Leo Franse vertegenwoordiger Advertenties worden toch niet gezien. 2 ervaren CHAUFFEURS ASESZ ONZEKER FIFA» HUIZE DEANE" MACHINIST Van der Straaten okker «1 Philips sii GEMEENTE B0RSELE KONINGINNEDAG TERNEUZEN KINDEROPTOCHT GEMEENTE BORSELE GEMEENTE BORSELE KLEINTJE f> Winkelcentrum SerlippenspoJder TERNEUZEN Telefoon 01150-4249 GEMEENTE OOSTBURG Raadsvergadering Herbert Autolakken Tussen examen en vakantietrektocht, eerst naar Keser voor 'n fijne gevulde beurs. Dit was een advertentie Dank u ELECTRO- MONTEUR De zenuwen? Broom Nervaciet ontspant 152-17,i20? 30,* fesmiddelen verouderd Int. Transportbedrijf Zonnevylle B.V. Aannemingsbedrijf GEBR. DE BOKX B.V. STRAATMAKERS OPPERLIEDEN GRONDWERKERS Woe,,. de zaak waar U binnen- en buitenlandse mode vindt! Opvallend anders!! Voor onze nieuwe zware hydraulische heimachi ne zoeken wij een Aannemingmij B.V. Postbus 5 - Hansweert Tel.: 01130 - 1830. De burgemeester van de gemeente Oostburg maakt bekend dat op vrijdag 26 april 1974 om 19.30 uur in het gemeentehuis een openbare vergadering van de raad dezer gemeente zal worden gehouden. Oostburg, 19 april 1974. De burgemeester voornoemd, A. Schipper. 'S-HEER HENDRIKSKINDERENSTRAAT 35 GOES TEL. 01100 - 3430 VRAAGT voor direkt EEN ERVAREN Ben je 18 jaar of ouder, dan ligt er een leuke vakantiejob voor je klaar Laat je nu inschrijven, dan heb je de meeste kans. ten publikatlevan hrt Centraal Bureau voor Courantenpubliciteit hmv zorg dat ui in huis hebt verkrijgbaar bij de drogist Bedrijf zich vestigende in Breda, vraagt voor spoedige indiensttre ding i.b.v. V.E.V. sterkstroom en rijbewijs B-E. Werkzaamheden door de gehele Benelux. Goede salariëring. Voor sollicitatie tel. 070 - 643858. (Na 19.00 uur 070 - 325114) Er zijn wel 'ns van die pro blemen die echt aan je vreten. Je voelt je gespannen, opge draaid. Je maakt 'n wande lingetje, probeert vroeg naar bed te gaan, maar niets helpt. Last van zenuwen zeggen ze dan. Iedereen kent 't eigenlyk wel. Maar niet iedereen kent Broom Nervaciet. Terwijl Broom Nervaciet juist 't middel is dat in zulke ge vallen kan helpen. 't Zijn kleine pilletjes in 'n handige doordrukstrip. Mak kelijk om bij je te hebben èn... om in te nemen. Broom Ner vaciet ontspant de zenuwen, maakt u weer rustig. bjj apotheker en drogist. Werkelijk nèt nappa dit cowboy vest in gloedvol oud bruin, rijkelijk doorgestikt, stoere drukknopen en bet originele "vreet"-riempje. 152-176^g. Polyester/katoenen "denim" hemd, bedrukt met moderne motief jes. V ai A J. M. Harkx Icteur: L. Leijendekker -tie- inmisualie-adres: fuwsttau'; 9. Terneuzen. tel. <01156, (.«"kwartaal; f 7.83 per maa ier? 40 cent. H^—^er"n4aatschappü stem V-1gi Breda jOrigineel jacket, m indigo denim,! vleug. Alle niem worden extra geaccenl vrolijk rooj 116-148 Het üeuiijj overl I (Van een onzer verslaggever i m WAAG Volgens het Twe SËbruuli (GPV) zijn de generl ^^Slerlandse militairen m I Jewezen voor een deel zo vej terking aangetast dat de to iT..selirijncnd" is. Een verkeef zou de oorzaak van I' Id.r|ön r Verbrugh heeft over de iSteld aan minister Vredelm aties van het Tweede Kamer veelheden plasmaveryartgi -ydiumtinctuur en morfineea voor gebruik zijn geworden. GEVRAAGD GERBERNESSEWEG 3 NISSE Telefoon 01194 - 371. Industrieweg 24 TERNEUZEN Telefoon 01150 - 3876 VRAAGT voor spoedige indiensttreding Sollicitaties te richten aan bovengenoemd adres. De burgemeester van Borsele maakt overeen komstig artikel 28, lid 6, van de wet op de ruim telijke ordening bekend, dat met ingang van 25 april 1974 gedurende een maand op de gemeen- tesekretarie, bureau algemene zaken, te Hein- kenszand, voor een ieder ter inzage ligt het be sluit van Gedeputeerde Staten van Zeeland van 19 februari 1974, nr. 1895/297, 4e afd. r.o., waar bij goedkeuring is verleend aan het besluit van de raad dezer gemeente van 2 oktober 1973 tot vaststelling van het bestemmingsplan ,,'s-Gra- venpolder 1973". Zij, die zich tijdig met bezwa ren zowel tot de gemeenteraad ais tot Gedepu teerde Staten hebben gewend, kunnen gedurende de termijn van tervisielegging beroep instellen bij de Kroon. Beroepschriften moeten worden gericht aan H M. de Koningin, doch worden ingediend bij de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening te 's-Gravenhage. Heinkenszand, 24 april 1974 De burgemeester voornoemd, G. H. E. M. van Waes Inschrijving van 08.30 - 09.00 uur op het Schoolplein van de ZUIDLANDSCHOOL aan de Jacob Catsstraat, Terneuzen. Om 09.00 uur start KINDEROPTOCHT naar de MARKT, begeleid door de MUZIEK KORPSEN „DE VLIEGENDE HOLLAN DER" en „IRENE". Prijsuitreiking op de Markt, daarna KIN DERVOORSTELLING door de „TOVER SPIEGEL". Voor het verdere programma zie „TERNEUZEN INFORMATIE". De burgemeester van Borsele maakt, ingevolge artikel 31 van de wet op de ruimtelijke ordening bekend, dat het bestemmingsplan „Driewegen" door de raad vastgesteld bij besluit d.d. 1 mei 1973, en door Gedeputeerde Staten goedgekeurd bij besluit van 4 december 1973, nr. 1195/320 onherroepelijk is geworden. Bovengenoemd bestemmingsplan ligt voor een ieder ter gemeentesecretarie ter inzage. Heinkenszand, 24 april 1974. De burgemeester voornoemd, G. H. E. M. van Waes. Ontwerp bestemmingsplan .Aanlegsteiger Total' De burgemeester van Borsele maakt overeen komstig het bepaalde in artikel 23 van de wet op de ruimtelijke ordening bekend, dat met in gang van 25 april 1974 gedurende een maand voor een ieder op de gemeentesecretarie, bureau algemene zaken, te Heinkenszand, ter inzage ligt het ontwerp van het bestemmingsplan „Aanleg steiger Total". Voornoemd plan ligt in de driehoek, die wordt begrensd door dc Lange Zuidweg, de Wol- phaartsweg en de Westerschelde. Gedurende bovengenoemde termijn kan een ie der tegen het ontwerp van het bestemmingsplan schriftelijk bij de gemeenteraad bezwaren indie nen. Heinkenszand, 24 april 1974. ^3 burgemeester voornoemd, G. H. E. M. van Waes. De burgemeester der gemeente Borsele maakt bekend, dat, ter voldoening aan artikel 15 der onteigeningswet, een afdruk van het in de Ne derlandse Staatscourant van 20 december 1973, nr. 247, gepubliceerde koninklijk besluit van 10 december 1973, nr. 22, houdende aanwijziging van percelen tot onteigening ten algemene nut te ten behoeve van het verhogen en verzwaren van de zeedijk langs de Westerschelde van de polder EHewoutsdijk tussen dp 81 pl. 5 m dp 88 en van de calamiteuze polder Borssele tussen dp 0 en dp 32 pl. 14 m, een ander met bijkomen de werken in de gemeente Borsele van 25 april 1974 tot en met 20 mei 1974 ter inzage van een ieder is nedergelegd op de gemeentesecretarie, bureau algemene zaken, te Heinkenszand. Heinkenszand, 24 april 1974, De burgemeester voornoemd, G. H. E. M. van Waes Kleintjes (uitsluitend voor particulieren) worden In een 6-punfs letter (belangrijkste woord KAPITAAL) over 1 kolom gezel. Zij worden be rekend per woord (minimaal 10 woorden; 1 woord It max. 15 lettertekens) Inclusief btw. Kleintje» kunnen verleren In breedte en 7 kolom) en worden In een 6-punt» letter gezet me» minimaal 1 «lag- fegei In een 10-punt» letter (Spartan KAPITAAL). Zi\ wor- den b!| te gewone Kleintje» geplaatst, maar berekend neer breedte en mm.-hoogte (mm.-prl|zen exclusief btwX Nadere inlichtingen worden gaarne verstrekt door alle kantoren van De Stern. TE KOOP. bij inschrijving leegstaande landelijk gelege woning. Te bezichtigen zattH dag tussen 2-3 uur te Halslfr ren Te] 01640-33294 Zoektu een KAMER, ETAGE OF ANDERE WOONRUIMTE Komt u eens vrijblijvend pis ten met J. W. de Jong, Reigw- straat 2, Breda, tel. 40703. te huur aan: Van ecu onzer verslaggevers) kampeerbagagewa- m gentje gevraagd. Tel. 011* 2726. Een nieuwe lente, een nieuw begin... Het huwelijksbureau TRAIT-D'UNION kan u daarbij helpen. Erkend door de RAAD VAN TOEZICHT Inl.: Hoofdkantoor: Postbus 122, Ede, tel. 08380-14192. Afd. Breda, Delbergen 53, tel. '11600-52721. Een nieuw pluspunt ln uw re clame: KLEINTJE -f Het plaatsen van een KLEIN TJE vormt een wezenlijke bij lrage tot het realiseren var iw doel TIENDUIZENDEN Ie- '.en uw boodschap. TIENDUI ZENDEN die niet ver van v nndaam wonen. MIDDELBURG Het pro- inciaal bestuur van Zeeland "--It enkele belangrijke voor reen waaraan moet wor- n voldaan, eer dit bestuur ja of nee tegen het plan- sz, voor sluiting van de erschelde zegt. In een gisteren opgestelde rklaring zeggen G.S. van eland dat het plan-Klaasesz ^^fcenste veiligheid van OosterscheVdegebied naar en later tijdstip verschuift, dat op korte en middellan- termijn extra veiliigheidsrii- o's moeten worden geno- en. Pas als studies, die in zeer te koop aangeboden ZONWERING: LUXAFLEX, GORDIJNEN, JALOEZIEëN zonneschermen, rolhorren. Doe-het-zelf jaloezieën en zonne- hchermen. Goede voorlichting, kwaliteit en service. Interieur specialist Rademakers. Hulst. tel. 01140-4120; Kloosterzande tel. 01148-1417. BANKSTELLEN Zeer fraai uitgevoerd in diver se kleuren 5 jaar garantie op binnenwerk normale prijs 1300,- VOOR 695,- Parian Kerkstraat 27a. Elshout. tel. 04163-3472 Dinsdag t.m. zaterdag geopend van 10.17 uur Vrijdags tot uur 8MM PARKETVLOER dus onverslijtbaar Kant en klaar gelegd v.a. f 42,75 m2 mcl. BTW Standard Parket B.V. Tolbrugstraat 17, Breda tel 01600—42323. KAPSTER gevraagd voor donderdag, vrt' dag, en zaterdag J. Arob8L Dameskapper Kaaistraat Steenbergen Tel. 01670.3169. AUTOVERZEKERINGEN ;.italoguswaarde f 9.000,-. En tevens reisverzekeringen vanaf f 156. Telefonische inlichtingen 01149-430. KENNIi GEZ0( maar dan en serieuze?' DAT CENTRL" Nederland.- P persoonlijke kend door zicht). tempo zullen moeten wor- Mden verricht, uitwijzen dat zo- VOOR GHwel de vertraging in tijd als Zend mi] vt..' Be extra risico's aanvaardbaar w brochure willen G.S. hun definitie- lS)Vpromntt ve mening over het olan laten naam horen. ADRES: Het provinciaal bestuur van PLAATS' Zeeland stelt daarbij nog een CENTR9 'extra q6 kosten herstel Afdeling S.' van dijkvakken langs de Oos- ïïntoorPoi' Verschelde (noodzakelijk om wijk. teiefoo-^* risico's in te perken) en eventuele voorzieningen voor de bodemverdediginig rond de personeel se Zeelandbru-g, mogen in geen geval ten laste van ,,de streek" worden gebracht. Het rijk zal in elk geval voor de schade moeten opdraaien, zo vinden G.S., als er tijdens de uitvoeringsfasen van het plan- Klaasesz rampen zouden op treden. Over de consequenties van de getij-demping voor de vis ser i 3, hebben G.S. nog een aantal vragen waarop ook de deskundigen het antwoord schuld'icd ziip ^"bleven. (zïe ook -nentaar op pa gina Bkadstreek TREKKAR, kinderbedje met matrai en dekens, reiswieg met rijdend onderstel, smeed ijzeren wieg. t.v. tafel. Elisa- bethpark 9, Hoeven N.-Br. I REKENINGEN voor goederen of diensten geleverd aan M. K^ssels-Laffar zullen door mij n'cl worden betaald. Kessels, -.manstraat 43 Hansweert weert. KLEIN'1 plaatsen: result

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 18