strijd om ■arde ir ii jardenorder Zuidvruchten Appelsap ZAKJES HASJ SPOELEN AAN OP STRAND NABIJ HOOFDPLAAT Vandaag nnauuniiiuü TE ONZEKER Labour-regering dreigt: troepen terug uit Ulster Feyenoord in finale UEF A-cup VERENIGING VAN REISBUREAUS WIL RABOBANK NIET ALS LID gvrS5d leglr verouderd 30 Fokker of Philips straks in ruimtevaart-project KONINGIN BIJ BINNENSCHIPPERS Mes in Brilse ileteiisie-lie^rnliii^ fles 0,68 liter GESTOLEN JACHT BI.J IJURGH TERUG GEVONDEN i Dr W A. J. M. Harkx ffedac", - U Leijendekker Geneesmiddelen voor Textielwinkels in komende tijd bij duizenden dicht MINISTER DE GAAY FORTMAN BEPLEIT RECHTSTREEKS GEKOZEN GEWESTRADEN hi '&M-U wïdetoj&i! •M Bases Doden KEURKOOP POSTORDERS K00LDREEF Lactifl» en administratie a^,ieyA|«gn\.7920 'erneuzen. tel. (01150)-79 4U I 7,83 per maand. ^gKmer:- 40 cent. ^^^rersmaatschappu Be Stem B.V, 16, Breda DONDERDAG 25 APRIL 1974 27e jaargang No. 8334 Uitgeefster Uitgeversmaatschappij De Stem B.V [Origineel jacket, van indigo denim n vleug. Alle nieuw L worden extra X 116-116 A K(Van een onzer verslaggevers) ,116-146 vHetfle \overhamJ yPo'ïtstefl \doeths.,, nrvHA %G Volgens het Tweede Kamer lid VeEfVgh (GPV) zijn de geneesmiddelen waarop Nederlandse militairen in oorlogstijd zim aangewezen voor een deel zo verouderd of in hun werking aangetast dat de toestand ge woonweg „schrijnend" is. Een verkeerde manier van btSareri zou de oorzaak van het een en ander Mjn. De heer Verbrugh heeft over deze kwestie ^^^ïsteld aan minister Vredeling. Volgens Katies van het Tweede Kamerlid zouden nota hoeveelheden plasmavervangingsmiddel, oogzalf jodiumtinctuur en morfineeapsules on geschikt voor gebruik zijn geworden. 99 99 (Van een onzer verslaggevers TILBURG Tussen 70 en 80 procent van de textielwinkeliers, in totaal ongeveer 13.000 man zit flink in de rode cijfers- Oorzaken zijn: verkleining van de omzet en een sterke stijging van de kosten. Gevreesd moet worden dat duizenden textielwinkeliers de ko mende jaren de deur zullen moeten sluiten. Tot deze conclusies komt profdr. C. Storm hoogleraar in de bedrijfseconomie aan de Til burg se hogeschool, in een studie over de tex- tieldetailhandel in de komende tien jaar. ROERMOND Minister mr. W. de Gaay Fortman vindt het noodzakelijk dat de toekomstige gewesten in Nederland bestuurd zullen worden door recht streeks gekozen gewestra den en dat de voorzitters den door de Kroon. De be windsman onthulde deze vi sie tijdens de algemene le denvergadering van de sectie Nederland van de Raad der Europese GemeentenJ die gisteren in Roermond werd gehouden. Tegelijk met het in werking treden van de Gewestwet zullen niet alleen nieuwe be stuurlijke eenheden worden gecreëerd, maar zullen ook andere zaken een nieuwe aanpak krijgen, aldus de mi nister, die met name noemde het politic-apparaat. Volgens de bewindsman wordt er ge dacht aan een nieuwe poli tieorganisatie, de gewestelij ke politie. Ook de rampenbe strijdingsorganisaties zouden in een gewestelijk kader moeten gaan functioneren. De gehele gewestelijke ope ratie moet, zo zei hij, om streeks 1980 achter de rug zijn. v broek. vllMM K kunsf-anli'ek.ffl Betaalbaar groot en kJein an- tiek, o.a. 60 antieke kasten. 500 m2 vol antiek. „VABEDO" Achterhakkers 13 Dordrecht I Telefoon (078) 30022 Telex -1 gesWvcr Ik KOOP, bij inschrijving vn; leegstaande landelijk gelegen woning. Te bezichtigen zater dag tussen 2-3 uur te Halstó ren Tel 01640-33294. te huur aai Zoekt u een KAMER, ETAGE OF ANDERE WOONRUIMTE Komt u eens vrijblijvend pra ten met J. w. de Jong. Reiger- straat 2, Breda, tel. 40703. vakantie ie dive Een moment uit een kus- wedstrijd in het Amerikaanse Florida. Na 44 uur kussen kreeg dit paar trek in een slokje colo. Het probleem werd opgelost met rietjes. HET Chinese persbureau heeft de dood gemeld van generaal Foe Tso-Yi, de voormalige ge neraal van Tsjang Kai Tsjeks nationalistische leger, die in 1959 Peking overgaf aan het communistische leger vrijwel zonder dat er een schot was gelost. Hij was tachtig jaar. (ADVERTENTIE) kampesrbacagewa- GENT.JE gevraagd. Tel. 01153- kennisma*! gezocht- mte, een nieuw. ivelijksbureau 3'UNION helpen. Erkend maar dao Zl'niïl en serieuze paniei. i DAT KANlf «I TOEZICHT ntoor: Postbus 08380-14192. Afd, rgen 53, tel. spunt in uw re- TJE -f an een KLEIN- wezenlijke bij- realiseren var DUIZENDEN le- hap. TIENDUI- ;niet ver van u CENTRUM EÜ<1 Nederlands grootgj persoonlijke kend door de zicht). 1 bon I VOOR GRAtöj Zend mü vrijb' *1 w-v brochure L envelop, zonde' 100 procent discre» NAAM: ADRES: PLAATS- ,.r| centrum -^.1 Afdeling Ulvenhout 0$,. j* kantoor wijk. telefoon 0** j personeel 9e¥ KAPSTER gevraagd voor donderdag, vrij' dag, en zaterdag J. AiT>baf;j Dameskapper Kaaistraat zu Steenbergen Tel. 01670.3169. div«" KERINGEN tuinen, i-f, wen. 98 roden^ 10, Lamswa*1"0 281. f 9.000,-. En seringen vanaf he inlichtingen voor goederen werd aan M. illen door mij taald. Kessels, 43 Hansweert (Van een onzer verslaggevers) MIDDELBURG Het pro vinciaal bestuur van Zeeland btelt enkele belangrijke voor waarden waaraan moet wor den voldaan, eer dit bestuur een ja of nee tegen het plan- Klaasesz, voor sluiting van de Oosterschei de zegt. In een gisteren opgestelde verklaring zeggen G.S. van Zeeland dat het plan-Klaasesz de gewenste veiligheid van net Oosterscheldegebied naar oen later tijdstip verschuift, en dat op korte en middellan ge termijn extra veiligheidsri sico s Knoeten worden geno men. Pas aüs studies, die in zeer snol tempo zullen moeten wor den verricht, uitwijzen dat zo wel d®vertraging in tijd als de extra risico's aanvaardbaar zijn. willen G.S. hun definitie ve mening over het olan laten horen. Het provinciaal bestuur van Zeeland stelt daarbij nog een extra eis De kosten herstel van dijkvakken langs de Oos- terschelde (noodzakelijk om de risico's in te perken) en eventuele voorzieningen voor de bodemverdediging rond de ^ee.andbnig, mogen in geen f i h *en *aste van ->de streekworden gebracht. Het nJk za"l in elik geval voor de cnade moeten opdraaien, zo vinden G.S.. als er tijdens de uitvoeringsfasen van het plan- jviaasesz rampen zouden treden. Over de consequenties van ao get: i-demping voor de vis serij hebben G.S. nog een «jantal vragen waarop ook de deskundigen het antwoord Si<?d zün /T schuld i?r 7.iin - bleven 'zie ook rr mentaar op pa- gmawadstrwk;. voor 1 a 2 personen 30 gram krenten - 30 gram rozijnen - 10 gram kokos (gemalen j -1 ei- 100 gram gehakt - 7/4 theelepel zout -1 eetlepel kerrie - paneer meel en wat boter Kerriegehakt met krenten en rozijnen. De krenten, rozijnen en kokos op- zetten in 3/4 liter koud water met deksel op de pan op een spaar- vlam. Na 3/4 uur de deksel van de pan nemen en laten afkoelen, desnoods een hele nacht, daarna afgieten. Het gehakt aanmengen met ei, zout en kerrie, daarna het krenten- mengsel hieraan toevoegen en flink roeren. Met paneermeel een kneedbaar geheel maken. Dit mengsel in een heel licht be boterde schaal doen en deze mid den in een voorverwarmde oven (370° is stand 4) plaatsen, gedu rende een half uur. Opdienen met kerrierijst of nasi koening. Smulpapen kunnen een boekje met de nieuwste Zuidvruchten recepten aanvragen bij antwoord nummer 3212, Amsterdam (geen postzegel nodig). Gedroogde (Van onze correspondent) BONN Een opdracht van ongeveer 1 miljard gul den is de inzet van een kei harde cont! i rentiestrijd tus sen twee gigantische onder' nemingsgroepen in Europa, waarbij Fokker en Philips pal tegenover elkaar staan De beide consortia leveren hierbij als 1 -t ware een ge vecht op leven en dood, want op de verste opdracht zullerf deccu ia lang andere nüjardeu» volgen. Niet alleen voor deze on dernemingen gaat het dus om de toekomst, maar ook voor dc Europese ruimte' vaart, waarom dit duizeling wekkende miljardenspel be gonnen Is. Van de twee concurrerende groepen trad als eerste die van VFW-Fokker voor de schijnwerpers van de publier teit. De tweede, onder leiding van de Duitse Vliegtuigfabriek MBB, hult zich nog in zwij gen. Voor Nederland valit er intussen in elk geval een ste vige brok af, want zoals de firmanaam al zegt, is Fokker met de Bremense vliegtuigfa briek VFW gelieerd, terwijl Philips in de prijzen gaat val len, wanneer de opdracht naar de MBB-groep gaat. In juni zal de beslissing van, Opdrachtgever ESRO, de Euro pese Ruimtevaart Organisatie vallen, nadat beide consortia hun plannen reeds hier indien den. Dan zal meteen daarop onder de titel „Spacelab" de bouw beginnen van het eerste Europese ruimtelaboratorium, waarin geleerden vier maximaal op alle mogelijke wetenschappelijke manieren hun onderzoekingen zullen gaan verrichten. Nadat het laboratorium 1978 gereed gekomen zal zijn, zal het één jaar later naar Amerika gevlogen worden, om vandaar in het begin van da tachtiger jaren zijn eerste uit stapje van 7 tot 30 dagen in de ruimte te gaan maken. Deskundigen achten het pro ject van het allergrootste be lang, omdat er op dit gebied voor de eerste keer volledige wetenschappelijke samenwer king met Amerika tot stand komt. Praktisch gratis krijgt Europa hierdoor de toegang tot de uiterst omvangrijke ..know how" van de Amerikanen. Het aandeel van Fokker zal bestaan in de bouw van de luchtsluizen, die de geleerde astronauten de toegang tot het ruimtelaboratorium moeten verschaffen. Dit is technisch een uiterst nauwkeurig en ge compliceerde aangelegenheid, omdat vooral hiervan de vei ligheid van de mensen af hangt. Fokker presenteert zich voor de ontwikkeling van de sluizen op grond van zijn gro te ervaring op het gebied van de vliegtuigbouw, zoals haar vertegenwoordiger, de heer Diepen, op een gemeenschap pelijke persconferentie van het consortium uit negen lan den in Diisseldorf toelichtte. Voor Fokker wordt het ook een profijtelijke aangelegen heid, want haar financiële aan deel in de bouw van het labo ratorium zal groter zijn dan de 2.1 procent, die ons land aan het project bijdraagt. West Duitsland is het er duidelijk om begonnen op het gebied van de ruimt- vaart in Europa toonaangevend te worden. O Ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van de Koninklijke Schippersvereniging Schutte- vaer, bracht koningin Juliana gistermorgen een bezoek aan binnenschepen in de Rotterdam-se haven. Aan boord van het motorschip Inca, wordt de koningin rondgeleid door de eigenaar de heer Van Waardenburg. (Van onze correspondent) LONDEN „Het is bijna zover dat de Britten genoeg hebben van Noord-Ierland". Dit is een officiële boodschap. De Engelse minister van Defensie Roy Mason spreekt met meer scherpte dan tot nu toe in regeringskringen gebruikelijk is geweest. Hij heeft gisteren namens zijn landgenoten een onbedekte waarschuwing naar Belfast gezonden: „Er is een groeiende aandrang in Groot- Brittannië om de troepen terug te trekken uit het van haat door trokken gebied" ning van de soldaten maakt een bloedbad onvermijde lijk". Deze ministeriële woorden hebben de woede van dominee Ian Paisley gewekt. Meteen na het paasreces volgende wee-k zal Paisley zich beklagen over minister Mason. „Per maand vertrekken er zo'n 1000 solda ten", zei hij gisteren nadat de socialistische minister in de Noorderagelse stad Newcas-tle- under-Syne een redevoering had gehouden over de voorge nomen verlaging van de mili taire begroting. Ook de Britse militaire in spanningen elders op de we reld worden verminderd. De bases te Singapore en op de eilanden Malta en Cyprus zul len misschien binnen afzienba re tijd minder strijdkrachten uit het voormalige moederland krijgen. Gerald Fitt, partijleider van de bijna uitsluitend door ka tholieken gesteunde Sociaal Democratische en Arbeids Partij in Belfast, gaf dit com mentaar op Mason's rede: „Een onmiddellijke verdwij Roy Mason sprak over de duizend door geweld sinds 1968 om het leven gekomen slachtoffers van de maatschap pelijke strijd in Noord-Ierland 20C militairen verloren het le ven. Ook vermeldde hij dat de militaire kosten voor de Britse belastingbetaler tot een kleine anderhalf miljard gulden zijn opgelopen, afgezien van de enorme economische hulp. De legerleiding, gevestigd te Lisburn ten zuiden van Bel fast, maakte gisteravond be kend dat de troepensterkte de laatste tijd ongeveer 15.500 man beloopt- KOERDISCHE opstandelin gen, die met Iraakse troepen in een strijd gewikkeld zijn. rukken naar het zuiden op in de richting van het olierijke gebied van Kirkoek. (Van onze speciale verslag gever) STUTTGART Feyenoord is er gisteravond als eerste Ne derlandse club in geslaagd om de finale van het toernooi om de UEFA-cup te bereiken. Feyenoord hield het als favo. riet gestarte VfB Stuttgart in eigen huis op 2-2 en daar de Rotterdamse ploeg veertien da gen geleden met 2-1 zegevierde, leverde dat gelijk spel een fi naleplaats op. Tegenstander in die finale wordt het Londense Tottenham Hotspur dat gisteravond het Oostduitse Lokomotive Leipzig uitschakelde. De eerste wed strijd tussen Feyenoord en de Spurs wordt op 22 mei in Lon den gespeeld. De return volgt op 29 mei in Rotterdam. (Zie verder onze sportpagina's) (ADVERTENTIE) KLEINTJE' (Van een onzer verslaggevers) BREDA De algemene Ne derlandse Vereniging van Reisbureau A.N.V.R. heeft het lidmaatschap geweigerd aan de Rabobank. Als reden is opgegeven dat de bank, anders dan in het vooruitzicht was gesteld, geen bijdrage heeft geleverd tot de verdere markt ontwikkeling bij de verkoop van reizen. Volgens een woordvoerder van de A.N.V.R. zou de direc tie var de Rabobank, toen de ze drie ja-ar geleden het adspi- rantlidmaatschap verkreeg, hebber gewezen op de moge lijkheid om via de bank een groot aantal verkooppunten van reizen te creëren in de kleinere gemeenten. Daardoor zouden de banik en de andere reisbureaus elkaar zo weinig mogelijk in het vaarwater zit ten, terwijl de touroperators toch van de diensten van de bank zouden kunnen profite ren. Volgens de A.N.V.R. is het allemaal heel amders uitgeko men en heeft de bank datgene wa-t zij in het vooruitzicht stelde niet waan- gemaakt. De vereniging heeft tot ge volg dat mensen die bij de Rabobank een vakantiereis boeken, er niet van verzekerd zijn dat ze eventuele klachten kunnen voorleggen aan de ge schilcommissie van A.N.V.R. - Consumentenibond. Mr- H.J. Klarenbeek, sprekend na mens de Rabobank. zei dat de directie zich eerst rus tig wil oriënteren op de gevol gen voor de bank van de af wijzing. "Onze cliënten die al hebben geboekt of nog willen boeken", zei hij, "zullen in elk geval geen nadelige gevolgen ondervinden van wat er ver der gebeuren gaat. De Rabo bank was tot nu toe de enige bank die het lidmaatschap van de A.N.V.R. had aangevraagd. (Van een onzer verslaggevers) HOOFDPLAAT Op het strand nabij Hoofdplaat is 12 tot 13 kilogram hasj gevon den met een totale handels waarde van ruim een halve ton. De hasj was verpakt in linnen zakjes van 16 centime ter, met een breedte van 8 en een dikte van anderhalve cen timeter. Momenteel stelt de politie een onderzoek in naar de herkomst van deze partij soft drugs. DROOG Zonnige perioden. Droog. Matige noordelij ke wind. Temperaturen tussen 9 en 13 graden. STAD EN STREEK Geen spoedpaspoorten voor Zeeuwse vakaritie- gers. Pagina 3 FINANCIëN EN ECONOMIE Verlies en winst voor Esso. Pagina 13 BINNEN- EN BUITENLAND Vakbonden nog gereserveerd over staking bij Bronswerk. Pagina 17 Louis Luypaerts 85 dagen onder de groene zoden. Pagina 19 RADIO EN TELEVISIE Hildegard Knef mis schien voor het laatst geïnterviewd. Pagina 27 De linnen pakjes hasj, vol gens een deskundige van de districtsrecherche vermoede lijk afkomstig uit Turkije, za ten in een juten zak, die zon dagmiddag tijdens de gehou den viswedstrijd in Hoofdplaat al op de hoogwaterliin was gesignaleerd. Spelende kinderen hebben maandag de pakjes gevonden en omstreeks halfvijf werd de politie in Oostburg vanuit de burgerij op de hoogte gesteld dat „vreemd spul" was aange spoeld Gistermorgen om zes uur begon de politie een zoekactie op de plek, met bovenge noemd resultaat. In de loop van de dag melidde zlich op het politiebureau een Duitse toe rist, die een „aangebroken" linnen zakje had gevonden od het strand nabij Nieuwvliet. Daarop werd ook de B.O.B. in België gewaarschuwd-, om dat de mogelijkheid niet werd uitgesloten dat ook langs de Belgische kust dergelijke zak jes gevonden konden worden. Gisteren was nog geen mel ding binnen dat langs de Bel gische kust of elders in Zeeuwsch-Vl-aanderen even eens zakjes hasj gevonden zijn. Waar de jash vandaan komt is de vraag nog. „Zij kan af komstig zijn van een schip, of daar volgens afspraak zijn neergelegd voor eventueel verder transport. Dat wordt thans onderzocht", aldus een woordvoerder van de rijkspo litie. BURGH (ANP) In de duinen van Weslerschouwen heeft de politie twee jonge Zwitserse matrozen gearres teerd, die ervan worden ver dacht net Nederlandse jacht „Brit" te hebben gestolen. De politie denkt dat de twee jongelui (15 en 18 jaar oud), bij hoog water het jacht van de zandplaat, waarop het scheepje was vastgelopen, naar het strand hebben geva ren en daarna zijn gevlucht. De twee matrozen waren enkele dagen geleden in Rot terdam aangekomen aan boord van een binnenschip. (ADVERTENTIE) en meer bieden wij u aan op een aantal, meest lichtbescha- digde artikelen. Onderstaand wat voorbeelden. Maar er zijn ook restanten tegen idioot lage prijzen. Vele huishoudelijke artikelen zoals: pannen, frituurpannen, serviezen, bak- braadovens, centrifuges enz. tegen belache lijk lage prijzen. Koop nu een orgel zo voordelig: Elektrische orgels -reeds vanaf 129, Elektronische orgels reeds vanaf 398, Stereo radiosalonmeubels met kleine krasjes van 798,nu vanaf 329, Unieke wereldontvanger met 8 banden van 298, voor 198, Vier in èèn: radio-cassetterec.-klok-wekker van 398,voor 298, Stereo grammofoons, kompleet met boxen en l.p. reeds vanaf 129, Geweldig aanbod autoradio's kompl. met speaker en ontstoringsset voor 59, Komplete Black en Decker cirkelzaagmachine van van 99,voor 79, Volautomatische filmkamera, super-8 van 298,- voor 198, Volautomatische filmprojektor, super-8 van 349, voor 198, Telelens 240 mm.: 5-lenzig objektief van 189,voor 129,— Spiegelreflex fotokamera's met volledige garantie reeds vanaf 98, Uniek aanbod tafelbiljarts kompl. met keu's en bal len formaat 120 x 60 cm. van 229,voor 149, formaat 140 x 70 cm. van 329,voor 198, Éénmalige aanbieding luchtbuksen 4,5 mm. kompl. met telescoop, schietschijven en kogels van 129,- v-r. 98, Gouden sterrenbeeldjes met 14 krt. gouden ketting van 109,voor 59, Gouden en double dames- en herenhorloges met o.a. een Lancia 17-steens polswekker horloge van 229, voor 119, Vele mooie Zaanse en Friese klokken reeds vanaf 89, Prachtige garderobemeubels met veel bergruimte, spiegel en kapstokken van 249,nu voor 129,— Noten- en teakhouten bureaux met groot bladmaat van 229,nu vanaf 69, Kunstlederen bankstellen in bruin en zwart van 1.077,— voor 598, Prachtige onyx salontafels met koperen onderstel van 298,voor 129, Keuken onderbuffetten, 150 cm. breed, enkele kras jes van 298,voor 179, Prachtige mimisets in diverse uitvoeringen vanaf 69, Profiteer van deze éénmalige verkoop, uitsluitend tegen kontante betaling. Openingstijden: vrijdag 26 april van 17.00 21.00 uur Zaterdag 27 april van 10.00 12.00 uur Dlaatsen: reS' ;ai»v°y 0ndustrieterrein Westrand met groot parkeerterrein) ROOSENDAAL

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 1