'ooru! Benzinepompen gaan halve liters tellen Vrije handelaren: „De Kromme" blijft Vandaag Vrouw op dubbeldekker Oosteischelde-dam afkeken voor meer veiligheid Europese vleesberg wordt ingeblikt □<s stem W¥U Olieconcerns bezig regering te chanteren Nog steeds geen akkoord over troepenscheiding IKONSUMENTEN BEURS EXPRESS ZEI 28 MAN OP STRAAT Politieman moet bij geweld op taak berekend zijn I v J,e,ndat ze'fs °ver litiek program m braille KISSINGER WEER NAAR ISRAËL KAPOT Feyenoord- Spurs op televisie Lijsttrekker van Nederlandse Volks-Unie weer aangehouden Fluor tabletten wel, tandpasta niet voor rekening fondsen Belgische waterstaatkundige: Onuitvoerbaar Vrouw overleeft val van ruim acht meter Twee doden bij autobotsing I ö©sn5 „r; Dr. W. A. J. M. Harkx idacteur: L. Leijendekker ireedte vart/rood/ alinea :hts wagen- tanden, akeling, igtoets, 3estelnr, logelijkheid elling per agers). itsveld op ig in zwart met toebe- tetter, ci\ter oX ..nl/ifi B Kolom jjctie- en admlnistratie-adres: «■straat 9, Terneuzen, tel. (01150)-79 20 „fUientsprijs 1pel kwartaal; f 7,83 per maand. „uinmers 40 cent. .ummer 1114111 Uitgever straat 16, Breda c r .- H' VRUE ZEEUW DINSDAG 28 MEI 1974 "rjjtgeversmaatschappij De Stem B V, 27e jaargang No. 8360 Uitgeefster Uitgeversmaatschappij De Stem B.V BOTTERDAM (ANP) w het toch niet zo erg lang' -eer kan (luren voordat de rijs van (suner)henzine bo- °f„ de I 1 'r li'er komt, IS j[ te 'it een maan- Ja, bet orden maat hei v: Deze maat schappij nen met het zodanig i en van haar pompen, dat deze halve in plaats van hele liters kunnen registreren. Zoals bekend zijn de Nederlandse benzine pompen niet berekend op een prijs van meer dan f. 1,- per liter. Volgens een woord voerder van Shell zijn ook de andere benzinemaatschap pijen bezig met het verande ren van de telapparatuur In hun pompen. Momenteel kost de superbenzine 98 cent per liter. Shell zegt het besluit tot ombouwen te hebben geno men op grond van de ont wikkelingen in de olielan den, welke vroeg of laat de literprijs voor benzine in Ne derland boven de f. 1,- zullen brengen. Verder wijst Shell erop dat het geschikt maken van haar hele pomparsenaal voor halve liters meer dan een jaar zal vergen. Volgens de maatschappij is de maat regel genomen in overleg met het Ministerie van Eco nomische Zaken. BENZINEPRIJS HOOG GENOEG DE\' HAAG „Het argu- I pent van de olieconcerns, dat I i< prijzen van olie en benzine I verhoogd moeten worden om- lil anders de benzine naar Imrinsende landen zal weg- Ivloeien, riekt naar chanta- r Die verontwaardigde reac- llie op de uitlatingen van de I Shell over de noodzakelijk ge- lirhte prijsverhogingen komt ■rui het Ivmsumenten Kon- '„kt. waarin ook de drie vak- ntrales NVV, NKV en CNV Jwrtegenwoordigd zijn. I In zijn verklaring zegt het Jfoisiimenten Kontakt dat de econccrns, die in onderhan- pling zijn met de regering, ff, meeu dat het hier I „steeds meer de kant van Bel- I fï opgaat: de overheid wordt door de olieconcerns onder druk gezet om de benzineprijs te verhogen". Het Konsumen- ten Kontakt wijst het argu ment van de concerns, dat de kostenstijging van ruwe olie per 1 januari j.l- niet volledig door de hogere prijzen wordt gedekt, van de hand. Het KK wijst op de miljardenwinsten die de concerns ook verleden Jaar weer hebben gemaakt en waarvan het leeuwedeei uit Europa komt. Ook met de schaarste aan benzine valt het volgens het KK wei mee. De netto-aavoer is opgelopen van 5 miljoen ton in februari tot 6,5 miljoen ton in april. De directeur Marketing van fi-ell Nederland heeft gistera vond met klem ontkend, dat Shell „dreigt of pogingen doet tot chantage Hii herhaalde, dat She!! f prijsverhoging v an benzine en olieprodukten alleen beoogt de •hogere) kos ten te dekken. I Rn™-1?26 sportredactie) MnERDAM - De F eye n- >11°'Wn9 9erust 9aan willem van Hanegem Jj 0<7 volgend seizoen kwistig ..kromme passes in De I strooien. De zoveelste I c tussen Van Han egem en I eb die zo hoog was erri van Pan Hanegem I .3eWr°ken, is gister- I eenl-mT een speciale bij- Coj S' i'" Kuip bijgelegd, k hh 009de gisteravond K','1 """it had gewild dat c jm vertrekken. „Ik wil i,e,een Van Hanegem zien Dron„„' vcor de volle honderd ™"t Heeft.'' «e..,:' f.e, f°toj Coerverman- C'f'irii iS ,BroX' bestuurslid fcpo™ um- Willem van ^«Cyer. bestuurslid Fred Heb?i?,(ANp). De Al- heeft g van het PAK i»mw_ r een politiek pri- Pieuff ee „„„Hl gram voneZ°Jg<^ dooT kaar pro tieentera j aanstaande ge- kraillesehl.'«VerkiezinSen ook in Het is te laten drukken, eerste'kofPj zover bekend, de land gei^T 1 2oiets te Neder- DE •Poorwèf Ist ne bonden van 'tren (7 'p' hebben gis- «info p?ero<d>en tol het be tan 20 T "He «t"Hne aan de die sang TEL AVIV. Israël en Syrië zijn het over een aantal punten die deel uitmaken van het te sluiten akkoord over de troepen scheiding, nog steeds niet eens, zo heeft de Israëlische radio die zich voor dit nieuws beroept op Amerikaanse bronnen, maandag gemeld. Deze punten zijn: de breed te van de bufferzone, de sterkte van het VN-korps dat toezicht moet houden op de naleving van de overeen komst, de taal die voor de tekst van dé officiële overeen komst moet worden gebruikt en de kwestie van de Pales tijnse guerrillastrijders. Volgens de Israëlische radio Is president Assad van Syrië maandag teruggekomen op zijn eerder gedane toezegging met betrekking tot de buffer zone. Syrië zou deze bufferzo ne zo smal mogelijk willen houden en alleen maar een „symbolisch" karakter willen geven, omdat het meent, dat het anders te weinig strate gisch voordeel zal hebben van de ontruiming door Israël van de zogenaamde uitstulping in Syrisch gebied. Syrië zou voorts niet willen ingaan op de eis van Jeruzalem dat het zich zal verzetten tegen elke poging van de guerrillastrij ders vanuit Syrië Israël bin nen te komen. Inwilliging van deze eis moet volgens Jeruza lem in het akkoord worden vastgelegd De Russische minister van Buitenlandse Zaken, Andrei Gromyko, is inmiddels in Da mascus aangekomen. De kans bestaat dat Syrië, ondanks a-lle optimistische voorspellingen in de afgelopen dagen, toch ge- eist heeft dat Gromyko bij het overleg over de troepenschei ding rechtstreeks wordt inge schakeld. (Van onze redactie binnenland) ROTTERDAM Er is geen reden voor de re gering om toe te geven aan de eis van de grote oliemaatschappijen dat de benzineprijs omhoog moet. Dat is de mening van de NOVOK, de organisatie van „Vrije" Nederlandse Brand- stoffenhandelaren. Zij wijst erop dat de benzine prijs op de vrije wereldmarkt zo scherp daalt, dat de huidige prijs van 98 cent per liter su perbenzine binnenkort zeer wel voldoende zou kunnen zijn om een redelijke winst te ma ken. Superbenzine is op de vrije markt in een week gezakt van 175 dollar tot 160 dollar per ton. Omgerekend zou dit be tekenen dat een liter bij de pomp afgeleverd kan worden voor iets meer dan negentig cent. „Met de 98 cent van nu spelen we quitte", aldus de vrije pomphouders in de NOVOK. „Kunnen we nog iets goedkoper inkopen, dan halen we niet alleen de kosten eruit, maar verdienen er weer aan". Wat voor de vrije-pomphou- ders geldt, geldt volgens de NOVOK ook voor de gewone pomphouder. Het streven van de grote maatschappijen naar een ho gere prijs legt de NOVOK dan ook uit als een poging om de uitstekende resultaten over 1973 te evenaren of liefst te overtreffen. „Nu er in de pro- duktielanden niet meer zoveel te halen valt, want deze willen hoe langer hoe meer participe ren in de produktie, proberen de maatschappijen hun win sten te verhogen aan de ver- koopzijde", aldus de NOVOK. Sommige handelaren in deze organisatie zijn de stellige me ning toegedaan dat Shell, Esso e.d. er bij hun pogingen tot winstmaximalisering op uit zijn om vrije pompen te annex eren. „De grote maatschappijen weten dat wij contacten heb ben met Arabische landen. Om nu te voorkomen dat de Ara bieren ook bij de verkoop van olieprodukten een vinger in de pap krijgen, proberen ze ons op te kopen. Het zou ons dan ook niet verbazen als Shell en Esso gaan proberen om de vrije internationale benzineprijs weer op te jagen. Dan vangen ze twee vliegen in één klap: ze maken ons kapot en ver schaffen zichzelf het excuus om bij de regering om prijs verhoging te vragen", aldus sommige NOVOK-bandelaren. (Vervolg op pagina 9) REGEN Aanvankelijk droog. Later toenemende be wolking met plaatselijk regen of motregen. Maximum temperaturen tussen 12 en 16 graden. STAD EN STREEK Bijenzwerm op Hulstersé kermis. °agina 3 BINNEN- EN BUITENLAND Openbare diensten in Ulster volkomen stilgelegd. Pagina 9 Israël zoekt antwoord op Palestijnse acties. Pagina 10 RADIO EN TELEVISIE „De koperen tuin" van Vestdijk als Hoorspel. Pagina 13 (Van onze sportredactie) HILVERSUM De tweede wedstrijd in de finale van de UEFA-cup tussen Feyenoord en Tottenham Hotspur zal morgen rechtjiiceks via de te levisie worden uitgezonden. De wedstrijd komt via Neder land 1 tussen 20.25 en 22-15 uur op de buis. (Van onze redactie binnenland) DEN HAAG De lijsttrek ker van de Nederlandse Volks- Unie bij de raadsverkiezin gen in Den Haag, de 45-jarige J. Glimmerveen, is maandaga vond aangeho-uden toen hij m de Helmstraat in Schevenin- gen pamfletten van zijn partij liep rond te brengen. Hij werd voor verhoor meegenomen naar het politiebureau om daarna te worden heengezon den. De pamfletten zijn in be slag genomen. Vorige week woensdag was hij ook aange houden en werd proces-ver baal tegen hem opgemaakt ter zake van discriminatie van Surinamers en Antillianen. In het pamflet riep hij de Hage naars op hun stad te helpen bevrijden van „de plaag van Surinamers en Antillianen". UTRECHT (ANP) Fiuo- riaetabletten. -vloeistof er - gelei die op recept Worden voorgeschreven door een huis arts. specialist, tandarts of tandheelkundig specialist ko men voor rekening van de zie kenfondsverzekering. Fluoride bevattende tandpasta vallen daarentegen niet onder het zie kenfondspakket. Dit blijkt uit een mededeling in het Neder lands tandartsenblad. m De 22-jarige Rosamund Viner, die al twee jaar als conductrice op een Londensc dubbeldekker staat, is geslaagd voor het chauffeursexamen. Binnenkort zal zij als eerste vrouw een dubbel dekker door het Londense verkeer loodsen. (Van een onzer verslaggevers) BRUGGE. „Alle werken aan de Oosterschelde-sluiting moe ten stopgezet worden en het reeds voltooide damvak tussen de werkeilanden Neeltje Jans en Noordland moet ora veiligheids redenen worden heropend." Dit stelt de Belgische waterstaat kundige '- "ertens voor in een brief die hij onlangs heeft gestuurd aan 'minister Westerterp van Verkeer en Waterstaat. In een bijgaande studie mo tiveert deze Brugse ingenieui zijn idee. „Het allerbelangrijk ste motief voor een open Oos terschelde is de aan de gang zijnde kustaftakeling en de zware duinafslag die door wa- terstaatsprojecten zoals de Zuiderzee- en de Deltawerken wordt veroorzaak! en waaro ver men geen officieel woord verneemt". De afsluiting van de Grevelingen en de reeds gedeeltelijk afgesloten Ooster- schelde zijn volgens ir. Mer- tens de oorzaak van de ver snelde afslag van de Neder landse kust tijdens de laatste grote stormen. „Tijdens de jongste stormen verdwenen zelfs tien a vijfentwintig me ter duinstrook in een adem", aldus de constatering van de Belgische waterstaatsman. Hij omlijst zijn verhaal met een groot aantal aanhalingen uit Nederlandse dagbladen. Het Oosterschelde-rapport van de commissie Klaassesz karakteriseert de heer Mertens als „een kostbare zoethoudei voor makke Zeeuwen". De blokkendam is volgens het rapport met te realiseren, van wege de te grote stroomsnel- heden die tussen de blokken zouden ontstaan. Met behullp van een computer tracht hij dit aan te tonen- Zelfs indien de blokkendam zou functione ren blijft er van de mossel ver waterplaatsen te Yerseke vol gens hem geen spoor over. Hij zegt: „De stormvloedkering is praktisch onuitvoerbaar met stroomsnelheden van meer dan zeven meter per seconde. Laat ons ernstig blijven". Alleen het Keetendamplan biedt vol gens Mertens perspectieven om het waterstaatkundig evenwicht in het in de war gebrachte stromenstelsel van de Oosterschelde te herstel len. Ook de Westerschelde wordl door de heer Mertens op de korrel genomen. -.De Wester- schelde-bevaarbaarheid eist A (Van onze redactie buitenland) BRUSSEL De Europese Commissie, het dagelijks be stuur van de EEG, heeft de EG-lidstaten gemachtigd om uit de markt genomen rund vlees te verwerken tot vlees- conserven. De machtiging geldt met terugwerkende kracht vanaf 20 mei en ze is voorlopig tot 3 augustus van kracht vanaf 20 mei en ze is blikken van het vlees komen voor rekening van het Europe se Landbouwfonds. Dit heeft de commissiewoordvoerder maandag in Brussel meege deeld. Niet alles van het rund mag tot vleeseonserven verwerkt worden. De fijne delen, zoals haas en dunne lende zijn uit gezonderd. Dat fijne vlees moet worden Ingevroren. Het ingevroren, zowel als het inge blikte vlees blijven eigendom van het Europese Landbouw fonds. Het ingeblikte vlees zal later eventueel worden ge bruikt om voedselhulp te ver lenen of voor „sociale ver strekkingen" als bijv. bejaar dentehuizen, ziekenhuizen, scholen enz- De „rundvleesberg" In «e EEG omvat momenteel een 85.000 ton. De grootste voor raad bevindt zich in Duitsland waar 40.000 in de interventie koelhuizen ligt opgeslagen. In Frankrijk bedraagt de voor raad 30.009 ton en in Ierland Is het 20.000 ton. In Nederland bevinden -ich, volgens de commissie, geen voorraden van betekenis. Het middel van de „sociale verstrekkingen" is al eerder toegepast om een deel van de toenmalige grote botervoorraden in Europa weg te werken. een open Oosterschelde". Hij weerlegt met statistieken de uitlatingen van ir. Z lui rel et- van rijkswaterstaat dat het peil van de Westerschelde na afsluiting van de Grevelingen niet zou zijn gestegen. Volgen deze statistiek zou het verschil -.p sommige dagen meer dan een halve meter bedragen. Hij verwijt de „Hollandse" water staat verder dat deze dienst de tijtabellen van de jaren '61-'7U nog steeds niet heeft gepubli ceerd. De heer Mertens pleit er tenslotte bij de minister voor dat rijkswaterstaat „pu bliekelijk bewijst" door mid del van modeiproeven. of het plan Klaassesz al dan niet mo gelijk is. (Van onze redactie binnenland) AMSTERDAM Beurs Ex press NV in Amsterdam heelt maandag 28 Van haar perso neelsleden op staande voet ontslagen. De directie bericht dat de publikaties in „Deze Week" net bedrijf zozeer in financiële moeilijkheden heb ben gebracht dat deze ingreep noodzakelijk was „om de sala risbetalingen te waarbor gen". „Deze Week" is op 24 mei door de president van de rechtbank te Amsterdam na kort geding veroordeeld tot rectificatie van zijn berichlge ving over de werkzaamhe: it n van Beurs Express. Het ont slag van de 28 personeelsleden is buiten medeweten van je vakbonden gebeurd DE Westduitse recherche heeft gistermorgen de hulp van pers, radio en t.v. ingeroepen er toe bij te dragen dat cie komende wereldkampioen schappen voetbal geen zakken rollersfestijn gaan worden. DEN HAAG „De politie man moet enerzijds bemidde laar en hulpverlener zijn, an derzijds moet van hem worden verwacht, dat hij onmiddellijk en in overeenstemming met de omstandigheden van het ogen blik weet te handelen, wan neer tegen het publiek of hem zelf geweld wordt gebruikt". Het is teg. n deze achtergrond dat minister De Gaay Fortman vindt dat „daar waar bruut ge weld losbarst" de politie dit met anders kan en mag weer staan dan met geweld. De minister heeft dit maan dag geantwoord op vragen van de Kamerleden Goudsmit (D '66), Roethof (PvdA) en Jux- gens (PPR). Dezen hadden de minister gevraagd of hij nader wilde verklaren wat hij bedoel de met zijn stelling dat de po litie geweld met geweld moet keren. De minister zei de be doelde problematiek niet in een stelling te willen bundelen. Hij zei verder dat op het ogenblik op zijn departement wordt be zien welke implicaties een en ander voor de selectie, vorming en opleiding van de politie en voor de organisatie van het po litieoptreden zal moeten heb ben. ROTTERDAM (ANP). Een 62-jarige yrouw uit Rotterdam heeft een val van ruim acht meter overleefd. De vrouw was op het balkon van haar woning bezig de was op te hangen, toen zij haar evenwicht verloor. Zij kwam op een 8,40 meter lager gelegen tegelvloer terecht en moest met diverse beenbreuken naar het Dijkzigtziekenhuis worden gebracht. (Van onze redactie binnenland) HARDENBERG. Bij een botsing tussen een bestelauto en een vuilniswagen op de weg tussen Gramsbergen en De- demsvaart ter hoogte van de gemeente Hardenberg zijn maandagmiddag de 42-jarige stoffeerder G. Kerssies uit Har denberg en de met hem meerij dende 18-jarige scholier Albert Boshove uit Bergentheim om het leven gekomen. (ADVERTENTIE) Versterk de VVD in uw gemeenteraad Ukuntons ook steunen doorlid te worden Hans Wiegel V.V.D. antwoordnummer 1877 Den Haag of tel. 070-614121.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 1