len leker zestien kinderen gedood in dorp Maalot MOEDER (31) BEKENT ZOONTJE (2) TE HEBBEN GEDOOD ALGESAl Bijstandswet geeft geen premie op gewetensnood Je*. OPTIEK meinhardt helpt srel en brandt niet op de huid Schadeloostelling kamerlid nu ruim 61 mille Slroomgroep „Stop Kalkar" opent alternatief gironummer herbesi EL |H 129 109 129 199 385 59 LEN 99 JJRRÉ 75 KETCHUP. 87 lOEDING 99 GROENTE j EN 1 .fruit J Vrijdag weer cupfinale knd vdbetett 99) [linke strop voor jiïmhouder in |inf Philipsland iuim duizend ïppen Indronken gierput hm'szrde kippen EISEN VERWARD Paniek Zenuwachtig Recordprijzen voor nieuwe haring Mitterrand en Giscard gelijk flesje 0,3 liter HULSTENAAR KRIJGT BOETE KLEUTERS NIET EERDER NAAR SCHOOL fja, gezond is lidenthee van Herbe- 1 17 uitgelezen krui- Jde gevolgen voor de ■ring van het jach- 1 moderne leven op Burlijke wijze tegen- ■ikt u maar aan het ■eerde eten de wei- pamsbeweging. Her- lat verstopping en de J daarvan tegen en ■e natuurlijke funktie Tigewanden. -i"wk»ttee| melk/puur 500 gram 443" I gemakspak Cinzano fles 0,7 liter Delmonte OKj loenteen tomaten 46 cl. 105" Olvarit 8 smaken 425 PUTTE, Canadalaan; ;uw- R.# Dr w A. J. M. Harkx •Leiir: L. Leijendekker administratie-adres: aat 9. Terneuzen, tel. <01150)-79 20 -„f kwartaal; 7,83 per maand. Immers 40 cent. mffler 11141U Sversmaatschappij De stem B.V, straat 16, Breda .^öMlNCIALf ££ela^O DONDERDAG 16 MEI 1974 DE VRUE 27e jaargang No. 8351 Uitgeefster Uitgeversmaatschappij De Stem B.V ERREUR- CTIE N ISRAËL 9 Ongeveer 150 mensen hebben woensdagmiddag op het Muse umplein in Amsterdam gede monstreerd tegen het gijzelen van 90 Israëlische schoolkinde ren door guerrillastrijders. Met enkele spandoeken waarop ge schreven stond „De Israëlische kinderen zijn onze broeders en zusters" en „Over kinderlijken geen recht" maaktede demon stranten een ronde over het plein. De joodse gemeenschap in Nederland heeft in een ver klaring een dringend beroep op politieke partijen, kerken, ac tiegroepen gedaan om zich uit te spreken tegen deze mensont erende daden. INDIGT IN BLOEDBAD (Van onze redactie buitenland) 1ALOT/TEL AVIV De overval van drie Palestijn- jcommando's op een schoolgebouw in het Noord-Israëli- kic plaatsje Maalot is woensdag geëindigd in een bloed- Jtele minuten voordat een ultimatum van de Palestijnen iep ging het Israëlische leger over tot bestorming van het wuiv. Twee van de drie commando's werden vrijwel onmid- Bijk dodelijk getroffen, maar de derde wist nog schoten af te reu en handgranaten te werpen voor hij neerviel. Onder de kijzelde schoolkinderen zijn veel slachtoffers gevallen. Pre fer Golda Meir maakte in een televisiegesprek bekend dat minste 16 kinderen om het leven zijn gekomen. Er zijn onge ler 10 gewonden. Talestijnen hadden het rauw woensdagochtend in vroegte bezet. Op weg kr de school waren al slacht ers gevallen: ze beschoten bus met Arabische vrou- m, die naar hun werk gingen, farbij een vrouw werd ge il, en in Maalot schoten ze I echtpaar en twee van hun dood. i het schoolgebouw sliepen ier dan honderd kinderen in leeftijd tussen 14 en 18 fai met hun begeleiders. Ze ikten een driedaags school tje. Volgens het relaas van overlevenden werden ze Jdden in de nacht gewekt fcr geklop op de deur. In de hg stonden drie mannen die I leerlingen met geweren an der söhot hielden en zeiden dat hun niets zou overkomen als ze de instructies volgden. In de verwarring en de duis ternis wisten zo'n 25 mensen, leerlingen, enkele leraren en een chaufeur te ontkomen. Ze waarschuwden de autori teiten. |"n cen oizcr verslaggevers) [pTPHILIPSLAND BPentarmliouder S. de Visser 1 han'a ilipsland zit '"ct E Z het haar- Zo'" Jt ail,3 a" Va° k'P" iuput v r°nken in een Pat betekent voor hem een KomZ rond d,e 30 a (wkerd n"' En, hiJ is niel ifw e V6rdronken kip- kris ondertussen nog hom en Het ongeIuk ■omen vrouw over- Band-»6' iebeurde afgelopen ga* Terwijl zijn vrouw Jbmen mf! de kippen' Nl Waan8 met hok" Bergebri Pluimvee was Wen h In' De rekken iritis? een gierput, die «6VW ?8 Visser §In8 haav ail lPPen tenonder i»i e rW t,2ich uit de klie- «est. e bevrijden. De K viif fPf" waren nog |d een j* oud' °e PUt Lr L van 85 centi- hser i? t erf van de heer kage i no? steeds een 'Ppêh'i-o? kapotte rekken en is. Deze 'k™6 d° put Mg' lik no. Sisteren name ly omdat a aggezogen wor- ^Pt-Phiiinsi Brandweer van kniet vnst I «oest n. v soedje naar 1fend u," Boeren van het mest niet Ben M f zaaitijd is J» de v en eige' re kionem-., lsser Beeft voor kn n mest geen ruimte op Eater stuurden de comman do's twee leerlingen naar bui ten met een document waarin hun eisen waren vervat. Ze eisten de vrijlating van een twintigtal Arabische gevange nen uit Israëlische gevangenis sen, en van de Japanner Kozo Okamoto. die levenslang uitzit voor zijn aandeel in het bloed bad op het vliegveld Lod. De gevangenen moesten naar Da mascus of Cyprus gevlogen worden. Als daar hun aan komst zou zijn gemeld, zouden de leerlingen worden vrijgela ten. De commando's zouden zelf een vrijgeleide moeten krijgen. De ambassadeurs van Frankrijk en Roemenië zouden hen moeten vergezellen in een vliegtuig naar Damascus. Deze ambassadeurs zouden tevens moeten optreden als bemidde laar tussen de Israëlische re gering en de commando's. Na een urenlang beraad maakte de Israëlische regering bekend, dat de eisen van de Palestijnen ingewilligd zouden worden. De Palestijnen had den ec ultimatum gesteld, dat om 17.00 uur (onze tijd) af- liep. De ambassadeurs van. Roe menië en Frankrijk werden bereid gevonden om te bemid delen en de Israëlische autori teiten begonnen met het ver zamelen van de Arabische ge vangenen, van wie de namen op de lijst van de drie com mando's stonden. De Israëli sche minister van voorlichting, Sjimon Peres, heeft met klem tegengesproken dat de inwilli ging van de eisen slechts een voorwendsel zou zijn om de commando's vervolgens te kunnen overrompelen. De ge vangenen zouden zelfs al op weg zijn geweest naar 't vlieg veld van Tel Avlv. Peres weet de gebeurtenis sen aan de verwarde en tegen strijdige communicatiemetho den van de Palestijnen. Zolang de ambassadeurs van Roeme nië en Frankrijk niet het ver langde wachtwoord hadden ontvangen, dat hen via Parijs moest bereiken, konden ze geen contact maken met de drie Palestijnen. Intussen wei gerden de Palestijnen te on derhandelen met Israëlische officieren of met minister van Defensie Mosje Dajan, aldus Peres. De Palestijnen hand haafden hun dreigement dat de school zou worden opgebla zen als hun eisen niet zouden worden ingewilligd voor de afloop van het ultimatum. (Van een onzer verslaggevers) DOETINCHEM De 31-jarige Doetichemse huisvrouw Truus W. heeft tegenover de politie bekend gistermorgen, kort nadat haar man naar zijn werk in Duitsland vertrokken was, haar 2-jarig zoontje Jean-Pierre in zijn bedje te hebben gedood. Zij heeft waarschijnlijk nog de intentie gehad ook haar tweede kind, de 4-jarige An gelique, en zichzelf van het leven te beroven, maar omdat het kind begon te huilen zou zij hiervan afgezien hebben. Mevrouw W„ die zwaar over- spnamen was en al enige tijd onder behandeling van een psychiater, is na overleg met de Arnhemse officier van jus titie mr. Zeijl, en de dis trictspsychiater van het arron dissement Arnhem in een psy chiatrische inrichting ondergc bracht. Haar wordt moord c.q. doodslag ten laste gelegd Om halfzeven woensdagmor gen was haar man, de 32- jarge monteur H.W. naar zijn werk in een ijzergieterij te Isselburg, vlak over de grens bij Gendringen vertrokken.- Daarna heeft zij haar zoontje met een stropdas getracht te wurgen en vervolgens heeft zij zijn pols met een broodmes doorgesneden. in paniek ging Truus "W van de vijfde verdieping van haar flat aan de Caenstraat naar beneden om op de hoek van de straat in een telefooncel de dokter te bellen. Toen dat mislukte bonsde de vrouw bij mevrouw Schuite op de eerste verdieping op het, raam. Mevrouw Schuite. de enige buurvrouw waarmee zij con tacten had,, zegt: „Toen ik opendeed viel ze me in d° armen en riep ik heb Jean- Pierre vermoord. Bel de po:i- tie! Bel de politie! Daarna zatk- te ze in elkaar Ik wilde n*>g naar boven gaan om te zien of Israëlische militairen lopen af en aan om doden en gewon den uit het schoolgebouw te ha len na de actie van de Pales tijnse commando's in Maalot. Een soldaat heeft een gewonde scholier in de brandweer greep over de schouder genomen- het kind te redden was, maar ze bezwoer me dat niet te doen voor de politie er was". Tien minuten later arriveerde de politie onder leiding van korpschef W. Stoutjesdijk. In het kleine slaapkamertje Lag tiet jongetje dood in1 zijn bed je, badend in het bloed. Het neisje Angelique zat nog op het echtelijk bed in de grote slaapkamer ernaast. Mevrouw W. was al geruime tijd onder psychiatrische bp- nandeling. Ook bij de kinder politie was bekend dat het met goed boterde tussen beide echtelieden. Volgens mevrouw Schuite was Truus een zeer zenuwachtig type Haar man wist dat niet op te vangen, waardoor er dikwijls ruzies ontstonden. Mevrouw Schuite: „Het trieste is, dat ik wist dal dit zou gebeuren, Truus was helemaal overspannen, ze had al eerder gedreigd er een ein de aan te maken". DEN HAAG (ANP) De eerste haringen van dit sei zoen zijn woensdagmiddag op de visafslag in Scheveningen naar üj handel gegaan voor prijzen die lagen tussen f 2,50 en f 3,50 per stuk. Het was haring uit de Ierse Zee, ge vangen door drie trawlers van rederij Jaczon in Schevenin gen. Deze prijzen betekenen een absoluut record. Ze liggen bij na tweemaal zo hoog als aan het begin van het vorige sei zoen. PARIJS (AFP)— Een opi nie-onderzoek. ingesteld door net instituut Sofres in op dracht van Le Figaro, heeft -uitgewezen dat Francois Mit terrand en Valéry Giscard d'Estaing gelijke kansen heb ben op de overwinning bij de beslissende ronde in de presi dentsverkiezingen op 19 mei. Een peiling waarvan de resul taten woensdag in France-Soir werden gepubliceerd, kwam tot dezelfde conclusie. (Van onze sportredactie) BRUSSEL Bayern Mün- chen en Atletico Madrid heb ben nog een wedstrijd nodig om uit te maken wie zich Eu ropees bekerkampioen mag noemen. Omdat 120 minuten voetbal geen beslissing brach ten, de stand wees na de offi ciële speeltijd e.) d. beide ver lengingen 11 aan, wordt vrij dagavond in weer het Heysel stadion een beslissingsduel gespeeld. De beide doelpunten werden gescoord, in de laatste vijf mi nuten van de verlenging. Zij vormden ook de enige hoogte punten van deze bar slechte wedstrijd, waarin de Spanjaar den iets minder slecht speelden dan het angstig opererende Bayern. (Zie ook onze sportpagina's) (ADVERTENTIES) mits afgehaald spierpijn, gewrichtspijn, stijve nek, zenuwpijnen, pijn in armen en benen en heeft geen onaangename geur verkrijgbaar in tuben van 40 en 100 gr. DEN HAAG (ANP) Na de aanpassing op I april j.l- is de schadeloosstelling voor le de" van de Tweede Kamer gestegen tot f 61.014 per jaar plus de vaste toeslag van f 540. Voorts zijn de vergoedingen voor reiskosten en voor de kosten die met de uitoefening van het kamerlidmaatschap verband boude,- aangepast. De jaarlijkse vergoeding voor reiskosten beloopt nu f 4875. De overige kostenevrgoeding varieert naargelang de woon plaats: men ontvangt f 6650 als men op een afstand van 10 km van Den Haag woont, f 9000 b: een afstanw van 10-75 km, f 10.925 van 75-150 km en f 13.275 voor meer dan 150 km. Fractievoorzitters ontvangen duizend gulden per jaar extra en bovendien voor elk lid van hun fractie driehonderd gul den, met een maximum van f 10.000 per jaar- De voorzitter van de kamer ontvangt naast zijn schadelo-rielling nog een bedrag van f 30.001),-, (Van een onzer verslaggevers) MIDDELBURG De Al gemene Bijstandswet is niet bedoeld om mensen, die uit maatschappijkritische over wegingen elke as-beid weige ren, toch van een bescheiden inkomen te voorzien. Dit heeft een inwoner va" Hulst ondervonden. In plaats van een soort premie voor zijn maatschappelijk engagement heeft hij zowel en B. en W. van Hulst als (in hoger be roep) van G.S. van Zeeland een boete gekregen. De man in kwestie, een zekere G. C. weigert zo bleek tijdens een beroeps zaak die gediend heeft voor de Tweede Kamer uit Gede puteerde Staten van Zeeland zich te late11 inschakelen in het normale arbeidsproces. Hij heeft daarvoor een aantal maatschappijkritische rede nen. Hij is wel bereid om als boer werkzaam te zijn, doch dan op voorwaarde dat zijn werkzaamheden zich zullen beperken tot zaaien en oog sten. Elke andere bewerking van de grond, zo verklaarde C. tegenover B. en W. van Hulst en tegenover G.S. van Zeeland, zou hem in een zware zielestrijd brengeh. Het zou bijvoorbeeld een zondigen tegen „het leven" betekenen, als hij zich met het strooien van kunstmest bezig zou moeten houden. In het geregelde bedrijfsleven is C. met deze opvattingen moeilijk, zo niet onmogelijk plaatsbaar. Desondanks was er toch een firma die hem wel in dienst wilde nemen, maar C. weigerde dit. Hij is derhalve werkloos om welke redenem hij een beroep op de algemene bijstandswet heeft gedaan. B. en W. van Hulst vonden dat C. blijk heeft gegeven van een onvoldoende besef van verantwoordelijkheid en om die reden kregen hij en zijn vrouw in plaats van het per week, niet meer dan f. normbedrag van f. 129,65 77,80 van de Bijstandswet. C. en zijn vrouw, die in ver wachting is, kunwen van dit bedrag uiteraard niet rond komen en daarom is C. in beroep gegaan bij G.S. van Zeeland. De Tweede Kamer uit Gedeputeerde Staten hul digde evenwel dezelfde op vatting over verantwoorde lijkheidsbesef als het college van B. en W. van Hulst dat dan ook door G.S. in het gelijk is gesteld. (Van een onzer verslaggevers) MIDDELBURG-EINDHO VEN De stroom groep „Stop Kalkar", heeft een landelijk gironummer geopend waarop weiganaars of „onder protest"- betallers hun 3% Kalkar-hef fing kunnen overmaken. Het gironummer is 3149700 t.n.v. peiuilngmeesteresse Fonds Stop Kalkarheffiing te Eindho ven. Dit fonds is bedoeld om mensen in de gelegenheid te stellen te tonen, dat zij wel bereid zijn om bij te dragen aan de ontwikkeling van voor de mens en het milieu niet schadelijke vormen van ener gie-opwekking. Het in het fonds aanwezige geld zal te zijner tijd, na overleg met de deelnemers aan het fonds, ver meerderd met de rente, wor den overgedragen aan de over heid als deze overgaat tot het onderzoek naar alternatieve onderzoek naar alternatieven energiebronnen. Het geld uit het fonds zal pas worden overgedragen, aldus een woordvoerder van de stroom- groep „stop Kalkar" onder voorwaarde dat aan de weige raars met terugwerkende kracht vrijstelling van beta- wordt verleend. Een der organisators van cle actie, de heer Y. Boskman te (Vain onze parlementaire redactie) DEN HAAG Minister Van Kemenade van Onderwijs heeft bezwaar tegen een alge mene verlaging van de leef tijd, waarop kleuters tot de kleuterschool kunnen worden toegelaten. Wel zullen met in gang van het komende school jaar de kleuters, die in augqs- tus of september nog niet'he lemaal vier jaar zijn doch dat wel vóór 1 oktober zullen worden, al direct bij de aan vang van het nieuwe school jaar tot de kleuterschool kun nen worden toegelaten Dit heeft de minister gisteren m de Eerste Kamer medege deeld. Eindhoven deelde ons mee, dat tot dusverre 40 mensen een be drag op het „alternatief giro nummer", hebben gestort. De heer Boskman had de indruk dat het hier vooral gaat om mensen die ook reeds de 3% heffing op de elektrici teitsrekening hebben betaald en die door middel van een soort gift de actie willen steu nen. De stroomgroep doet mo menteel het hare om voor het alternatieve fonds een juridi sche erkenning te verkrijgen. Daardoor zouden degenen die hun 3% heffing niet aan het elektriciteitsbedrijf maar aan het fonds voldoen, aan beta ling van de Kalkar-nefflng on der dwang vain de rechter, kunnen ontkomen. (ADVERTENTIE) Een publikatie van de Stichting Voorlichting VleesVleeswaren en Vleesconserven, Den Haag. TERNEUZEN NOORDSTRAAT 32 TEL 2215 ST JANSTEEN HOOFDSTRAAT23 TEL 3875

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 1