de executie van de straf in een ander land wordt uitgevoerd. Er zijn daartoe echter nog geen offi ciële stappen ondernomen. De Nederlandse minister van Justitie heeft dit woens dagavond op Schiphol ver klaard voor zjjn vertrek naar Wenen, waar hij deelneemt aan de jaarlijkse conferentie vajn ministers van Justitie van de Raad van Europa, die daar donderdag en vrijdag wordt gehouden. „Er is in het kabinet niet gesproken over een uitwijzing op korte termijn na het vonnis van de rechter. Het zou absurd zijn de twee kapers direct na het vonnis Nederland uit te sturen. We moeten de verdra gen, die mede door Nederland inzake vliegtuigkapingen tot stand zijn gekomen, uitvoeren naar letter en geest", aldus de bewindsman. Op de vraag of er al officieuze pogingen wa ren ondernomen om de Pales tijnse commando's hun straf elders te laten uitzitten wilde de neer Van Agt met. de woor den „Wat is officieus" niet in gaan. (Vervolg op pagina 13) afslanken TERNEUZEN NOORDSTRAAT 32 TEL.2215 AXEL NOORDSTRAAT 13 TEL.2772 ST. JANSTEEN HOOFDSTRAAT 23TEL.3875

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 1