Imet'n telling Vandaag Kapotte klep verwijderd Kardinaal Alfrink: HTPaffaire verhoogt polarisatie Merijnlje-posters voor liet A. M. de JoM-huls B. en W. Aardenburg in geweer tegen sex-sauna 1UYTVELI vanavond op t.v. „Ik had naar jullie moeten luisteren" Aanvallen op Palestijnse kampen in Libanon STOCK HAL: 273 Verkiezingsstunt van oliebollenbakker in Bergen op Zoom Debat over Dennendal geschorst ontslagen 'lenst >uding Omgekomen Israëlische in briefje aan haar ouders Bouwvakker maakt val van 14 meter: Enkel en vinger gebroken VERMOUTH Puur, met ijs, als longdrink, er8 lekker... hoe dan ook! adverteerders iv m i ?ns bezit te zÜn dae 21 mei "18" °P dins" BEGRAFENIS MOEIZAAM Britse troepen in Ulster krijgen gevarengeld sffmrfrf j i Dankuwel - Alstublieft houdt uw voeten fris en fit met voetspray bruistabletten poeder i. natie over de opleiding llaris, en niet te vergeten Tiort-envormingsweek Irum te Zeist, vind je in 1de bon in en je krijgt di urd. hd kun je ook bellen of ri. Op onderstaande |en je graag alle Ineelszaken, len IJssel,Schaardijk23 J 0460. Ineelszaken, I Dam 2, 02451. het Afwijkende Kind is opge- pen aan ouders met geestelijk l hristelijke huize en andere ge-1 lacht dit doel o.m. te bereikenI In tehuizen, waarin dez» ge-1 In en zodanig kunnen worden] Ikunnen ontplooien- Tchting in gebruik genomen: nachten vrij). In samenwer- lende nachtwachten zal hij/zij |id dragen van 22.45 tot 7.301 eschieden in de rang van ie] I het Z-diploma bezit en enige! pdverpleging (diploma's A en J aling) kan solliciteren. itoorapparatuur (stencil, foto- lenen. kdiploma boekhouden. van Huize 't Gruytveld, P°s>' ie inlichtingen vragen (Olo93 IFTKUCKCHAUFFEUBS EURS (met minimaal 3 jaar rij-ervaring) zeg naar de betere baan Keser. 'Er is altijd geroutineerde krachten, etaald werk ook. Zet Keser, 't is zó geregeld. UITZENDGROfP VOOR ELK BEROtr 11 Breda - Tel. 01600 - 40450' Arnhem Maastricht >en Bosch Nijmegen Breda Tilburg ndhoven Venlo OP JAZZFESTIVAL BIJ kE*E*?J 30 tot 17.30 (vrijdags ei-echt voor toegang? M p 25 mei a 15,' en 5,- I I I pr W. A. J. M. Harkx "^redacteur: L. Leijendekker _n administratie-adres: «straat 9, Terneuzen, tel. (01150)-79 20 fetfU* 1 7,83 per maand. I'^'lummers 40 cent. I mnier 1114111 PrSseversmaatscbappü De Stem B V, S 16, Breda ZEEUW VRIJDAG 17 MEI 1974 27e jaargang No. 8352 Uitgeefster Uitgevi Stem B.V (Van onze rtv-redactie) rf.KOA Na afsluiting van onze radio- en televisiepagina I «erd bekend, dat het programma van Nederland I in verband „et je Eur pa-Cupfinale vanavond (en dan nog onder voorbe- I ->■ 't zal worden gewijzigd 'Ofi05 (K i.o-Cineae - 20.00 (K) Voetbal. Finale Euron Cup 1 I Atlelico vLi-'d - Bayren Miinclien - 22.00 (K) Brandpunt, actua- ■llteitenrubj is - 22.50 (K) Trekking Algemene Loterij Neder- V land - 22. N) Uit de Kunst (NOS), actualiteiten op het ge- hied van s' en cultuur - 23.05. Eigentijds, de grote Gerard Reve-sito 'OS) - 23.55 (K) Laatste Nieuws (NOS). Ook de jktip op onze rtv-pagina moet men als vervallen I beschouwen. (Van onze redactie buitenland) MAALOT In een ver nielde klas van het schoolge bouw van Maalot waarin drie Palestijnse commando's schoolkinderen gegijzeld hielden, werden gisteren aantekeningen van twee meisjesstudenten gevonden die door de kogels na de bestorming van het gebouw door Israëlische soldaten ge raakt waren. „We horen niets. Nog even er dan is het mooie ogenblik van de bevrijding aangebro ken", schreef een van de meisjes. Onder op het stuk pakpapier zat een druppel bloed. Een ander briefje van een meisje, dat aan haar verwon dingen overleed, was gericht aan haar ouders. Het luidde: „Ik heb er spijt van dat ik niet naar jullie geluisterd heb en tegen jullie «in in op deze excursie ben meege gaan. Ik had naar jullie moe ten luisteren en niet mogen gaan. Op het ogenblik is al les goed en ik hoop dat alles op zijn nootjes terechtkomt en we elkaar spoedig terug zien". WADDINXVEEN Een 54- jarige bouwvakker uit Leiden is van de vijfde etage (14 meter hoog) van een in aan bouw zijnd flatgebouw in Waddinxveen gevallen. Het slachtoffer is direct naar een ziekenhuis in Gouda gebracht, waar men „slechts" een gebro ken enkel en vinger en een vleeswind aan het hoofd con stateerde. ISRAËL SLAAT TERUG DROOG EN ZONNIG. Matige, oostelijke wind. Temperaturen van 16 graden op de Wadden tot 21 graden elders in het land. STAD EN STREEK Vandaag bepalen Staten standpunt inzake ei van Klaasesz. Pagina 3 RADIO EN TELEVISIE Trein, bus, fiets en wandeltochten. Pagina 9 FINANCIëN EN ECONOMIE Applaus voor directie bij sluiting bedrijf. Pagina 11 BINNEN- EN BUITENLAND Den Uyl blijft het oopulairst. Pagina 13 SPORT Subsidie voor NAC Pagina 17 f 33 mille aan goud en l»welen is weggegrist uit de a'age van een juwelierszaak Ermelo. De dubbele ramen bi de etalage werden met en moker vernield. 'ADVERTENTIE) 8|ANCO ROSSO DRY Aan onze vaJfband met Hemel- ten vla? moeten opdrach- 24 ,r, md voor vrijdag «me: Ulteriijk in ons bee °m ^oo'uur,6118^3^ 22 me' ?efjacht,en welke ons la- zu"en door ^erdgagP25atmer°rden °P iCnor. ^urnaa' Leven en Uiteriüi, nen opdrachten 9.0o Z maandag 20 me, (Van een onzer verslaggevers). ZIERfKZEE Het verwij deren van de opstaande klep van de Zeelandbrug is giste ren vlot verlopen. Om acht uur 's morgens werd met het karwei begonnen en 's mid dags om drie uur kon de vlot- bak wegvaren waarop het bruggedeelte geplaatst was. De klep van de brug ligt momenteel in de veerhaven van Kats. Bij de werkzaamhe den was de drijvende bok „Ir. Smit", ingeschakeld. De op staande klep van de Zeeland- brux moest gistermorgen eerst afgebrand worden op dezelfde hoogte als het wegdek. Daarna con de brug op de vlotbax werden geplaatst. Gisternamiddaig is een trai ler al begonnen de hulpstuk ken voor de Bailybrug te los sen. Vanmorgen om acht uur •ou de drijvende bok Ir. Smit beginnen met de plaatsing van het eerste deel van de Bailv- brug. UTRECHT-HEERLEN Kardinaal Alfrink heeft gisteren verklaard het „Zeer ongelukkig" te vinden dat er docenten van de HTP zijn beschuldigd zonder dat het duidelijk is wie het zijn en op basis van welke collegediktaten ze veroordeeld zijn. Hij vindt het een „kwalijke j zaak" dat er mensen indirekt zijn veroordeeld zonder dat zij de kans hebben gekregen zich te verdedigen. De kardinaal vreest dat deze affaire de po- Laritatie in de hele Nederland se kerk tot smartelijk propor ties zal opjagen en ook gevol gen zal hebben voor de andere instellingen van katholiek-the ologisch onderwijs. Rector Bosch van de HTP toonde zich verheugd over de reaktie van de kardinaal. „De kardinaal herhaalt onze visie dat de procedure die op het ogenblik door Rome en mgr. Gijsen wordt gevolgd „zeer ongelukkig" is". De verwach ting op de HTP is, dat de bisschop van Roermond in het vervolg studenten van de HTP die geen priester willen wor den in zijn bisdom zal verzoe ken enkele maanden in het convict te gaan wonen. In ze ker één geval is daar nu al sprake fan. In ket Roermond- se kan men nu horen, dat de bisschop van plan is nu de stageplaatsen van de HTP-stu- tentei, aan te pakken. „Het is hem natuurlijk een doorn in het oog dat studenten van de HTP werken in zijn paro chies", aldus een zegsman- (Van onze redactie buitenland) BEIROET/TEL AVIV/ DAMASCUS Een dag na het door Palestijnse com mando's aangerichte hloedbad in de Israëlische grensplaats Maalot, waarhij minstens dertig mensen het leven verloren, heeft de Israëlische luchtmacht gisteren kampen van Palestijnen bij Beiroet en in hel zuiden van Libanon aangevallen. De chef van de Israëlische generale staf, generaal Mo- decliai Goer heeft gisteravond gezegd, dat de aanvallen „beschouwd mogen worden als een vergeldingsactie op de school in Maalot". Hoeveel slachtoffers de aanvallen met de Phantomjachtbom- menwerpers in Libanpn gevergd hebben is niet bekend. Reuter meldde uit Beiroet minstens tien. Het Amerikaanse persbureau Associated Press sprak van ongeveer 150. De Libanese televisie meldde 27 doden en 138 gewonden. Het laatste van d-e reeks bombardementen op Libanon had om vijf over halfvijf 's middags plaats in de streken van Rachidië, Nabaitië en Ma chrouinië in het zuiden van Libanon, een aanval waaraan door twintig Israëlische ge- yechtsbommenwerpers werd deelgenomen. In de hoofdstad van Liba non, Beiroet, hoorde men de ontploffingen wan een eerder bombardement door veertig vliegtuigen. In de stad heerste paniek omdat men vreesde dat de toestellen het op doelen in de hoofdstad gemunt hadden. Doelwitten in de omgeving DEN HAAG (ANP) Het Tweede-Kamerdebat over Dennendal is gistermiddag on verwacht gestopt. Dit ge schiedde op verzoek van staatssecretaris Hendriks van Volksgezondheid, nadat de ka mer in tweede termijn aan het woord was geweest. De bewindsman wil, voor hij op de nader gemaakte op merkingen ingaat, opnieuw overleg plegen met de com missie Langemeijer. De ka mer, zo motiveerde hij zijn verzoek om schorsing, heeft zo veel vragen gesteld, dat nader beraad noodzakelijk is. Met name geldt dat beraad de vra gen over de juridische struc tuur van het eventueel van Dennendal af te splitsen deel. De werkgroep Dennendal heeft gistermiddag meege deeld, bereid te zijn tot con structief overleg met de com missie Langemeijer. ZESTIEN bestuursleden van de nationale Afrikaanse Rho- desische raad in Headlands op 100 kilometer ten oosten van Salisbury zijn gearresteerd, zo heeft de secretaris van de raad, Edson Sithole, in Salis bury meegedeeld. waren echter uitgekozen. De Palestijnse kampen die werden aangevallen behoorden overwegend toe aan het Volksfront voor de bevrijding van Palestina, waarvan de commando's in Maalot lid wa ren. In Sefad in Israël zijn don derdag achttien slachtoffers van het bloedbad begraven. Er waren tienduizend belangstel lenden. De plechtigheid moest worden bekort omdat een groep studenten een betoging hield en scandeerde: „Dood aan de Arabieren. Maak ze af'. President Efraim Katzlr en vice-premier Yigal Allon ver tegenwoordigden de regering. Rabbijn Ovadia Yosef reci teerde de kaddisj. Katzir en Allon kwamen door de beto ging niet aan het houden van lijkreden toe „Wij willen de doodstraf voor de terroristen. Weg met u", schreeuwden de studenten tegen de president en vice- premier. De Israëlische aanvallen op vluchtelingenkampen en dor pen in Libanon hebben een nieuw element van onzeker heid toegevoegd aan de reeds zeer moeizaam verlopende po gingen van de Amerikaanse minister van buitenlandse za ken Henry Kissinger om te komen tot een troepenschei ding tussen Israël en Syrië. De bombardementen waren ln volle gang toen Kissinger zijn een uur durende vlucht van Tel Aviv naar Damascus aan het maken was voor een laatste bespreking met presi dent Hafez Assad. Voordat hij aan boord ging van zijn vliegtuig sprak Kis singer meer dan twee uur met een Israëlisch ondorhandelings- team in Jeruzalem en had toen een privé-onderhoud met premier Golda Meir. Het is niet bekend of mevrouw Meir Kissinger van tevoren over de luchtaanvallen heeft Inge licht. In Damascus werd Kissinger begroet door de Syrische mi nister van. buitenlandse zaken Abdel Halim Khaddam. Het is de bedoeling dat Kissinger vier uur met Assad spreekt voordat hij naar Israël terug keert. (Zie ook pagina 13) (Van onze redactie binnenland) ROTTERDAM Volgens de directie van de Holland Ame rika Lijn in Rotterdam is met de federatie van werknemers organisaties in de zeevaart overeenstem'line bereikt over de afvloeiing van 273 man zeevarend personeel. Dat ak koord kwam de afgelopen we ken tot stand tijdens de be spreking die de HAL en de werknemersorganisatie met de ministers van Sociale Zaken en Economische Zaken hebben gevoerd over de moeilijkheden bij het rederijbedrijf van de Rotterdamse maatschappij. Volgens de HAL zijn bij de afvloeiing betrokken 86 Ne derlandse officieren en 187 ge- zeilen, onder wie 69 Spanjaar den en 37 man die een tijde lijk contract hebben met de maatschappij. De Rotterdamse rederij ver strekte deze informatie woerxs' dag, nadat dinsdag al bekend was geworden dat de maat schappij mogelijk overheids. steun zal krijgen. LONDEN De Britse mili tairen in Noord-Ierland krij gen gevarengeld, z0 heeft pre mier Wilson van Engeland donderdag in het Lagerhuis meegedeeld. De premier zei dat de rege ring akkoord is gegaan met een algemene verhoging van de soldij voor alle onderdelen van de strijdkrachten plus een extra verhoging van 50 pence (rond f 3,20) per dag voor de militairen die in Noord-Ier land dienen De extra toelage, aldus Wil son, wordt gegeven uit erken amg voor het zware en lang durige werk dat in moeilijke omstandigheden in Ulster vei- richt moet worden. Een gewo ne soldaat in Noord-Ierland krijgt nu een soldij-verhoging van in totaal rond 7 pond ster ling per week (circa 45 gul den). (Van een onzer verslaggevers) BERGEN op zoom- RAAMSDONKSVEER De komende gemeenteraadsver kiezingen beginnen ook in het leven van alle dag hun scha duw vooruit te werpen. De kermis in Bergen op Zoom is voor oliebollenbakker Joh. v.d. Zande (nr. 19 op lijst 2) een mooie gelegenheid zijn imago bij de kiezers wat op te vijze len. Hij heeft in de hele stad persoonlijke verkiezingspam fletten verspreid. Wie tijdens de kermis volgende week zo'n pamflet bij Van der Zande Inlevert krijgt een reductie van 50 cent op elf oliebollen. Doel van de actie is duidelijk: Van der Zande wil via voor keurstemmen toch in de raad komen. Hetzelfde wil antiek handelaar Malle Rinus (nr.13 op dezelfde lijst), die privé- verkiezlngsbiljetten heeft ver spreid, die aanzienlijk groter zijn dan de partij-affiches. In het Raamsdonksveerse be jaardencentrum liet Hoge Veer zijn nogal wat mensen verbol gen over de vraag van de directie aan de bejaarden om de affiches van Jongeren Ap pel van de ramen van hun Kamers te halen. Het hele cen trum hing er vol mee: niet verwonderlijk, want de maat schappelijk werkster van het centrum staat op de tweede plaats. De directie heeft het verzoek aan de bejaarden ge daan „omdat er klachten wa ren binnengekomen". Van wie wil de directeur niet zeggen. Vijf bewoners hebben aan het verzoek niet voldaan. Direc teur Barnard heeft inmiddels wel besloten om niet te gaan stemmen: „Dan kan niemand mij partijdigheid verwijten". Merijntje en De Kruik. Ze vragen opnieuw ieders aan dacht nu zeer binnenkort de eerste steen wordt gelegd voor het A. M. de Jong-huis in Nieuw-Vossemeer. De schrijver A. M. de Jong immers was de geestelijke vader van Merijntje. De foto hierboven geeft een bescheiden indruk van de magnifieke kleurenposter groot formaat, die van maandag a-s. af voor onze lezers beschikbaar is en die slechts 3,50 kost. De opbrengst komt geheel ten goede aan de bouw van het A. M. de Jong-huis. De VARA, bij wie het copy right berust van de televisieopnamen, gaf graag haar me dewerking. De poster is van maandag a.s. af verkrijgbaar bij onze kantoren in Terneuzen, Hulst en Goes. Toezending per post is, gezien dc veel hogere kosten (denk aan de dure kokers) niet mogelijk. BH (Van een onzer verslaggevers) AARDENBURG Het Aar den burgse college van B. en W. bestudeert thans de mogelijk heid om de voorgenomen ves tiging van een zogenaamde sex-sauna in Aardenburg te gen te gaan. Gisteren heeft burgemeester rfirs. W. Locke- feer, in gezelschap van de wet houder van Openbare Werken, een bezoek gebracht aaai het- pand Marktstraat 6, waarin men deze inrichting op 21 me! 'Vil openen. „Het college beraadt stappen voor en het was wenseülk dat wij de situatie in ogenschouw namen Eerlijk gezegd is he' een luxe-bordeel, naar mijn (ADVERTENTIES) mening", aldus de heer Locke- feer. „ik ben mordicus tegen deze vestiging en het college is dan ook van plan deze zaak aan te pakken. Als college dienen wij dat te doen wat de overgrote meerderheid van on ze bevolking wil. En die ver werpt met grote klem een dergelijke gang van zaken", aldus de heer Lockefeer. MR. C. J. G. J. Vinkesteijn, secretaris-generaal van het ministerie van Verkeer en Waterstaat zal zijn functie om gezondheidsredenen neerleg gen. Vrijdag neemt hij in de Haagse rolzaal afscheid van zijn medewerkers en rela ties. Wij, van Krommenie, «gr^- Wij» van Krommenie, danken de Nederland- rfc bieden alle Nederlandse se Vereniging van yhuisvrouwen Novilon Huisvrouwen dat zij g IpJJJJj!/ a van Krommenie aan: de Novilon als enige p VéTJW' enige vloerbedekking vloerbedekking het ik ^07 O met bet Gouden Gouden Keurmerk 3^ Keurmerk. Eis het heeft toegekend. N R" garantiebewijs. Novilon van Krommenie. De enige vloerbedekking met 't Gouden Keurmerk en garantiebewijs. trannosan Trannosan houdt uw veelgeplaagde voeten onder alle omstandigheden in topconditie. V

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 1