I tlnie-BLHP zal Vrij droog,maar fris Vandaag De jpinola klooft veel vrijheden Wetsontwerp enige redding voor AR/CHU Sprang-Capelle IG TENKAART n t Gegevens 1300 Nederlanders in mysterieuze kaartenbakken mëcHanisatieshow 3-45 mei passage Twee doden bijlbotsing in merhole >0G ÉÉN KANSJE TOT VOORKOMEN BREUK 19,95 èn half chiurcler Bakllers dicht op konimginnedag Eerste politieke gevangenen vrijgelaten in Portugal Vakbonden CehavenvVeghel Tegenstand Den Uyl voorzichtig optimistisch over coup RAADSELS ROND VONDST Vreemd Na afwijzing van beroep door Kamer Geschillen van GS fc-rfwr ter. w A. J. MHarkx r^r'cd «ear: L Leijendekker >n administratie-adres: [t 9, Terneuzen, tel. (O^ZoQ)-i ^«ifertaal; f 7.83 per - I Kr/ 40 cent P'TSerVmtatschappü De Stem BV, 'intra d 16, Breda ZATERDAG 27 APRIL 1978 27e jaargang No. 8338 Uitgeefster Uitgeversmaatschappij De Stem B.V JkV veriaten Lampen met bel gespiralisea gloeidraad en j destoelvormige ballon. Gericht licht door witte kalf met gemat teerd lichtvenste 30% meer licht gericht gebruii (Van onze weerkundig medewerker) DE BILT Er is in deze week op tal van plaatsen een bui gevallen, ook hier en daar met hagel, soms ook met onweer. Toch waren de hoeveelheden over het alge meen niet groot, hier en daar 4 a 6 mm. Gerekend vanaf :?1 maart is er in het grootste deel van Nederland nog steeds sprake van een extre me droogte en ook voor het weekeinde wordt slechts weinig of geen neerslag ver wacht. Nog steedis zien wij op de weerkaart een hogedrukge- bied van Schotland tot Zuid- Zweden. Er staat boven onze omigevin/g en midden-Europa een oostelijke stroming, waarmee in de komende da gen wat zachtere lucht tot ons land zal doordringen. Een zwak regenfrontje komt via Duitsland wel na derbij, maar veel verwachten wij er niet van. De temperatuur zal ook zondag nog niet hoger dan ongeveer 14 graden komen. Koud blijft het vooral in Scandinavië, maar ook in Zuid-Europa liggen de tempe raturen voor eind april bene den normaal want stations met 20 graden worden nau welijks op weerkaart aange troffen. Op de weg in Zaamslag d twee auto's nu - e! ia: r botsing geko- v de auto's vloog j twee men- ■men. sluiten van deze edi- irat n nadere gege- A AG De prijzen ïkel afgehaald bezorgd brood mo- i met het ministe- vanfccom.misehe Zaken, ^^ktf in, woensdag aan- verhoogd met cent.pe:- 00 gram. Het hal- t brood van 100 gram mag met 1 cent worden ■eawd. DEN KAAG (ANP) Alle NkkMjei: en broodwinkels zijn Oflkoninginnedag dicht, en kvensmiddelenbedrijven ontvangen die dag geen vers krood. D't ijeeft het georganiseerd overleg bakkersbedrijven meegedeeid. Het personeel mag volgens de cao die dag niet wenken (Van onze redactie binnenland) BILTHOVEN De voor gestelde zware federatie van NVV en NKV is voor de Unie BLHP (Beambten en Leidinggevend Hoger Perso neel) onaanvaardbaar. Dit heeft de bestuursraad van deze 35.000 leden tellende NKV-bond gisteravond una niem beslist, nadat eerder meer dan 90 procent van de geconsulteerde leden en ka derleden zich tegen het fe. deratiemodel hadden uitge sproken. Er is nog één kansje dat de breuk voorkomen wordt. Als vóór 10 juni a.s. namelijk de opvattingen van de Unie BLHP in het feileratieinodel worden verwerkt, is de bestuursraad bereid eer. en ander opnieuw te bezien. Gebeurt dat niet, dan zal de Unie BLHP zijn lidmaat schap van het NKV met ingang van 1 januari 1975 beëindigen OPKLARINGEN Opklaringen met een kleine kans op een bui. Matige tot krachtige oostelijke wind. Maximum temperaturen lussen 8 en 12 graden. STAD EN STREEK Waterschappen kanten zich tegen plan- Klaasesz. Pagina 3 FINANCIëN EN ECONOMIE Energiecrisis minder schadelijk voor werkgelegenheid dan verwacht. Pagina 15 BINNEN- EN BUITENLAND Tindemans: „Zachtjes aan dan breekt het lijntje niet". Pagina 11 SPORT Ketting-ploeg faalt. Pagina 21 RADIO EN TELEVISIE Filmkomiek stierf arm Pagina 13 VRIJUIT Twee keer per dag jezelf zijn in de tijd van de baas. Lintjes moeten eerlijker verdeeld worden. Ramsey „Rome is nabij". Pure expositie van Cosma in Hilvarenbeek. 9 Een van de 17e eeuwse schatten, die volgende week vn Am sterdam geveild zullen worden. Dit uit een scheepszvrak opgedo ken koperen ornament van de Verenigde Oost-Indische Com pagnie werd als insigne op een grenadierspet gedragen. 0 Staande op hun met een anti stroomde menigte. Het was feest stad rode vlaggen ontplooid. Ze me" riepen» (Van onze redactie buitenland) LISSABON Daags na de militaire putsch in Portugal heeft de nieuwe leider, gene raal Antonio de Spinoia, bin nen een jaar nieuwe verkie zingen beloofd, meer dan 100 politieke gevangenen vrijgela ten en vrijheid van menings uiting en pers afgekondigd. De beruchte veiligheidspolitie (vroeger PIDE) zal worden opgeheven. In een uitvoerig programma legde de 64-jarige held van Potugals lange oorlog tegen nationalistische guerillastrij- ders in de Afrikaanse gebie den er opnieuw de nadruk op dat daar eerder een politieke dan een militaire oplossing tot stand zou moeten worden ge tracht. Maar op een perscon ferentie deelde hij in ant woord op een vraag mee dat er op het ogenblik geen plan nen waren om in contact te treden met de guerrillastrij ders. Hij zei wel dat er 9 nationaal niveau" een discus sie moet komen over de over zeese gebied en- De Afrikaanse partij voor onafhankelijkheid van Gui- nee-Bissao en de Kaapverdi- sche Eilanders (Paig) heeft vrijdag een beroep op de Por tugese militairen gedaan en gezegd dat zij geen enkel voorstel of belofte zal aan vaarden, waarin niet de over- vinning en de onafhankelijk heid van onze soevereine re publiek zou worden erkend. De partij begroette het initia tief van de strijdkrachten, er werd echter ook een verhevi ging van de strijd aangekon digd die zij beschouwde als een concrete steun voor het Portu gese volk en de gezonde krach ten van het Portugese leger. Generaal De Spinoia heeft verder gezegd dat op korte termijn de junta vervangen zal worden dooi een over gangsregering van burgers. De junta zal een premier en vi- (ADVERTENTIE) -tankwapen bewapende jeea zwaaien soldaten naar de samenge- im Lissabon. Later op de middag zijn voor het eerst in de hoofd- w er den meegevoerd door een honderdtal jongeren die ,jocialis- ce-premier voor de over gangsregering aanwijzen. Tij dens dit overgangsbewind zal de junta aanblijven om uitvoe ring van haar programma te waarborgen. Tevens beloofde de generaal behalve afschaffing van de censuur, vrijheid van vergade ring en vrijheid voor de vak bonden. De vorming van „po litieke verenigingen" zal wor den toegestaan om een basis te leggen voor toekomstige poli tieke partijen. Alle Portugezen die naar het buitenland zijn gevlucht zijn vrij om naar hun land teruig te keren. Over het algemeen leek de situatie in Portugal vrijdag rustig, met uitzondering van enkele incidenten. Voor het gebouw van het dagblad van Epoca, het orgaan van de par tij van de verdreven premier Caetano, werden auto's in brand gestoken. Elders in de hoofdstad werden de kantoren van de commissie voor pers- censuiur bestormd. Na felle tegenstand gaven zich in Lissabon 250 leden van de veiligheidspolitie over. In Oporto bezetten militairen het bureau van de veiligheidspoli tie. Daar werden acht gevan genen bevrijd. Vijf kilometer van Lissabon werden 114 poli tieke gevangenen uit de ge vangenis van Caxias bevrijd. (ADVERTENTIE) (Van onze parlementaire redactie) TEN HAAG Premier Den Uyl is voorzichtig optimistisch over de machtsomwenteling in Portugal. „Het feit dat een militaire groep nu de macht heeft, maant tot grote voor zichtigheid", aldus de minis terpresident gisteravond na de vergadering van de minister raad. „Ondanks het feit dat de het beeld niet compleet is, kan ik toch zeggen na de recente uitspraken van generaal Spi noia. dat er hooDvolle tekenen zijn". Hiermee doelde drs. Den Uy) op de toezeggingen van de nieuwe machtshebbers, dat er o.a. een herstel van de demo- e-atische grondrechten komt, de politieke gevangenen wor den vrijgelaten en dat de ge- geheime politie wordt opgehe ven. „Als dat allemaal is gere aliseerd, dan is er iets _ge- beurd, dat iets groots kan "be tekenen", aldus de premier. De minister-president rekent erop, zonder direct grote ver wachtingen te koesteren, dat er een andere verhouding komt tussen Portugal en de Portugese gebieden Mozambi que en Guinea-Bissau, in Afri ka. Zijn gematigd optimisme baseert Den Uyl op het feit dat de staatsgreep is gepleegd o.a. vanuit de ontevredenheid over het tot nu toe gevoerde Portugese beleid ten aanzien van de overzeese gebiedsde len. „Het blijft zeer de vraag of deze gebieden onafhanke lijkheid kunnen verwachten. Ik hoop en het lijkt mij, dat er iets zal gebeuren en dat het nieuwe bewind gesprekken zal voeren met de bevrijdingsbe wegingen in die gebieden", al dus Den Uyl. (Van een onzer verslaggevers) ARNHEM In de twee langs de snelweg bij Emmerik gevonden archiefkistjes met oorlogsdossiers (waarvan wij gisteren berichtten) zitten ge gevens over 1300 Nederlan ders. Dit is ons vrijdag mee gedeeld door de Arnhemse ad vocaat-generaal bij het ge. rechtshof, mr. J. M. Scham pers. De twee kaartenbakken met foto's en gegevens van land genoten, die tijdens de Twee de Wereldoorlog in Duitse krijgsdienst zaten, zijn vrij dagmiddag overgebracht naar het ministerie vna Justitie in Den Haag. Het onderzoek van de Arn hemse justitie (o.l.v. mr. Schampers) heeft aan het licht gebracht, dat de twee langs de kant van de weg staande kaartenbakken ont dekt zijn door twee Emme- rikse jongetjes, die in de buurt aan het spelen waren. Toen zij de kistjes zagen staan zouden ze er één of meer kaarten hebben uitge pakt en die aan de politie (KRIPO) in Emmerik heb ben laten zien. KRIPO-re- chercheur Frerix heeft, al dus mr. Schampers, de kistjes toen opgehaald en even later meteen overhandigd aan de rijkspolitie in 's-Heerenberg, die het belastende materiaal daarop doorgaf aan de rijks recherche in Arnhem. Een en ander klopt niet met hetgeen rechercheur Frerix ons donderdag vertelde. Hij beweerde toen de archief kistjes zelf ontdekt te heb ben. Advocaat-generaal mr. Schampers vond het vreemd, dat de Emmerikse politie de mysterieuze vondst meteen naar Nederland bracht en het materiaal niet eerst aan de Westduitse justitie heeft la ten zien. Volgens het onder zoek van de Arnhemse justi- die heeft de KRIPO nog wel eerst contact opgenomen met het Westduitse Rode Kruis. Deze instelling vermoedde dat het om Nederlands oor logsmateriaal ging, waarna de KRIPO het hier bracht. Mr. Schampers, die evenals de Westduitse politie door gaat met het onderzoek naar de raadselachtige herkomst van de kistjes, verklaarde ons verder dat hij de indruk had dat de twee bakken een Duits kaartsysteem bevatten en derhalve niet toebehoren aan archieven van' Neder landse instanties. De standaardtekst op de kaarten is namelijk in het Duits gesteld. „Ik betwijfel daarom of het om Neder lands materiaal gaat", aldus mr. Schampers. Temeer, om dat hem, nadat de mysterieu ze vondst door onze krant in de publiciteit was gebracht, geen verzoeken om nadere inlichtingen waren bereikt van Nederlandse zijde. De Binnenlandse Veiligheids Dienst wilde vrijdag geen commentaar geven op de vondst van de oorlogsdocu menten of op de suggestie dat de kaartenbakken wel eens uit de BVD-archieven afkomstig zouden kunnen zijn. „We wachten eerst het rapport af en dan moet blij ken of de BVD er mee te maken heeft of er nog mee te maken krijgt", aldus een woordvoerder. Voor zover wij hebben kunnen nagaan, de justitie liet wat dit betreft niets los („Het is een zeer hachelijke zaak", aldus commissaris Hylkema van de rijksrecher che n Arnhem), zit op elke kaart een foto van de desbe treffende man of vrouw en zijn de documenten tot ver na de oorlog bijgewerkt. Mr Schampers bevestigde dit. Op een van de kaarten was men b.v. het jaartal 1961 te gengekomen. Zo heeft iemand een vaii de honuerden kaarten in handen gehad en gezien dat er gegevens op stonden van een verpleegster uit Rotter dam. Deze vrouw was na de oorlog naar Oostenrijk ge vlucht. Ze was onvindbaar voor de autoriteiten. Voor het laatst, zo stond op de kaart was zij in 1950 in Amsterdam gesignaleerd. Zo wel het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie in Am sterdam ais Westduitse orga nisaties die zich op hetzelfde terrein bewegen, waren met stomheid geslagen toen wij hun vertelden wat er langs de kant van de weg bij Em merik was gevonden. Men sprak van een opzienbarende vondst. Het Bondsarchief in Koblenz heeft donderdag middag meteen een brief naar de officier van justitie in Arnhem geschreven met het 'erzoek om nadere infor matie. Het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie heeft meteen telefonisch con tact met de justitie opgeno men en gaat er vandaag ver der achterheen. (Vervolg op pagina 9) (Van een onzer verslaggevers) DEN BOSCH De Kamer voor Geschillen uit het college van gedeputeerde staten van Noord-Brabant heeft gisteren het beroep van de protestantse groepering AR-CHU uit Sprang-Capelle ongegrond verklaard. De AR-CHU was bij GS in beroep gegaan tegen de uitsluiting voor de verkie zingen door de voorzitter van het hoofd-bestembureau, om dat de kandidatenlijst een half uur na sluitingstijd was ingele verd- De Kamer voor Geschillen heeft het college van GS wel geadviseerd ten spoedigste contact op te nemen met de minister van Binnenlandse Za ken, teneinde deelname van genoemde protestantse lijst aan de gemeenteraadsverkie zingen alsnog mogelijk te ma ken via een wetsontwerp. Tijdens een openbare zitting in het provinciehuis werden gistermorgen de belangheb benden door de kamer ge hoord. Commissaris der konin gin van der Harten, geassis teerd door de beide gedepu teerden Van den Eerenlbeemd en Van Haaren, luisterden er naar de argumenten van de appelanten, vertegenwoordigd door de voorzitter van de AR- CHU in Sprang-Capelle, de heer H. Overweel. Deze wees op identieke inci denten (zoals in Nijmegen), waarbij het besluit ten voor dele van de betreffende poli tieke groepering was uitgeval len en betoogde, dat het te laat inleveren van de lijsten in Sprang-Capelle (de lijsten wa ren reeds vijf dagen voor het verstrijken van de termijn klaar) op een „schlemielige'* manier was gebeurd. Burgemeester P. Bakker van Sprang-Capelle voerde het woord als voorzitter van het hoofd-stembureau: formeel is do AR-CHU gewoon te laat". Hij sprak echter ook in zijn- functie van raadsvoorzitter! „De fractie telt zes van de dertien zetels momenteel. Daarom zou ik er voor willen pleiten, dat de AR-CHU als nog mag deelnemen aan de verkiezingen, temeer daar er voor de tot die politieke groep horende kiezen geen alterna tie' bestaat". (ADVERTENTIE) Mogen wij u uitnodigen van de bon - <a gebruik te maken? Dan maakt u kennis met de 20-delige, 16.000 bladzijden tellende en 300.000 onderwerpen behandelende Grote Winkler Prins encyclopedie. In de vorm van een informatie-set, -v- compleet met schitterende uitklapkaarten en prachtige foto's in kleur. Gratiss «H, Stuur i t gratis en geheel vrijblijvend Dtüflv de inform, he-set 'Grote Winkler Prins' g DS-2 Plaats:a I In open envelop zonder postzegel opsturen aan: Elsevier, Antwoordnummer 1248, Amsterdam.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 1