over Paal Milieubeschermers biij met igeperforeerde S cheldedam Maandag weer over Zeelandbrug Agnes Focke fokt varkens iraj* HUU| HET ADRES Senator Verbiirjj pleit voor Ternaaien- commissie II SCHADE DRIE MILJOEN ll HERSTEL DUURT HALFJAAR I plu<' 2 H« it 1 fecuzT m'31 en 22-52 Civiele verdediging hield uit zuinigheid geen oefeningen Gemeenten praten over abortus kliniek Baas en knecht tegelijk ÜO n3sle erKen stad streek 1 post Provincie memoreert brug-tunnel PvdA-PPR in jeugdsoos te Yerseke Ex-statenleden worden uitgevaren Jammer Dom •nsdag 15 mei 1974 V ITENTIE)' ferdelen, verzamelen en veru;» I unieke postsysteem dal u kom8?'"®'' inonsinformaS5 DA BV ^gesprekspartner voor kar^jj" Waal zegt verder t„ -j dat als de regering best wel iets aan C' noemde situatie v worden. Over de k <*e dijk bij Paa! Vpr, college van B. en W Hulst regelmatig cc.;„' |RlfCTd door het Hu!ster I v. Staal uit Graauw (ADVERTENTliT VOOR EEN GOEDE BRH,| Leverancier voor alle ziekenfondsen. (Van een onzer verek DEN HAAG Het pro ciebestuur van Zeeland 1 er in een memorandum au f rijksplanologische com (die eind dit jaar aan i Westerterp een advies al 3 brengen over de vaste i verbinding Westerschelde) eens op aangedrongen dat dl brug-tunnel-combinatie voorkeur moet worden i legd ter hoogte van gen-Perkpolder. Als (overigens bekend) l gument voert het college i G.S. aan, dat de plannen i Kruiningen-Perkpolder t< niseh helemaal rond zijn. kiezen van een ander (bij Terneuzen) zou tien dat er nog jaren deerd moet worden. Ook is aanleg van een oeververb' ding daar technisch veel im wikkelder en dus duuni Een oeververbinding bij ft neuzen zou 1,5 tot 1,75 miljsj gulden kosten tegen die r Kruiningen 800 miljoen fl den. Daar weegt een mogeli| iets drukker gebruik van' verbinding bij Temen nooit tegenop aldus de sie van het rapport dat i opdracht van G.S. door 9 ETI voor Zeeland is vervat digd. (Vau een omzer verslagje®® DEN HAAG Met Kamerlid drs. M. C. ve» (PvdA) pleit er in scM»»" ke vragen aan de jy Lubbers (Economische ken), Vorrink (.MilieuW en Gruyters (RuimtelUM dening) voor om het te nemen tot instelling een Belgisch-Nederw commissie, die moet 00 jjj over de eventuele ®e ,(,.i van een raffinaderij M naaien. In een toelichting vragen herinnert drs. aan een excursie OP Verf 6 mei' de zeehavencommiss'e vat1 raadgevende interpor'#®1® re Beneluxraad naar t welke gelegenheid en" ter sprake is 8. (l Van Belgische zijde het idee geopperd ee rt\ missie in te lij twee Belgische en 1 atteo. derlandse ambtenaren die zich moeten, U"S1' over de vestigingsplaaly Volgens senator ze jug'j zouden de ministers gestie nader „eten» ken. Hij wil verder ze het niet noodzak^^jj den een dergelijke 3jle h*" I ook toe te passen °P rschfl)'B drijven die fVenS°ln dende vervuiling v (bijvoorbeeld in 'ie,) Belgische grensgebJea;' (Van een onzer verslaggevers) u,\aG De biologen van het hydrobilogisch iu- I Yerseke alsmede het Zeeuws Coördinatie-orgaan J91 a(Uur-, landschaps- en milieubescherming (mcnsc^i dezelfde namen doch met verschillende petten op het "'(d) juichen het plan-Klaasesz voor de Oosterschelde rsrni toe. zouden evenwel com- een feestroes geraken r'aan de suggesties die in nlan-Klaasesz worden ge- nog enkele zouden wor- toegevoegd. Zo zijn enke- „■armgekoesterde wensen: vergroting van het areaal zowel een zoutwater- L|P1, als een gefijverschil A' tenminste 1.80 m mogelijk "ï-jt gemaakt. Een vergro- van het uit milieu-oog- ideale Oosterscheldege- kan worden verkregen, s de milieufederatie in id, door een opechuiving de zogenaamde „Keeten- fci- naar het noorden. Uit dring van het plan-Klaasesz, ia .ja twee van de auteurs van speciaal aan de mdlieu- fejit van het „ei van Klaa- esz" gewijd boekwerkje, bete- >nt dat vijftig procent van de gelstand uit het Oosterschel- ■ebied zal verdwijnen, dat i'andere diersoorten met 20 xer.t in omvang zullen ver minderen, doch dat het aantal soorten levende wezens in het Oostersche-ldegebied nauwe lijks zal verminderen. De ver liezen worden kleiner naarma te men het getijverschil ver groot, dan wel de oppervlakte van het watergebied waarin het getij zijn werk kan doen, uitbreidt. Het boekje waarvan in het voorgaande sprake was, is getiteld „Oosterschelde" en het is met steun van een groot aantal milieuorganisaties in Nederland uitgegeven door het Zeeuws coördinatieorgaan voor natuur- landschaps- en milieu bescherming. Het boekje is een eerste reactie van „milieu zijde" op het rapport-Klaasesz. Het is, vergeleken met de technische commentaren van bv. provinciale waterstaat in Zeeland en de Zeeuwse water schapsbesturen ook de eerste positieve reactie. Tijdens een persconferentie in „Nieuws poort", in Den Haag zeiden twee van de drie auteurs van het boekje, dat het plan- Klaasesz het waard is om on dersteund te worden. Het boekje verschijnt juist op tijd voor de eerste' politieke dis cussie over het plan-Klaasesz, die vrijdag a.s. in de staten van Zeeland plaatsvindt. De auteurs hebben, ieder op eigen mander de biologische waarde van de Oosterschelde nog eens berekend en zij heb ben vervolgens getracht te be cijferen hoeveel van deze waarde bij uitvoering van het plan-Klaasesz gered kan wor den. Hun voornaamste conclu sie: bijna evenveel als wan neer men het zogenaamde plan-Meijer ter hand zou ne men, dat dijkverhoging rond een (open) Oosterschelde en de aanleg van een delingsdam door het Keeten beoogt. Een van de biologische waarden van de Oosterschelde wordt uitgedrukt in de hoe veelheid plantaardig materiaal welke de zeearm kan produce ren. Dit is aldus de samenstel lers van 't boekje, een miljoen ton per jaar- Er komen in de Oosterschelde naar schatting 1300 verschillende diersoorten voor, waaronder alleen al 65 verschillende soorten vissen. Het Oosterscheldegebied wordt jaarlijks door 170 000 watervogels aangedaan. Het afsluiten van de Oosterschel- demondirog door een zgn „blokkendam", en de verklei ning van het zoute getijdenbek- ken zal zonder twijfel tot ernstige verliezen onder flora en fauna leiden, maar bij uit voering van het deltaplan zon der meer (de aanleg van een dichte dam in de monding) zijn de gevolgen zonder meer desastreus, zo betogen de au teurs van „Oosterschelde". Om de kwade kant voor het milieu die het plan-Klaasesz toch nog bezit, wat te verzachten, plei ten de mildeutnensen niet al leen voor een vergroting van het zoute getijdenbekken maar ook voor een uiterste beperking van de inlaat van zoet rivier- en polderwater, dat immers met chemicaliën is besmet. Het zou, zo bleek op de persconferentie, de milieu organisaties een zeer opge lucht gevoel geven als inder daad, zoals wordt beweerd, van de aanvang af n-iet voor een blokkendam, doch voor een uit doorlaatcaissons sa mengestelde dam zou worden gekozen. De laatste manier van aanpak is, zoals wij giste ren meldden, aanbevolen door die deskundigen van die N.V. Dijksbouw, de aannemerscom- binatie die de Oosterschelde- werken in uitvoering heeft. (Van ceil onzer verslaggevers) YERSEKE In de jeugd- kis Mens erger je niet aan de Jjkuit in Yerseke wordt op ijdag zeventien mei een ver eringsbijeenkomst gehouden loor de PvdA en de PPR van iimerswaal. De avond begint om acht uur. De heer H. Noordam uit huningen za! voor de jeugd m Yerseke het belang van gemeentepolitiek toelichten, 'e heer Noordman is lijsttrek- ;er voorde PPR in Reimers- 'aal. Hij za! ook een korte ileiding houden over de doel- lellingen van de PPR in het iemeen. Vooruitzichten voor donder- _dag en vrijdag opgesteld door ■Let KNMI op dinsdag om 13.00 uur: droog met flinke opklaringen en geleidelijk iets ojore temperaturen. Weers- ooruitziehten in cijfers ge middeld over Nederland: 1 oor donderdag: Aantal uren zon: 6-15. Mm. ■jeirp.: omstreeks 9 graden. |J™x'™p.: omstreeks 18 gra- I Kans op een droge perio- I oe van minstens 12 uur: 95 Procent Kans op een geheel oog etmaal: 90 procent. v oor vrijdag: Aantal uren zon: 6-15. Min. ImJ omstreeks 10 graden. Idf vemp,: omstreeks 20 gra- EL s °P een droge perm is; ®an minstens 12 uur: 95 Brooelé Kains op een geheel 8 etmaal: 90 procent. 315 plus Mhein- -iO or8 '4' tótraatsbur"» 192 ï,t}er?tort 372 -10. -I M "8 Plochingen M2 Ste'nbach 129 "4- p!us ia d Mainz K„.,b V,n,gen„118 Plu plus K 9' Trie' C (IR s'enZ 154 onv P j Looith 89S RUhrWt 259 I» ko„ arn om* 1. Panne, 7 Eefde li elkoP 843 vont 'tf', 370 P'u* -4, Br,"0Lp 4' Monsin - i B'^ld 1098re:' Tn E"us nedendo„ 9- Grave sluis 5(13 plus 3 24 9, 239 Keu ■3, den 700 v De- 5460 3 be- on mé' "en' donderdag Ber»en 23.33 °p 2oom 11.03 I V'rr iS" n V23 en 22 23 ^citieid 9 31 en 21 r>5 I n=e 10.53 en 23 23 (Van een onzer verslaggevers) MIDDELBURG De kapotte klep van de Zeelandbrug wordt er donderdag afgehaald, vrijdag wordt de eerste baileybrug aangebracht en volgende week maandag kan door middel van deze noodoplossing weer over de Zeeland brug worden gereden. Er is dan overigens nog maar een richtingsverkeer mogelijk zodat bet verkeer op de brug met stoplichten moet worden geregeld. Dat eenrichtingsverkeer is echter een tijdelijke zaak want volgende week gaat Pro vinciale Waterstaat een tweede baileybrug leggen, waar door van beide rijbanen gebruik kan worden gemaakt. Bij de beide baileybruggen komt er dan wel een snelheidsbe perking tot dertig kilometer. De tweede baileybrug zal volgens schatting maandag over een week, dus net na Hemelvaartsdag, in gebruik kunnen worden genomen. Als het verkeer op de Zeeland brug weer vlot kan doorstro men zal worden begonnen met het repareren van het bescha digde brugdeel. Bekeken wordt dan wat nog te gebruiken is en wat inoet worden vervangen. Bij dat vervangen krijgt men dan te maken met lange levertijden voor staal. „Daarom reken ik op minstens een half jaar", deelde gisteren ir. W. de Beijl, hoofdingenieur-directeur van provinciale waterstaat mee. Volgens hem bedraagt de schade aan de brug alleen al ongeveer twee miljoen gulden. Dan is er no0 geen rekening gehouden met bedrijfsschade, die globaal op 750.000 wordt geschat. Die bedrijfsschade bestaat dan onder meer uit de derving van tolgelden (alleen al ongeveer 150.000 per (Van een onzer verslaggevers) MIDDELBURG De bezul nigingspolStiek onder liet kabi net-Biesheuvel is er de oor zaak van geweest dat er voor de Civiele Verdediging Neder land 1972 nauwelijks oefemn gen werden gehouden. Hoewel de vaste kosten van de Civiele Verdediging, ook in te provincie Zeeland, in -ie tienduizenden guldens 'iepen, verd er in het begrotingsjaar 1972, voorzover het Zeeland letreft. slechts een bedrag van f 319,32 aan „oefeningen" be steed. De financiële commissie nt Provinciale Staten was iver deze wel zeer minuscule lost gevallen Volgens het g-s- '.eren verschenen rapport van G.S. op wagen uit de finance- e corpmissie werden er door te Civiele Verdediging in 1972 slechts enkele interprovincia le oefeningen georganiseerd, w uraan door Zeeuwse teams op boaeheiden wijze ia deeige- 1-1. t-i. week), het laten varen van een boot tussen Noord-Beve land en Schouwen-Duiveland (extra kosten voor de brug- maatschappij 2000 tot 3000 per dag), het plaatsen en hu ren van de baileybruggen (huur per maand ongeveer 6000,- etc. De Proviciale Zeeuwse Brugmaatsehappij (PZBM) heeft de Zeelandbrug verze kerd tegen cascoschade voor een bedrag van zes miljoen gulden per gebeurtenis. De schade aan de brug zal dus geheel door de verzekering worden gedekt. Anders staat het met de bedrijfsschade, die niet door de verzekering wordt vergoed, maar die de P.Z.B.M. moet trachten te ver halen op het bergingsbedrijf Smit en Van der Tak. Daarbij krijgt men dan te maken met het zeerecht, waarin vergoeding van schade wordt gekoppeld aan de groot te van het schip. Omdat ook de verzekeringen, die aan de PZBM de cascoschade uitbeta len, zullen trachten bij het bergingsbedrijf geld terug te krijgen, is het vrijwel zeker dat de PZBM een deel van de bedrijfsschade niet vergoed zal krijgen. Hierover zal een juridisch steekspel ontstaan, waarbij waarschijnlijk van de kant van de PZBM gewezen zal worden op de fouten, die de kapitein van de Taklift (een reusachtige bok met een hef vermogen van 800 ton), heeft gemaakt. Deze kapitein is op een verkeerde tijd (namelijk niet bij kentering van het ge tij of bij tegenstroom) de brug- opening ingevaren en boven dien is hij van de verkeerde kant gekomen. „Hij heeft zeer raar gemanoeuvreerd", was gisteren de conclusie van ir. De Beijl, die van mening is dat voor wat betreft zware transporten alleen maar toe stemming van de kant van rijkswaterstaat zou moeten worden gegeven voor het pas seren van de Zeelandbrug als er inderdaad sprake is van tegenstroom of kentering van het getij. Hierover zal provin ciale waterstaat nog met rijks waterstaat gaan praten. Brandwacht De heren P.J.J. Remijnse te Heinkens- zand en C E. Mol te Baarland, beiden lid van de vrijwillige brandweer in de gemeente Borsele hebben het diploma brandwacht 2e klas behaald. (Van een onzer verslaggevers) SLUIS Het Sluise college van B. en W. zal in de eerstvol gende gezamenlijke vergade ring met de andere colleges uit West-Zeeuwsch-Vlaanderen het voornemen van Stimezo, de mogelijkheid tot aborteren in Groede tc scheppen, ter sprake brengen. Dit zei waarnemend burge meester F. Cuelenaere naar aanleiiding van opmerkingen, die tijdens de raadsvergadering zijn gemaakt door de heer A. de Badts. Volgens liet raadslid wordt het normbesef en rechts gevoel van de gemiddelde Zeeuwsch-Vlaming niet be schermd door de wet, „Er is sprake van kortsluiting tusen de morele maatstaven aan de ene kant en de daarmee in strijd zijnde praktijken. De ge volgen voor Zeeuwsch-Vlaan deren zij duidelijk", aldus de heer De Badts. „De Belgische zedelijkheids wetgeving sluit nauw aan bij het daar heersende rechtsge voel en normbesef. De mentali teit van de gemiddelde Zeeuwsch-Vlaming is hieraan verwant. Mensen van over de grens echter die aan dtie strak ke wetgeving willen ontsnap pen, komen naar hier om por nografie en sexartikelen te ko pen met het gevolg dat wij in Sluis bijvoorbeeld met zeven sexshops zitten. De Zeeuwsch- Vlaamse bioscopen draaien overwegend pikante films. Wat echter de deur dreigt dicht te doen is dat West-Zeeuwsch- Vlaanderen een toevluchtsoord dreigt te worden om ongewens te zwangerschap te doen on derbreken", aldus de heer De Badts. (Van een onzer verslaggevers) MIDDELBURG De leden van Provinciale Staten van Zeeland, die in do nieuwe zit tingsperiode van het provinci ale parlement niet terugkeren zullen op bijzondere wijze worden uitgeluid. Na afloop van de statenver gadering van dinsdag 21 mei aanstaande zullen de gaande en de blijvende statenleden zich inschepen op een rond vaartboot van de R T.M. Tij dens een vaartocht op het Veerse Meer zal er van de statenleden die de provinciale oolitiek vaarwel gaan zeggen- afscheid worden genomen. Er wordt 's middags om drie uur via de steiger bij de Camp- ,-eer-r toren te Veere inge scheept. „Stel nou niet van die ont zettende domme vragen", lacht mevrouw Agnes Focke uit Heille bij Aardenburg, „Weet je nu echt niet om de hoeveel tijd varkens biggen? Nou dat is het toppunt", ui opperste verbazing slaat ze de handen in elkaar. „En dan zal ik U maar meteen vertel len, dat ik ook niets wist, en dat er vrouwen bestonden die deskundig zijn op het gebied van varkensfokken, ja zelfs de leiding hebben over een varkenslbkkerij", zeg ik er meteen achteraan. Die op merking wordt door me vrouw Focke afgedaan met een simpel: „O, maar das niks bijzonders hoor, dat doe ik al sinds 1958". Op de andere vragen probeert ze. zonder steeds in de lach te schieten antwoord te geven. Fokzeugen werpen vijf maal in de twee jaar jongen. Een behoorlijke zeug doet goed zijn best als zij in één keer 10 biggetjes weet te produce ren. Dat varkensfokken is in de loop der jaren een hele industrie geworden", vertelt ze. Zestien jaar geleden nog had ieder boerenbedrijf wel een paar fokzeugen. Dat ging er allemaal wat primitief toe. De hokken waren niet zo best en het voer bestond uit voederaardappelen en afval- granen. Ze hoefden er niet van te leven op zo'n boerde rij. De verkoop van biggen werd als een extra-centje be schouwd. Omdat er nogal veel biggen stierven besloot men de biggcniök meer en meer te concentreren. De fa milie Focke deed dat ook. Er werd besloten dat zij zich met het biggenfokken en hij zich met het fokken van rundvee zou bezighou den. Als je dan zo'n aantal jaren de hele dag in de big gen zit, is het dan een won der dat je er alles van af weet. Varkens vragen heel wat aandacht, al zou je dat niet denken, als je ze achter het boerenerf in de modder ziet scharrelen. Van veraf lijken hei wat grappige, maar wel domme beesten. Maar dich terbij blijken het apen van dieren te zijn die erg van plagen, houden. Ze gaan be slist niet voor je opzij of je moet het slobberen in een trog nadoen, dan gaan ze ze nuwachtig lopen zoeken. Als zo'n zeug biggen moet, dal wordt allemaal van te voren heel precies uitgerekend, dan gaan ze vier dagen voor de bevalling in bad. Dat in bad gaan houdt in, dat ze met antiseptische zeep worden afgeschrobd en daarna afge- spoten. „Dat moet nu een maal anders lopen ze mis schien een infectie op", ver telt mevrouw Focke. Maar zo zijn die besten uit bad. of ze rennen als een gek naar df modder, dus worden ze tijde lijk in het hok opgesloten. Biggetjes worden na zo'n moeilijke bevalling net als kinderen een beetje heen en weer gezwaaid of krijgen een fikse tik. De boreling begint dan onmiddellijk ont zettend hard te krijsen. Voor de moeder waarschijnlijk een geruststellend gehoor, want zij gaat intussen door met kinderen krijgen. Met een na de geboore knipt men met een tangetje de tandjes van het biggetje weg Op het moment van mijn bezoek zijn er diverse big- genmoeders met een grote toom biggen. In een ander hok zitten de wat oudere biggetjes onder een lamp op er. onder elkaar gehokt. Ze hebben eerst zes weken bij hun moeder doorgebracht, aan worden ze gespeend, dus bi; de m oeder weggehaald. Moeder zelf, die dus drie maanden en drie weken en drie dagen zwanger is ge weest, heeft na zes weken weer zin in een echtvriend. Verschillende bedrijven doen samen met één beer. Het is heel gewoon, dat de kinderen dan m-et die grote knaap lo pend naar de buren gaan. Ze wachten dan een poosje tot de dieren met hun vrijage klaar zijn en vertrekken dan weer naar huis. De biggetjes worden verder met gewoon voer bijgevoerd. Na de ge boorte moesten zowel moeder als kinderen een wormkuur ondergaan. Na veertien da gen krijgen de biggetjes ij zer bijgevoed en melk en meelkorrels Als ze tussen de 18 en 24 kilogram wegen, dan worden ze doorverkocht aan de mesterijen. ge zoon Ricci en de vierjari ge Rini. Iedere morgen om half zes loopt in huize Focke d« wekker af. Ze halen dan eerst de koeien op uit de stal om ze te melken. Dan wor den de varkens cn de kalve ren gevoerd. Daarna zeil eten en daarna de biggen bij de zeug leggen, de hokken schoonmaken en ga zo maar door. „Ja, ik geloof beslist, da' je mij een geëmancipeerde vrouw kunt noemen", zeg' ze „Mijn man en ik zijn in feite compagnons. We zij r allebei baas en knecht tege lijk. Ik ken zijn werk en hij het mijne. Je kunt elkaar op een boerderij dan ook beslis: niet missen. De twee kinde ren zitten in België op school. Daar mogen de klein tjes al met twee en een half jaar komen". Op het dressoir staat een mooie schrijfmachine. Hij blijkt toe te behoren aan de tienjarige zoon Ricci. „Je staat met open mond te kij ken als je dat ventje ziet typen", merkt ze trots op. „Ja dat leren ze allemaal nog op school in België, ook Frans. Laat ze maar leren. Voor mij hoeven ze niet in het bedrijf te komen. Daar heb ik heus wel eens aan gedacht, maar we zijn zelf nog zo jong en dit is nu beslist geen bedrijf, waar je met twee gezinnen van kunt eten. Ach en er zijn zoveel mogelijkheden. Verschillende van mijn broers zijn leraar geworden en die zouden niet anders meer willen. Al wil dat niet zeggen dat ik de varkenisfokkerij niet leuk zou vinden. Maar je moet wel stellen, dat varkensmes- ter zijn een heel apart vak is en heus niet het makkelijk ste.. Na het nieuws van aeh( uur duiken wij meestal dwars af ons mandje in. Maar dat is dan heel vaak niet voor lang. Als je moet issisteren bij een bevalling. Aan het eind van mijn be zoek lacht ze niet meer om de eerder gestelde domme vragen. Ik wist niet dat er '.cveel van te vertellen viel, merkt ze verwonderd op. eindredactie: rein van der helm „Voor mij zijn varkens domme beesten", zegt me vrouw Focke, „alle verhalen over intelligente varkens ten spijt. Als je het hek open doet, dan viegen ze op el kaar om naar binnen te kun- ren gaan. Maar aLs ze dan geen slobberen horen, blijver ze heel stompzinnig buiten staan kijken. Als varkens- moeten biggen, dan zijn ze bislist gevaarlijk. Daaron liggen ze tijdens de bevalling in een soort ren. Je kunt ei dan nog wel bij, maar hei varken kan niet bij de hel per. Zo'n varken wil in de J consternatie nog wel eens op I een van zijn kindertjes gaar liggen" Als het niet wii luk ken. dan grijpt mevrouw Focke zelf in en helpt ze de biggetjes er uit rekken. Soms zitten zo met hun kopje ver stirenigeld in de navelstreng. „Weet je wat zo verschrik kelijk jammer is", zegt me vrouw Focke, „dat de handel in varkens zo ongezellig is geworden. Vroeger kwam er dagelijks een biggenkoper op het bedrijf. Nu is in veel gevallen de voerleverancier de tussenpersoon tussen fok ker en mester en handelen is er niet meer bij. Je kunt ze verkopen voor de prijs die zo'n man noemt en andiers hou ie ze maar. Op kwaliteit wordt niet meer gelet. Ik vind dat toch wel degelijk een heel belangrijke factor. Maar ik verwacht dat de vraag naar kwaliteit terug komt als de handel minder wordt. Vroeger werd er ook veel meer aandacht geschon ken aan markten en varkens keuringen". Een hele doos vo' met zilveren lepels, stuk voor stuk eerste prijzen en yen groot aantal medailles en bekers toont dat mevrouw Focke altijd dik in de prij- •sr. valt met haar varkens. Maar zo'n bedrijf opbo-u- ven, vraagt natuurlijk nnt" '.ettend veel van een mens? Dat is ook zo", zegt ze Mijn man en ik zijn nog looit samen op vakantie ge veest Je kunt het bedrijt nu 'enmaal niet onbemand ach- 'erlaten Mijn man is vorig aar in ziln "enteje naar Ca nada' geweest naar fam'^e. ntussen heb ik zowel de varkensfokkerij aLs de rund- -eefokkerij van mijn man noeten runnen". Maar mevrouw heeft een goede hulp aan haar 10-jari- \j\taa\ esaat P^e' ue^taC*e e\drt\

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 1