bijzondere scholen moeten voortaan ook oudercommissie toelaten dit jaar minder op basisschool KOSYGIN NOG ONVERZETTEUJKER DAN GR0MYK0 HAAGSE RECHERCHEER OPGEPAKT WEGENS CORRUPTIE portugese militairen: leger rhodesië moordt mee in mozambique Vandaag ConsumentenbondLawaai van auto's kan gemakkelijk minder DR. ZIJLSTRA NEDERLANDSE PRORLEMEN ZIJN NIET ONOPLOSRAAR Zeeuwse 100.000ste op huishoudbeurs Werkster dood na val uit gebouw Tweede Kamer vlag halfstok Tuinhuisje Lubbers zonder vergunning Van der Stoel sprak met uiterst vriendelijke Sovjet-premier, maar rk\ Slagersgezin verliest tas met elf mille SHV sluit aantal winkels deGruyter Tien mille voor tips aan inbreker Stuurgroep Z.-Vlaamse Ziekenhuizen: meer begrip 1 Dr W. A. J. M. Harkx M^E^eur: L. Leijendekker g^Terneuzen, teL <01150)-V9 20 Mnilfc"'kwartaal; f 7,83 per maand. f£e rrnrnm,-, 40 cent. ZEEUW WOENSDAG 24 APRIL 1974 27e jaargang No. 8333 Uitgeefster ij De Stem B.V tt Minister Van der Stoel legde gisteren in Moskou een krans bij het Graf van de Onbekende Soldaat. (Van onze redactie buitenland) MOSKOU Zonder zelf enige soepelheid te tonen heb ben de Russische minister van buitenlandse zaken Andrei Gromyko maandag, en premier Alexei Kosygin gisteren er bij minister Van der Stoel sterk op aangedrongen, dat Neder land zijn standpunt over de conferentie over Europese vei ligheid en samenwerking her ziet. Was de toon van het eerste gesprek met Gromyko volgens het Russisiche regeringsblad Izvestia zakelijk en openhar tig, maar in feite soms bits en zuur, premier Kosygin met wie minister Van der Stoel dinsdag twee uur 3prak, was volgens Nederlandse delegatie- kringen uiterst vriendelijk. Het gesprek werd gevoerd in een ontspannen sfeer, maar de premier toonde zich nog on- verzetteliiker dan zijn minis ter. Kosygin sprak met grote kracht en zeer veel nadruk en meermalen in herhaling ver vallend, over het beginsel van onschendbaarheid van de grenzen. DEN j] Kamer wjjzigin [AAG De Eerste leeft gisteren een van de kleuter- en lager-ondervvijswet aange nomen die de voorwaarden schept voor de samensmel ting in de toekomst van kleuterscl en lagere school tot een acht-jarige basissch. Hetwetsontwerp verplicht bovendien besturen van bij zondere scholen medewerking te veilen' a aan de tot stand koming van oudercommissies, kennen geven. Die g bestond tot nu toe |r het openbaar onder- n oudercommissie al ^^M920 wettelijk voorge schreven- Het lis de bedoeling dat de wetswlzie ngen het eerstko mende sc' -ljaar reeds van krachBor den. e be- ^^^■wetgeving bepaalt dat het nAiSiiim aantal schooluren voor I op [de eerste twee leerja- i de lagere school van t 880 uur per iaar ggebracht; de overige leerjaren Jagere school van 1040 au: por jaar wordt kracht. Kamer is er bo vendien mee akkoord gegaan dat leerlingen van de kleuter en fcfcre schooi niet langer dan 51 uur per dag onderwijs mogcif krijgen, dat kwekelin gen op de kleuterschool en kleuterleidsters op de lagere ^^^Bage mogen lopen Dcfam ensmelting van kleu ter- en lagere school wordt een geweldige operatie die pas over een reeks van jaren haar beslagfean krijgen. In augustus a.s. begii ien enkele experi menten. Slagen die, dan zal de integratie stap voor stap tot stand Igebracht kunnen wor den. Een groot probleem zal de schoolgebouwen aan de[ toekomstige situatie ■*^^^Bpassen. Er zijn momen teel §800 kleuterscholen, 8300 lager» scholen en 850 bijzon dere scholen, die in elkaar moeten overvloeien. In Zeeland is de integratie duidelijk het verst op streek Ondeflleiding van het Regio naal pedagogisch Centrum Zeeland zijn 165 van de 228 klepjftcholen en 130 van de 282 lagere scholen in Zeeland al bijbeen integratieproject be trokken, Alle 440 leerkrachten hebben een cursus over de nieuvft basisschool gevolgd. 'Vam ©en onzer verslaggevers DEN HAAG Zonder veel kosten kan de geluids hinder van het verkeer wor den verminderd, meent de Consumentenbond. Om te be ginnen kunnen alle auto's en andere motorvoertuigen veel minder lawaaiig worden ge maakt zonder dat zij er duurder op behoeven te wor den: sommige goedkope au to's maken maar half zoveel lawaai als sommige dure au to's. Verder kan een gunsti ger situering van woningen en verkeerswegen bijdragen tot vermindering van ge luidshinder en tenslotte zijn bij een ongunstige situering afschermingsmaatregelen tot verminderen van de geluids hinder mogelijk. De Consumentenbond meent, dat de regering op korte termijn in overleg met de EEG-partners ertoe dient over te gaan het geluids maximum te verlagen voor auto's, vrachtwagens en auto bussen, want deze voertuigen maken meer lawaai dan no dig is. De huidige bij de wet toegestane maxima liggen veel te hoog. Ook de in de urgentienota milieuhygiëne voorgestelde verlaging van het maximum voor personen auto's gaat niet ver genoeg. De Consumentenbond vindt verder, dat de mensen, die last hebben van verkeersla waai, door zich aaneen te sluiten iets tegen deze hinder kunnen ondernemen. Groe pen bewoners van huizen, die te dicht bij lawaaiige verkeersstraten of wegen zijn gesitueerd, kunnen bij overheid en huiseigenaren veel meer bereiken dan een lingen. Men moet zich geza menlijk tot de overheid wen. den om te bereiken, dat iets wordt gedaan aan de weg, waaraan men woont en men moet zich tot de huiseigenaar richten om te bereiken dat de woningen beter worden geïsoleerd. Dit zou als voor waarde voor verdere huur verhoging moeten worden gesteld. De Consumentenbond heeft op acht zeer drukke punten in het land geluidsmetingen gedaan. Op al deze punten bleek het storende lawaai van het verkeer sterker dan de hoeveelheid geluid, die de Gezondheidsraad voor dag, nacht en avond maximaal toelaatbaar acht. Op de meeste plaatsen heeft men een slechts zeer korte „ver- keersnacht", namelijk van omstreeks twee tot vier uur. Bij ondervraging van de om wonenden van deze door verkeerslawaai geteisterde plaatsen, kwam de bond tot de „opmerkelijke" ervaring, dat veel mensen het lawaai zonder meer accepteerden omdat „het nu eenmaal niet anders is" en „er toch niets aan te doen is". Maar vaak kon er aan de deur geen woord worden ge wisseld, werd het beluisteren van radio en televisie gehin derd door het verkeersla waal, kon niet met open ra men worden geslapen, wer den de kamers aam de voor kant van het huis gemeden en kwamen logees niet meer slapen. Om na te gaan, wat er tegen geluidshinder van het verkeer kan worden gedaan, heeft de Consumentenhond onderzocht, wat de geluids- produktie van 22 autotypen is. Tien auto's zijn aan de hand van dit onderzoek on der de „lawaaiige auto's" te rangschikken: Opel Kadett, Datsun Cherry, Fiat 128, Opel Ascona, Peugeot 204, Simca 1100, Mini 850, Volks wagen' 1302 S, Citroën 2 CV 6 en NSU 1200 C. De Dafjes behoren tot de rustigste au to's. (Van onze redactie binnenland) AMSTERDAM Het ziet er naar uit dat Nederland vooral met twee poblemen te kampen heeft, afgezien van de oliecrisis. Dat zijn de inflatie en de werkgelegenheid. Aldus de president van de Neder, landsche Bank, dr. J. Zijlstra, in zijn jaarverslag. Zowel de inflatie (de geld ontwaarding door stijging van het prijspeil) als de werkloosheid lijken steeds meer van blijvende aard. Wat dit laatste betreft zegt dr. Zijlstra dat een structureel te zwakke geneigdheid om te in vesteren de werkgelegenheid zo ongunstig maakt en hij noemt het illusie te menen dat aanvullende werkgelegenheid van overheidswege hier vol doende soelaas zou kunnen bieden. Het beleid staat voor moei lijke opgaven, maar zij zijn niet onoplosbaar. De overbe- steding van de zestiger jaren werd tenslotte overwonnen. De problemen voortvloeiend uit de oliecrisis zijn voortva rend aangevat. Het is niet aan te nemen dat deze lijn niet doorgetrokken zal kunnen worden. Na het overwinnen van de huidige moeilijkheden dient het beleid ervan uit te gaan dat moet worden gestreefd naar verenigbaarheid van een loonsomstijging per werkne mer, die een redelijke vooruit gang biedt van het reële be, schikbare inkomen, én een niet verder dalen van de ren dementen van de investerin gen. Dat zou een wezenlijke bijdrage zijn tot de bestrijding van de inflatie en tot herstel van de werkgelegenheid in het particuliere bedrijfsleven, al dus dr. Zijlstra, die verder pleit voor afremming van de stijging van de zg. collectieve lonen (belasting en premies) on het reële inkomen. (Zie verder pag. financiën- economie). Als de stroom van belang stellenden door blijft gaan zo als momenteel het geval is, zal de Huishoudbeurs in de Am sterdamse RAI ook deze keer weer een record-aantal bezoe kers trekken. Gistermorgen werd, een halve dag eerder dan vorig jaar, de 100.000ste bezoe ker verwelkomd. Het was mej. C. J. van Doorn uit het Zeeuw se Krabbendijke, die met ap plaus beloond werd door haar vriendinnen van de Bond van Plattelandsvrouwen, nadat zij vele geschenken en een bos bloemen in ontvangst had ge nomen. ARNHEM Na een dagje Arnhem, met een bezoek aan het Safaripark en ijsjes voor de kin -eren in park Sinsbeek, heeft een slager uit Almelo bij het inladen van de auto, de schoudertas van zijn echtgéno te laten staan. Bij thuiskomst miste men de ta®, waarin f 11.000 en per soonlijke papieren zaten. De gedupeerde slager heeft een beloning uitgeloofd van f 1000,- voor degene die het tas je met de elf mille terug brengt. Het bedrag vormt praktisch het gehele vermogen van het echtpaar (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Vanaf liet gebouw van de Tweede Ka mer in Den Haag hing gister middag de vlag half stok, om dat na een val uit een raam op de eerste verdieping van het gebouw van de Tweede Ka mer gisteren een werkster was overleden. Het was mevrouw B. A. Benoist-Durczok (63), sinds december 1969 als lid van de uishoudelijke dienst werkzaam bij de Tweede Ka mer. Gisterochtend werd zij met ernstige hoofdletsels ge vonden op een binnenplaats van het kamergebouw. In het ziekenhuis overleed zij. Mevrouw Benoist deed als werkster haar dagelijkse schoonrnaak-dienst. Vermoede lijk is tijdens het zemen van de ramen de trapleer uitge schoten en tegen het raam ge vallen, waardoor dit open schoot. De j-uiste toedracht van het ongeval is niet bekend omdat niemand in de buurt was- De veiligheidsinspectie stelt een onderzoek in. (Van een onzer verslaggevers) UTRECHT Op korte ter mijn zullen een aantal kleine re winkels van deGruyter ge sloten worden. Het winkelbe drijf, onderdeel van de Steen kolen Handels Vereniging, heeft vorig jaar een naar wordt aangenomen miljoe- nenverlies geleden. Ook voor dit jaar wordt verlies ver wacht. De SHV (winststijging vorig jaar: 60 procent) gaat nu op korte termijn maatregelen ne men om te proberen deGruy ter uit de rode cijfers te ha len. Hiertoe zullen kleinere winkels worden gesloten. SHV gaat het meer zoeken in grote re zaken, zoals de Kijkshops. Het in niet bekend over hoe veel kleinere winkels het pre cies gaat. Tijdens de presentatie van het jaarverslag van SHV. gis teren in Utrecht, werden drei gende woorden gesproken over de toekomst van deGruyter als het verlies dit jaar even hoog zou uitkomen als in 1973. (meer over het SHV-jaar- verslag op de fin.-economische Dag.). DEN HAAG (ANP) De rijksrecherche heeft gister morgen in Den Haag de 50- jarige rechercheur P-Z. aange houden op verdenking van corruptie. De man zou in zijn voormalige functie van briga dier-rechercheur bij de politie in Den Haag gedurende ander half jaar inlichtingen hebben gegeven aan een „beruchte" Haagse inbreker. Hij werd daarvoor betaald. Volgens de officier van jus titie in Den Haag, mr. C. van Steenderen, bedroeg de „belo ning" ongeveer tienduizend gulden, waarvan enige duizen den guldens in goederen. De aangehouden politieman is sinds mediio 1972 op eigen verzoek chef vam de recherche bij de gemeentepolitie van Zoetermeer. Volgens mr Van Steenderen is het de onbekende „beruch te" inbreker dankzij de inlich tingen van de rechercheur ge lukt, „geruime tijd uit handen van de politie te blijven", De politieman vertelde de inbre ker geregeld hoe ver bepaalde onderzoeken van de recherche waren gevorderd. Hij zei hem ook hoe de volgauto's van de Haagse politie eruit zagen. „Een enorm gat in het op sporingsapparaat", aldus mr. Van Steenderen. „Wij weten nog niet wat er door de activi teiten van de rechercheur alle maal is stukgelopen". Volgens de officier is op een aantal punten, „het wettig en over tuigend bewijs van corruptie geleverd". De rijksrecherche is de zaak vier a vijf weken geleden op het spoor gekomen, toen een collega van de „beruchte" in breker, „ook geen kruimel dief", aldus mr. Van Steende ren, de politie ervan op de hoogte bracht, toen hij bij een inbraak werd betrapt- Z. heeft tot nu toe nog niet veel willen zeggen. „We hopen van harte, dat het een op zich zelf staand geval is", aldus mr. Van Steenderen. „Tot nu toe zijn er geen aanwijzingen, dat de corruptie meer dan één rechercheur betreft". Ge vraagd naar het waarom van de corruptie, zei hij: „De man had wel eens geld nodig, maar het is niet bekend, wat hij ermee heeft gedaan. Wat de aangenomen goederen betreft, er zijn geen aanwijzingen, dat zij van diefstal afkomstig zijn", aldus mr. Van Steende ren. Het is niet bekend of de „beruchte" inbreker intussen is aangehouden. 350ROTTERDAM De dienst bouw- en wo ningtoezicht van de gemeente "ottei heeft bezwaar aan getekend tegen een tuinhuisje achter de woning van minister Lubbers van Economische Za ken. Mevr. Lubbers had het huisje laten neerzetten toen haar eclitgenoot op een reis naar China was. Zij hoopte daarmee de klachten van haar man, dat hij thuis niet rustig kon werken te verhelpen. Zo zag minister Lubbers bij zijn terugkomst op de plaats van een voormalige loods een fraai tuinhuis-annex werk ruimte staan. Hoelang hij daarvan plezier zal hebben blijft nu de vraag want zijn echtgenote bleek te hebben vergeten een bouwvergunning ad te vragen. Zoals gebruikelijk kreeg de minister van bouw- en wo ningtoezicht alsnog de kans de vergunning aan te vragen. De ze za' normaal worden behan deld zo heeft men al verklaard Blijkt het tuinhuisje vol gens de regels te zijn neerge zet, dan wordt de vergunning verleen-d. Zijn de regels echter niet in acht genomen dan volgt onverbiddelijk de eis tot afbraak van het gebouwtje. De behandeling van de aanvraag zal enkele weker, duren- (Van een onzer verslaggevers) HULST De stuurgroep van de ziekenhuizen Hulst, Oostburg en de Kanaalzone hebben gisteravond een sum mier communique verstrekt met de volgende inhoud: „De leden van de stuurgroep me- ne-i een basis te hebben ge vonden om het gesprek in de stuurgroep voort te zetten. Bij de bespreking blijkt meer we derzijds begrip te zijn ont staan voor elkanders stand punt. Voorlopig is besloten me- oog op de goede verstand houding geen verdere medede lingen te verstrekken". De verklaring was door de negen leden van de stuurgroep ondertekend. (Van onze redactie buitenland) LONDEN Het Britse dag blad The Guardian heeft giste ren een relaas gepubliceerd over commandoacties van Rho- desische troepen in Mozambi que, dat zou zijn opgesteld door Portugese legerofficieren me kritisch staan tegenover de regering in Lissabon. De op stellers van het geheime rap port zouden medestanders van de ontslagen plaatsvervangend chef-staf Antonio de Spinola zijn. Spinola verdween on langs uit de legerleiding, na dat hij in een boek had be toogd dat er geen militaire oplossing kon zijn voor de strijd in de Portugese kolo niën. De Rhodesische groepen die in Mozambique opereren, heb ben volgens dit rapport op dracht geen gevangenen te maken. Volgens het rappoort bestaat er in de praktijk een nauwe samenwerking tussen het Por tugese leger en het Rhodesi sche leger dat nog ij versterkt door huurlingen uit Zuid-Afri- ka en andere landen. „Deze operaties, die worden gecoördineerd met Portugese militaire acties, bestaan uit snelle acties van parachutisten in gebieden waar dan alle menselijk leven (er worden geen militaire of burgergevan genen gemaakt) wordt uitge roeid, waarna ze terugkeren naar hun bases in Rhodesië." aldus het rapport. De opstellers van het rap port bevestigen ook eerdere berichten over massamoorden door het Portugese leger in de dorpen Wiriyamu en Chavoia en andere plaatsen in Tete. De Portugese groepen had den uitdrukkelijk opdracht „om schoon schip te maken en elke levende "el te doden". Portugese soldaten zouden in Wiryaimu 300 A 400 burgers hebben gedood, een cijfer dat ongeveer overeenkomt met de eerdere onthullingen van de Britse pater Hastings in The Times. Het rapport vermeldt voorts dat de Portugese luchtmacht op 23 februari 1973 met na palm en ontbladering3midde- len het dorp Chicoa heeft be stookt, ongeveer 50 kan. van de grens met Rhodesië. Volgens The Guardian is het rapport illegaal uit Portugal naar Londen gesmokkeld. Een Portugese regerings woordvoerder heeft het be richt dat Rhodesische troepen in Mozambique opereren, non sens genoemd- „Er is geen greintje waarheid in. Er zijn geen Rhodesische troepen op I'ort"-"-" grond", zo 7.ei hij. BUIEN Wisselende bewolking. Plaatselijk een bui. Matige, aan de kust tijdelijk harde noorde lijke wind. Maximum temperaturen tussen 8 en 12 graden. STAD EN STREEK Landbouwers te hoop op hoorzitting over hoog spanningsleiding. Pagina 3 Terneuzense binnenstad geliefd bij veel bewoners. Pagina 5 BINNEN- EN BUITENLAND Kissinger opnieuw naar het Midden-Oosten. Pagina 11 Nieuwe generatie leiders in Israël. Pagina 15 SPORT Van Daele niet bang voor concurrent Israël. Pagina 16 RADIO EN TELEVISIE Verinnerlijke pop uit het Yes-imperium. Pagina 17

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 1