erzie left bycot kecler— d op Midden-Oosten richt ogen Cyprus Vandaag Bt IS PLAATS VOOR VEEL MEER STUDENTEN" Auto botstdorp in donker Vergissing werd drie klediitódieven fataal De 20-cEelige WEER HAAR SCHEURTJES BIJ CENTRALE DODEWAARD Olieconcerns dreigden niet met boycot Weduwe Allende in Nederland Groep studenten in Tilburg weigert kleurlingen in flaS KISSINGER EN GROMYKO BIJEEN Te Hoedekenskerke BRAND: «DODEN KVP en AR boos over uitlatingen van Pronk ZEEUf^S )bs nooit ^tapt. )ver leer wel |ral niet toe, dat ■Hij belt I de ir\ luvel te 34V" In }e:eiting JONGEN DOOD ONDER TREKKER Bombardementen SNEEUW IN W.-DUITSLAND Rei Mor-magnificus prof. Klein van Erasmus-universiteit endaaï Staking Britse luchtvaart Reeks diefstallen van textiel en zeemleder naar oplossing KAMPIOEN VLAGGESTOK- ZITTEN VERONGELUKT WORST WEG... LUBBERS- Opbrengst Meubelfabriek failliet: geen geld voor 170 ontslagenen I Dr W A. J- M. Harkx facteur- L- Leijendekker administratie-adres: e;3j9. Terneuzen, tel. (011501-79 20 ^"kwartaal; f 7,83 per maand. Pmer cent. Imraer 11141" ft. "versmaatschappu De Stem B V, «straat 16, Breda VRUE ZEEUW DINSDAG 7 MEI 1974 27e jaargang No. 8343 Uitgeefster Uitgeversmaatschappij De Stem B.V (Van onze redactie binnenland) ■N HAAG De centrale L van Perzië heeft de fei- Eke oycot van de import .Nederlandse goederen op- sven. Aldus de heer Oost- ast, lid van de raad vin van de Algemene Li De slissing (de ceiu le bank van Per ft listeren meegedeeld aan Vestiging van de ABN in Perzische hiofdstad Terhe ia woordvoerder van het |ën-Oosten Instituut zei evraayci. dat de handel >n Xt ui en Perzië inks het heffen van de »t enige moeilijkheden zal en ondervinden, omdat de ten hun ambassade in ons I hebben ....sloten. De Per- ambassade in Kopenha- keemt de zaken waar. polsen - de woordvoerder bet .Midden-Oosten Insti- I is het effect van de boy- niet groot geweest. „Het zou pas na langere tijd |baar zijn geweest". Perzische ambassadeur Neierland keerde in maart dit jaar naar zijn land ontevreden als hij was de berechting van de btig bezette - van zijn am ps a V v»ar. ven t dagen ervoor. De Perzen i er vooral boos- over, dat «ezetters i de rechtszaal ties- betogen mochten den. De later uitgevoerde kot was ook een gevolg van férzische onvrede. boycot hield in. dat de Brale bank van Perzië geen pervergunningen meer gaf Perzische bedrijven, die Kandse goederen wilden Zoals gebruikelijk in I soort zaken heeft de cen- |le bank zijn maatregel tele- aan de buitenlandse ■jfelsbanken in Perzië door leven, ook aan de Neder- le. Ook het bericht van de |leff:ng der boycot is telefo- aan de handelsbanken fcgegeven. PSIDENT Juan Peron van Ttentini» zal dit jaar nog fcaarsi hijnlijk in september of lober - een bezoek aan de Jfjet-ünie brengen. Dit heeft I'S Argentijnse minister van ische zaken in Moskou igedeeld. (.ADVERTENTIE) spencers, hemdiasje's (Van onze correspondent) T1LBUKG Bewoners van de studentenflat Prof. Verber- neiaan 68 in Tilburg hebben een aspirant-huurder op ra cistische gronden geweigerd. De flatbewoners hebben het bestuur van de Stichting Stu dentenhuisvesting verzocht in het vervolg geen kleurlingen meer als aspiranthuurders toe te wijzen. Dit staat in het Tilburgse Hogeschoolblad. Zeven van de achttien bewoners van de flat dachten negatief over een toe wijzing van woonruimte aan een in Indonesië geb. student, die inmiddels in een andere studentenflat onderdak heeft gevonden. Hij had voor de eer bedankt, toen hem gezegd was, dat hij moeilijkheden zou krijgen en dat hij er tegen zou moeten kunnen, gene geerd te worden. De zeven vormden een min derheid, die te groot werd ge vonden om te worden gene geerd. De minderheid ver wachtte moeilijkheden in ver band met „de afwijkende cul tuur", „de eetgewoonten" en „de grote in- en uitloop" al dus het Hogeschoolblad. HOEDEKENSKERKE De 13-jarige J. C. de Winter uit Kwadendamme is te Hoede kenskerke onder een door hem hc tuurde tractor terecht ge komen. en door verstikking om het leven gekomen. De zoon van de eigenaar van de tractor, de 13-jarige Peter Zuidhof zat ook op het in een sloot kantelende voertuig, maar kwam met de schrik vrij. BUIEN Opklaringen met buien. Noordnoordoosten- wind. Max.-temp. 9 graden. STAD EN STREEK Hulporganisaties oefenden in Oostburg. Pagina 3 Spreekuur voor Turkse gastarbeidersgezinnen. Pagina 5 BINNEN- EN BUITENLAND Italië slaat vandaag toe in EEG. Pagina 9 De Jong over Het Englandspiel. Pagina 10 FINANCIëN Autorijden wordt nog veel duurder. Pagina 7 RADIO EN TELEVISIE Met een „kunsthoofd" hoor je alles. Pagina 13 (Van onze correspondent) TEL AVIV De ministers van buitenlandse zaken van de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie, Kissinger en Gro myko, zullen elkaar vandaag op Cyprus (op „neutraal ter rein") ontmoeten. Dat heeft de woordvoerder van dr. Kis singer gisteravond in Jeruzalem bekend gemaakt. Bij dit Amerikaans-Russische gesprek staat de Amerikaanse bemiddelingspoging tussen Israël en Syrië centraal. Deze zeer verrassende ontwikkeling kan het overleg uit de impasse halen en Israël tot grotere toegevendheid bewegen. Indien de Ameri. kaanse minister van Buitenlandse Zaken mevrouw Meir vandaag nog kan melden dat de Sovjet-Unie belang heeft bij een werke lijke ontspanni van de situatie in het Midden-Oosten en daar toe bereid is in ïxamascus te ijveren, kan Jeruzalem met betrek king tot de troepenscheiding langs het noordelijke front ook wat royaler over de brug komen. Mede onder de druk van fl* zeer verontruste piublieke op nie neemt de regering van mevrouw Meir tot dusverre een hard standpunt in ten aan zien van de voorwaarden waaronder met Syrië een over eenkomst tot scheiding van troepen kan worden gesloten. Wat hier de Syrische uitput tingsoorlog wordt genoemd maakt Israël zeer schuchter toegevingen te doen die de verdediging van de Golan- hoogvlakte en daar gevestigd» Israëlische nederzettingen kan bemoeilijken. In het bijzonder het falen van minister Kissin ger Syrië ervan te overtuigen de vijandelijkheden in het be lang van het onderhandelings proces te staken heeft me vrouw Meirs wantrouwen in de Syrische bedoelingen vei- der verdiept. Militaire kringen in Tel Aviv verklaarden tegenover ons niet op een merkbare vermindering van de uitputtingsoorlog te kunnen wijzen. Gist»r»n kwam het tot artilleriedueis en bombardeerde de Israëlische luchtmacht Syrische posities Volgens de legerwoordvoeracr in Tel Aviv werd gistermid dag een Syrisch vliegtuig door anti-luchtdoelgeschut neerge haald boven de Golanhoog- vlakte, terwijl Israël een sol daat verloor Ook al verwacht dr. Kissinger van Israël concessies, dan kan hij, zo werd gisteren in Tel Aviv aangenomen, toch nie» naar Damascus doorreizen met een Israëlisch voorstel dat Syrië kan bevredigen. Politieke kringen in Jeruzalem wezen er op dat Israël zich niet in zijn kaart wil laten kijken vóór duidelijk is welke rol de Russische minister van buiten landse zaken Gromyko dezer dagen in Damascus speelt. Mi nister Kissinger zou voor dit aspect van het Israëlische standpunt begrip hebben. De verharding van het Israëlische standpunt valt in twee delen uiteen. Ten eerste: Israël is niet meer bereid alle posities op de berg Hermon te ontruimen en aan de VN over te dragen, zoals mevrouw Golda Meir eerder had verklaard. Ten tweede, ook meent Israël dat het enkele strategische punten in de enclave (het in de jong ste oorlog veroverde Syrische gebied) in ruil voor een con cessie bij Kuneitra bezet moet houden. Slechts indien Syriëtian alle Israëlische geografische eisen beantwoordt, welke o.a. het in bezit houden van een belang rijke positie op de berg Her mon inhoudt, is Jeruzalem be reid Kuneitra over te dragen Het komt er op neer dat Israël strategische posities bezet wil houden, die een Syrische aan val vanuit Kuneitra op de ijo- lan-hoogvlakte ernstig bemoei lijkt. HAMBURG (DPA) In grote delen van West-Duits- land keerde gisteren de winter terug. In het „lage" land viel tot maximaal vijf centimeter en in de bergen van Zuid-Duitsland 20 tot 40 cm. LONDEN (AFP) Bij een brand in een kamerverhuurbe drijf in Londen zijn gisteren zes mannen om het leven ge komen. Drie bewoners, die met een sprong uit het raam aan de vlammen ontkwamen, zün ern stig gewond. I (Van onze onderwijsredacteur) JWïTEBDAM Er kunnen bii ,i, nil'uwt studenten universiteiten en hoge- Jdi. Scplaatst worden dan luit I,! waarvan men nu He h i- sel<1t 7pker voor 1 «uiberichtingen in de al- ia-u ^ammawetenschappen Mif wSChi'nU-'k °ok vo<,r 'lie het volgen .van vereisen Dat stelrt» de de Era Kot- uus universi teit, prof. dr. F. W- Klein gis termiddag. ben het daarover vol maakt eens met mijn collega Van Maarse veen". Deze hoog leraar in de staats- en be- uursrecht van de Rotterdam se universiteit heeft begin april voor de radio gezegd dat liet beperken van de toelating to, de universiteit en hoge scholen er moeten dit jaar z»ker vier- tot vijfduizend eer. Mejaarsstudenten door plaats gebrek afvallen niet nodig En daardoor immoreel. Professor Klein onder schrijft dat „volmaakt". Hij wijst er daarbij wel op dat de universiteiten en hogescholen om die student» n< '-oom te kunnen verwerken een zeer strakke interne organisatie zullen moeten aanvaarden. De studenten moeten daarbij een grote studiediscipline opbren gen. „Laat ze maar naar ons komen, ze zullen door de hel gaan. Maar we zullen ze op vangen Klein. aldus professor RHEDEN (ANP) Een te hard rijdende automobilist uit Die ren is gisternacht tijdens het plaatsen van een nieuw bandje in zijn cassetterecorder in Rheden van de weg geraakt en over de kop geslagen. Hij kwam in botsing met een lichtmast en span- ningskast van de PGEM. De plaats Rheden kwam hierdoor enige uren zonder stroom te zitten. Gistermorgen vroeg was de storing weer opgeheven. De bestuurder van de auto bleef ongedeerd. LONDEN (RTR) Als ge volg van een wilde staking van het cabinepersoneel bij de Brit se luchtvaart zullen vanaf van daag de meeste internationale vluchten worden afgelast. De vluchten op Europa en het binnenlandse luchtverkeer zullen niet worden beïnvloed. illUÜPfi 'wBsflBSi Mevrouw Allende, de we- Salvador Allende, is gisteren in duwe van de tijdens de miii- Nederland aangekomen. Op taire staatsgreep om het leven uitnodiging van de Chili-be- gekomen Chileense president beweging brengt zij een bezoek (Van een onzer verslaggevers) BREDA Door zich te vergissen in een autobox- nummer heeft de 39-jarige Bredanaar Jan L. zichzelf, zijn 34-jarige neef Wim en de 33-jarige Mathijs Z. in het Huis van Bewaring te Breda geholpen. De mannen worden ervan verdacht be trokken geweest te zijn bij een kledingdiefstal ter waar de van 60.090 gulden in Me- chelen, bij winkeldiefstallen in de Grand Bazar te Ant werpen, bij diefstal van gro te partijen zeemleder in o.a. Dongen en Zutphen en bij nog een aantal andere inbra ken. Het drietal ontkent al les. Deze zaak heeft al gerui me tijd geleden gespeeld, maar de Bredase politie heeft in het belang van het onderzoek gewacht met hef vrijgeven ervan. Op 27 maart keek een Bre danaar wel heel vreemd, toen hij 's morgens in de door hem gehuurde garagebox aan de Alierheiligenweg een hem onbekende auto vol suède en nappa kleding en enkele zakken met lakens en slopen zag staan. Hij waarschuwde de politie. Die kwam erach ter, dat de eigenaar een an dere box in de onmiddellijke nabijheid had verhuurd aan Jas L., een goede bekende van de politie. L. had gereageerd op een advertentie in De Stem waarin de eigenaar een gara gebox te huur aanbood. Hij ïiad een sleutel meegekregen, maar wist zich niet precies meer het boxnummer te her inneren toen hij, volgens de politie, de wagen met gesto len goederen wilde stallen. Nummer 45 bleek open te staan waaruit Jan L. op maakte, dat dit dan wel de gehuurde box moest zijn. Na lang onderzoek kwam de politie er achter, dat de suède en nappa kleding uit Mechelen afkomstig moest zijn. Op de plastic zakken waarin de lakens en slopen zaten werden de vingeraf drukken van Jan en Wim L. en van Mathijs Z. gevonden. Toen de mannen al enige tijd vastzaten, ontdekte de poli tie, dat het bedde goed uit de Grand Bazar gestolen moest zijn. CHICAGO De 7I-jarige Amerikaan Richard Blandy die zich wereldkampioen vlaggestok-zitten noemde, is zondag om het le ven gekomen toen hij by een winkelcentrum van Chicago met een vijftien meter lange stok en al omviel. Blandy zat op een aluminiumstoel boven op de vlaggestok. Ver moedelijk gebeurde het ongeluk bij het wegrijden van een woon- caravan aan de voet van de vlaggestok, zodat apparatuur kon worden aangebracht waarmee hij naar de grond zou terugkomen. Bij liet wegrijden van de caravan kwam de verbindingskabel tussen Blandy en het voertuig zo strak te staan, dat de metalen vlaggestok afknapte. Blandy liep o.a. een schedelbasisfractuur op en overleed na een operatie van drie uur in een ziekenhuis. Blandy had vier dagen op dt vlaggestok doorgebracht. Volgens een familielid was het zitten op vlaggestokken Blan- dy's „lust en leven" en gaf het hem het gevoel dat hij dichter bij God was. In zijn carrière is hij enkele malen zonder ernstige gevolgen door de bliksem getroffen. van zes dagen aan ons land. Op Schiphol werd mevr. Allen de met bloemen begroet door mevr. Liesbeth Den Uyi, echt genote van de Nederlandse premier. Mevr. Allende arriveerde uit Luxemburg. De organisators van haar Nederlandse bezoek wilden te voren uit veiligheids overwegingen niet bekendma ken vanwaar en wanneer zij zou aankomen. Mevr. Allende wilde op de luchthaven geen persconferen tie geven, jnaajr. antwoordde on vragen over" de situatie in Chi li: „De economische toestand is zeer slecht. De inflatie is on voorstelbaar groot. Groenten en vlees zijn onbetaalbaar ge worden. Men houdt zich in le. ven met thee en brood" DEN HAAG (ANP) De fractievoorzitters Andriessen (KVP) en Aantjes (ARP) heb ben gisteren schriftelijk aan premier Den Uyl gevraagd wat hij vindt van opmerkingen, die minister Pronk van Ontwikke lingssamenwerking dezer dagen tijdens ee.i byeenkomst aan de Vrije Universiteit te Amster dam maakte. Volgens kranteberichtem ge bruikte de bewindsman op Nederland betrekking hebbende termen als „de sociaal-demo cratische ovreheid", „deze so cratische overheid", „deze so- „een minderheidsregering" en „de minderheidspositie van het kabinet". De fractievoorzitters vragen drs. Den Uyl. of hij deze kwali ficaties betreffende het door hem geleide kabinet bevorder lijk acht voor de eenheid van en de samenwerking binnen het kabinet en voor een vruchtbare samenwerking met het parle ment. De vragenstellers willen, dat de premier ervoor zorgt dat herhaling van deze of soortge lijke uitlatingen wordt verme den. OUDDORP (ANP) Onbe kenden hebben gisternacht in gebroken in een supermarkt in Ouddorp. De dieven namen al leen twee dozen met worst (ADVERTENTIE) Grote Winkler Prins encyclopedie bevat een afgerond programma van kennis en wetenschap. In 16.000 bladzijden. Door 1500 deskundigen. Maar vraag de informatie-set aan, compleet met schitterende uitklapkaarten en prachtige foto's in even verzorgd als de Grote Winkler Prins zélf. Gratisl Met nevenstaande bon. Naam: Stuur mij gratis en geheel vrijblijvend de informatie-set 'Grote Winf^y^ngi' i i i In open envelop zonder postzegel opsturen aan: I Elsevier, Antwoordnummer 1248, Amsterdam Adres: Plaits: DEN HAAG (ANP) —De kernenergiecentrale te Dode- waard zal nog gerujme tyd bui ten bedrijf blijven, want drie onderdelen van het reactorvat, waarin indicaties van haar scheurtjes zijn waargenomen, moeten worden vervangen. Dit heeft de N.V. Gemeenschappe lijke Kernenergiecentrale te Arnhem medegedeeld. De centrale ligt sedert 15 april, na een vrijwel ononder broken bedrijfsperiode van tien maanden, stil voor het jaarlijkse splijtstofwisselen en de normale revisies en inspec ties. De centrale zou tussen 17 en 22 mei weer in bedrijf worden genomen, maar door de reparaties zal dit vier a zes weken moeten worden uitge steld. Bij de inspectie van het re actorvat zijn opnieuw aanwij zingen gevonden van haar scheurtjes in overgangsstuk ken, tussen „stompen" op het reactorvat en de aansluitende leidingen. De toegepaste ont dekkingsmethoden zijn zo ge voelig als de huidige stand van de techniek het maar mo gelijk maakt, waardoor reeds in het stadium vóórdat scheur vorming optreedt, hiervan een aanwijzing is te vinden. DEN HAAG (ANP) —De oliemaatschappijen hebben in het afgelopen halfjaar niet ge dreigd met een boycot, indien de regering zich niet zou vere nigen met de door die maat schappijen telkens bedongen hogere prijzen. Aldus heeft minister Lubbers van Econo mische Zaken gisteren geant woord op vragen hierover van het Eerste-Kamerlid Van Wiik (PSP). Volgens de bewindsman wa ren de prijsverhogingen, wel ke de oliemaatschappijen per 11 november en 1 maart j.l. doorvoerden, gebaseerd op reële stijgingen van de kost prijs van ruwe olie per 16 oktober en 1 januari. De meer opbrengsten komen ten goede aan die landen, waar de ruwe olie wordt gewonnen die in de Nederlandse raffinaderijen wordt verwerkt, aldus minis ter Lubbers. De meer-opbrengst op de binnenlandse markt voor de olie-industrie, voortvloeiend uit de prijsverhoging van 11 november 1973, ligt voor de periode van medio november 1973 tot 1 april 1974 in de orde van grootte van ongeveer f 300 miljoen. De prijsverho ging van begin maart heeft over de maand maart een bru- to-meeropbrengst tengevolge gehad van ongeveer f 150 mil joen UTRECHT (ANP) De meubelfabriek Atoja in Aspe- ren (bij Leerdam) is failliet. De 170 werknemers bij het be drijf. dat ai geruime tijd met li- quiditeitsmociiijkheden kamp te, moeten worden ontslagen, zo heeft de directie gisteren meegedeeld. Morgen zal het faillissement worden aange vraagd. Volgens districtsbestuurder Van iT»rwaarden van de Bouw bond N7V is er geen geld voor een afvloeiingsregeling, zodat de werknemers moeten aan kloppen jij de bedrijfsvereni ging. „Wij zijn blij dat dank zq een overheidsgarantie van an derhalve ton de mensen tot en met vrijdag a.s. hun ioon kun nen krijgen", aldus d«- heer Van Herwaarden.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 1