Steense verenigingen de dupe' Geschil over verkoops prijs verenigingsgebouw Uitbreiding Riool Clinge kost bijna twee ton indboi tannin! gs ie] Heinkenszandse duif wint wedvlucht Luktor Banden en WC bedrijfs- volieybalkampioen Bijverdienste van Martinus Dieleman groeit met slakkegang Schelde- tochten in Hontenisse stad streek 1li Hi>l 1*11 Whisky 11,95 Onbekend goedje gevonden in Hoofdplaat Hotel International Westdorpe Uitwisseling jeugdkoren Clinge Koewacht St. Jansteen HULST HET ADRES Hulst leslissing nog Nieuw Nam rij zonnig 'oensdag 24 april 1974 nsdag 24 april 1974 (Van een onzer verslaggevers) HULST Vijftien vere nigingen in St.-Jansteen dreigen in de kou te worden gezet als er niet spoedig een einde komt aan de im passe, waarin de onderhan delingen tussen het gemeen tebestuur van Hulst en het bisdom geraakt zijn in ver band met de verkoop van het verenigingsgebouw van St.-Jansteen. De gemeente Hulst heeft het gebouw la ten taxeren en naar aanlei ding daarvan de hoogte van de koopsom bepaald. Ook het bisdom heeft een taxa tie laten verrichten. Tussen de twee taxatiebedragen ligt echter een gat van veer tigduizend gulden. Het bis dom als eigenaresse en het gemeentebestuur kunnen het tot nog toe niet eens worden over de uiteindelij ke koopsom. Intussen heeft het bestuur van een nog te vormen stich ting, voortgekomen uit de vijf tien belanghebbende Steense verenigingen, de 'gemeente Huist aangeboden in deze kwestie te bemiddelen. Ook het kerkbestuur van de paro chie Johannes de Doper in St.- Jansteen is verzocht om een gesprek met het stichtingsbe stuur, waarin hetzelfde bemid delingsvoorstel zal worden ge daan. De stichting in wording is van mening dat de situatie onhoudbaar is. De verenigin gen. waaronder de Boeren bond', het NKV, de bejaarden.- bond, de plattelandsvrouwen, de toneelvereniging, de har monie en de carnavalsvereni ging kunnen op het ogenblik slechts in zeer beperkte mate gebnuik maken van het ge bouw omdat de accommodatie nite toereikend is. Bovendien zijn de huurtarieven in de laatste jaren enorm toegeno men,. Voor vele verenigingen is het derhalve ondoenlijk ge worden onder de huidige om standigheden van het gebouw gebruik te maken. De noodzakelijk geachte uitbreiding van de accommo datie en aanpassing van de tarieven, kunnen niet door de kerk worden gerealiseerd, om dat al jaren met een exploita tietekort woedt gekampt. In 1966 werd het verenigingsge bouw grondig verbouwd: kos ten honderdvijfendertig mille. Daarom zou de stichting graag zien dat het gebouw over gaat in handen van de gemeente, zodiat voor de verenigingen binnen kortere termijn een oplossing voor de problemen in het verschiet komt. Ter illustratie voor de pro blemen zij vermeld, dat het gebouw bestaat uit slechts twee zalen en twee kleine keukens. De „grote zaal" waarin een primitief toneel staat, biedt plaats aan 250 per sonen. De kleine zaal kan vijf tig mensen heirbergen. De te vormen stichting heeft in januari van dit jaar de gemeente Hulst gevraagd de stichting te erkennen. (ADVERTENTIE) Black Prince p. fl. Drankenhandel BROER PLUYM Hemelstr. 13 - St.-Jansteen Telefoon 01140 - 2635 (Van een onzer verslaggevers) HOOFDPLAAT Langs de oever van de Westerschelde bij Hoofdplaet is eergisteren en gisteren ongeveer een krui wagen vol van een onbekend goedje aangetroffen, dat vol gens de bevolking van Hoofd plaat wel eens hasjies zou kunnen zijn. De rijkspolitie heeft zich gisteren over het spul ontfermd en laat nu on derzoeken wat het precies is. Als het hasjies is dan zal een onderzoek naar de herkomst ervan worden ingesteld. 0 Het omstreden parochiegebouw in St.-Jansteen. (Van onze correspondent). HULST Luktor Banden 1 in de eerste klasse en WC in de tweede klasse zijn kampi oen geworden in de heren be- drijfsvolleybalcompetitie te Hulst. Zowel Luktor Banden I als WC kunnen terugzien opj een sterk gespeelde competi tie, waarin beiden praktisch vanaf het begin aan kop heb ben gestaan. In de eerste klasse lagen Lybeert Verstraeten 1 en Wat- neys wat kwaliteit betrof nau welijks onder bij Luktor Ban den 1, dat de titel prolongeer de. Lybeert en Watneys verlo ren echter soms onverwacht onnodig punten tegen mindere tegenstanders terwijl Luktor bijna het hele seizoen op het (ADVERTENTIE) zelfde peil bleef. Het Clingse CVC 1 dat niet zo sterk startte werd steeds betor en klom langzaam hoger op de ranglijst tot een prachtige vierde plaats. WC was in de tweede klas se lange tijden? strijd gewik keld met het sterke SC Morres dat de race voor het kampi oenschap tot bijna aan het ein de volhield. Beide teams de den voor elkaar niets onder, maar het was uiteindelijk de volleybalvereniging Cecilia die het laken meer dan verdiend naar zich toe trok. De laatste uitslagen in de heren eerste klasse: KPJ 2 - Aimbulo 1 12, Remortel Sport - Lybeert Verstraeten 1 03, KPJ 1 - Watneys 21. Heren tweede klasse: SC Morres - CVC 2 3—0, WC - Luktor Banden 2 40, Clitex Sport 2 - Voorwaarts 13. GVC - Ambulo 2 3—1. (ADVERTENTIE) HULST - Tel. 01140-3453* KOFFIETAFELS v.a. 5,95 voor BRUILOFTEN MENU'S v.a. 12,50 WESTDORPE Op het ter rein van „Het Oud Raedhuys" te Westdorpe wordt ter gele genheid van koninginnedag vanaf 's morgens een grote gaaibolling gehouden. Ook vindt een seriekaarting plaats, en 's avonds is in de zaal een oranjebal, waaraan een bekend orkest medewerking ver leent. Het plaatselijk feestcomité heeft ook niet stil gezeten. Zes ploegen zullen deelnemen aan een zeskamp.Drie jeugdploe- gen en drie seniorenploegen hebben ingeschrven voor deel name. De wedstrijden vinden plaats om twee uur op het gemeentelijk sportterrein. Ge zien het grote succes van vo rig jaar wordt weer een grote belangstelling verwacht. (Van een onzer verslaggevers) HULST De gemeenteraad van Hulst heeft in het najaar van 1973 besloten het rioolstelsel in Clinge uit te' breiden met een aantal nooduitlaten. De riolering en afvoersloten van Clinge hebben te weinig capaciteit om grote hoeveelheden water te verwerken. Centraal bouw- en woning toezicht heeft in samenwer king met de dienst gemeente werken van Hulst een begro ting opgesteld voor het pro ject. De totale kosten worden geraamd op 174.000 gulden- De jaarlijkse onderhoudskosten en bedieningskosten kunnen blij ven gehandhaafd op ruim vierduizend gulden. Het regio naai coördinatie-colege voor openbare werken heeft aari het gemeenteoestuur bericht dat een subsidie van 82 per cent van de kosten in het (Van een onzer verslaggevers) HULST Zaterdag 27 april wordt de avonddienst in de WillibrordusbasQ-liek in Hulst verzorgd door het jongeren koor Sas van Gent. Het thema van deze dienst luidt: „Wees hier aanwezig". Voorganger bij deze jongerenviering is ka pelaan E. Erpeilinck uit Sas van Gent. Orkest en koor staan onder leiding van E. van Bambost. De aanvang van de dienst is 19 30 uur. In het kader van de korenuitwisse ling brengt het jongerenkoor Hulst onder leid'img van A. de Kort op zondag 28 april een tegenbezoek aan Sas van Gent. Men brengt diaar een jonge renviering met als thema „toen ginlgen hen de ogen open". Celebrant van de dienst in Sas van Gent is kapelaan J. van der Heyden. Deze misvie ring begint om elf uur. (Van een onzer verslaggevers) AXELSE SASSING Brugwachter Martinus Diele man van de Sasweg 18 op de Axelse Sassing fokt in zijn vrije tijd wijngaardslakken. Op een stukje moerasgrond in het natuurreservaat Zwarten Hoek experimenteert hij eenzaam in een bijna winddichte omhei ning en overspannen door net ten om merels en lijsters op een afstand te houden met aan vankelijk ontmoedigende resul taten. In 1969 bezocht hij de grote wijngaardslaikikenfokkerij van Jungwirth in het Duitse Ulm. Enthousiast zette hij het jaar daarop 1000 slakken uit op Zwarten Hoek. Ze stierven al lemaal in de wintermaanden Martinus ging aan bodemver betering doen. Hij maakte een soort van kassen met uiterst zachte en poreuze grond. 2000 nieuw aangekochte slakken haalden weer het voorjaar niet. Martinus ging door en vorig jaar was er een klein succes 600 slakken overwinterden en in de vogelvrije kassen van Dieleman leven nu 200 jonge (eigen teelt) wijngaardslakken die de komende zooner mis schien voor een rijk nage slacht zullen zorgen- De hobby van de brugwach ter moet in de toekomst een goede bijverdienste worden. Hij is de enige in deze streken die zioh bezig houdt met de slakikenteelt en hij is van plan d-e resultaten straks aan res taurants te l,aan verkopen Zelf ..eeft hij nog nooit een slak geipnoefd. "Ze worden ge kookt als mossels en ze moe ten bijzonder smakelijk zijn", zegt hij. Wijngaardslakken hebben een hekel aan wind en mooi droog weer. Tijdens stevige regenval of bij een fiks on weer zijn ze in hun element Ze gaan dan aan de wandel en doen zich te goed aan kom kommers en sla. vooruitzicht kan worden ge steld. B. en W. van Hulst ach ten het niet onmogelijk dat de aanvankelijk op de hoek Ko ningin Julianastraat-Beatrix straat geprojecteerde over- stortvijver op een andere plaats za] komen te liggen. Een en andej- hangt af van de resultaten van de onderhande lingen over de aankoop van de benodigde grond. Het college stelt de raad voor in de ko mende raadsvergadering van donderdag 25 april een krediet beschikbaar te stellen voor de uitvoering van rioleringsrecon structieplan in Clinge. Het col lege van B en W. doet een voorstel aan de raad het ge meentelijk subsidiebedrag voor jeugdleden van sportver enigingen met vijf gulden te verhogen. Het nieuwe bedTag komt daarmee op vijfentwin tig gulden. B. en W. zijn van mening dat de sportsubsidie- verordening, zoals die vorig jaar gold, nagenoeg onveran derd kan worden doorgevoerd in 1974. De meer uitgaven, een gevolg van de aanpassing van de verordening, worden ge schat op duizend gulden. B. en W. stellen de raad voor de verordening op de marktigel den zodanig te wijzigen, dat kan worden voorkomen dat xn verband met de kostenstijgin gen door de gemeente verlies wordt geleden- De kosten van de markten worden voor 1974 geraamd op ruim 27.000 gul den, terwijl de opbrengst van de marktgelden, gelet op de huidige tarieven worden ge schat op 28.000 gulden. B. en W achten het noodzakelijk de tarieven te verhogen met elf en een half pet., zodat de op brengst van de marktgelden zal stijgen tot ruim 31 gulden per jaar. De raad van Hulst kan zich daar donderdagavond over buigen. André van Dul» I miek André van j> dinsdag 30 april j Hij zal daar eöl gen im het genw_ trum „Malpertuufl treden wordt door de stichting ding Zeeland. Het] dot Van Duin draagt de titel j. lnjke lach". aS| zal op koninginM ge vergezelt zijn i- we revue waaraJl Carry Tefsen en Dusschoten hun J verlenen. Verder] speeiaile gasten Belgische zangdjl Hugo. Gouden brullofcj dag 3-0 april hopeJ paar Theodorus gJ Maria Aarens (1(1 wacht hun vijftig. Lijk te herdenken', wordt in de r.ltj plechtige heilige A gen door pastoor fl zei, waarna het G, van Rumate Koewacht zal won zet. Eveneens vijlt trouwd zijn op 1 paar Frans Seghi OdHSa de Dauw (I Seghers is in het: leven nog zeer tien jaar is kjj reisleider van de i den-bond. Het fw gouden huwelijk] middags om twee r.k. kerk te Koena plechtige mós wordu gen door pastoor J zei. Daarna zal hei familiekring wordt] zet. iapelje. Wigstelling voor een im, kaart Voetbal Het eerste elftal van de voetbalvereniging Steen speelde te Vogelwaarde een vriendschappelijke wed strijd tgen Vogelwaarde 1. Na een gelijkopgaande strijd wist Vogelwaarde met 21 te zegevieren. VOOR EEN GOEDE BRIL EN EEN GOED UURWERK (Van een onzer verslaggevers) HONTENISSE De wan delsportvereniging Hontenisse houdt op zaterdag 27 en op zondag 28 april de elfde afle vering van de Scheldc-wan- deltochten. Aan deze tochten deden vorig jaar meer dan vijfhonderd deelnemers mee. Er kan voor deze tochten ingeschreven worden voor vijf verschillende afstanden. Hier door is iedereen in staat om mee te wandelen. De afstan den zijn vijf, tien, vijftien, twintig en veertig kilometer. De startplaats voor deze wan delingen is op het gemeente lijk sportterrein aan de Marij- kelaan- De start voor de mara- thonwandetin-g vindt plaats om tien uur s'morgens op beide dagen. Het startsein voor de overige vier afstanden wordt s'm-iddags o-m twee uur gege ven. De eventueel nodige me dische verzorging zal in han den liggen van de EABO afde ling Kloosterzande. Iedereen die de tocht volbrengt, waar voor hij of zij heeft ingeschre ven, ontvangt als herinnering een medaille. Verder worden er groepsprijzen ter beschik king gesteld voor groepen van tenminste elf personen. De deelnemers zijn door de orga nisatie collectief verzekerd Het is voor de eerste keer dat tijdens de traditionele schelde- wandelingen de marathon af stand wordt ingelast in het programma. De organisatoren mikken wat dat betreft vooral op de medewerking van onze zuiderburen, waar deze af stand zeer populair is. J Dames zaalvoetbal De speelster Marion Taelman van het Hulster dames voetbalteam had maandagavond een groot aandeel in de zes-nul overwin ning, die haa-r ploeg behaalde in een vriendschappelijke wedstrijd tegen het dames team van het postorderbedrijf Nec-kermann uit Hulst. De wedstrijd werd -gespeeld in Der Dullaert. Voor de rust was het een gelijk opgaande wedstrijd, met een iets sterker 't Centrum. De rust brak aan met een twee-nul voorsprong voor 't Centrum. De twee gave treffei-s kwamen van de voet van het jeugdige speelstertje Marion Taalman. Na rust werd 't Centrum sterker. Het arme Neckermannteam kwam er nauwelijks nog aan te pas- Re- g-ien Taelman scoorde het der de doelpunt, terwijl Marion Taelman voor de overige drie doelpunten zorgde. Voetbaltoernooi Door burgemeester P. J. G. Molt- hoff werd in de kantine op het gemeentelijke sportterrein de loting verricht voor het op 26 mei te houden voetbaltoer nooi. Een toernooi dat door HW 24 wordt georganiseerd. De uitslag van de loting was als volgt: poule 1: Kemzeke, Steen, Stekene, Hulsterloo; poule 2: De Klinige, Kiel- drecht, Clinge. Koewacht: pou le 3: HW 24, Gra-auw, Meer- donok en Kallo. Koninginnedag .1 afdeling Koewadg oranjecomité gr® haar bijdrage levjj feestelijkheden op j 's Morgens om a den de schooL Koewacht opgehaaj te nemen aan de: Axel Aan deze leend ook de ging EMM haari Van halftwee totbj den er in Koen spelen gehouden gere schoolklassen.] drie zijn er schietq staande wip bij A per en op de ligga. A. de Kindt Om middags wondt en plein in Koewacht opgevoerd door jachthoornblazers gen. Tenslotte is tot negen uur 's lampionoptocht mij king van de fanfares Collectes De collecte, die als „Samen bouwen" I Koewacht twaalftal den opgebracht, honderd gulden mee leden jaar- De colledj verwarming van d in Koewacht derdvijftig gulden tl Dat is tweehonderd] den meer dan dej lecte. Schuttersjubitej dag 27 april houc: j tersmaatschappij een jubileumschietij wippen. Er is fl gul-den aan extra 1 uitgeloofd. Deze I wordt gehouden tel Koza Seghers uit I schuttersvrouw he deze schieting de s ze twintig jaar gei met de schutterige (Van een onzer vi LLE De landbouwers i toen gisteren in het geb missie-elektriciteitswerk tegen liet tracé van de yan Borssele naar Geerf Zeeuwse produktie- en bet geven op het landelijk lanig nauwelijks in disci relke tracé de leiding zou tracé men echter ook Biet doet altijd wel er- pi.in, en soms op een rilde wijze. Als de lei met zijn 60 meter hoge xsten. de grote landbouwge- cn in Zuid-Beveland door- Tls de boer het kind van ling. Op de grote be- kan dan b.v. nauwe- Feestcomité mité Nieaiw-NamaJ nieuwe voorzitter ï- plaats van de te Roeyein, die ontslïl nomen, is de heer fl gekozen. Martinus Dieleman in zijn slakkenkas. Vooruitzichten voor donder en vrijdag, opgesteld door KNMI op dinsdag om uur: vrij zonnig en op de plaatsen droog. Tame koud met plaatselijk chtvorst. Weersvooruitzich- in icijfers gemiddeld over Afscheid Tij! Jderland. eenkomst heeft d<IVoor donderdag: aantal uren eniginig Hulsterif K: 4 tot 14. Min. temp.: om- genomen van me® Peeks 2 graden. Max. temp.: schooit-Werrens. -Httreek 11 graden. Kans op van het olublok» MÉ.Ijfcoge periode van min- huiizen naar uur: 95 procent. Kans ter vam de w Hl- t> ?engeheel droog etmaal: 80 heer F. Blomn* ftWKtent voorzitter van het vrijdag: aantal uren de heer J. Lort®14. Min. temp.: om- haar een zilverentrekks 2 graden. Max. temp. en een bloemetjeI- B^Bks 11 graden. Kans op een droge periode van min- I uur: 95 procent. Kans MUISKll j^^^peheel droog etmaal: 80 Nieuw bestuur dens de dezer dagtt jaarvergadering triebond NKV neuzen werd de Gelder gekozen voorzitter. De h Lieshout werd cretaris en de hej lems als penning"* w d< d( bi la ZU ec be he la la g« te d< M di ni n: de 121 (Van een onzer verslaggevei-s) TERNEUZEN Een twee jarige duif van de liefhebber D. Rijk in Ileinkenszand is winnaar geworden van de eer ste in dit seizoen gehouden wedvlucht van de Concours Bond Zuid-Beveland. waaraan door 1343 duiven werd deelge nomen- De duiven werden in het Belgische Doornik 's mor gens om 8 uur gelost met een noordelijke wind. De snelheid van de winnen de duif bedroeg 1039,67 meten per minuut, terwijl de laatste prijswinnende duif in dit con cours tot een snelheid kwam van 859.17 mpm. Uitslag: 1. D Rijk, 2. J. van de Velde, V Heer Arendskerke, 3- M. Bou- dens uit Kwadendamme, 4 en R W. Raas uit 's Heerenhoek, 5. D. Brouwer uit Goes, 6. J Wouterse uit Kwadendamme 7. E- Vermast uit erseke, 9 J. Reijntjes uit 's Heer Aren-ds-kerke, 10. J. Verzeeuw uit Kwadendamme, 11. G. van Strie uit Wolfaartsdijk, 12 en 13. A. van Bremen uit 's Hee renhoek. 14. A. Koole uit Krui- ningen en 15. De Keijzer en zoon uit Hansweert. Uitslagen wedvluchten van uit Doornik: „Hooglandse Vlie ger-s" uit St. Kruis met 85 oude duiven, hoogste snelheid 1098,82 m,pm: 1,6,7, en 8- A.R de Vos, 2 en 4. I. Duininck, 3. J. Lucieer, 5. A. Rod'tsaert. 9 M de Vos en 10. E. Naerl- ,Jonig en Moedig" uit Drie wegen met 48 duiven X T, en 8 A. den Hamer (949.- vvm). 2. en 3. E- van de Hemel, 4. J. Boerman. 6 Aug Jansens, 7 en 10. Comb. Klaassen-Van Hout. 9 J Plad- det. „Strijd in vrede" uit Groede met 192 duiven. 1. en 9. L. van der Wege(1066.86 mpm). I Vermeulen. 3 H Simpe- Iaer, 4. A Hendriks, 5 en 7. A. Merreiaar, 6. E. Ulijn. 8. J 0IBlaakman,.J..Dkciex. r Uitslag van de wedvlucht vanuit Quierain gehouden door de Concours Comb natie Hulst met 308 d-uiven: 1 en 4. J. Pieters (1093,- mpm), 2. J. Jansen, 3. Antheunis - Van Helsland, 5. E. Roelands, o Gebrm Kramers, 7- J. Dhanis. 8. H Blommaert, 9. Th. Cas teels, 10. Aug. van Helsland. „Herleving" uit Kloosterzan de met 138 duiven: 1. Alf. Culpaert (1032,2 mpm). 2. Gébr. Van Poorten. 3 en 8. R Mahu. 4. Vercauteren en zoon. 5. Th. de Bruin. 6. R. de Kort, 7- J Bisschop, 9 en 10. J. de Jonghe. Met 94 jaarlingduiven. 1,3,4, en 7. A de Keijzer en zoon. (10-35,2 mpm), 2en 6 J. Voet. 5. Th. de Bruin. 8. J. Bisschop, 9. A. Vervaet, 10. Vercauteren en zoon. z 302 min 2, Rhein- 4 min 4, Straatsburg 22, Plittersdorf 340 Maxau 402 plus 21, ngen 138 plus 1, Mann- im 196 min 11, Steinbach min 8, Mainz 222 plus 3, ngen 101 onv., Kaub 141 ri\TYrtATTA'r l^^^^^Hrrier 245 min 6. Ko- ()r KIN UN u bl?nz '150 min 1. Keulen 102 n 3, (Ruhrort 255 min 4, 3, Pannerdense Nijmegen 695 min 2, IJsselkop 844 min 4, (Van onze 3®6 onv.. Deven- iRi 242 mm 2, Monsm 5454 SAS VAN Gtf^^Mfebaren -1886 min 15. .^■^■UlO plus 6. Grave be- enige plechtig»» neden de sluis 505 plus 1 terda-g te Sas tennispark geop* ook voor de ee^ bruik gemaakt !!pen °P Zoom 5 36 lo.üZ we, riant fenn: Hansweert 4.39 en 17.Oi terdagavond Terneuzen 3.59 en 16 24 wordt in de irhssi^gon 3.26 en 15.52 wordt m de^.,Wemeldinge 5.26 en 17.52 leden n intro MORGEN^ donderdag Sasse tennisclub vond gehouden. u tA e v w la a b Z1 d d z d z z 13 d cl s e i- I

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 2