Zijlstra ziet weinig lichtpunten in beheerst tempo PRESIDENT NEDERLANDSCHE BANK: ONZEKERHEID KENMERKT ECONOMIE Zijlstra: hoge olieprijs drukt zwaar op betalingsbalansen ,WII I I Hogere winst Europees Parlement stelt rijbewijs voor brommers voor Amsterdamse effectenbeurs tl „Het Ei LEERLING ERHOUDSMONTEi KWERKER financiën economie 1HWHBH 43s: Coördinatie f '1 «f Steenfabriek „De Volharding" anp-beurs overzicht GERESERVEERDE EN IETS LAGERE BEURS Woensdag 24 april 1974 '•"ka ftcpyi 11 dep fajn hr (Van onze redactie g binnenland) AMSTERDAM Een apar te beschouwing wijdt de pre sident van de Ned. Bank in het jaérv''r L aan de voort vloeiende complicaties uit de sterke ètijging van de olieprij zen. Aangenomen wordt, dat op basis van de thans bestaan de djeprijzcii en rekening houdend met toenemende im porten door de produktielan- den. Jdsmedi met een zekere redactie van de gevraagde hoeveelheden als reactie op de prijsstijging in de consumptie- landen, [met een en ander een nettobedrag van 40 tot 50 mil jard dollar op jaarbasis is ge moeid. Met dit bedrag zullen de b^Hngsbalansen op lopen de rekeningen veranderen ten gunste van de produktie- en ten nadele van de consumptie- landen. De Achteruitgang zal voor omstreeks 10 miljard dollar de ontwikkelingslanden treffen, zodat er 30 tot 40 miljard dollar voor de industriële lan den overblijft. Het hangt voor al van de uitgangspositie af waar men tenslotte zal uit monden. Binnen de groep van de industriële landen zullen er zijn, die na ommekomst van 1974 nog evenwicht zullen handhaven of een gering over schot zullen boeken (onder de laatste landen Nederland); an dere zullen in een groter te kort terechtkomen. Voor de ontwikkelingslanden lijkt de toestand op het eerste gezicht uitermate moeilijk. Met betrekking tot de reële aanpassingsprocessen moet de tijdelijke niet-besteding van het extra Inkomen van de olieproducerende landen met zich brengen, dat de olie-afne mende landen eveneens tij delijk hun bestedingen niet moeten beperken tot die om vang, welke op zichzelf zou voortvloeien uit de achteruit gang van de ruilvoet, die het gevolg is van de prijsverho ging van de olie. Dit merk waardige aanpassingsproces exacter niet-aanpassings- proces moet zoveel moge lijk plaatsvinden op het ge bied van de secundaire inko mensverdeling en niet op het gebied van de primaire inko mensverdeling. Het gaat om de vraag hoe men de bedoelde niet-vermindering van de reële bestedingen doorvoert. De juiste oplossing is volgens dr. Zijlstra om in beginsel de normale loonsverhogingen wel te corrigeren voor de achter uitgang van de ruilvoet, maar dan verder het netto reële re sultaat voor de loontrekkers weer op het gewenste peil te brengen door belastingcorrec tie of veranderingen in de op het loon drukkende sociale premies. Op deze wijze is het in principe mogelijk de onge wenste bestedingsbeperking te vermijden zonder loon- en prijsinflatie extra te voeden. (Van onze redactie binnenland) AMSTERDAM De oliecrisis heeft het te verwachten econo mische beeld voor 1974 in meer dan een opzicht beïnvloed en in zekere zin verscherpt. Ook indien men er rekening mee houdt dat het aanvankelijk dreigende voorzieningsprobleem met zijn directe gevolgen voor produktie en werkgelegenheid tot een ern stig ruilvoetprobleem is geworden, dan nog ziet de wereld er anders uit dan zonder de crisis verwacht had mogen worden. Zijlstra Dit schrijft de president van De Nederlandsche Bank, dr. J. Zijlstra, in het jaarverslag 1973 van de centrale bank. Als belangrijkste te ver wachten ontwikkelingen noemt de president: 0 versterking van de tenden sen tot verflauwing van de wereldconjunctuur; minder geneigdheid tot in vesteren; 0 sterkere tendensen tot prijsstijging op de wereld markten voo* grondstoffen; zorgwekkende loon- en prijsinflatie; 0 een uiteenlopen van het ln 1972-73 homogene conjunc tuurpatroon van de belangrijk ste landen ten gevolge van de verschillen in intensiteit waarmede de huidige moei lijkheden de diverse landen treffen, terwijl de wijze waar op men met het beleid op de problemen reageert van land tot land zat verschillen- „In het algemeen kan men zeggen dat de toestand thans wordt gekenmerkt door een grote onzekerheid met weinig lichtpunten", aldus dr. Zij 1- stra. (Van onze redactie binnenland) UTRECHT SHV Holdings NV M5ner°:i- en Transport, Bouw en Technische Dienst verlening en Groot- en Detail handel) zal de internationali satie van haar activiteiten in een beheerst tempo voortzet ten Momenteel wordt 55 pet. van M omzet door de binnen lands» activiteiten behaald en 15 pet, door de buitenlandse activiteiten van 40 pct.-60 pet, aldus de voorzitter van de raad van bestuur, dr. B. Pruijt, in een toelichting op bet jaarverslag. SHV kijkt nu zonniger te gen de algemene ontwikkelin gen aan dan ten tijde van het schrijven van de prognose voor 1974 in het jaarverslag. Hierin kon het concern geen verantwoorde voorspelling ge ven over de resultaten in 1974 als gevolg van meer onzeker heden dan andere jaren met betrekking tot de komende ontwikkelingen. Dr. Pruijt zei dat de onze kerheid is gebleven- SHV ver trouwt er op de moeilijkheden de baas te kunnen blijven. De verwachting is dat de winst in het lopende boekjaar achter zal blijven bij die van het topjaar 1973, zo voegde hij er aan toe. Mede als gevolg van de gun stige interne structurele ont wikkelingen steeg de omzet in 1973 van f. 4,0 miljard tot f. 5,4 miljard en de bedrijfswinst van f. 118,3 miln. tot f. 251,4 min. De nettowinst nam toe van f. 47,1 min. tot f. 72,0 min. Een groot aantal groepen van SHV hebben bijgedragen aan de winst. Van de 12 groe pen leverden de groepen olie, kolen, haven, transport en scheepvaart, bouwprojecten en de zelfbed'ieninigsgroothandel de markantste bijdragen aan de winst. Het Nederlandse winkelbedrijf deGruyter le verde geen positieve bijdrage aan de winst. Dit kon echter worden opgevangen, aldus dr. Pruijt- Het jaarverslag gaat uitge breid in op de bekende mone taire ontwikkelingen in 1973. Het is onzeker onder welk systeem de wereld na 31 juli 1974 zaïl moeten leven. Daarbij blijft het essentiële punt het te hanteren wjsselkoensregime. Bij geslaagde besprekingen zou ons een niet meer op het goud maar op de SDR (specia le trekkingsrechten Internatio nale Monetaire Fonds) geba seerd stelsel te wachten staan. Er zal echter slechts een zeer geleidelijke, broksgewijze invoering mogelijk zijn, omdat thans met uitzondering van een aantal Europese landen die ten opzichte van elkaar vaste koersen handhaven, het Internationale monetaire bestel m feite is gebaseerd op zwe vende wisselkoersen van de belangrijkste valuta's, terwijl het niet denkbaar is dat deze binnen afzienbare tijd door vaste pariteiten zullen worden vervangen. Derhalve klemt de vraag op welke wijze een geleidelijke overgang naar snellere pari teitsaanpassing tot stand kan worden gebracht. Wanneer dit niet ter hand wordt genomen ontstaat in toenemende mate het gevaar dat dit uitstel tot een afstel wordt van de herin voering van een geordend in ternationaal monetair bestel met, naar men moet vrezen, onontkoombare en uiteindelijk noodlottige gevolgen voor het Internationale handelsverkeer. Daarom is het thans een zeer gewichtige opgave na te gaan hoe men kan komen tot een praktisch „management" van de zwevende koersen en wel zodanig dat althans de weg wordt inigeslaigen naar een werkelijk internationaal mone tair bestel. Niet alleen ter geleidelijke invoering van een geordend Internationaal monetair bestel is zulk een praktisch „mana gement" mogelijk, het is ook nodig om de bijzondere pro blemen die de oliecrisis heeft opgeroepen op een juiste en doeltreffende wijze te kunnen aanvatten. In de huidige monetaire si tuatie tekenen zich thans drie geledingen af de industriële landen (de Groep van Tien met enkele soortgelijke lan den), de olieproducerende lan den en de niet-olieprochieeren de ontwikkelingslanden. De eerste groep van landen zou kunnen overwegen hun wis selkoersrelaties te schoeien op de leest van een aenrrangement dat lijkt op wat thans door een aantal Europese landen in praktijk wordt gebracht, het zogenaamde „slangarrange ment". Dit wordt gekenmerkt door de handhaving van vaste pariteiten door middel van in terventie in de valuta's van de deelnemende landen met in achtneming van een maximale marge van 2,25 pet. ten op zichte van hun pariteit tussen elke twee aan de regeling deelnemende valuta's. Een dergelijke opzet voor een rui me kring van landen zou moe ten werken op basis van be langrijk wijdere marges. De inter vent ieregels zouden zo soepel mogelijk moeten zijn- Fei. verandering van de on derlinge pariteiten zou voors hands betrekkelijk eenvoudig uitgevoerd moeten kunnen worden. Ten slotte - en dit is vol gens dr. Zijlstra een zeer voornaam punt - zou een con sultatie- en coördinatieproce dure met betrekking tot het monetaire beleid onontbeerlijk zijn. Als een praktische stap om tot een oplossing te gera ken verdient een verbreed en versoepeld slangarrangement serieuze overweging. Men dient er zich van be wust te zijn dat een indeling in drie groepen niet een be langrijke tegenstelling tussen deze drie creëert. De aan de voornaamste verplichtingen van het systeem onderworpen landen kunnen een stabilise rend blok zijn, dat de beste waarborg kan vormen voor de belangen van de ontwikke lingslanden, terwijl tevens een doelmatige dialoog kan wor den opgezet met die oliepro ducerende landen die voors hands abnormaal grote over schotten en reserve-accumula tie zullen vertonen. scheepsbericht en Abida 22 360 no St Maarten nr Hamburg, Acila 22 320 nw Kaapstad nr Shellhaven, Ar chimedes 22 380 zw Ouessant nr Delfzijl, Aristoteles 22 vn Houston nr Maracaibo, Balong 22 40 z Mosselbaai nr Port Kelang, Banda 22 180 zo Ta- koradi nr Freetown, Barok 22 vn Hamburg nr Bremen, Cas- tilla 22 50 n Havana nr Cortez, Chevron Eindhoven 22 150 zzo Penang nr Bandar Mahshahr, Chevron Kentucky 22 550 ono Mombassa nr Freeport, Che vron Nederland 23 vn Rotter dam nr zee, Copan 22 140 wzw Iztapa nr Los Angeles, Coral Obelia 22 vn Stade nr Terneuizen, Dutch Faith 22 te Rotterdam, Dutch Mate 22 30 o Edinburgh nr Gothenburg, Eli sabeth Broere pass 23 Noord- hinder nr Rotterdam, Esso Bo naire 22 vn Kashima nr Bah rain, Esso Europoort 23 vn Tawley nr Rotterdam, Goor- land pass 22 Kp Finisterre nr Hamburg, Graveland 22 170 zw Kp Finisterre nr Rio de Janeiro, Grotedijk 23 vn Lon den nr Bermuda, Hagno 23 vn Rotterdam nr Waterford, Ilias 22 20 zw Kp Finisterre nr Cadiz, Kapelle 22 120 z Las Palmas nr Rotterdam, Khasiel- Ia 21 vn Campana nr Curasao, Kopiotiella 24 te Singapore verw., Koratia 22 40 z Rasal- radi nr Bandar Mahshahr, Ko- rovina 22 40 wnw Saba nr Curacao, Lion of Judah pass. 22 Kp Palmas nr Rotterdam Loirelloyd 22 500 zo Samoa eil nr Noumea, Lovellia 22 150 o Malta nr Hamburg, Maasbree 22 435 zw Mossamedes nr Perz Golf, Machaon 23 vn Amsterdam nr Hamburg, Mainloyd 22 vn Balboa nr Pa peete, Marisa 22 360 n Dakar nr Forcados, Neder Eems 22 85 w Los Angeles nr Balbao, Neder Lek 22 1350 w Callao nr Balbao Nedloyd Delft 22 vn Djibouti nr Oolumbo, Niso 22 10 zo Las Palmas nr Bonny, Nedlloyd Niger 22 te Lomn, Nijkerk 22 t.a. Kaapstad nr Bilbao. Onoba 23 130 ono Oi- nawa nr Mina al Fahal, Perci- cies 23 te St. Maarten verw., Poolster 22 20 o Haiti nr Cris tobal, Putten 22 200 nw La Paz nr Balbao. Rotte 22 900 onio Tahiti nr Balbao, Safocean Albany 22 te New Castle, Schielloyd 22 vn Singapore nr Bangkok, Schouwen pass. 22 Algias nr Alexandrië, Sinouts- kerk 22 600 w Mossamedes nr Kaapstad, Straat Chatham 22 100 o Billiton nr Bangkok, Atraat Forcados 22 210 wzw Djakarta nr Kobe, Straat Franklin 22 540 nw Luanda nr Monrovia, Straat Fukuoka 22 600 wnw Luanda nr Wal visbaai, Straat Hobart 18 te Yokohama, Straat Mozambique 23 TE Shanghai verw, Straat Tauranga 22 190 zw Monrovia nr Rotterdam, Tinto 22 65 z San Juan nr Cristobal, Toltec 22 150 wzw Horta nr. Almi- rante, Trident Amsterdam 22 vn Bremen nr Antwerpen, Vlieland 23 te Eastham verw., Wissekerk 22 210 zw Monro via nr Singapore, Woensdrecht 23 te Santos verw, Wonosobo 23 100 zw Noumea nr Balikpa- pan, Zafra 22 135 n Finisterre nr Tripoli, Zuiderkerk pass 23 Vlissingen nr Antwerpen. (Van onze redactie binnenland) AMSTERDAM De winst van De Nederlandsche Bank NV over 1973 is belangrijk hoger geweest dan over 1972- Na toevoeging van f 45 min aan de bijzondere reserve (v.j. f 34,8 min) bedroeg de winst f 135 min (v.j. f 104,5 min). De winst gaat naar de Staat, die alle aandelen van de centrale bank bezit. Rente van buiten landse vorderingen leverde f 416,3 min on (v.j. f 157,8 min). Het gemiddelde rentege- vend uitstaande bedrag was belangrijk hoger dan in het voorafgaande jaar. Ook ver houdingsgewijze waren de rente-opbrengsten hoger dan ovei 1972 als gevolg van de hogere rentestand in het bui tenland. (Van onze redactie buitenland) STRAATSBURG Ieder een die een voertuig bestuurt, zal in het bezit moeten zijn van een rijbewijs- E- dit zou ook moeten gelden voor brom fietsers, waarbij nog komt dat de minimumleeftijd hiervoor achttien jaar zal moeten zijn. Hierop komt het advies neer dat het Europese Parlement de Europese Commissie heeft ge geven. De parlementariërs na men deze week een ontwerp resolutie aan voor de harmo nisatie van de wetgeving in de negen landen van de gemeen schap voor de rijbewijzen. DINSDAG 23 APRIL 1974 le kolom slotkoersen vorige benrs. Ze kolom koersen Ze tijdvak beur» a laten b bieden t a ei claim e ex dividend II Actieve aandelen I Handel en Industrie 22,ül >ri j.l.) gang. igrijk voordeliger, e kinderen den navolgende prijzen Voor 1 mei 13,50 11,50 10,- 8,50 7,- 5,25 Vanaf 1^ 11 15, f HJ AKZO t it 63.50 63,50 ABN 1 100 276,00 268,00 AmKoi -0 68,00 67.70 A'dam Kub f750 221,00 Dell-Mij t 75 128,80 128,40 Dordtscln t 20 109,90 108,50 Dordtóclie Fr. 109,80 108,20 Heine Ken ti.f 25 202,90 194,00 ^Koeken 1 25 209.90 203,00 BjtXUlulil 1 100 67,00 66,00 Hoogov t 2P 77,30 76,50 HVA-Mijeo HVA A plu» Ree. 80,00 80,00 KLM t 100 72,50 71,50 Kon.übe t 20 88,40 87,30 KNSM t 100 139.00 137,00 Net-Ned. 10 73,70 73,00 Ommeren Cert 393,00 384,00 Philipsi 10 33,50 33,20 Philips div 74 Robcco i 50 195,00 193,30 Rolinco 50 133,50 132,00. 8cbecpvml I 50 136.00 131,50 Ullilevert 20 113,20 112,30 Actieve obligaties staatsleningen elijktijdig afnemen op vertcc'4 DOR ABONNEMENTEN EN „HET El" Het Ei" en „Wolfslaar" var"] 0-12.30 en van 14.00-17" 9.00-19.00 uur. Rijksweg 7 - ZEGGE Tel. 01650 - 37353 - Tcle* GEVRAAGD: Melden c.q. inlichting^ briek dagelijks van uur - telefoon 01650 - «40 Neo.tc «40 Id 70*91 soc id n-% 84C ld 701 8.00 ld 70ii 840 Id 1UW 84t ld 68-71) 84r ui 70-r 1.75 ld 71.00 1.15 ld la-ofc 7.75 ld 70-78 140 ld 00-04 14(1 UI 71-00 1.» ld 72-07 140 ld 71-81 7*2" ld 72-07 1.00 ld 061-01 140 ld 08111 7.00 ld 00-84 *-50 ld 681-93 «41' ld 6811 «4C Id 6IU «40 Id 68IV «45 ld 66-01 «45 ld 61-02 •40 ld 67-92 5.75 ld 651-00 5.75 ld 6511 545 ld 641-89 5.25 ld 6411 5 W- ld 64-04 «40 ld 58-83 «40 ld 50-89 «40 id 601-85 «40 ld 6011 •40 ld 63-03 «40 ld 64-74 «45 ld 50-84 «.25 ld 60-90 «45 ld 61-01 «■25 id 631 «45 id 6311 «40 Id 61-86 4.00 Id 62-02 2-75 ld 53-UE 3.50 Id st.47 3M50 id 51-76 3.50 Id 53-83 3-50 Id 56416 3-25 Id 48-98 345 Id I1j.no 345 id 54-04 87,20 87,20 86,10 94,20 98,10 97,30 84,50 83.90 94,20 84.00 82,80 82,50 91,30 80,20 83,15 82,80 80,80 78,50 78,10 77.90 77,70 81,40 77,25 76,30 80,00 79,50 78,50 78,00 72.90 82,40 75,90 80,10 75,30 71,70 86,90 86,70 85,70 94.20 89,30 89,10 98,00 97,00 84,20 83,50 94,20 83,60 82,80 82,20 91,30 80.00 82,80 82,50 80.30 78,20 77,80 77,60 77.50 81,10 77,00 76.00 79,70 79,20 78,30 77,80 72,60 82.00 75,50 79,90 /?,U 71,50 81,70 72,80 72,00 69,80 71,10 77,60 69,60 67.50 64,10 94,20 81.80 77,20 61,90 66,30 66,30 81,30 72,40 71.60 69,40 70,80 77.10 69,30 67,30 63,80 94,00 81,50 76,50 61,60 65,80 65,80 .35 Id 55-95 SJÖ Id 55-85 .00 id Grb. .00 id 31-81 .00 id Grb46 .00 id 47-76 .00 N.lnd.37 9.50 BNG 14-99 8.75 Id 70-90 .75 Id 70-95 8.50 Id 70-85 840 id 70-95 8.50 id 73-08 340 A'datn41 341 id «8 1.76 K dam 06 «45 Id 53 8-4 bnf7(t-85 345 Id KM* 8.00 Id 00-76 8.00 Id 69-94 WO ki 71-96 8.0 Id 72-97 8.00 Id ra-iv 2.75 Id 70-79 7.75 Id 72-81 2.60 Id 73-98 7.50 Id 73-97 745 Id 7179 245 Id 73-98 240 Id 661-91 240 Id 6611 7.00 ld 661V 7.00 Id 22-97 740 Id 73-83 6.75 Id 67-92 6.75 id 68-93 6.75 Id 72-82 640 Id 67-92 645 id 67-92 1.00 Id 57-82 6.00 Id 651-90 6.00 Id 6511 5.75 Id 651-90 5.75 Id 65U 540 Id 65-90 545 Id 58-83 545 Id 64-89 545 ld 65-IH 5.00 Id 58-88 5.00 Id 64-89 4.75 Id 58-88 440 Id 58-85 440 Id 59-84 4.50 Id 60-85 4.50 Id 62-92 4.50 Id 62-93 445 id 52-77 Obligaties 845 ABN 70 8.00 Id 70-76 8.00 Id 71-86 8.75 Amro 73 8.50 Id 73 8.51 Id 69 8.73 Am to 73 8.00 Id 69-76 8.00 Id 70-78 7.75 Id 71-76 •73 Id 71-86 7.50 Id 73-88 7.00 Id 73-80 740 Mees H 72 BNG reap. 52 7.50 Exp tin 66 84t Lease PI 7.00 N.hk.Mld 5.75 Id 63 9.75 N Inv 74 7.00 N.lnv 72 .18 NIY1B Ml 65,30 &'>,0C 78.26 78,40 33,50 86,00 «5,00 85,40 06.40 89.00a 96,50 96.50 99,70 99 60 93,70 93.50 93,20 92,30 92,00 92,00 90,30 90,40 89,00 89,00 91,00 89,70 79,00 90,50 90,40 88,20 88,00 97.60 97,40 86,80 86,40 85,80 85,30 85,80 85,20 91,10 90.90 94,20 93,80 92,00 91,60 82,00 81,50 81,30 81,10 91,20 90,50 79,50 78,90 85,50 85,20 82,70 82,30 82,30 81,90 77,90 77,50 87,00 86,60 80,70 80,30 78,90 78,60 86.60 86,40 79,00 78,60 77,00 76,60 87,40 87,10 80,40 80,20 80,00 79,80 78,70 78,40 79,20 78,80 77.80 77.80 84,80 84,40 77,30 76,80 76,50 76,30 76,80 76,60 76,60 76,40 77,70 77,50 75,10 74,70 81,80 81,50 80,70 80,50 71,10 71,10 71,10 71,10 93,20 92,90 banken 97,80 97,60 97,50 97,00 89,70 89.50 87,60 87.80 93,20 92,20 92,00b 92,00 99,10 99,20 96,10 96.00 95.20 95,00 96,40 96.20 88,80 89,10 84.80 84,80 89,90 9.40 86,30 86,30 237,50 237,50 94,20 94,00 99,10 99,10 88.50 88,30 101.25 101.40 - 86 00 95,50 95,40 1.75 id kap 145 NUB 13 LIH MM) 6.00 Id M 3.00 Wtt-jcb .jo ttqtiDl» 840 SIvB 11 82,30 85,50 85,00 89,90 81,80 81,00 83,50 79,50 85,20 83.50 89,40 Hypotheekbanken 940 FrGrJlB 1JP 10 Ti 82,00 IMJ 10 Q 79.50 79,70 10 UW 76,60 76,30 4.75 10 A KA 70,50 70,50 CM) 10 DL 73,00 73,00 8 UK) KaUl V 93,00 ijkl lO 72 90,00 90,00 CM) West) DZ 92,00 tt. 10 X 76,30 76,30 9,00 id pbr 95,70 95,10 9.50 W.Ltr.74 98.00 97,00a 8.50 ld 70 92 60 92,50 8.25 ld 70 88.70 88,60 8.00 id 71 87,00 87,05 7.75 id 72 80,00 7.50 id 71 1 -?,U 84,10 7.50 Id 7111 89.00 7.00 id 72 80,10 80,10 8.62 Id pbr 95,00 95.00 9.00 Sch.Ned 91,50 91,00 5.00 SctuuNed 87,90b 87,80 Handel, industrie en div. 4.00 Ahold 96,50 4.50 Akzo 89.00b 89,20 4.50 Akzo-Pb 86,40 86,40 8.50 BOZ 85,50 64,50 8M25 id 87.00 87,50 8.25 Bred.VG 8.00 id VG 73 81,00a 80,00a 8.25 id VB 86,10 7.50 id 87,60 87,00 8.00 Br.Petr. 88,70 88,20 7.25 id 66 91,40 7.25 id 72 84.10 84,10 6M00 id 65 89,10 89,10 8.50 Ceehorn 97,50 98,00 7.25 CMC 72 76,00 6.75 id 67 80.00 82,00 8.00Elsevier 87,20 86,80 9.00Gelder71 97,00a 97,00a 7.00 Heiu.Bier 89,30 89,00 8.00 Hoogov71 88,80 88,50 8.00 id 72 88,80 88,50 6.50 Id 66 88,50 88,00 5.50 ludola 91,20b 91,30b 6.00 Kon.Zout 89,10 88,90 4.75 Koudijs 90,50 90,50 5.50 KSH65-80 87,60b 87.60b 4.50 KSH63-78 89,60 89,50b 9.50 Maasv.O.T. 97,00 6.25 Meneba66 83,00 83,00 5.00 Nederb 89,30 89,00 8.5(1 Gas (J 7.) 98,20 97,80 8.5" Id 15j 93,10 93,20 8.25 Id 70 93,80 93,80 8.' Id 71 87,30 87.50 8.01 id 72 88,90 89,00 7.75 lu 72 87,30 87,50 Id 69 84,00 84.00 7.25 Id 66 86,20 85,90 7.25 U. 73 86,30 86,40 6.50 |d 66 84,20 84,20 6.50 id 68 79,20 79,20 5.75 Id 65 89,90 89,50 6.50 Staatsn 80,00 80,00b 7.00 Ovtngllh MuPakh 7 9,20 97,00 7.75 Id 73 84,20 84,20 7.00 Id 68 80,80 80,80 7.00 Id 72 79.00 78,80 7.25 Id Bltv 87,20 87.20 a.5 Id 67 80,00 80,00 5.25 Id 64 83,50 82,20 4.T M O 83,50 83.50 1.75 Peciitnej 82,25 82,25 6V0Feee U 81,20 80,50 tM PblllpFQ 87,80 88,90 4.00 to U 86,00 85,20 ».la Poot B 84,50 84,50 6.00 PegemSI 81,70 81,30 5M td 58 78,60 78,60 5MU1U 82,50 82.50 -.00 PGKM ff} 84,00 83,50 6 JO- Id M 79,20 79,10 4.51 Id so 77 JO 78,00 1.15 RoUJUDt 91.50 91,50 5^ u-H pgp 80.55 80,60 5-c Id 58 95,25 95,25 4.75 id 62 82.00 82,10 1.00 KljuScb 73,30 73,00 6.0' >chipboi 75,00 75,00 4-25 Shell 71 90.50 90.50 1.75 Id 72 83.50 82,80 a.* SHV 72 100,00 100,00 8J*SH* 73 8-It Id 70 9420 93.80 8.00 SmitN65 79,10 79,50 7.75 1'HV 72 81,50 81,50 !Jf total 72 83,55 83,75 8.00 Unilev70 97,50 97,50 6.00 Id 66 79,00 78,70 7.00 VMF 69 74,00 73,70 5.01 Id 56 83,20 90,00 5.00 lo 62 91,30 83,20 6^5 Wljers66 84.50 84,30 7.00 Dorp 67 71,00 72,00 Luchtvaart-Spoorwegen 7.00 KLM 68 81,80 82,00 5.0. ld 60 95,30 95,30 4.71 Id 59 90,30 90,30 8.50 N-S. 70 91,60 91,50 7JK Id 72 80,00 80,00 4.7; lo 57 88,10 88,00 3.50 Id 55 94,60 94,60 Premie-obligaties 2.50 Alkm 56 61,90 61,90 2.50 A'dam51 63,00 62,70 2.5' Id 561 59,90 61,40 2.50 id 5611 73,10 73,00 68,20 2 JO td 56111 68,50 2.50 id 59 60,10 63,00 2.50 Breda 54 60,50 59,60 2.50 Üordr 56 58,85 58,60 2.50 E'bvn 54 61,70 61,70 2 JO Enscb. 54 65,05 65,90 2 JO Haag 521 68,15 68,15 2.50 Id 52U 7,00b 72,20 2.50 R.Kruig 72,50b 2.50 Udam521 69,50 69,05 2.50 Id 52U 69,10 69,05 2 5 Id 57 65,00 65,00 2.50 11 tr. 52 84,00 83,00 ".50 Z.HoU.51 67,00 66,40 2.50 Id 59 70,05 72,40 Buitenlandse obligaties 7.75 Eurlnv72 5.7.- Id 64 5.75 id 65 84 lntAm71 84o lniBk7: 4.50 Id 61 4.50 Id 62 3.50 Id 55 3.75 lüj(j 64 5.75 Id 65 4.75 id 62 7 50 Petrof57 7-0* A11.Brew 1.5'» Knfc.WA. 5.25 Kotlun. 5.0» Co Franc 5.(8 Pipe-L. 4.25 Noor».55 ^4 Nor.Hyd Convert 4.75 Akzo 6.00 A.B.N. 6.75 AmRo^ 5.50 AmKo 8.23 Ball.Net) 7.00 BOZ 86,25 85,75 81,00 80,50 75,50b 75,00 88,50 88,50 81,25 81,25 88,50 88,60 81,50 81,50 76,00 76,00 99,00 99,00 82,50b 82,20 81,50 81,80 82,70 82,00 128,00 128,00 85,00 26,00 26.00 92,50b 80,50 84,50 84,10 93,50b 93,50 59,00 obligaties 72,50 97,00 95,00 148,75 94,10 71,75 96,00 94,70 148,50 94,20 134,00b oM> Bubr.1 97,50b 97,50 I.UUIaerter 194,00 IM rura. 21 100,30 99,00 4.7» Gelder 90,30 90,10 5.15 Ulet-Ck 99,00 99,50 j Grinten 120,00a 118,00 Mo H'roetjer 90,50 91,00 2 JO Holec 187,00 5US- Uoogor. 85,00 7J* LHt HoD 5.75 lodrb. 82,20 82,20 7Jft Kappall 100,00 99,50a •JO KJuwer «.15 KLM 72,50 72,25 7.7. K-NJ»ap. 155,00 152.00 1JS5 KBL 13 84,00 84,00 7.0. Lyons N 78,60 77,30 9.00 Mr-neba 82,50 82,50 tM1 M In tosh 102,20 102,30 7.00 Meteoor 7.00 NUM B 107,00a 7JiS> Nederh. 75,00a 6.50 NMB 228,00 218,25 7..a Nutrlcia 110.50 109,40 VKJ Nljverd 94,50 94,50 8 JO Philips 97,30 97.10 4.7Philips 98,75b 98,50 7.5* Proost .B 6.51 KoUnco 6.50 Id 1000 67,50 8.00 Sander* 111,00 110,00 7.00 Skof Br 93,00 93,00 5J" rub. We 97,00 97,30 6Jj VMF 6.00 VlhatnlJ 87,00 87,00 8-25 Vtb-But. 98.00 98,00 7.0v> W'saner. 100,20 Aandelen banken verzekeringen AMEV Amfas Ass.StJi'dam Ennla Mees A Hope Ned Credletb NIY1B Slaven b. Bnk ld Cert Pr.tir. Hyp. bk 171b. Hyp. bk WestUtr. Hyp. Scheepshypb. Handel en 102,50 115,00 165,00 165,00 42,00b 178,50 2810,00 281,00 115,30 182,00b 385,00 3550,00 117,50 99,50 113,50 165,00 165,00 43,50 170,80 182 282,00 110,00 175,00 378,00 3410.00 industrie ACF 292,00 291,00 AhogBOB 44,20 41,20 Aii old 82,00 81,00 AMAS 44,50 44,20 Asd Droogd. 125,50 119,00 Asd. Rijtuig 140,00 140,00 Aniem Na. 21,50 22,00 Arab. Scbbw 185,50 185,00 Asseiberg 940,00 940,00 AUDET 245,00 238,50 Au..Screw t* 133,00 135,00 Au-.lnd.Rt 1360,00 1360,00 BaUast-N 44,10 41,50 BAM 90,00 88,70 Batava 1330,00 1310,00 Batenburg 1380,00 1385,00 Beek, van 146,00 145,00a Beers 88,00 85,00 Begemann 95,00 95,50 Bergoss 315,00 314,00 Berke) P 179,00 176,00 Blydenst 820,00 790,00 Boer Druk 258.50 253,00 Bols 126,80 124.00 Bi.rsumlj v 83,10 84,50 Bos Kalis 109,70 108,80 BUZ 467,00 465,00 Braat Bouw 338.00 340,00 Bredero VG 660,00b 1700,00 Id cert 1650,00 1680 00 Bredero VB 515,50 519,50 Id cert 510,00 514,00 Biilirmann-T id cert 80,50 80,00 Calvé-D cert 155,00 150,40 Id pet oert 1175,00 OentrjiuiAcr Id oert üeteoo 180.00 ld oer» 180,00 176,80 Chamotte 63,50 63,00 Una u-Key 58.50 57,40 Coot en Br. True 20,30 20,00 Cranr Ned 1065.00 1030,00 Deoseaox 89,00 87,50 Dikkers - 58,00 Di Of Houtb 284,00 284,00 Uröge 1570,00 1570,00 Duiker App 510,00b 505,00 Koonoeto 54,00 51,50 Elsevier 616.00 620,00 Id cert 615,00 619,00 EMUA 276,50 278,00 Enkes 92,00 90,00a Fokker 36,90 36,50 Ford Auto 620,00 610,00a Furneas 100.00 81,00 Gamma H 49.90 50,00 ld tt pet PW 19,30 19,20 Ge-ldez cert 76.00 74,50 Gerofabr 68,50 68,50 Glesseo 587,00 580,00 Gt Broc 80,90 78,60 id cert 80.90 78,60 Goudsmit 97,00 96,00 Grasso 138,00 139,00 G linten 208 00 203,00 Grofsmed. 135,00 137,00 Hagemeijer 117,10 114,80 Hambro Occ 84.00 84,00 Helma Hold. 36,80 37,70 Hero Cons. 180,00b 183.00 Heybroek 320.00a 320,00a Hoek's Macb 112,50 107,00 Holec 276,00 271,00 Holl.Beton 61.00a 60,00a H oil .Beton c 58,00a 57,00a ICL 94.00 94,50 I H('.Holland 33,00 32,50 lud.Maatschm 223,00 220,00 IBB Koudor 73,50 72,50 Interlas T3,00 181,50 InternatioM 68,80 67,50 Inventum 1200,00 1250.00 Kappa cert. 225,00 Kempen Beg 105,00 101,00 Key Houth. 3300,00 Kiene S 265,00 272,00 Kloos 148,00 146,50 Kluwer 132,50 126,00 Kon Beijenkort ld cert ld 6 cum Kon Ned. Pap. Krasnapolsky KSH KVT Kwatta Landr Ac G1 Ledsctu Wol Lindet.Jacob ,|jm Delft Macintosh Meneba Meta Verb Meteor.Bet Molukscbe Mijnb. W Naarden Naeft Nat. Grondi NMK-Bouu Nedap Nederborst Ned bont\ Ned Dagh Nelle ld cert Ne tam NI af Nierstrasï Norit Nutrlcia UB 84,70 84,90 84,50 84,70 12,00 82.00 79,50 118,00 119,00 64,20 64,20 75,00 72,50 29,20 29,00 134.00 133,00 197.20 194,50 291,00 293,00 164 00 156,00 87,00 86,50 143,50 141,50 2980,00 2950,00 79.60 80,00b 1200,00a 1200,00a 63,00 123,00 89,00 80.00 460,00 30,80 320,00 228,00 565,00 370,00 99,00 1490,00 1970,00 115,00a 100,00 Nutrlcia VB Nytna Nljverda] OGEM Holding OrenatelD OvtngD-S Pakhoek H td oert Palemhanf Patlba Philips ft» Poot Hont Force) Fles ProosMfcBr Kademaker» Keeslnk Keeuwljk ReKACo fUva ld cert KotbeAJI sk RommenboUer Rijn-Schelde Sanders Schev.Expl. Schok beton 100,00 40,00 89,00 32,60 259,50 234,00 320,00 108,00 108,00 100,00b 100,00b 420,00 418,00 105,00 106,00 220,00a 220,00a 460,00 460,00 136,00 136,00 97,00 97,00 250,00 250,00 240,00 240,00 81,00 82,00 730,00 730,00 296,00 295,00 259,00 259, 16,10 16,00 1140,00 1150,00 Schuitema Scbup pen Schuttersveld Stevtn Gr Stoomsp. fw labind Phil. Telegraaf THV Intern Tilb. Waterl. Is» Kabelf Ubbtnk Ldenbout Unikap ll nil cert ld 7 pet ld 6 pet V.d. VUet-W Vemeta Ver. Glasf Ver.Hand.Sch VMF Ver.N. Kleerm Ver.N. (Jltgmlj Ver.Touwfabr ld vert Vezel verw. VlhamijButt VRU Papier Vulcaansoord Wegener G ld vert. Wessanen Wyers Wijl. en Her. Zaalberg 135,00 258,00 133,00 85,50 128,50 157,00 112,30 275,00 332,00 400,00 220,00 620,00 281,00 '/o°/o,öü 76,10 61,50 133,50 259,00 130,00 84,00 129,80 157,90 108,00 272.00 330,00 400,00 217,00 280,00 113,00 76,00 61,50 Binn.Belf.VG 137.00 138,00 Chadbourn 1,30 1,40 Breevaet 126,00 126,00 Chese-eake 46,75 Dutch Int 106,00 104.00 Chrysler Cities Serv 17,25 45,75 17,25 44,30 Belegglngsmljen Colgate Columbia Gs* 27,00 23,75 26,50 23,95 Cons. EdlsoD 17,25 16,85 IKA Belegf 162,50 160,00 Cont Can. Nefo 71,00 71,00 Control D. 34,50 34,50 Obam 79.30 78,80 Custlss W 10,50 10,50 Kolinco 67,00b 67,10 Dow Cbem 60,00 I ill-Invest 72,00 72,30 Do Pont 170,00 169,50 Wereldhaven 109,50 109,00 Eastro. Rod 105,00 104,00 Leveraged 18,50 Tofcyp Pa H. 22,25 Exxon Corp 77,50 77,00 Tokyo Pac. H. 31,75 31,50 Flrat N.C. 41.75 41,40 Buitenland 153,00 152,00 48.00 49,20 880,00 850 00 528,00 528,00 174,00 174,00 274,00 275,00 122,00 117.00 160,00 158,00 570,00b 580,00 107,00 108,00 779,50 778,00 68,00b 67,80 77,00 139,(0 140,00 133,00 133,00 860,00 875,00 133,50 133,00 Mijnbouw/Petroleum Maxw. Petr Moeara En. ld 1-10 idl-4 Sarakreek 109,00 107,00 180,50 186,00 2455.00 2450,00 2475,00 2450,00 41,00 40,50 Diversen Oostzee Geld.Tram Ant. Brouw. Ant.Verf El Mij Aruba Sur.Brouw. Hunter D. 630,00 630,00 850,00 - 149,00 149,00 140.00 140,00b 43,50 44,50 Participatiemijen 109,00 109,00 164.008 163,00 151.00 '50.00 575,00 565,00 276.00 280,00 152,50 152,00 Alg.Fondsenb. America Fnd Asd Belegg.D Gonverto Goldmines Holland F id 1 Interbonds Ned.Vastgotii 763,00 761.00 492,00 491,00 630,00 630,00a Concentra 200,00 200,00 Europafond» llnifonds 400,00 402.00 Eurunlon 1140,00 1137.00 Finance* On 238,00 235,00 VaJeurop 602,00 602,00 Chemical F 8,05 8,00 Col Growth 4,35 4,35 Ureyfu» F 9,50 9,40 FideUty F 12,40 12,30 Investors M 8,00 8,00 Japan Fund 8,20 8,10 l-ehman Corp 13.00 12,75 Madison F .975 9,60 Manhattan 2,50 2,50 Massachus 9,40 9,40 Oppenhelm er 6,10 6,10 Steadman 2,25 2,25 Technology t 4,90 4,85 Value Line 2,40 2,40 Vance, Sand. Gevaert Photo 96,00 95,00 Petroflna Solvay 176,10 176,90 On. Miniire 1080,00 1060,00 Hoechst 125,00 126,00 Manuesmann 178,00 177,00 All .Breweries 424,50 421.00 Br. Petrol 352,00 350,00 Imp. Cbem. 146,00e 147.00b Pye Hold. 240,00 240,00 Dal-lchj Bonk 335.00b 337,00 Nippon Electr. 416,00 410,00 Pioneer El. 37,50 Sanyo Electr. 24,75 24,50 Sony Corp 26,90 26,25 Canada Al can Bell Telepb Bovls Corp Can .Pacific Carl. O'Keefe Gulf Oil Husky Oil Imperial Oil Inland Nat.G Int.Nickel Shell Can. 35,25 35.70 42,00 1,60 14,50 3,50 42,50 1,60 14,15 3,00 34,00 33,75 20,70 20.20 39,50 39,20 9,50 31.60 17,95 9.60 31,70 17,50 V.S. van Amerika Admiral Cm Akzona Am.Cyanam. Am.Metal Am. Motors Am.Smelt c Am .Standard Am lel I el Ampei Corp Vim ted ind Anaconda Upeco Corp Ark Lou» Atl Ktchf Bethl .Steel Boeing Con Burlington Borroogb» Colaoeae 21,45 23,75 42,00 8.60 23,05 13,00 47,00 4,25 43,00 26,05 2,70 20,00 85,25 31,75 15,00 21.45 22,80 41,50 8.55 23.50 13,00 46,20 4,35 43.00 26,00 2,60 20,00 30,60 '4,60 Fora Motor Gen. Cable Gen. CI gar G«J. Electric Gen. Food Gen.Motors GeD I'elepb GUette Goodrich Goodyear Greyhound Gulf OH Honeywell IBM Int.Flavors lnt.!el&T Kcnnecott Kroger Leasco D Ling-Temco Litton Ind. Lltting Ind 9,00 9,00 14.05 52,25 49,00 8,80 13,50 51,75 24,75 24.40 45,50 45,25 23,30 23,60 34,50 34,50 21,75 17,20 23,00 16,50 14.20 14,10 22,50 22,00 75,00 79,00 230,00 226,00 66,75 23,00 38,90 21,00 9,60 8,90 5,10 10,80 64,50 22,40 38,50 21,00 9,45 8,85 5,20 10,60 190,50 190.00b 34,25 33,70 Marcor 23,50 23,25 Martin Mar 16,75e 16,80 McDunnaU 16,10 16,00 Minnesota 74,00 73,50 National Can 9,25 9,40 Nat.Ca8b Ret 36,75 36.70 Nat.Dist.At 15,00 4,50 N.A. Philip 20,50e 20.00 Occidental 10,20 10.00 Penn Centi 3,20 3,10 Pepst Co 61,00 61,00 Philips P 50.50 50,50 Polaroid 65,00 66,50 Procter At» 85,50 84.00 RCA Corp 18,00 17,60 Rep-Steel 24,00 23,25 Reynolds li> 42,00 41.50 Sears 78,10 77.25 Shell CHI 51.60 49.70 South Pac 23,00a 31,50 Sperry Rand 39.10 39.00 Standard Br 52,25 51,00 Sterling Dr 25,00 23,75 Studebaker 34 15 34.25 Sun Oil C. 43.00e 44,00 Tandy Con 23,15 22 90 lexaco 27.00 27.40 Texas Insti 97.25 Z.öü Transara. 8,65 8,90 Ln.Carbide 39,25 39,80 Ln. Pacific 75,30e 74.35 L.S. Steel 40.25 40,30 Westlngh 19.90 19,05 Woolworth 17,50 17,60 (Obligaties) 9.5U Raiff.Boer.bk 97,30 97,10 9.50 Ned .Gasunie 99 .50 99,30 (Claims, Scrips, Stockdiv. e.d.) Anlem Beheer 3.80 3,80 Kluwer K.S.H. 3.24 3,27 N.M.B 8,90 8,55 Sanders Lnikap - Amsterdam, 23 apr. (ANP) - Aan het Beurs plein had men dinsdag last van enige winstne mingen op het flink geste gen koerspeil van de laat ste tijd. Daar bovendien de dollar nogal verrassend lager was, werden de in ternationale fondsen om laag gedrukt, hetgeen het sterkst tot uitdrukking kwam bij Kon. Olie. Dit fonds moest ruim f 1 prijs geven op f87,30. Akzo ging 60 cent naar beneden tot f 62,90 en Unilever verloor 40 cent op f 112,80. Hoogovens en Philips wa ren onveranderd op resp. f77,30 en f33,50. Na de opening gaven de noterin gen van de hoofdfondsen nog een verdere afbrokke ling te zien. Ook bij de rederijen zag het er bij opening niet zo florissant uit, want de ac tieve scheepvaartaandelen moesten vrij stevig terug. Zo daalde Van Ommeren f8 tot f 385 en ging Scheepvaart Unie f 2.50 naar beneden op f 133,50. KNSM zakte met f 2 tot f137 en HAL daalde fl tot f 66. Van de cultures verloor HVA f2,80 op f 77,20. Heineken verloor bijna f 4 op f 206 en de grote banken waren even eens gemakkelijker. De staatsfondsen gaven ver liezen te zien'die dicht te gen een half punt aanla gen. Dinsdag mocht niet worden gehandeld in aan delen Udenhout Steenfa brieken. Tegen het begin van de jaarvergadering werd bekend dat de note ring van Udenhout was opgeschort. De beurs tast te in het duister omtrent de beweegredenen van de ze opschorting, hoewel men zich bedacht, dat een Engelse groep een groot belang in Udenhout heeft. Op de incourante markt trad een scherpe stijging op voor de aandelen Eriks. De koers steeg f 40 tot f 560.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 9