ITZHAK RABIN: SABRA EN VREDESDUIF Verpleeghuizen bouwen is dweilen terwijl je de kraan laat openstaan Breznjev wil sten voor Komsoisiol-jeugd In 5 jaarkuntu rum 50% rijker warden. r lp iff*; Buiten subsidieregelingen Geneesheer-directeur van de Bredase Lucia-s tichting: Arrestaties in Griekenland Fosfaatvrij wasmiddel Veiligheid pompbedienden in gevaar Profest Poststaking in Ethiopië HetNMB Premie Spaar Biljet aan toonder Kirk uit Worksop in Groot Brits. tussen haar verzameling ital ter iedere week een bij. ^©OOQQ* uit 'th lau ids st) »e- ïC- te- ;r- ler el- ■he ng 80 o- >n- u- (Van onze redactie I buitenland) Met de kenze van Yitzhak Ra bin tot Israëlisch kabinetsfor mateur is een einde gekomen aan het bewind van de pio- nieSeneratie, waarvan pre mie! Goida Meir de laatste en iiië Blekkende vertegen woordigster was. De macht is maardag overgegaan op de zo nen van de pioniers. Op een sibra een in Jeruzalem gebo- r.ue Op de bevelhebber v'an bet zegevierende Israëlische Ic-or tijdens de zesdaagse oor- loglbaarom is er maandag avond weer eens een stukje rtsïedenis in Israël ge maakt Met Golda Meir zijn de ministers Dayan, Allon, Eban en fiapir op de achtergrond «edfongen. Uit de as van de Grote Verzoendag-oorlog, die het land schokte en de Arbei derspartij aan stukken scheur de. is een herenigde en herbo ren nart ij tevoorschijn geko men. Met generaal Rabin is de bl-jarige Simon Peres, minis ter van Voorlichting in het demissionaire kabinei-Meir, de nieuwe sterke partij. Deze trouwe volgeling van generaal Da.van en David Ben Goerioc, werd op het nippertje door g neraal Rabin verslagen. Dat bracht secretaris-generaal van de Arbeiderspartij, Jadlin, tot de uitspraak dat „beide kandi daten hebben gewonnen". Voor Simon Peres ligt nu dc weg naar de post van Defensie of Buitenlandse Zaken open. Nieuwe regering Maar eerst zal Rabin een rieuwe regering moeten vor men. Dat is de eerste vrijwel onneembare hindernis die de oua ambassadeur in Washing ton en nieuweling in de Israë lische politiek zal moeten ne men. Maandagavond heeft hii meteen laten welen te zullen aansturen op herstel van de oude coalitie met de Nationale Religieuze Partij en de Onaf hankelijke Liberalen. Lukt dat niet, dan zal Israël in het na jaar naar de stembus gaan en tot die tijd geregeerd worden door het demissionaire kabinet van mevrouw Meir, waarin de stem van Rabin als minister van Arbeid van doorslagge vend gewicht is. Met generaal Rabin als lijst trekker maakt de Arbeiders partij dan een goede kans de rechtse Likoedpartij in de op positie te houden. De verjon ging van het partij-apparaat en de te verwachten herfor mulering van het partijpro gramma geeft de Arbeiders partij de structuur en inhoud om het door de oorlog ontstane in straatdemonstraties tot uit drukking komende algemene protestgcvoel in stemmenwins» om te zetten. Briljant Indien generaal Rabin inder daad premier wordt, zal de t: raèlisehe vredespolitiek een duidelijker vorm krijgen, llij is de man van het territorial" compromis. Maandagavond ai zei iiij dat Israël rekening meet houden met de gevoelig heden van de Arabische buur landen. In Washington heett generaal Rabin tijdens zijn ambassadeurschap een goede verstandhouding opgebouwd met minister Kissinger en hij gold daar als een briljant man. Yitzhak Rabin werd in 1922 in Jeruzalem geboren als zoon van een Russische naar Israël gtcmigreerde soldaat- De heer Rabin, zoals hij nu bij voorkeur genoemd wil worden, w:.s van zijn achttien de jaar af een strijder in de dagen van de ondergrondse beweging de Haganah en haar eliteaanvalsgroep de Palmach. mach.. Tijdens de tweede wereld oorlog vocht hij voor de Brit ten Hij nam onder meer deel aan een actie in Syrië. Maar in 1918 toen de samenwerking met de autoriteiten van het Britse mandaat eindigde, ver scheen hij op de Britse „zwaï le lijst" als onder-commandant van de Palmach.. Hij werd gearresteerd en bracht zes maanden door in een kamp van gedetineerden in Ralali nu in de door Israël bezette st.-ook van Gaza Va zijn vrij lating werd hij commandant van het tweede bataljon van de Palmach dat later de eerste eenheid werd van het Israëli sche leger in wording dat felle strijd leverde toen de onaf hankelijkheidsoorlog in 1948 begon. Een deel van de oorlog Voerde hij een bataljon aan, dat verantwoordelijk was voor de voorziening van het bele gerde Jeruzalem. Hij noemde deze periode een van de moei lijkste van zijn carrière. In 1952 volgde hij een mili taire opleiding in het Britse Camberley. Bij zijn terugkeer nam hij het initiat ef tot een maatregel die vereiste dat de hogere officieren een parachu tistenopleiding volgden. Hij was een van de eersten die dat deed. pers, de liberale vleugel van de democratische partij en en kele Amerikaans- ooase lei ders in verwarring. Maar spoedig dwong hij in Was hington respect af en werd hij een goeie vriend van de on der-minister van Buitenlandse Zaken Joseph Sisco en llenry Kissinger. Concessies Veel lof li' 1963 bezocht hij Franse en Amerikaanse troepen alvo rens staf-chef te worden. Vier jaar later kreeg hij veel lof voor de Israëlische successen in de zesdaagse oorlog. Zijn ambtsperiode als am bassadeur in Washington was niet zonder controverses- Hij doorkruiste soms zijn ei gen ministerie van Buiten landse Zaken en bracht soms een deel van de Amerikaanse Wat betreft de Israëlische politieke onderhandelin gen met de Arabische landen wordt Rabin als de vredes duif" beschouwd. Hij zou meer dan mevrouw "oir ge neigd zijn concessies te doen aan de Arabieren omwille van de vrede in het Midden-Oos ten. Hij heeft zijn partijgeno ten echter wel gezegd ervan overtuigd te zijn dat het uit eindelijk doel der Arabieren de vernietiging van de staat Israël was. In een interview heeft Ra bin verklaard te denken dat de Amerikaans-Russische ont spanning niet het einde van de onenigheid tussen de grote Air»"? Ijl l tjiii e YITZHAK RABIN mogendheden betekent. Hij gal toe dat zowel Israël als de Arabische landen volledig af- han'c' zijn van e Ver.m'g- de Staten en de Sovjet-Unie. Maai dat wil nog niet zeggen dat Israël daarmee verandert in een Amerikaanse satelliet, zo verklaarde hij eens. BREDA „De vakbonden schieten ernstig tekort bij het uit luiden van de werknemer uit het arbeidsproces. Er is in ons land geen vakbond die hieraan iets doet. Wel staan de bonden klaar om de mens in te werken in dit proces, middels het vor- mingsw i i'k, en om hem tijdens de produktiefase te begeleiden. Maak de man die met pensioen gaat wordt vergeten. De mens die van de ene dag op de andere bejaard moet worden, want zo is on systeem, moet veel meer worden voorbereid op die derde lSMVpermde. Ik zeg tegen de vakbonden wel eens, dat ze in de CAO moeten vastleggen, dat een man die tegen zijn pensioen komt de laatste een of twee jaar daarop moet worden voorbe- reidJlk heb wel eens de indruk, dat de bonden hierover opzet- niet praten, omdat de bejaarden minder of helemaal geen MWibutie betalen". liert", d.w.z. dat het drijf de afdrachten aaj Berufsgen-ossenschaft 1 nanzamt op zich neoj minstens 2 gevallen het firma's met adra Nijmegen, welke echter zover bekend niet '.4 „groep V. E." behoren! Directeur Adolf Linden i heb er mijn buik vol de jaren '68-'71 heb ik«J ken gehad met een W baasfirma, Technisch Terborg N.V., Zwijn® de 87, Rotterdam. Dat wj colonne van 7 man. hun baas Lonen tot 12 yl uur kregen. Op zeker dook het gezelschap op en kreeg ik van het "q amt de rekening teerd: een maal DMl"-.. nog eens DM 20.000 BI J Terborg N.V. niet ha» dragen. De heren zelfs bestaan briefpaPlfr; ten drukken, waarop r 'drijf met het hunne en,, naam voorkwam. Het.; amt heeft op mijn bw_" slaglegginig willen dt,°' 1 maar dat heb ik kunK J hinderen. In Holland '1 ze deze zaak nooit ku® helderen!" Weisbarth en Co. nerzijds een greep. Zo hoor je wat. Feit is, dat de - met de grens nog waagd wordt, en in p,™ gevallen met succes. steeds niet opgeheldej periode lijkt voort».. laatbloeiers heb -9 Evenals overblijvende zoals de „ronselorga E." er eentje zou r bepaald niet de ding is zeker: het s vj alle kanten en de waarin Nederlandse ,-B zich lenen voor arbe''. deling in West-Duits- veel op die in gangsterfilms. De s' z tarbsen Mertens (bw. en V. Rooyen (FinaI1,c, N ■morden van geneesheer-di recteur C. van Tiggelen van de Hicia-stichting te Breda. ErnBian, die met zijn staf in enkele jaren tijd een flink aantal vastgeroeste ideeën ovei bejaardenverzorging heeft omvergekegeld en ver tangen door frissere en meer sociaal bewogen gedachten. -Veil alleen op papier, maar ook in de praktijk. Een ge sprek met hem wordt een teetje springen van de hak op de Uk, omdat hij in dat korte tijdsbestek graag enkele voor hem brandende zaken aan de orde stelt. De dagverplegirag van be jaarden met afwijkend (de- mentieel) gedrag is voor de Lucia-«tichting geen nieuwtje meer. De inrichting begon er ais eerste in ons land mee en, volgens dokter Van Tiggelen, met] redelijke resultaten. „Toen ik hier kwam was Lu cia een verpleeghuis voor psy chisch gestoorde bejaarden. De doelstelling was, om het maar eens [oneerbiedig te zeggen, opnemen en voor de rest van gediaan. Daarom zijn wij meer in de sociaal en sociaal-cultu- rele richting gaan denken. De dementie in deze sector komt vooral voort uit vereenzaming, bewegingsarmoede, een tekort aan prikkeling om nog te doen wat men kan, een onvoldoende betrokken zijn bij het maat schappelijk gebeuren. Te verhelpen Ons is gebleken, dat een aantal bejaarden slechts óp deze punten een dement ge drag vertoont. En dat is te verhelpen. Het belangrijkste daarbij is, dat ze niet in een inrichting worden opgenomen, want dat bevordert voor hen alleen maar het negatieve. Wel geven we hun de gelegenheid ons daghospitaal te bezoeken. Daarover graag wat meer", al dus dokter Van Tiggelen. „Wij zijn met dat daghospi taal in april gestart. De eerste patiënte was een mevrouw wier man was overleden en die kort voor dit sterven een kat had gekregen. Jaren later C. VAN TIGGELEN De dagbehandeling van bejaarden in verpleegtehuizen valt buiten de wettelijke subsidieregelingen. De overheid kent alleen subsidie toe voor opname in deze tehuizen en doet dat dan via uitkeringen volgens de AWBZ. Onlangs heeft een aantal directeuren van verpleegtehuizen waar men nu een dagbehandeling voor somatisch zieke en/of geestelijk gestoorde bejaarden kent, de Nationale Ziekenhuisraad een motie toegezonden met de volgende inhoud: een aantal verpleeghuizen is reeds geruime tijd op experimentele basis bezig met het bieden van een dagbe- tamdeling; hieruit is gebleken, dat een aantal patiënten later kan worden opgenomen, eerder kan worden ontslagen of dat zelfs opname in een verpleegtehuis definitief kan worden Jjorkomen; dagbehandeling aan het verpleeghuis is een bijdrage aan de versterking van de eerste echelons-voorziening; dagbehandeling moet gekoppeld worden aan bestaande instituten, gezien de daar aanwezige kennis en materiële mogelijkheden; het blijkt, dat de huidige wijze van financiering van dagbehandeling aan verpleeghuizen landelijk chaotische Wschillen toont: dit heeft een belemmerde werking op de plaatsing van patiënten en het belemmert de noodzakelijke groei van deze voorziening; wij vragen deze verstrekking te doen onderbrengen in het verstrekkingspakket van de AWBZ; de behoefte aan dagbehandelingsplaatsen is naar voor zichtige schatting 10 procent van het aantal aanwezige verpleeghuisbedden in beide categorieën verpleeghuizen. het leven opbergen- Dat ga randeerde ook, dat er een maximale bedbezettin-g was. Na enige tijd is ons geble ken dat psychisdh gestoorde bejaarden soms wel kunnen genezen mits ze op de juiste manier behandeld worden. Het gestoord raken is bijna altijd een mengeling van psychische, lichamelijke, sociale en soci aal-culturele oorzaken. Aan psychische en lichamelijke be- «eieading wordt al het nodige kwam die vrouw in onze poli kliniek. Het was duidelijk dat ze geholpen moest worden. De vrouw weigerde zich te laten opnemen als haar kat niet ïrieemocht. Wij hebben toen verzonnen, dat zij overdag bij ons zou kunnen zijn en dan 's avonds gewoon thuis, zodat ze haar kat zou kunnen verzor gen en de liefde van dat dier zou hebben- Dat is een hele tijd goed gegaan Dat was de start van ons dagverblijf. Toen overleed de kat en kon zij vast bij ons komen. De functie van dit daghospi- taai zien wij drieledig. De cu ratieve functie: het, verhelpen van lichamelijke stoornissen, tiet bevorderen van het sociaal ei ntact, het uit ae depressie halen. Zonder deze vorm van verpleging zou een aantal van neze patiënten zeker opgeno men moeten worden. Met alle nadelige gevolgen die daaruit voortspruiten. Het heeft, eco nomisch bekeken, ongeveer 1500 peperdure verpleegaagen in een ziekenhuis gescheeld De tweede functie is die van crèche. Een ruimte waar men sen met een blijvend licht de- mentieel gedrag overdag met hun liooby s kunnen bezig zijn, Deze groep woont in bij fami lie en of in bejaardenhuizen- Ook van deze mensen zou zon der daghospitaal een flink deel blijvend in een inrichting opgenomen hebben moeten worden. In vergelijking krij gen ze nu ongeveer een-derde van het aantal veipleegdagen dat ze in een inrichting gehad zouden hebben en economisch gezien scheelt dat heel wat. De derde functie is de pre ventie. Dit vanuit twee ge zichtshoeken. De ene: een de finitieve opname kan nog wor den uitgesteld. De andere: dooi het dagverblijf te bezoe ken kan de bejaarde patiënt worden behoed voor verder afglijden of voor opnieuw af glijden na herstel in de kli niek. Daghospitaal In dit verband is het nutti; heel in het kort te zeggen wat de mensen in het daghospitaal doen. Ze worden thuis opge haald met een busje, krijgen bezigheids- en bewegingsthe rapie (zo nodig spraakles), hebben dagelijks hun warme maaltijd en hebben hun uit stapjes en recreatie. Gemid deld komen de bejaarden twee dagen per week in ons d hospitaal Sinds een paar weken zijn we bezig de oudere vrouwen in ons d-aghospitaal te reacti veren, een aantal dingen te laten doen die ze vroeger ook ken e.d. aan op het nonmale deden. Hun gevoel van eigen waarde neemt er weer wat door toe en dat heeft een gun stige uitwerking. We laten ze hier b.v. zelf koken. Ze maken dius voor elkaar de warme maaltijden gereed. De bezig heidstherapeute sluit ook met naaien, strijken, schoonraa- levenspatroon van deze dames vroeger- We zien", aldus dokter Van Tiggelen van de Lucia-stich- ting, „nu een steeds grotere taak voor die preventie. Het blijkt gewoon, dat de groep bejaarde patiënten die te hel pen is steeds groter wordt. Daarom durf ik te zeggen, dat op dit moment verpleegtehui zen voor demente bejaarden bouwen net zo iets is als dwei len en gelijktijdig de kraan laten openstaan. Een stelling, die overigens betrekking heeft op de hele gezondheidszorg in onze samenleving. De volgen de stap is dan in mijn ogen de positieve gezondheidszorg. En daarin past, wanneer we ons tot de bejaarden beperken, wat ik al heb gezegd over de voorbereiding van de bejaarde op zijn pensionering. Ontmoetingscentra Noig even terug naar die preventie, de fase waarin wij -steeds meer willen gaan doen. Wij zijn er voor, dat de pre ventie (de dagbehandeling om verder afglijden te voorko men) zich gaat afspelen in wij kontmoetingscentra voor bejaarden en andere wijkbe woners. Die centra moeten zijn ingeridht in de bestaande verzorgingstehuizen voor be iaarden- Centra dus met een duidelijke dagfunctie in de wijk. Er zouden b.v. kinder- :réches in ondergebracht moe ten worden ed en de bejaar den uit de wijk en het teh-uis zouden er voor van alles te recht moeten kunnen. Lucia en het verzorgingstehuis Haga, dat hiernaast wordt gebouwd, denken voor de Bredase wijk Princenhage in deze rich ting. Ik vind, dat de gemeenten hun verzorgingstehuizen voor bejaarden meer over de stads wijken zouden moeten sprei den. In veel steden zijn die tehuizen geconcentreerd in een paar wijken. In Breda is dat b v. heel duidelijk het geval. Zo'n spreid4ng is natuurlijk ideaal om de bejaarden uit de -vijk in hun vertrouwde woon omgeving in verzorgingstehui zen op te nemen". WIPPEL HOUBEN. MOSKOU (DPA) De Russische partijleider Leonid Breznjev heelt er bij de lage re partijautoriteiten en de vakbonden op aangedrongen, alle mogelijke steun te verle nen aan de jeugdorganisatie Komsomol. Hij deed dit bij de opening van het 7 de congres var. de Russische jeugdbewe ging in Moskou. Voor een gehoor van 5000 algevaardigden en 135 delega ties uit 102 landen legde Breznjev de nadruk op de lei ding gevende en opvoedende taak die de Komsomol tegeno ver de jonge generatie heeft. Hij verzekerde dat de Sov jet-Unie haar vreedzaam of fensief zal voortzetten on danks het verzet van zowel imperalistische en reactionaire kringen als van de Maoisten „De beginselen van een vreed zaam naast elkaar bestaan dringen steeds dieper door in de praktijk van de internatio nale betrekkingen, waardoor net gevaar van een nucleaire slachting wordt afgewend", al- cius de partijleider. Volgens hem heeft de Kom somol, die alleen onder de schoolgaande jeugd al zeven miljoen leden telt, vooral een grote opvoedende taak in de scholen. Hij riep de jeugd op tot een rationele vrijetijdspas- sering. Als voorbeelden van een zinvolle besteding van ATHENE (DPA) De ge pensioneerde generaals Kon- stantinos Papageorgioe en Ge- orgios Desipris zijn op last van de Griekse autoriteiten gearresteerd. Waarom ze zijn aangehouden, is tot dusver niet bekend. Papageorgioe en Desip-ris werden na de misluk te poging van koning Constan ts n om weer aan de macht te komen, uit actieve dienst ont slagen. De koning deed deze poging in december 1967 vrijt tijd noemde hij actieve sportbeoefening, politieke scholing en verkenning van het vaderland- Hij veroordeel de hen die niets nuttigs doen en zien aan d-ringelagen over geven. (Van onze redactie binnenland) BREDA De Zeepfabriek De Klok B.V. in Heerde komt dezer dagen met een wasmid del op de markt dat volgens die maker® volkomen fosfaatvrij en dus lief voor het milieu is. Het nieuwe produkt, dat de naam Klo-k C5 krijgt, zou alle typen wasgoed schoon kunnen wassen in water van elke hardheid zonder de hulp van fosfaten. Volgens De Klok is het nieuwe wasmiddel ook zeer geschikt voor het wassen van wol en fijne weefsels. Klok C5 is door het Instituut voor Textielreinigin-g TNO ge test en bruikbaar bevonden. UTRECHT (ANP) De In- dustriebond NW, die twee weken geleden een actie heeft aangekondigd om een grotere beveiliging van benzinestati ons te bereiiken, heeft nu de vertegenwoordigers van de werkgeversorganisatie Bovag, de benzineverkoopmaatschap pijen, de overheid en van de confessionele bonden uitgeno digd voor een gesprek op 21 mei in het Veliuweoord. De ongerustheid van de bond over het gebrek aan bescherming voor die pompbedienden is nog toegenomen: de afgelopen veertien daigen zijn niet min der dan zeven overvallen ge pleegd op benzinestations. w pein Brieven voor deze rubriek moeten rrret volledige naam en adres worden ondertekend. Bij publikatie zullen dez« vermeld worden. Slechts bij hoge ui!» zondering zal van deze regel worden afgeweken Naam en adres zijn dan bij de redactie bekend Publikatie van brie ven (verkort of onverkort) betekent niet dat de redactie het in alle gevallen ■*^n» is met inhoud, c.q. strekking. Naar aanleiding van de pro testoptocht in Zun-dert, op donderdag 18 april j-1., zou ik gaarne het volgende willen opmerken: Het is blijkbaar noodzakelijk een pro-testop- tocht te organiseren om de aandacht te vestigen op de al dan niet actuele problematiek rondom de oude 10 in Zun- dert (en Rijsbergen). Ik vraag me eohter wel af of hef enige zin heeft om zo'n daad te stel len. Op de eersite plaats is het toch de bedoeling, wanneer ik althans goed ben geïnfor meerd, om de verkeersdrukte zoveel mogelijk terug te bren gen o-p deze weg. Wel, waarom protesteert men dan met au to's? Had men niet beter te voet kunnen gaan, of mis schien op de fiets? Dat had niet alleen beter bij het nage streefde ideaal ge-pas.t, maar wellicht ook nog het effect van de actie vergroot, de ge vormde file achter de optocht was ongetwijfeld groter ge weest en de chauffeurs had den nog langer oponthoud ge had. Of was dat niet de be deeling? Op de tweede plaats vraag ik me af voor, of liever ge zegd, tegen wie men heeft ge protesteerd. Tegen de bevol- king van Zumdert? Nee toch! Waarom dan niet naar Den Haag? Natuurlijk ben ik het met iedere Zundertenaar eens dat de situatie verre van gezond is en dat maatregelen noodzake lijk zijn, maar een dergelijke actie is zonder meer nutteloos. Bovendien maakt óók een pro testerende auto lawaai en zijn uitiaatgas'-n zijn óók slecht voor het milieu. ZUNDERT J. J. DAMEN. ADDIS ADEBA (RTR) De posterijen van Ethiopië z::n gisteren v rhmd door een staking van 800 man personeel met oude 1 («ontdachten. De postbeambten willen al twee jaar meer salaris, maar sinds in februari de huidige politieke en maaischappelijke crisis uitbrak stellen ze zich drastischer op en eisen ook de verwijdering van gezagsdragers die corrupt en onb .cwaam zouden zijn. De actie van de postbeambten zal waarschijn lijk de werknemers van de telefomm-unieatie aanmoedigen tot optreden. Zij dreigden al met een staking met ingang van aanstaande zondag als zij niet het recht krijgen zich in een bond te organiseren. De poststaking zal niet bijdragen aan de oplossing van de eco nomische crisis waarin Ethio pië is beland door stakingen doei ambtenaren, sciorwegper- soneel, havenarbeiders en bus chauffeurs in verschillende delen van het land. (ADVERTENTIE) En toch staat uw geld niet jarenlang geblokkeerd. U wilt uw geld zien groeien. U wilt de hoogste rente, maar u weet ni vooruit of u uw geld 2,3,4 of 5 jaar kunt missen. Koop dan nu een NMB Premie Spaar Biljet aan toonder. Bovenop de jaarlijkse 6% basis rente (rente-op-rente) komt een progressief oplopende spaarpremie over de hoofdsom. Een spaarpremie diè opklimt van 2% na 2 jaar tot 20% na 5 jaar. Hoe langer u spaart, hoe hoger dus de premie. Voor f 1.000.- krijgt u dan na 5 jaar f 1.538,23 cash uitbetaald. Dan bent u ruim 50% rijker geworden. Dat betekent hoge spaarwinst met behoud van financiële armslag. Want na de eerste 2 jaar heeft u jaarlijks de mogelijkheid uw Premie Spaar Biljet te laten uitbetalen (zie tabel). Het NMB - Premie Spaar Biljet aan toonder is ook voor niet-kliënten onmiddel lijk aan de balie verkrijgbaar.Vraag folder en inlichtingen. Wij betalen u terug: spaar- termijn hoofdsom 6% basis rente premie u ontvangt 2 jaar 3 jaar 4 jaar 5 jaar f 1.123,60 f 1.191,02 f 1.262,48 f 1.338,23 2% f 20,- 5%=f 50,- 10% =f 100,- 20% f 200,- f 1.143,60 f 1.241,02 f 1.362,48 f 1.538,23 Er zijn ook NMB Premie Spaar Biljetten van f 5.000,- Afgerond heeft u zo na 2 jaar een rente van 7%, na 3 jaar 71/2%, na 4 jaar 8% en na 5 jaar zelfs 9%.Deze rentepercentages worden berekend op basis van rente op rente. geeüt loon naar sparen NEDERLANDSCHE MIDDENSTANDSBANK 't rpinr uit. graag een beetje gron' idig'

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 15