loodsen tegen jachthaven llissingen in m Kapeile krijgt een nieuwe vuilnisauto j A lewerker Axel heeft nieuwe brandweerauto Bezoekers uit ontwikkelingslanden zijn verbaasd over industrialisatie Zeeland l l \S OP AANVARINGEN W Stormvogel wint zwemkamp EERSTE PRIJS VOOR RODE KRUIS IN THOEEN EN ST.-PH1LIPSEAND stad streek Breskens Wijzigingen Afsluiting D LOOS N.V. Vergadering waterschap Goes Breskens Dag van Europa Ovezande (ADVERTENTIE) Afscheid In de katholieke kerk te Breskens ii afscheid genomen van J Schrieks als voorzitter van de parochie- rtaid. De pastorr O. Gielliet dankte hem voor zijn mede werking. Hij bood de heer Schrieks een beeldje aan na mens de parochie. (Van een onzer verslaggevers) VLISSINGENIn Vlissingen verzet momenteel de actie- Behoud Vissers- en Koopmanshaven Vlissingen in huidige staat", enorm veel werk om te voorkomen dat de Vissershaven daar geheel gaat verdwijnen en dat de Koop- hanhaven een ander karakter gaat krijgen. De actiegroep 7.011 tevens graag zien dat de Vissershaven straks open blijft en gebruikt gaat worden als jachthaven. Met dit streven is een aantal loodsen het niet eens, zoals blijkt uit het aprSiummer van De Nederlandse Loods. De heer J. van de Driest, secretaris van L.T.C. Scheide- mond is van mening dat de aanwezigheid van een jachtha ven in Vlissingen, waardoor dan meteen ook het aantal jachten op de rede van Vlis singen gaat toenemen, niet aanvaardbaar is. De heer Van de Driest schrijft: „Vlissingen als loodswisselplaats is een trefpunt, waar schepen uit di verse richtingen elkaar nade ren. Hoe groter nu de concen tratie van schepen is, des te meer kans op aanvaring, stranding of andere calamitei ten". De problemen bij het loods- wisselèn op de rede van Vlis singen is volgens deze loods toch al een lastige zaak. „In dien er nu bovendien nog jachten op het toneel verschij nen en zich mengen tussen de schepen, die aldaar van loods verwisselen, is het hek van de dam en kan men spreken van een „nautische mallemolen"", aldus de heer Van de Driest. m. INpÊR STIPPEN, MINDER TEES' EN GOES, 23 april 1914 Gra nen. zaden en peulvruchten. Alle fcrijzen boerenschoon en franco I leveringsplaats. Tarwe f 35.25 - f 35,75 per 100 kg. eerst f 33,50 - f 35,50 per 100 k" fever f 34.50 - f 36 per 100 kg [exclusief BTW. Aatrd- aopelen. Bintje, veldgewas, af bferderij op auto geleverd t 6 - 7 per 100 kg. Voeder- aardBe'en f 4.50 tot f 6 per 100 tej afgehaald op auto ge leverd, I Exclusief BTW. Voor grovBpartijen wordt een ho gere prijs betaald. Uien: onaf- gestaart op auto geleverd 35 - 45 een: per kg, exclusief BTW. Stro. Tarwestro f 85 per l.OOOBkg: gerstestro f 80 per 1.000 kg. exclusief BTW. GOES - KRABBENDIJKE, kl. I 65-70 160. 60- J 55-60 144—147: kl. II |7—158. 60-65 151—153, 139, 50-55 107—109. 45- :^H.60-7hZ 129, 45-60k 100. Export en industrieveiling: Golden Delicious kl. I 80-85 4.153 I 75-80 45—54, 70-75 44-52,1 65-70 37—46, 60-65 26-35: ki. II 80-85 35—45. 75- sr»-4i:, 70-75 32—46, 65-70 21 40. [60-65 21—34, 70-80 43-46. 80-85 116, 7|i-80 121—134, 70-75 117-134 65-70 110—124. 60-65 39—101 55-6 47—61; kl. II ^^■04-117, 70-75 100—115, ^MOl—104, 60-65 77—86, P-80 82, 70-75 85. 65-70 p 52. Conference kl. 1 .5162. 60-65 153—160, .40—149: kl. II 65-70 15 147, 55-60 141 50-55 45-50 72. 60-70 X128, 105, 45-50X 62. Diver- 'jen appels kroet-wit Irdbeien per doos 125-131. II 107. Totale aan voer Sard fruit 24700 kisten. MIDDELBURG, marktbe richt 22 april Aardappelen bintje Ibonken 3133, grote 11—koopmans blauwe grote 26- -21), tomaten AI 235 287, Cl 210—230, CCI 116— 127, AU 249—231, CII 197, kriel IB7, kasaardbeien I 140 151, II 123, paprika rood st. 20—40,1 paprika groen st. 10 42, pawika groen kg 118. Gol den Dfflicious 80 54—65, 70-80 M—63, 65-70 35—39, 60-65 28. 1 Groenten glassla 14-16 12, glassla 19-21 16—17, 22-24 17—18) II 1417, glasandijvie 58—lil natuurspinazie 3266, rabarber 51—66, radijs 12—41, breekpeen 20. prei 28—46, ui en 17—49, rodekool 37, snijsej- derij per bos 14—24, per kg 103—110,1 struikselderij 126 '32, plerselie kistje 280—309, 'jalotten 31, witlof afw 135, komkoBttner 76-91 I 69, II 46—50, 61-76 I 55—59 II 43— 48, 51-61 I 46—47, li 28—39. De veranderingen aan de kust bij Vlissingen rijn het gevolg van de uitvoering van de Deltawet. Bij Vlissingen moet de bestaande zeewering verbeterd en verhoogd wor den. Het is de bedoeling dat ach ter de bestaande zeeboule vards een hoge dijk komt, dat de Vissershaven wordt ge dempt en dat de Koopmansha ven wel blijft bestaan (vooral ten behoeve van het loodswe zen), maar dat deze haven met een betonnen muur van de binnenstad zal worden afge scheiden. Het actiecomité is het er niet mee eens dat beide histo rische havens, die rond 1400 werden aangelegd, verdwijnen of aan het stadsbeeld worden onttrokken- Volgens de actie groep zou de Vissershaven best kunnen blijven bestaan en onder meer dienst gaan doen als jachthaven. 0 Van binnen en van buiten werd de nieuwe auto bekeken. ggjjïï 41-51 IJ3847, II 28—31, 36-41 Tï 2326- 31"36 1 24> 11 jauJl 20—22, Ikrom per kg 2840, stek per kg 35—37, winter bloemkool 3 166—186, 4 loo198. 6 147—181, 8 129— 145, 10170—84, 12 50—57, win terbloemkool II 3 128—177 4 126—185, 6 113—170, 8 90— HO, 10 42—77, 12 27—43, 15 2'~34, afw. 10127. Aanvoer: 27.000 stuks. zaterdags vrij een prettige vakantie regeling met vakantiege o I Kom vrijblijvend praten op I onderstaand adres of bel I ons om een afspraak te maken. 12. Breda. 01600-22499- De heer P. Visser van de actiegroep is het met de heer Van de Diest eens dat de aan wezigheid van jachten op de, rede van Vlissingen voor ge-j vaarlijke situaties kan zorgen.' Hij meent echter dat ondanks' dat de jachthaven er wel moet komen. Volgens hem zullen er na de afsluiting van de Oos- tersohelde toch al meer jach ten naar Vlissingen komen. Bovendien vindt hij dat met een goed reglement en een goede voorlichting over ge dragsregels voor mensen met jachten op de rede van Vlis singen de veiligheid op dit vaarwater zou kunnen worden verbeterd. (Van de zwemmedewerker) GOES .De Stormvogel heeft in het overdekte zwem bad te Goes tijdens de wed strijden voor de recreatieve zwemcompetitie een overwin ning behaald op de teams van De Ganze uit Goes en Zeelan- dia uit Reimerswaal. Door de ze overwinning heeft. de Stormvogel-A-ploeg het kam pioenschap behaald in de oom petitie voor teams van boven de Schelde. De overige clubs moeten nog een keer tegen elkaar uitkomen doch deze kunnen de Vlissingers niet meer van de eerste plaats ver drijven. De uitslagen waren: 25 meter vrije slag meisjes onder de 10 jaar: 1 Inge Bouwman Stormvogel 20-2, 25 meter schoolslag jongens on der de 10 jaar: 1 Paul Quist Stormvogel 21.8. 50 meter rugslag meisjes onder de 12 jaar: 1 Miranda Kloet Storm vogel 46,5, 50 meter vrije slag jongens onder de 12 jaar: 1 Albert van Es( Stormvogel 38.0. 50 meter schoolslag meis- ies onder de 14 jaar: 1 Joke Keymel Stormvogel 44.0. 50 m. vlinderslag jongens onder de 14 jaar: 1 Henk Kokke Stormvogel 441. 50 meter rugslag meisjes 14 jaar en ou der: 1 Carolien Raaymakers Stormvogel 39.2. 50 meter vrije slag jongens 14 jaar en ouder: 1 Chris Goudt Stormvo gel 32.6. 50 meter schoolslag meisjes onder de 12 jaar: 1 Miranda Kloet Stormvogel 47.5. 50 meter schoolslag jon gens onder de 12 jaar: 1 Jan Murre Stormvogel 50.5, 50 me ter vlinderslag meisjes onder de 14 jaar: 1 Marjan Bolier, Stormvogel 45.8, 50 meter vrije slag jongens onder de 14 jaar: 1 René Kiel, De Ganze 37-8. 25 meter rugslag meisjes onder de 10 jaar: 1 Madeion Sampon Stormvogel 23.2. 25 meter vrije slag jongens onder de 10 jaar: 1 Èrwin Sandburg Zeelandia 19.7. 50 meter vrije slag meisjes 14 jaar en ouder: 1 Carolien Raaymakers Storm vogel, 37.0. 50 meter vlinder slag jongens 14 jaar en ouder: I Rinus Burgerhot Stormvogel 38.1. De stand in de competitie met nog een wedstrijd te zwemmen luidt: 1 Stormvogel A 1994,5 punten, 2 Stormvogel B 1587,5, 3 Onderdak A 1495,0, 4 Luctor A 1438.0, 5 Ganze A 1318,0, 6 Zeeland'a A 1131,0, 7 Stornwogel C 1146,5, 3 Luctor B 907.5. 9 Onderdak B 693.5. 10 Zee'anUa B 535,0. II De Ganze B 338,0. OP het okenlblifcbeviradt zich een delegatie van de internati onale commissie van juristen in Chili om toe te zien op de naleving van de rechten van di mens in dat land. (Van onze correspondent) ZIERIKZLi; Het water schap Schouwen-Duiveland begint vrijdag om 10 uur haar «>öste buitengewone algemene bestuursvergadering in 's Lands Kamer, Havenpark 40 Zierikzee Bij het agendapunt medede- hngen komen een aantal ge nummerde bestekken ter tafel, teals het verbeteren van de ^lompetoren weg te Burgh- sluis, het verbeteren van een gedeelte rvan de Zuiddijk en osterstijnweg in de gemeente Duiveland, het aanbrengen van dekt en slijtlagen op di verse wegen op Schouwen- JJuiyeland, het opruimen van bunkers nabij de Plomnetoren 6n t.e Burghsluis, het bouwen van een opslagruimte met werkplaats ,w industrie terrein te Zierikzee. en het verbeteren van het baken te öcharendiike er het verbete ren van de Heuvebweg ?n Weelweg voor rekening van de gemeenten Midden-Schou wen en Zierikzee. Dit werk lal binnenkort word*»-» aanbe steed ;n ACW- verband word er uitgevoerd. (Van een onzer verslaegevers) MIDDELBURG Tijdens een bijeenkomst van de afde ling Siut-Philipsland en Tho- len van het Nederlandse Rode Kruis, kring Zeeland, aan slaande vrijdag zal de bewuste afdeling in de bloemetjes wer den gezet. Niet alleen ontvangt de af deling de provinciale eerste prijs voor haar resultaat in de inzamelingscampagne 1973, maar bovendien wordt deze afdeling wegens de grote in spanningen voor de Rode Kruis collecte ook landelijk met een eerste prijs onderscheiden De nationale prijs zal wor den uitgereikt door de direc teur-generaal van het Neder landse Rode Kruis, de heer A van Emden. De ere-voorzitter van de kring Zeeland, mr. J van A„ etsen zal de provinciale prijs overhandigen. Zowel voor de heer Van Emden als voor mr. Van Aartsen is de tijd van afscheid nemen aan het naderen. Er zal op zaterdag 8 juni in de schouwburg te Middelburg af scheid worden genomen van de heer Van Emden. De kring Zeeland zal mr. J. van Aart sen, die in de loop van dit jaar als commissaris van de konin- fin af'reedt n de najaarsver- gad ring uitluiden. (Van onze correspondent). KAPELLE Op de giste ren gehouden raadsvergade ring te Kapeile werd besloten tot aanschaf van een nieuwe vuilnisauto voor de gemeente De kosten hiertoe bedragen 119.000 oï 128.000 gulden, af hankelijk van de bovenbouw. Het huisvuil in de gemeente wordt momenteel nog opge haald met de oude vuilnisauto en de gemeentelijke vrachtau to. Momenteel zijn met het op halen van huisvuil per week ongeveer tachtig manuren en veertig tracti-uren gemoeid Naast het voordeel dat de vrachtwagens nu weer volle dig beschikbaar komt voor an dere werkzaamheden, betekent de aanschaf ook dal minder manurtfn nodig zullen zijn De levertijd van deze nieuwe vrachtauto is vier tot zes maanden. Het voorstel tot verhoging van de subsidie voor het laar 1974 aan de stichting Open Jeugdwerk werd zonder meer aangenomen De verhoging be draagt 507,34 gulden. De op 18 december 1973 vastgestelde subsidie voor het iaaT 1074 bedroeg 14.837.70. In verbarwi met de zeer slechte akoestiek van de "aadszaal heeft het college van B. en W. mede op aandringen ■an de r.aad offerte gevraagd voor het aanbrengen van een diseussieinstallatie. Tijdens deze vergadering wei.d m(yt deze installatie een demonstra tie gegeven, die blijkbaar goed is bevallen Met ajgemene stemmen werd tenminste be sloten tot de aankoop over te gaan. De kosten van de instal- (Van onze correspondent) AXEL Gisteravond is een langgekoesterde wens van de Axelse brandweer in vervulling gegaan. Glanzend rood, blin kend van nieuwigheid, nog wat onwenning pruttelend met de motor stond het nieuwe blus- voertuig met de lage drukspuit dan eindelijk in de brandweer kazerne aan de Singelweg te Axel. De brandweermannen, die toevallig gisteravond aan het oefenen waren in verband met de brandweerwedstrijdien die binnen veertien dagen In Vlis- Inzameling Meer dan 100 leerlingen van het Christe lijk Lyceum aan de Bergweg te Gces ender leiding van domi nee M.G. Kampstra, gaan op 30 april van 10.00 uur tot 20.00 uur in het schoolgebouw een actie ondernemen om een bedrag van 3000 gulden bijeen te krijgen voor het jaaronder- houd van een schoolboot voor kinderen in Suriname. Zo'n schoolboot is een koreaal, die mei een benzinemotor wordt aangedreven. Uit informatie is gebleken dat 50% van de Su rinaamse kinderen, die buiten af wonen, niet in de gelegen heid zijn om zonder een ko reaal de scholen te bezoeken. Bezichtiging In het nieu we kantoorgebouw van de vereniging Ziekenhuisverple- ging voor Noord- en Zuid-Be- -eland aan de 's Heer Elsdorp- weg werd een open dag ge houden. Vele leden en geïnte- 1 esseerden, verwelkomd door de heren M. Reynhoudf en L. Kraak, respectievelijk voorzit ter en directeur, toonden voor ddf fraaie gebouw hun belang- s-elling. latie bedragen ongeveer 9000 guiaen inclusief BTW. In deze prijs zijn ook aankoopkosten van een nieuwe bandrecorder oegrepen. Door het ontslag van de heer faas als hoofd van de openbare lagere school te Schore is per 1 augustus een vacature ontstaan. Uit een voordracht van drie kandida ten werd daarin met 12 stem- :en voor en één tegen de heer W.B. Calbo uit Gorin- ehem benoemd. singen worden gehouden lie ten hun kans niet voorbij gaan om het nieuwe materiaal van binnen en buiten te bekijken. De oude brandweerwagen heeft al bijna 25 jaar dienst ge daan. (Het absolute maximum) en was zo langzamerhand ver sleten. Hoewel er heel wat bruikbare onderdelen van de oude op de nieuwe brandweer auto zullen worden overge bracht gaat het hele voertuig met onder andere de negen nieuw aangeschafte slangen, het schuimkanan, perslucht- apparatuur, de verdeelstuk- ken, het lichtaggregaat ruim zestigduizend gulden kosten. Een bedrag dat de gemeente Axel voor rekening neemt. Het 28 man tellende brand weerkorps heeft dan de be schikking over een wagen met een hoge drukspuit van 1962 (speciaal geschikt voor bin nenbrandjes, het water wordt in een tank meegevoerd en door de spuit verneveld) en een nieuwe lage drukspuit (moet op de waterleiding worden aan gesloten en heeft grotere stra len). ZIERIKZEE - Op vrijdag o mei ho-udt de afdeling Zeeland .Van de Europese Beweging een bijeenkomst te Zierikzee ter gelegenheid van de Dag van Europa. Deze bijeenkomst zal plaatsvinden in het stad huis en vangt aan om 20.00 uur Drs. R. Ziilstra. voorzitter van de CBTB en FNZ uit Oosterlandis bereid gevonden t= komen sipreken over Euro- pa'74...-.een tussentijdse ba lans. EHBO De EHBC afdeling Breskens heeft haa; jaarverga dering in pension De Schelde gehouden. Bij de bestuursver kiezing werden de aftredende be.-tuurs leden mevrouw Van der Meulen en de heer Moor- lag alsmede de heer De Back he-kozen. Ook werd gesproken over de oefen-avonden. De eerstvolgende zal zijn op 21 mei en in het volgend winter seizoen zullen de oefen-avon den op maanaag worden ge- hoi aen. Vismijn Aan de vismijn te Breskens werd aangevoerd: 5738 kg. export garnalen 3,215,91, 66 kg pellerij gar nalen 4.36, 3961 kg. bot 0.40 0.41. 758 kg. schar 0412.25, 10488 kg tong 451-.A 6504 kig. schol 0.981.80. 10488 kg. tong 4.51—11.50 389 kg. tarbot 5.98—10 65, 424 kg griet 173—6.69, 8388 kg ka beljauw 0.883.45, 4008 kg. wijting 0.481 50, 116 kg. rog 2.062.22, 495 kg makreel 0,951.10, 119 kg poon 0.41 1.73, 12 kg. haai 0 80—2.14, 36 kg ham 084, 62 kg. baars 7.519.02, 71 kg tongschars 4.554.86, 178 kg. st-ia^obs- schelpen 1 402.10, 26 kg. inktvis 2.69 18 kg herder 1.943.51, 364 kg. steenbolk 0.41—0.57. (Van een onzer verslaggevers) GOES Een groep van 19 vertegenwoordigers van ont wikkelingslanden brengt mo menteel een bezoek aan zee land. De 19 merendeels jonge mensen, volgen een cursus die georganiseerd wordt door het research-instituut voor be- f1rijfs* ten^chappen te Delft. In het kader van deze cursus, die duurt van 16 april tot en met 4 mei, moeten onder andere een analyse leveren van de economische ontwikke ling van Zeeland na de tweede wereldoorlog. In aparte onderzoeksgroepen verdeeld bezoeken de mensen uit de ontwikkelingslanden momenteel zowel industrieën als gemeenten in Zeeland, met de intentie om de factoren op het spoor te komen die tot de huidige en de toekomstige ont wikkeling van de provincie hebber geleid en nog zullen leiden. Zodoende verscheen er gis termorgen een groep van vijf personen, afkomstig uit Nepal, Irak Soedan en Thailand, op het stadskantoor te Goes, waar zij informatie vroegen (en ontvingen) over zaken die de industrialisatie betreffen. Zij traden in een plezierige dis cussie met de wethouders Lin- denberg en Dijkgraaf, de waarnemend gemeentesecreta ris, alsmede de voorlichtings ambtenaar van de gemeente Goes. De vraag die de bezoekers op de lippen brandde was de ze: hoe kan een gebied als Zeeland, dat als men op de kaart kijkt toch zo excen trisch gelegen is, zo aantrek kelijk zijn voor de vestiging vai diverse industrieën. De uitleg was de gebruikelijkste: de excentrische ligging van Zeeland vormt nauwelijks een bezwaar, vergeleken met het groje aantal positieve vesti gingsfactoren: een goede infra structuur, het diepe vaarwater van de Westerschelde en de gemakkelijke bereikbaarheid van het achterland. WAAR GELD NOG WAARDE HEEFT Wipschieten Begunstigd door goed weer, gaf de hand boogvereniging „Willem Teil" een schieting op de staande wippen. Van 17 verenigingen waren 70 schutters opgeko- nen Uitslag van de eerste wip HoofdvogeJ O. Steenaert van Vooruitgang uit Kwaden- damme, 2e hoofdvogel R. Grimminck van Willem-Teil uit Ovezande, bij loting, 1ste zij vogel F J Ossewaarde van Doel naar Hoger uit Wol- phaartsdijk, 2e zij vogel J. v. Doorn van Spes-nostra uit Ovezande, 3e zijvogel C Baart van Juliana uil Oudelande. 4de zijvogel O- Steenaert van Vooruitgang uit Kwadendam- me. bij loting. Tste kal P Hen* ipfcip v°r Vfflem-Teïl •ut 2e ka1 O v.d. Plasse van Diana uit Yerseke, 3e kal P. Stekete van Diana uit Yerseke, 4e kal G. Verhey- ke van Zorgvliet uit Elle- woutsdijk. Uitslag van ie tweede wip. Hoofdvogel W- de J >nge vari ADLM uit Kwaden- damme bij loting, 1ste zij vogel W. Voet van Soranus uit Hein- ken szand, 2e zij vogel W. de Jonge van ADL.M uit Kwaden- damme, 1ste boenkal F. Koens van Spes-Nostra uit Ovezande, 2 e bovenkal Jac. Smallegange van Zorgvliet uit E'lewoutsdijk, 1ste onderkal J. Bongers van Zeelandia uit Ovezande, 2e onderkal G. Geys van Soranus uit Hein- k-mszand. bij loting, 1ste klep H. Koen? van Spes-Nostra uit Ovezande 2e klep Jac de Baar van Willem-Teil uit Ove zande. 3e klep C D. Raad van Vooruitgang uit Kwadondam- me Mpp^t- '"-Icvt-IO A. de Joni- w^ipm TW1 uit Ovezande, zes vo gels.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 7