„in 60 uur" AD FRANCKEN SINAS 69 Boesfmelange 1,79 2,98 11,95 1,09 4,48 FEINK0ST Kuikenpoten 2 Haringfilets BLOEMKOOL 25% KORTING SLA BERLINER 79 76 Sinaasappelen Gevulde repen WARENHUIS VAN DER HEIJDE Nieuw lichtpunt van Philips: Aangepast licht in huis. Speciaal Kombi-pak y A a KOFFIE DASH SPINAZIE PROSET HAARLAK Spelen met licht. PHILIPS MMERING VAN LIJSTEN VOOR GEMEENTERAADS VERKIEZINGEN t winkeliers en consumenten deze krant OPENBARE VERKOPING BIJ INSCHRIJVING ,,'n vreemde taal spreken' FRANS - DUITS - ENGELS SPAANS - ITALIAANS NEDERLANDS GEMEENTE VLISSINGEN Bekendmaking openbare vergadering unox tomatensoep af25°/o 30 QQ nu af 25% 26 nu BIERKAAISTRAAT - HULST SPREEKUREN Altijd bepaalde het centrale lichtpunt, midden op het plafond de plaats van het licl I \oortaan kunt u dat zelf bepalen. Vrij en ongebonden. Want nu is er de minispanninj rail, eein veilige, onopvallende kunststof rail met spanningsgeleiders (KEMA-keur). Op elk gewenste plaats kunt u moeiteloos spots en andere armaturen „aanklippen1 Precies waar u wilt en waar u licht nodig hebt. schrijvingen handelsregister Pas uw licht aan en profiteer van het handige komhi-pak. Uitbreiden kunt u later op vele manil| met extra rail en hulpstukken. Inhoud van het pak: Centrale aansluitkast,éénn rail, eindstuk, twee minispotjes en drie „Compta lampen van 60 W. Kompleet voor F. 139,50. BON I Nummering lijsten ln Aa denburg: 1. Lijst Ferket, Gemeentebelangen (Van He den), 3. Samenwerking Gro Aardentourg (Van de Bliek), P.v.d.A. (de Clerck), 5. mei Rijokaert-Blomme, 6. W. Sta daert, 7. A, Paridaen-Dool Woensdag 24 april 1974 Met droefheid geven wij u kennis, dat na voor zien te zijn van de H. Sacramenten der zieken, op de leeftijd van 58 jaar is overleden onze zorgzame moeder en oma LUCIA VAN BIESEN weduwe van Leonardus Domenie Geertruidenbcrg, 22 april 1974. Prinsenstraat 14. Kinderen en kleinkinderen. De plechtige H. Mis van Requiem zal worden opgedragen donderdag 25 april om 10.00 uur in de parochiekerk van St.-Gertrudis te Geertrui den berg. waarna de begrafenis zal plaatsvinden op het r.-k. kerkhof aldaar. Avondmis woensdag om 19.00 uur in de kapel van huize St.-Agnes. Bijeenkomst voor de begrafenis om 9.30 uur in huize St.-Agnes. Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in „de Zalmsteek". Familieberichten BANKSTELLEN UIT DANKBETUIGING Voor de vele felicitaties, bloemen en geschenken, die wij hebben ontvangen op 6 april, bij ons 45-jarig huwelijksfeest zeggen wij mede namens de familie hartelijk dank. Koewacht, april 1974 Nieuwstraat 124. B. Martens A. Martens - Sturtewagen uit andere bladen Overleden Vlissingen Marinius Plasse (51) echt genoot van P. de Back; Goes: Pieter Mulder (68); Terneuzen: Ebrina de Bruyne (78) eohtgeno'e van J. Huyssen; Middel burg: Jacob Versschellin? (78) echtgenoot van E. Hoogesteger; Zoutelande: Pieter Janse (88) weduw naar van Neeltie Janse vinden elkaar feilloos in EIGEN FABRIEK Grote sortering kwaliteits stoffen 5 |aar garantie op binnenwerk. Norm. prijs t 1400,- voor 795,-. DEM Meubelfabriek CuJemborg. 03450-2602. TOONZALEN Culemborg. fabriek. Hout weg 8. Be/gen op Zoom Wassenaarsti 15 Drunen Grotestr 98, Geopend di t/m za. van 10-17 u. Vr tot 21 u. Voorlopig kosteloos De verificatievergadering in het faillissement van Adrianus Theodorus Maria Ligt voet, Zandheuvel 57 te Oosterhout, zal worden gehouden op donderdag 23 mei 1974 om 09.00 uur des voormiddags in het Ge rechtsgebouw te Breda, Kloosterlaan no. 46. Mr. V. W. L. M. van Dijk, curator Baronielaan 52, Breda. DANKBETUIGING Voor de grote belangstelling bij ons 35-jarig huwelijksfeest willen wij onze hartelijke dank betuigen. Inzon derheid aan bewoners, personeel en bestuur van „Scheldeoord" voor de onvergetelijke dag ons bezorgd. Dhr. en Mevr. de Feijter-Kempe Terneuzen, april 1974 „Scheldeoord". Het gemeentebestuur van de gemeente Bergen op Zoom zal bij openbare inschrijving verkopen: het pand met bijbehorend erf aan de Huijbergsebaan 423 te Bergen op Zoom ter grootte van ongeveer 5,75 are. Het pand omvat een woonhuis met 2 kamers en een keuken, alsmede een grote open zolder. Het dak is een beschoten kap, met pannen gedekt. Voorts een vrijstaand schuurtje. Het geheel ge legen midden in een bosgebied. Het pand is aangesloten op de waterleiding. Er is geen riolering, geen gas- en electriciteits-aan- sluiting; deze laatste kan eventueel worden ge maakt vanaf de Huijbergsebaan. (Afstand circa 150 meter). Alle inlichtingen alsmede de voorwaarden waar onder deze inschrijving plaatsvindt èn inschrij vingsbiljetten zijn te verkrijgen bij: Notaris Th. B. Fikkers te Bergen op Zoom aan de Lange Parkstraat 1, telefoon 01640-34833, vanaf heden. De inschrijving is open vanaf één mei 1974 tot en met 14 mei 1974 des namiddags om 17.00 uur. Een van de voorwaarden van inschrijving is dat de koper verplicht is de door hem gekochte wo ning gedurende een tijdvak van 10 jaren zelf met zijn gezin te gebruiken. Voorts, dat de inschrijver alleen voor zich zelf kan kopen. Het noemen van een lastgever is niet toegestaan. in 3V4 maand 2x2 uur per week. ZONDER BOEKEN EN ZONDER HUISWERK AUDIO-VISUELE METHODE Gediplomeerd Audio-Visueel Specialist Beëdigd Tolk-Vertajer BREDA: Nwe Prinsenkade 9 Tel. 01600 - 33079 MIDDELBURG: Damplein 26 - Tel. 01180- 2013 Docenten komen uit het land van de door hen gedoceerde taal. De gemeenteraad van-Vlissingen zal op vrijdag 26 april 1974 om 14.00 uur in het stadhuis ver gaderen De agenda en de stukken liggen op de volgende plaatsen ter inzafëfet: Stadhuis Vlissingen Op werkdagen van 8.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 15.00 uur (aan de bodebalie). Openbare leeszaal en bibliotheek, Spuistraat 22-24 Op werkdagen van 10.00 tot 21.00 uur en zater dags van 10.00 tot 12.30 uur. „Middenhof", Kanaalstraat 64, Wijkcentrum Oost-Souburg Dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur, donderdags van 14.00 tot 16.00 uur en vrijdags van 18.30 tot 20.00 uur. De vergadering is voor iedereen vrij toeganke lijk. Literfles „HERSCHI" 500 gram 500 gram GEMALEN VOORDEELVAT van 16,90 NU „HAK" a LA CREME van 1,45 van 6,60 PER BLIK 1. 18 'n Duitse specialiteit 100 gram nsdeg 24 april 1974 500 gram per emmertje HOLLANDSE voor 2 KROPPEN 100 gram ENGELSE MELANGE, Q£ PER DOOSJE 2k9 „VAN HOUTEN" 3 voor (Van een o TEKNEUZEN De heer IÉ lÉfc#- voor Maatschappelijke I Vlaanderen, coördineert momei ■(■eindelijk toe moeten leiden «eenten Terneuzen, Axel en I voor de bejaarden gaat ontsta dan één beleid kunnen worden sorg voor bejaarden betreft llomeiitrr) is de bejaarden- vore in de Kanaalzone nog een ^^nipperd geheel- De acuvi- ■n zijn niet op elkaar afge- id de een doet dit en Bder dat Wat het strcv betreft om daar meer eenheid in te brengen staat men overi gens nu nog maar aan Btmt K<t>at de behoefte aan sametv- irerkiiig en het °P elkaar af stemmen van activiteiten in dne gemeente aanwezig büeek duidelijk tijdens een (aderir.g, die onder voorzit •hap van gedeputeerde avert onlangs in Axel louden. Hierbij waren aan ng mensen, diie met beiaar- _nz<>rg hebben te maken, zo als vertegenwoordigers van d< stuihtkigen voor de bejaarden- zorz, van bejaardentehuizen van sociale diensten, van ge meentebesturen e.d. Tijdens deze vergadering werd de af- •aak gemaakt de gewenste "inatie tot stand te bren- **De heer Horowitz heeft hierna een brief gestuurd naaé de drie gemeentebesturen met het verzoek in elke gemeen»» oen coördinator aan te steden voor het formeren van plaat"* lijke „praatforums", die eerst in eigen gemeente aan een iOort inventarisatie gaan be ginnen. Via de „praatforu.na' kan mogelijk uiteindelijk de MRionale raad voor de betaar» den worden opgericht. Op de coördinatie van het bejaat denwerk wordt uitge breid ingegaan in het jaarver- «lag over 1973 van de Stiub g voor Maatschappelijke mstve. lening in Middeu- Juwsch-Vlaanderen. In dit irversiag staat ook de pe lt»» de JS J. te Doelmatige en gezellige lichtst waar u maar wilt. Vanuit het cal lichtpunt kan de rail overal koa koppel-, hoek- en verlengstukiet (Van onze correspondent). .RNEUZEN In het han «..-egister van die Kamer var P^phandel en Fabrieken voor leeuwsch-Vlaanderen zijn de Volgende ondernemingen inge- Ichreven Aparthotel Breskens Herengracht 4-5 Terneuzen Hado, Axelsestraat 119,Ter neuzen Kleinhandel in wo ningtextiel. Bistro-bar Su Mo- lenti, Lange Nieuwstraat 28 Hulst. De Ouden Arend. Brou werijstraat 6, St.-Jansteen, Ar chitecten- en adiviesbureau Vi- •tect, St.-Annastraat 65, Sluis Irene Bar. Steensedijk 1 Hulst. Friteskraam H. L. R Rijk. Zeedijk 2i Nieuwvlie- .(Oost burg). De nieuwe minispanningsrail J zich ook uitstekend voor montay de wand. Op de plaats van het* contact kunt u de rail aansluit*] extra lichtpunten, zoals spf en werkverlichting. Stuur mij meer informatie over „spelen met licht*' en over die nieuwe minirail. Naam Adres Plaats Zenden aan Philips Nederland B.V., afd. SML,-VB 9/35, Antwoordnummer 500, Eindhoven. U kunt ook bellen: 040-782795. (Van onze correspondent) TERNEUZEN Oc lijste: me' de namen val. andidatei vooi de komende gemeente ra: rkiezingen zijn vorig wei mgediend. Enige tijd la ter is de nummering van dez lijsten bepaald. Voor Terneuzen ziet dez Rjummering er als volgt uit: V.C.P-, 2. P.v.tLA., 3. S.G.P., PPR-D'66, 5. T 70-2000, G.P.V., 7. WD, 8 Boerei partij, 9 C.P.N. De nummering in Oostbui is als volgt: 1. P. v. d. A. P.P.R- D'66, 2. V.V.D., C.H.- A.R., 4. K.VP, 5 Dorp belangen en Toerisme, S.G.P., 7. C.P.N. Nummering lijsten in van Gent: 1. Confessione ^«roepering Sas van Ger Westdorpe, Philippine, 2. meentebelangen Groot Sas, P v.d.A., 4. C.P.N., 5. lij .fjRamrneloo. Nummering lijsten in Slu 1. P.vd.A., 2. Lijst Lokerse. Gemeentebelangen, 4. Alf meen Belang, 5, Werknemei partij.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 4