enpoten ngfilets Regionale raad voor de bejaarden ja voorbereiding asappelen t licht. Fosgeenuitstoot zonder gevaar Middenstands- commissie: Prijsslag in city houden 2.! ËMKOOL SU AALTER 1000 JAAR Nieuw boek over Braakman Veel bewoners willen in binnenstad blijven INSPECTEUR VOOR MILIEUHYGIËNE: Belgische jeugd weer naar Aardenburg 06 Stem /De Vriie Zeeuw MMERING VAN LIJSTEN VOOR GEMEENTERAADS- RKIEZ1NGEN PPR EN D'66- LEDEN BESPRAKEN PROGRAMMA TERNEUZENSE GEMEENTERAAD a™» yoOR DE KANAALZONE streék stad SPREEKUREN schrijvingen handelsregister plaats van het licht de minispannings (KEMA-keur). iren „aanklippen". het handige ter op vele manier' ïsluitkast, één me" n drie „Compel INBRAAK IN SUPERMARKT Verkeersexam ens in Sas van Gent Aardenburg 55 '<r nsdeg 24 april 1974 pei per emmertje 2 KROPPEN (Van een oneer verslaggevers) XEKNEUZEN De heer L. Horowitz, directeur van de Stich- jjflfa voor Maatschappelijke Dienstverlening in Midden-Zeeuwsch- Vlaanderen, coördineert momenteel een aantal activiteiten die er „Eindelijk toe moeten leiden dat er in de Kanaalzone (de ge meenten Terneuzen, Axel en Sas van Gent) een regionale raad voor de bejaarden gaat ontstaan. Via deze regionale raad zou dan één beleid kunnen worden gevoerd voor wat de hulp en de jorg voor bejaarden betreft dachte om bij wijze van expe dment te beginnen me* avondspreekuren voor buiten landse werknemers in Terneu zen en Sas van Gent. 'jMHomenteel is de bejaarden zorg in (le Kanaalzone nog een versnipperd geheel- De activi teiten zijn niet op elkaar afge damd. de een doet dit en de aode< dat. Wat het streven betreft om daar meer eenheid in te brengen staat men overi- nu nog maar aan het de behoefte aan samen hing en het op elkaar af ren van activiteiten in de gemeente aanwezig ia Meek duidelijk tijdens een jaderir.g, die onder voorzit- hap van gedeputeerde J. invert onlangs iin Axel te itrnden. Hierbij waren aan - mensen, dlie met bejaar- rg hebben te maken, zo- Vertegenwoordigers van de lichtingen voor de bejaarden- zots. van bejaardentehuizen, van sociale diensten, van ge- '.«(entebesturen e.d. Tijdens deze vergadering werd de af tok gemaakt de gewenste inatie tot stand te bren gen De heer Horowitz heeft Mem a een brief gestuurd naar de drie gemeentebesturen met het verzoek in elke gemeenta een coördinator aan te steden voor het formeren van plaatse - lijke .praatforums", die eerst ir eigen gemeente aan een soort inventarisatie gaan be ginnen. Via de „praatfornma" fan mogelijk uiteindelijk de MRionale raad voor de beiaar den worden opgericht. Op de coördinatie van het ktiaai denwerk wordt uiige, iieia ingegaan in het jaarv.r- llag over 1973 van de Stick g voor Maatschappelijke fenstvei lening in Midden- lUwsch-Vlaanderen, In dit ersiag staat ook de pe. i ifl (Var ter: fclsreg Koop!). Zeeuw; volgenl •el - - - Hereni Hsdo. (Van onze correspondent). matige en gezellige lichtai u maar wilt. Vanuit het cenl unt kan de rail overal komen 1-, hoek- en verlengstukken. •NEUZEN In het han- ■egister van die Kamer van iphandel en Fabrieken voor leuwsch-Vlaanderen zijn de volgende ondernemingen inge- "reven. Aparthotel Breskens, gracht 4-5 Terneuzen. Axelsestraat 119,Ter- Kleinhandel in wo- xtiel. Bistro-bar Su Mo- iti. Lange Nieuwstraat 28, Hulst De Ouden Arend. Brou werijstraat 6, St.-Jansteen, Ar chitecten- en adviesbureau Vi- «tect, St.-Annaatraat 65, Sluis. Irene Bar. Steensedijk 1, Hulst. Friteskraam H. L. R. Rijk. Zeedijk 2i Nieuwvliet .(Oostburg). ieuwe minispanningsrail keti ok uitstekend voor montag® id. Op de plaats van het stof t kunt u de rail aansluiten ichtpunten, zoals speciale'1 kverlichting. Op een aanvraag voor subsi die hiervoor is in Den Kaag nog steeds geen beslissing ge nomen. He', gaat hier namen)* ui een principiële zaak. Als men in de Kanaalzone bier voor subsidie geeft zal mep ook elders in Nederland der gelijke projecten moeten nancii'ren Behalve aan spreekuiv voor gastarbeiders en aan ver betering van de bejaardenzorg denkt de stichting ook aan het beginnen met maatschappelijk werk in het ziekenhuis in 'I rr neuzen. Binnenkort gaat ie mand van de stichting met dokter Mol, de kinderarts naar een ziekenhuis in Utroibt om daar te kijken hoe het maatschappelijk werk iuncrit- neert- Als dir. De Jong, de nieuwe geneesheer-directeur van de ziekenhuizen in de Kanaalzo ne, straks met de plannen ak- kiord gaat zal aain C.R.M. wor den verzochi een extra kracht voor het ziekenhuiswerk aan te mogen trekken. Deze maa' schappe'ijk werker zal tot d« staf van de stichting behoren (Van onze correspondent) TERNEUZEN Do lijsten me de namen van andidaten voo! de komende gemeente rar rkiezingen zijn vorige wei., ingediend. Enige tijd la ter is de nummering van deze Bjsten bepaald. i Voor Terneuzen ziet deze ■Simmering er als volgt uit: 1. V.C.P-, 2. P.v.tLA., 3. S.G.P., 4. PPR-D'66, 5. T 70-2000, 6. G.P.V., 7. WD, 8 Boeren partij, 9 C.P.N. De nummering in Oostiburg is als volgt: 1. P. v. d. A. - P.P.R-- D'66, 2. V.V.D., 3. c.h.- A.R., 4. K.VP, 5 Dorps- fbelan-gen en Toerisme, 6 S.G.P., 7. C.P.N. [Nummering lijsten in Sas van Gent: 1, Confessionele ■groepering Sas van Gent, Westdorpe, Philippine, 2. Ge meentebelangen Groot Sas 3. P v,d.A., 4. C.P.N., 5. lijst •^Kammeloo. Nummering lijsten in Aar- denburg: 1. Lijst Ferket, 2. •Gemeentebelangen (Van Hel den), 3. Samenwerking Groot Aandetvbui-g (Van de Bliek). 4. P.v.d.A. (de Clerek), 5. mevr. jjPtijckaert-Bl'omme, 6. W. Stan- daert, 7. A, Paridaen-Doola- k* Nummering lijsten in Sluis: 1. P.v-d.A 2. Lijst Lokerse, 3. Gemeentebelangen, 4. Alge meen Belang, 5. Werknemers- partij. (Van onze correspondent) AALTER Zondag werden de feestelijkheden ingezet in verband met het 1000-jarig bestaan van het stadje Aalter, even ten zuiden van West- Zeeuwsch-Vlaanderen. De feestelijkheden, die tot in sep tember zullen duren, werden begonnen met een pontificale mis, opgedragen door mgr. Van Peteghem, bisschop van Gent en daarbij geassisteerd door de Aalterse geestelijkheid, oud-on derpastoors en Aalterse pries terzonen. Na deze zeer drukke eucha ristieviering volgde een krans- leggitug bij het gedenkteken van de gesneuvelden in beide wereldoorlogen op het kerk plein en bij het gedenkteken der gefusileerden by het ge meentehuls. Op het stadhuis vond een officiële ontvangst plaats on der leiding van ir. Luk Stock man, voorzi ter van het feest comité. Hier werd onder meer het woord gevoerd door minis ter P. de Paepe, Als onder werp had hij gekozen„Van heidedorp tot induistriege- meente". Ook mgr. Van Pete ghem richtte zich tot de talrijke aanwezigen. De academische zitting die op deze samen komst volgde bestond uit een inleiding door de voorzitter van het heemkundig genoot schap van het Meetjesland. Hij sprak over „Aalter in de 80- jarige oorlog". Plechtig was de onderteke ning van een verbroederings oorkonde tussen de gemeente Aalter en Rotenburg aan de Wiimmer. Rotenburg was daarbij vertegenwoordigd door burgemeester Jürgen Jürgen- son en de wethouders en raadsleden. Tussen de erewijn door sprak pastoor J. Lepoutre van Aalter en bracht de ko ninklijke harmonie uit Maas tricht een muzikale hulde. Een drukbezocht majoretten- en muziekconcours besloot de eerste feestdag van een 1000 jaar oud Aalter. 0 Veel Terneuzenaars zyn blij, dat ze in de binnenstad wonen. (Van een onizer verslaggevers) TERNEUZEN —In juli van dit jaar zal een boek verschij nen over het recreatiegebied Braakman, getiteld Sinds het afscheid van de zee. In het ongeveer 100 pagina's tellende boek wordt een histo risch overzicht gegeven van de Braakman voör de inpoldering in 1953 en de ontwikkeling daarna als recreatiegebied. Het bestuur van het recreatieschap Braakman heeft de opdracht voor de uitgave van het boek verstrekt. De tekst wordt ge schreven door de heer J. Ro besin, voorlichtingsambtenaar van de gemeente Terneuzen terwijl het fotografisch ge deelte verzorgd wordt door fo tograaf Henk Hommes uit Terneuzen. De omslag is een ontwerp van John Brouwer, ambtenaar van de landmeet kundige afdeling van openbare werken. Het boek zal gedrukt worden bij drukkerij Duer- inck-Krachten n.v. in Kloos- terzande. De eerste oplage om vat 1000 exemplaren. Het boek werk zal te koop zijn op het kantoor van het recreatiege bied Braakman. (Van onze correspondent-) TERNEUZEN In de nacht van maandag op dinsdag werd ingebroken in de supermarkt O.K. aan de Driewegenstraat te Terneuzen. Uit de slagerij kassa werd een bedrag van ongeveer vijftig gulden en uit de kassa van de kaasstand on geveer 447 gulden aan wissel geld gestolen. Uit een rek werd voorts een slof sigaret- tentabak ontvreemd. De dief verschafte zich toegang tot het gebouw door verbreking van een deurstijl aan de achterzij de. (Van onze correspondent) TERNEUZEN Een schip per die aan het Zuiderdok naast zijn auto een doos met nieuw kookgerei had gezet, moest, nadat hij zich aan boord van zijn schip had bege ven en tien minuten later te rugkwam, constateren dat de doos met inhoud was verdwa- (Van onze correspondent) TERNEUZEN Leden van de PPR-D '66, die bij de ko mende gemeenteraadsverkie zingen in Terneuzen met ecu gecombineerde lijst zullen uit komen (lijsttrekker is de heer H. Magermans) bespraken dinsdagavond in lunchroom Van Assche o.m. het program ma voor de Terneuzense ge meenteraad. De heer S. Vlieger (D '66) igaf een uiteenzetting over een brief die naar de raad van rijkswaterstaat wordt gezon den. met betrekking tot d'e aanleg van de wagen Hoek - Sluiskil en Axelse S-assing St.- Anna. In het bijzonder wordt daarin de aandacht gevestigd op enkele kritische kantteke ningen die PPR-D '66 daarbi-i meent te moeten maken. Er wordt aandacht besteed aan de voordelen, die de aan leg van deze wegen opleveren, maar men constateert ook een aantal nadelen, die van dusda nige aard zijn, dlat de afdeling Terneuzen van D'66-PPR .meent er tegen te moeten zijn, omdat de voordelen tenslotte niet of nauwelijks aanwezig zijn. Men constateert dat de doorstroming nèet wordt be vorderd omdat de brug te Sluiskil een obstakel blijft vormen. Verder constateert men dat de toename van de verkeersstroom voornamelijk tijdens het weekeinde plaats heeft. Het zijn dan vooral de Belgen die van deze weg ge bruik maken, maar België neemt zelf daarvoor maatrege len. Wat de weg Axelse Sassing - St -Anna betreft, is de werk groep van PPR-D '66 van me ning dat deze weg niet vol gens het voorgestelde tracé, maar via de Koegorsstraat dient te worden uitgevoerd- Men is van mening dat er o.m. te veel landbouwgronden ver loren gaan. De nieuwe combinatie heeft voor de gemeenteraad een programma, dat in hoofdzaak uit vijf punten bestaat. Men wil de medezeggenschap van de burgers bevorderen door wijkraden (contactorganen), in zaken dlie voor een wijk van belang zijn. Verder is men van mening dat de econo mische groei "geen doel op zichzelf mag zijn en vernieti ging van het milieu moet vol gens PPR-D '66 krachtig wor den hestreden. De vijf hoofd punten worden in een groot, aantal onderdelen verder uit gediept en al deze onderwer pen werden in de loop van de bijeenkomst uitvoerig bespro ken. (Van onze correspondent) TERNEUZEN Een vrij groot aantal bewoners van de Terneuzense binnenstad heeft gehoor gegeven aan de oproep van de wijkraad binnenstad Terneuzen, om te laten blijken dat zij beslist in oud-Terneu- zen willen blijven wonen. Vandaar de sticker „Ik woon hier graag" voor de ramen van winkels en woningen in oud- Terneuzen. De gemoederen in de bin nenstad zijn eerst goed in be weging gekomen toem het ge meentebestuur het ontwerp- structuurplan voor de Tiinnen- stad bekend maakte. „Veel mensen vinden dit plan te vaag", zegt de gemeentelijke voorlichtingsambtenaar, de heer J. Robesin, hierover. „Dat kan ook niet anders. Vanaf het (Van onze correspondent) SAS VAN GENT Het Verbond voor Veilig Verkeer Nederland, afdeling Sas vai Gent, heeft een verkeersexa men afgenomen aan de lagere schooljeugd uit Sas van Gent, Westdorpe en Philippine. De deelnemers bestonden uit leerlingen van de zesde klas van de lagere scholen, Aloysi- usschool, Michaëlschool en de Frederik Hendrikschool te Sas van Gent en de zesde klas van het lager onderwijs te Philip pine. Ook namen deel de vijf de klassers van de lagere scholen uit Westdorpe en Zandstraat. De diploma's die aan dit examen verbonden waren, werden uitgereikt in het cultureel centrum „De Speye" te Sas van Gent. Vijf van de daar 123 aanwe zige kinderen (die veelal ver gezeld waren van hun ouders) hadden een foutloos examen afgelegd. Dit vijftal mocht persoonlijk uit handen van burgemeester drs. W. Dusar- duijn het diploma in ontvangst nemen. De overige geslaagden werd het diploma door het hoofd der school uitgereikt. De kinderen konden op deze avond kijken naar drie ver- keersfilms, die vertoond wer den. In de pauze werden de kinderen nog getracteerd op ijs. Samen bouwen De op brengst van de vastenactie „Samen Bouwen" in de paro chie Aardenburg bedraagt ƒ2430,86 tegen /2i67,47 in het vorige jaar. begin is het de bedoeling van het gemeentebestuur geweest eer. plan bekend te maken, waarmee nog gewerkt kan worden. Dat betekent dat met name de mensen, die er bij betrokken zijn, gelegenheid wordt gegeven er hum visie op te geven. Zoals iedereen weet is het een structuurschets, waar nog van alles aan kan veranderd worden. Het ge meentebestuur wil hiermee bereiken dat suggesties voor wijzigingen worden ingediend waarmee zoveel mogelijk re kening zal worden gehouden. Eerst wanneer een en ander volledig is uitgepraat, kan er een plan worden gemaakt en dit zal te zijner tijd aam de raad ter goedkeuring worden voorgelegjd". BERGEN op zoom Roxy, 20.00 uur: Help, de dokter verzuipt a.l. Etcetera, Molstraat 10a, ex positie Riiii Leefsm-a met gou aches, monotypes, etsen en Jo- sche Roverts met kleine olie verven (t.m. 2 mei). Open da gelijks van 13.30-17 00 uur, zat. en zond. van 13.30-18.00 uur, bovendien op vrijdag van 13.30-18.00 uur en van 19.00- 21,00 uur- Hal Stadhuis, kunst werk van de maand van Paul Blom. Tholen (t.m. 30 april). Geopend ma. t.m. vriijd- van 8.30-12.30 uur en van 13.30 - 17.30 uur. CLINGE Malpertuus, 16.00 uur: Kleu renfilm „De Flinstones", ge- org. door het Rode Kruis a l. 20.00 uur: Kleurenfilm „De Kaperkapitein", georg. door het Rode Kruis 14 jr. HULST Stadhuis (burgerzaal), foto ten toonstelling Boerengrond van Kors van Bennekom (t.m. 28 april). MIDDELBURG Rijksarchief, St.-Pieters straat 38, expositie „Hugeno ten in Zeeland" van 9 00-12.30 uiur en van 13.30-17.00 uur. Zat. van 9.30-12.30 uur (t.m, 31 aug) rotterdam - De Doelen (hal), !2.45 uur: Koffieconcert door het Rotterdams Studen tenkoor en orkest „Erasmusi- ca" o.l.v. Bob Brouwer. Hof plein Theater, 20.15 uur: „Wat je zegt, dat ben je zelf' van Gerard Cox en Frans Halsema. De Lantaren 20.30 uur „Waste of Time" door het Mi- metheater Will Spoor- Luxor Theater, 20.00 uur: Toon Her mans. Schouwburg, 20.15 uur: „Miussert" door de Toneel groep Centrum. SAS VAN GENT Galerie Uilenspiegel, West kade 71, expositie Barbara Je an (t.m. 30 april). Open ma. tm. zat. van 9.00-12.00 en 13.30-18.00 uur, vrijdag tot 21.00 uur. Zondag van 14.00 18.00 uur. Woensdagmiddag gesloten. TERNEUZEN Museum, Burgemeester GeiMstraat, expositie De Ont wikkeling van de fotografie, samengesteld door fotograaf Henk Hommers uit Terneuzen (t-m. 12 mei). Open di. tm. zat. van 14.00-17.00 u Stad huis, expositie „Met u naar Afrika" (ton. 24 april). Open op werkdagen van 8.15-t7.15 uur, op vrijdag ook van 19.00- 2100 uur, zat. van 14.30-16.30 uur. VLISSINGEN Britannia, expositie „Ener gie, de motor van onsleven" (t.m. 28 april). WESTDORPE Galerie Troutzaerte, Singel 45, expositie Mareike Geys en Jan van Stolk met schilderijen en klein plastiek en keramiek (t.m. 29 april). Di. t-m. zat. van 9.00-18.00 uur Zondag van 14.00-18.00 uur. Op maan dag gesloten. ANTWERPEN Hal Conseratorium, Des- quinlei, 20.30 uur: Ruilooncert door studenten van de Musik- hochschule Graz- GENT Kon. Opera, 20.00 uiur: ex ploration du mondie *L'Orient Soviétique". (Van onze correspondent) AARDENBURG Een kleine honderd jeugdleiders en -leid sters uit België heeft een bezoek aan Aardenburg gebracht met het oog op de in de komende zomer te houden kampen op De Elderschans en in Maris Stella. Het gezelschap werd namens het college van burgemeester en wethouders ontvangen op het ge meentehuis door burgemeester drs. W. Lockefeer. (Van een onzer verslaggevers) TERNEUZEN Volgens dr. A. Aadriaanse, hoofdinspec teur voor de milieuhygiëne in Zeelanrl, levert de uitstoot van heel geringe hoeveelheden van het giftige gas fosgeen door Dow Chemical in Terneuzen geen enkel gevaar op. In het blad „De Gouden Delta" van de vereniging Mi lieuhygiëne Zeeland (V.M.z.) wordt n .ciiik gr merd dat Dov.' Chemical best e«os heel wat meer van dit gad zou kunnen lozer dan de door GS. in een hinderwetsvergunning toegestane hoeveelheid var maximaal tien milligram ner uur. Het betreffende artikel is geschreven naar aanlei'Dnr. van u- hinderwetszitting waarbij ret ging orn het afge ven van een hinderwet^; or- gunmng voor de nieuwe ver brandingsoven. Vorens het V.M.Z.-orgs-n schijnt de Dow-vertegenwovdli- grng geweigerd te hebben rm tqdens deze zitting te vertel len of Di''*' behalve door 1« verbrandingsoven elders het terrein nog meer fosgeen uitstoot. De V-m.Z. is daar t.«fe zeer wantrouwend geworden Over het verstrekken van de hinderwetsvergunning zegt de V.M.Z. in dit verband: „Als je dan ook maar een vaag ver moeden hebt. Jat u-it meer pij pen een giftige oorlogsgas ken komen, dan lijkt zo'n beslis sing erg onverantwoorde lijk". Een woordvoerder van Dow Chemical deelde ons mee dot fosgeen alleen in de verbran- dimgsover vrijkomt en nergens anders in het bedrijf. „Fos geen ontstaat door de verbran ding van gechloreerde afval stoffen. We hebben in het be drijf meer gechloreerde stof fen, maar die verbranden we niet zodat daar ook geen fos geen ontstaat. Het fosgeen in de verbrandingsoven wordt voordat bet daaruit verdwijnt eerst gewassen. Met water breekt fosgeen af. De tien mil ligram per uur halen we hier door zelfs niet". Dr. Aadriaan se bevejtig-ie dit Volgens hen hebben metingen uitgewezen dat er van gevaar voor de bevolking beslist geen spiake is. Hij wees op de sedert 1957 bestaande kontrakten met de vereniging Vakantiewerk in België en ging nader in op de onderlinge verhoudingen in het grensgebied en in Zeeuwsch-Vlaanderen, dat zich nauw verbonden voelt met overig Vlaanderen. Burge meester Lockefeer herinnerde aan de sympathie, waarmee een van zijn voorgangers, Jef van Dongen, de Vlaamse jeugd tegemoet was getjeden, toen zij destijds Aardenburg voor hun zomerkampen uitkozen. Hij overhandigde een fraaie foto van oud-burgemeester Van Dongen aan de heer Kar- ie De Cock uit Puurs, toezich- houder op De Eldersehans. De beeltenis van burgemeester Van Dongen kreeg later op de dag een ereplaats in de hal van het kasteel De Elder schans. Voorzitter Listhaeghe van het Vakantiewerk dankte het gemeentebestuur van Aarden burg voor de goede samenwpr- king. Hij sprak ook zijn waar dering uit aan het adres van de plaatselijke politie, die al tijd behulpzaam is als er pro bleempjes zijn. Voor zijn inzet in het verleden en omdat hij ook nu nog medewerkt aan de kampen te Aardenburg, werd oud-wethouder Lansu. die oolr aanwezig was, eens extra in de bloemetjes gezet. De heer Lansu wees ook op de nauwe banden tussen dp Vlaanderen, „Zeeuwsch- Vlaanderen heeft een deur naar Vlaanderen en een ven ster op Holland. Het is zo jammer, dat er voor het ven ster vaak een dichte mist hangt", aldus de heer Lansu. Hij wees op de ziekenhuis kwestie in Zeeuwsch-Vlaande- ren, waarvoor men in het ver re Den Haag kennelijk geen begrip kan opbrengen. „De aanwezige mist", zo zei de heer Lansu, „verhindert de Haagse heren ook te kijken naar Brugge en Gent waar goed ingerichte ziekenhuizen zijn en waarvan Zeeuwsch- Vlaanderen dankbaar gebruik sou kunnen maken". Nadat de groep vervolgens een bezoek had gebracht aan het gemeentelijk museum, werd op De Elderschans een maaltijd gebruikt. De namid dag werd besteed aan het ver krijgen van plaatselijke infor matie, verstrekt door gemeen teambtenaar W. Dierick. Hier bij kwam het tot een urenlan ge samenspraak, doorspekt met anekdotische ervaringen maar zonder „belgenmoppen' want zo zei de heer Dierick, „dit mag niet meer van de burgemeester, zoals u in alle kranten in België hebt kunnen lezen en via de BRT hebt kunnen horen". Aan het slot van het geani meerde samenzijn werd hulde gebracht aan de mensen die opnieuw hun vakantie hebben opgeofferd om de Elderschans te verfraaien, n.l. de heren Van Nijnatten („een Hollander uit Brabant") en De Cock. Zij ontvingen een presentje. (Van een onzer verslaggevers) TERNEUZEN In de com missie voor het midden- en kleinbedrijf is uitvoerig gespro ken over de mogelijkheid dat de supermarkt de Prijsslag van Jac. Hermans uit de Noord straat in Temeuzcn verdwijnt. Het winkelbedrijf heeft drin gend uitbreiding nodig maar daarvoor is in het huidig pand aan de Noordstraat geen ruimte. Gedeputeerde Staten onthiel den hun goedkeuring aan een besluit van de gemeente Ter neuzen waarbij aan Jac. Her mans toestemming werd ver leend een nieuwe supermarkt te bouiwen aan de Schutters- hofweg in Terneuzen. Tegen dit bouwplan was bij GS één bezwaarschrift van een winke lier uit de Noordstraat binnen gekomen. Verscheidene commissiele den zeiden het jammer te vin den wanneer de Prijsslag uit de Noordstraat zou verdwij nen. De heer Boerbooms meende dat dit een verzwak king van het winkelcentrum zou betekenen. Hij vroeg zich af -of er geen alternatieve op lossing voor het ruimtepro bleem van Jac. Hermans in de binnenstad te vinden is. Burgemeester Aschoff zag de bezwaren tegen een nieuwe Prijsslag aan de Schuttershof- weg niet zo zitten. „Het is beter dat de supermarkt van Jac Hermans daar komt dan wellicht straks buiten het winkelcentrum", meende hij. Wethouder P.J. Huijbrecht wees er naar aanleiding van de opmerking van de heer Boerbooms op dat een onder neming er niet gemakkelijk toe zal komen om panden in de binnenstad aan te kopen, deze daarna te slopen en een nleorw winkelpand te bouwen. Dit vergt enorme bedragen en zonder overheidssteun is dat voor een bedrijf niet op te brengen. Uitgave: Uitgeversmaatschappij De Stem B.V. Editie Zeeland RAYONKANTOREN TERNEUZEN Nieuwstraat 9, tel 01150-7920 (4 Hjnen); HULST: Steenstraat 14. tel 01140- 3751 (3 lijnen); GOES: Klokstraat 1, tel. 01100-8030 (3 lijnen). KANTOORUREN Maandag t.m. vrijdag 8 15 - 12.30 en 13.30 - 17.00 uur. BUITEN KANTOORUREN ADVERTENTIE-EXPLOITATIE Breda Maandag t.m, vrijdag van 19 00-20 00 uur. tel. 01600 - 22341, zaterdag van 10 00 - 11 (10 uur, tel. 01600 - 49900, zondag van 20.00 - 22.00 uur tel 01600-22341. BEZORGKLACHTEN Zeeuwsch-Vlaanderen Zeeland 01100 - 4944 HUIS AANSLUITINGEN REDACTIE Chef Zeeuwse redactie- S. C Augustijn kantoor Nieuwstraat 9. Terneuzen, tel. 01150 - 7920, privé tel. 01150 - 5745; algemeen re dacteur Zeeland A F Koopman, kantoor Kromme Weele 4, Mid delburg. tel 01180- 7764 privé teL 01180- 7i3H redacteur Midden- Zeeland drs. J Bouwmans. tel 01100- 3405 kantoor Klokstraat I, Goes, tel 01100 8030, privé Colijnshol 't5 Goes; redacteur te Terneuzen en Kanaalzone: G van Berkei luor Nieuwstraat 9, Terneuzen tel 01150 7920. privé tel. 0115- i»K6: redacteur W.Z. Vlaanderen R. van der Helm. Melkweg 41. Oostburg, teL 01170- 3370; sportredactie Zeeland: T Koomen, teL 01155 - 2594. FOTOJOURNALIST ZEELAND C. J. de Boer. Trumanlaan 10, Axel, teL 01155 - 2237. ABONNEMENTEN-EXPLOITATIE Inspecteur Zeeland: P. Konmgs, tel. 01150-6297. ADVERTENTIE-EXPLOITATIE Inspecteur Zeeland: c. Menu, tel. ojloo-4316. tel. 01140- 3751 of 01150-6297; Midden-

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 5