gssssfa ertrek van Brandt ichokt Europeanen Minui Schmidt lieuwe kanselier Huisartsen staan terug houdend tegenover abortus- Vandaag in Groede Werkloosheid in Zeeland daalt O SUIKER DUURDER VANWEGE INVOER Weer dode in Rijsbergse bocht Nederlands-Duitse aanpak van koppelbaasaffaire Ajax vraagt Kraay als manager der Stoel: „EEG-crisis nog verergerd IS»* 40 cent- IO« FC Magde b urg-A C Milan vanavond om 20.25 op t.v. Slapeloos A DDR Industriebond NKV zegt nee tot huidig federatieplan Regering antwoordt Kamer Weer staking in Engeland Burgemeester Zierikzee bekritiseert mr. Van Agt W. A. J. M. Harkx tjeieur: L. Leijendekker administratie-adres 9, Terneuzen, tel. <0U50)-79 20 partaai; f 7,83 per maand. Lmpr 1114111 tSLersmaatschappij Do Stem B V, traat 16. Breda VRUE WOENSDAG 8 MEI 1974 27e jaargang No. 8344 Uitgeefster Uitgeversmaatschappij De Stem B.V ^öpenmtóeur, (Van onze redactie buitenland) I BONN/DEIN HAAG/BRUSSEL/MOSKOU Het onverwachte aftreden Jemacht van de Westduitse bondskanselier Willy Brandt is niet alleen in W.- {nit-laud. inaar ook in de hoofdsteden van Oost- en West-Europa als een bom teslagen. In Washington, Moskou, Parijs en Londen, en niet in de laatste als in rle Europese hoofdkwartieren in Brussel, werd gisteren al bezorgd ge rouleerd over de politieke gevolgen. (Van onze sportredactie) HILVERSUM Vanavond wordt de finale om de Euro pacup voor bekerwinnaars tussen FC Magdeburg en AC Milan rechtstreeks op t.v. (Ned. 1) uitgezonden. De wedstrijd wordt gespeeld in het Feyenoordstadion in Rot terdam en begint om 20.25 uur. Ongeveer duizend suppor ters uit Oost-Duitsland en Italië zullen vandaag naar Rotterdam vliegen om getui ge te zijn van deze finale. Zo snel als zij zullen komen, nog sneller moeten de sup porters na de wedstrijd weer weg, want na twaalf uur 's avonds mogen er geen vlieg tuigen meer van Zestienho ven opstijgen. In twintig speciale bussen zullen de mensen onder poli tiebegeleiding naar de lucht haven worden getranspor teerd. waar de acht vliegtui gen die hen hierheen brach ten met draaiende motoren klaar zullen staan. DEN HAAG (ANP) De maximaal toelaatbare consu mentenprijs voor suiker gaat met twee cent omhoog tot f 1,31 per kilo. Het ministerie van Economische Zaken heeft dit meegedeeld. De prijsverhoging is een ge volg van de ongewoon hoge prijs van de importsuiker die volgens het ministerie nodig is ter aanvulling van de voorzie ning. Voor die aanvulling met buitenlandse suiker zorgen da suikerfabrieken. Nederland produceert welis waar meer suiker dan het zelf consumeert, maar die produk- tie is niet voldoende om naast het binnenlandse verbruik ook nog de hele toelevering te dekken voor de grote export van suikerhoudende goederen (chocolade, koekjes, fruitcon- serven e.d.). Daarom wordt ook suiker ingevoerd, vooral uit België en Frankrijk. Dat die suiker uit de EEG-partner- landen duurder is dan de Ne derlandse kan volgens het mi nisterie van landbouw o.m. aan de transportkosten liggen. jster Van der Stoel leniandse Zaken) noemde het aftreden van idt „zonder meer betreu- gaardis". Naar zijn me- is de Europese crisis verergerd en is de tand zorgelijk geworden. terugslag van dit aftreden I men merken in de con tour en, onder meer, in de kloosheidDe inflatie in t-Duitsland is bijzonder wekkend. „Als je alles mteel in Europa overziet. Frankrijk tot Italië, van {eland tot IVest-Duitsland, ziet het er niet rooskleu- uit En dan noem ik alleen lar de belangrijkste partners binnen de EEG", aldus minis ter Van der Stoel. Groot was gisterochtend ook de teleurstelling over het af treden van Brandt bij de offi ciële opening van de nieuwe Westduitse ambassade in Den Haag. „Als ik naar mijn ge voel te werk was gegaan dan had ik de vlag vandaag half stok laten hangen", zei ambas sadeur Obermeyer Bijzonder hard is het aftre den aangekomen bij premier Den Uyl, die het nieuws gis ternacht niet wilde geloven en (Van onze correspondent) IBONN De vijfde kanselier van de Westduitse Bondsrepu- Uek zal Helmut Schmidt heten. Dit stond gisteren in Bonn, een k na het dramatische aftreden van Willy Brandt, al vast nadat I liberale coalitie-genoot van de SPD, de FDP, verklaard had, [at zij aan het huidige regeringsverbond tot de verkiezingen van il najaar 1976 wil vasthouden. Tegelijkertijd liet de parlementaire fractie van de FDP verlui- p. dat zij unaniem haar stemmen aan Schmidt zal geven wan- ber op 16 mei in de Bondsdag de stemming over dienst kandi- tour zal plaatsvinden waarin de Bondsrepubliek zrch al enige tijd bevindt en die inmiddels wegens het ge schokte vertrouwen van de op diit gebied sensibele Duitsers tot een staatscrisis is uitge groeid. Nog in de nacht verzamelden zich talrijke mensen met fak kels voor de ambtswoning van Willy Brandt om hem zijn sympathie te betuigen en hein te bewegen aan het bewind te blijven. Tegelijkertijd begon een bijna ontelbare reeks tele grammen naar de kanseierij te stromen met het verzoek aan Brandt zich niet uit de poli tiek terug te trekken. Alle mi nisters van het kabinet en het partijbestuur van de SPD wa ren er maandag echter al met de heftigste aandrang niet in geslaagd Brandt tot andere ge dachten te brengen. Voorlopig schijnt de afgetre den kanselier nog een politie ke rol te blijven spelen, want in een indrukwekkende soli dariteitsbetuiging van het SPD-bestuur, waarin gezegd werd, dat Brandt uit de hoog ste morele en ethische princi pes gehandeld had, werd met grote stelligheid beweerd, dat Brandt in elk geval partijvoor zitter zal blijven. Politieke waarnemers zijn er echter van overtuigd, dat dit slechts een kwestie van korte tijd zal zijn. (Vervolg op pagina 13) «tip-i?» tfli Pi z:jn afscheidsbrief aan pre sent Gustav Heinemann ha<J jpndt de huidige minister n Financiën als zijn opvolger fcrgesteld. Reeds enkele Ben nadat Heinemann de Jrief ontvangen had, keurde pt presidium van de SPD het lèrzoek met algemene stem- pen goed. JChnu.it had de laatste maan- pn regelmatig verklaard, dat W geen kanselier wilde wor- JJeu Hij motiveerde dit mol ■1" prognose, dat Brandt in 19i6 herkozen zou worden en fnstens tot 1980 aan het b« |wnd zou blijven. Tegen die tijd"', aldus knrnidt, „ben ik te oud von* Pet kanselierschap". Te pköurtenissen, die het po- Pyeke Bonn al dagenlang op grondvesten doen schud- I en. schiepen voor de 55-jari- T® en uiterst bekwame mmis» F echter een volkomen nieu- P situatie, waarvoor hij het wrd moest buigen, zoau hü JHet aftreden van Brandt, dat Kin f nao^ van maandag Dp «inslag bekend werd, heeft wus fervente tegenstanders schok bezorgd, die nog g zijn stempel op de u ?epHKiek zal drukken I^L 'e* Politieke klimaat waar- ld»u v?Hedig zal \»eran- liit n Ir' 's 'eve»s de open- rse "kbarsting van de crisis. PS* persoonlijk contact zocht met een der naaste medewerkers van Brandt. Deze vertelde premier Den Uyi: „De kanse lier kon er niet meer tegen op en was geestelinc uitgeput'. Volgens de echtgenote van premier Den Uyl heeft de mi nister-president er een slape loze nacht van gehad, omdat „hij zich de geschiedenis zo sterk aantrok. We wis ten wel dat Brandt het de laatste weken zeer moeilijk had, maar dat hij geestelijk was opgebrand, hadden we niet verwacht." Volgens Den Uyl heeft het plotselinge aftreden van Willy Brandt geen directe politieke gevolgen voor Nederland. Ook niet als Brandt wordt opge volgd door Helmuth Schmidt. Hij zei dit. gisteravond. Vol gens premier Den Uyl is de rol van Willy Brandt echter nog niet uitgespeeld: „Daar ben ik van Overtuigd. Interna tionaal en in eigen land zal hij zijn inzichten blijven verdedi gen"- De premier was blij dat Brandt voorzitter van zijn par tij, de socialistische SPD, blijft. Hij noemde Brandt „een uitzonderlijke politicus". Pre mier Den Uyl wilde niet te genspreken, dat hij in dezelf de omstandigheden hetzelfde als Brandt had gedaan. Oost-Duitsland heeft giste ren pas twaalf uur na het aftreden van bondskanselier Brandt hierop gereageerd. Het Oostduitse persbureau ADN had vooral waardering voor de buitenlandse politiek van Brandt. De DDR verwacht dat ook de nieuwe bondsregering ..een constructieve bijdrage zal leveren aan verwezenlijking van de gesloten verdragen en daarmee de veiligheid en vre in Europa zal waarbor gen". ZIE OOK PAGINA 15 U* hani/!!'Ge?en bondskanselier Willy Brandt drukte gisteren I zijn opvolger Helmut Schmidt (rechts). UTRECHT (ANP) De kaderleden van de Industrie bond NKV met 140.000 le den de grootste bond binnen het 420.000 leden tellend NKV gaat niet zonder meer ak koord met het huidige plan om te komen tot een federatie van NVV en NKV. „Als een rode draad loopt door de me ning van de kaderleden de wens heen dat alsnog wordt getracht het CNV, dat uit de federatieboot viel, bij de fe deratie te betrekken. Lukt dat niet, dan vreest men dat op grond van het huidige federa tieplan het NVV het NKV te veel zal gaan overheersen". Tot deze conclusie kwam In dustriebond NKV-secretaris S. van Bijsterveld gisteren na af loop van een vergadering van het centraal bestuur van de industriebond in Utrecht. Het centraal bestuur maakte de balans op van de 22 rayon- vergaderingen waarop de af gelopen dagen het kader van de industriebond NKV zijn mening over de federatie ken baar maakte. OP HET DEPARTEMEN1 van volksgezondheid wordt een raamwet voorbereid om. met het oog op de volksgezondheid handelend te k-unnen optreden bia de inivoer van apen. (Van een onzer verslagge vers) RIJSBERGEN In de be ruchte Rijsbergse bocht (op de oude E-10) is het gister morgen in aller vroegte weer misgelopen. Twee vrachtwa gens met aanhanger kwamen om 06.00 uur met elkaar In botsing. De Belgische chauf feur Karei Mols (22) uit Hulshout, overleed op weg naar het Bredase Diacones- senziekenhuis aan zijn ver wondingen. Direct nadat het slachtof fer opgehaald was en de po litie het verkeer omleidde, meldde zich een groot aantal leden van de actiegroep IVeg-verkeer Rijsbergen Zundert op de plaats van het ongeval en werden in de ra vage spandoeken geplant (zie foto). Het is vrijwel ze ker dat zij binnenkort de oude E-10 in Rijsbergen gaan bezetten. De plannen hier voor waren reeds in de maak. Het ongeluk gebeurde dit maal niet precies in de bocht. Twee winkels werden hier bij vorige ongelukken keer op keer geramd. Maar voor de rest was het draai boek hetzelfde: met vermoe delijk te hoge snelheid door de bocht. Een zwaar overhel lende aanhanger (die volgens de politie ook niet goed bela den was) van een Neder landse wagen, bestuurd door H. V. (25) uit Vlaardingen, klapte op de cabine van de uit de tegenovergestelde richting komende Belgische vrachtwagencombinatie. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Er komt een Nederlands-lVestduits gecoör dineerd optreden in de kop pelbaasaffaire, waaraan deze krant in een serie artikelen onlangs uitvoerig aandacht heeft besteed. Tot nu toe is gebleken, dat deze zaak bui tengewoon ingewikkeld is. Voor de opsporing van ver dachten is het van belang, dat bijzonder zorgvuldig wordt opgetreden. Daarom vergt dit onderzoek betrekkelijk veel tijd. De indruk bestaat, dat een groot deel van de strafba re feiten in de Bondsrepubliek is gepleegd. De ontdoken Ne derlandse belasting en premies zijn van beperkte omvang. Dit is in het kort de inhoud van het uitvoerige antwoord van minister Van Agt (justi tie) en de staatssecretarissen Mertens (Sociale Zaken) en Van Rooijen (Financiën) op AMSTERDAM (ANP) Ajax heeft de 37-jarige oud international Hans Kraay de functie van manager aangebo den. Hoogstwaarschijnlijk zal Kraay, thans als zodanig in dienst van Go Ahead Eagles, nog deze week beslissen of hij op de voorstellen van de Am sterdamse vereniging ingaat. Wanneer hij in dienst treedt van Ajax zal Bobby Harms hem als eerste trainer terzijde staan. de schriftelijke vragen van de Tweede Kamerleden Noten boom en Hermsen (beiden KVP) over de koppelbaasaf- faire. Minister Van Agt zal contact opnemen met de Duitse just, tie om in onderling overleg een gecoördineerd optreden van politie en justitie in ons land en bij de oosterburen mogelijk te maken. Momenteel wordt al druk tussen beide landen overlegd over de pen delaars van beide kanten van de grens. LONDEN (RTR) De machtige Britse bond van technisch personeel heeft gis teren besloten een staking voor heel Engeland uit te roe pen uit protest tegen de be slaglegging op een deel van zijn bezittingen door het hof voor industriële betrekkingen, gen. De staking, die onmiddellijk moet ingaan, zal onder meer de krachtcentrales, de autoin dustrie en de kranten treffen en betekent een klap voor de egering Wilson. Het Britse hof voor indus- i -1 -- betrekkingen had vrij- ag oeslag gelegd op eontan- ler en effecten van de bond ie- aarde van ruim 1,8 mil- oen gulden, omdat de bond gewe.gerd had een schadever goeding van rond 300.000 gul den te betalen aan een teohm- sohe onderneming. DROOG, ZONNIG Maximumtemperatuur tien graden. STAD EN STREEK Tegen kruimeldiefstal len geen kruid gewas sen. Pagina 7 Nut rijksweg Hoek- Sluiskil twijfelachtig Pagina 5 FINANCIëN EN ECONOMIE Het wil nog niet best met 't sparen. Pagina 11 BINNEN- EN BUITENLAND Ambtenaren nemen spreidingsbeleid nier langer. Pagina 13 DE KLEINE STEM De Watergeuzen komen in Biervliet. Pagina 1T SPORT Ocana viel Fuente vergeefs aan. Pagina RADIO EN TELEVISIE Europese rock in Nederpopzien. Pagina v DE minister van Binnenlandse Zaken heeft de mogelijkheid opengesteld van sollicitatie naar het ambt van burgemees ter van Rotterdam. ZIERIKZEE (ANP) De burgemeester van Zierikzee, de heer T. H. de Meester, heeft bij de opening van een nieuw politiebureau in zijn stad kri tiek geuit op de houding van de minister van .Jutitie, mr. Van Agt met betrekking tot de tekorten in het politie korps. Hij verwijt de be windsman demagogie. De burgemeester v-indt het onbegrijpelijk, dat de minister tijdens een interview voor de televisie twee dagen geleden sprak over de opvoering van de personeelssterkte van het slechts gaat om de aanvulling politie-apparaat. terwijl het van bestaande tekorten. j (Van een onzer verslaggevers) GROEDE -BRESKENS De Stichting Medische Zwanger schapsonderbreking (STIME- ZO) is bezig in Groede een regionale abortuskliniek voor Zeeuwsch-Vlaanderen op te zetten. De stichting werkt hiertoe samen met de huisart sen L. v.d. Berg uit Groede en H. Hauer uit Breskens. „Het zal in opzet geen grote abortuskliniek worden, bedoe ling is het qua capaciteit vrij beperkt te houden, aldus de juridisch adviseur van Stime- zo-Nederland (het overkoepe lend orgaan van de Stimezo- klinieken), mr. P. N. van Bre- derode. Of medewerking van de plaatselijke huisartsen kan worden verkregen is nog zeer de vraag. In de kring West- Zeeuwsch- Vlaanderen van de huisartsen staat men zeer te rughoudend tegenover dit ini tiatief. Thans worden al vrouwen geholpen en in de komende maanden moet blijken, als meer bekendheid aan het werk is gegeven, hoe groot de toevloed van patiënten is. Hoewel regionaal van opzet, zullen de activiteiten niet op houden bij de landsgrens. Ook buitenlandse patiënten zullen kunnen worden geholpen, werd meegedeeld. Dat hieraan behoefte bestaat blijkt wel uit het feit dat een huisarts in een der grensplaatsen gemid deld een aanvraag per dag voor een abortus krijgt, hetzij van Belgische, hetzij van Franse vrouwen. (Vervolg op pag. 3). (Van een onzer verslaggevers) MIDDELBURG In te genstelling tot de landelijke ontwikkeling is het totale werkloosheidscijfer over ile maan:! april in Zeeland ge daald De voor seizoen gecorri geerde landelijke werkloos heidscijfers stegen in de loop van april van 128.300 tot 131.800 (mannen en vrouwen) terwijl er in Zeeland sprake was van een daling van 2000 naar 2600. Zeeland bevindt zich mot een werkloosheidspercentage voor mannen van 3.3 procent precies op het landelijk niveau Zeeland komt, wat het percen tage mannelijke werklozen be treft, op de zevende plaats on der de provincies. Drente neemt met 6,5 procent manne lijke werkzoekenden de eerste plaats in. Vergeleken met de overeen komstige periode in 1973 zien de Zeeuwse werkloosheidscij fers er ditrmaal wat gunstiger uit. Per 1 me: vorig jaar liet Zeeland nog 3,9 procent man nelijke werklozen voor zich no teren, terwijl het percentage nu zoals gemeld 3,3 bedraagt. De vraag naar personeel in Zeeland concentreert zich voor een belangrijk deel od de me taalsector. De totale vraag naar manne lijk personeel is toegenomen van 1141 tot 1274. Vorig jaar bedroeg de vraag naar manne lijk personeel bijna de helft van die aantallen. Voor jeugdigen beneden de i9 jaar is er blijkens de c.j- fers van het districtsbureau voor de arbeidsvoorziening in Zeeland, minder belangstelling dan voorheen. Dit kan ten de le worden toegeschreven aan da invoering van het wettelijk verplichte minimum jeugd loon, De jaarlijkse enquête bij het bedrijfsleven zal daarover In juni a s. nader uitsluitsel geven. (zie ook pagina 3)'

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 1