Steeds minder gedwongen huwelijken to verkoop in ste kwartaal lager Toestand in midden- en kleinbedrijf ontstellend Spoorwegen en busbedrijven gaan meer samenwerken ld waard Knesset bestormd Bijna honderd hectare natuurschoon verwoest Terneuzense politie arresteert Bosschenaar Confectie- atelier in liessel bezet 'saam herstel voorzien Miss Prachtige Ogen Zwangerschapsbepaling in arbeids overeenkomsten zit kamerlid hoog Komend weekeinde politiek beraad EEG Spectaculair 'n Overvloed irs kleurige ktnderpullove Alle maten. i bonden gerust zekerheden Top-vijftien an gedood door ksel n drukketel Kleine auto's Weer Starfighter neergestort Tilburgse hoogleraar Tiemstra: Bij twee bosbranden Slop> er omgekomen Vijf kilo hasj in beslag genomen Speurhond Achtergrond Bundeling „r. TV W. A. j. M. Harkx SSjjJ: L. Leijendekker istratie-adres tel. (01150)-79 20 ial; f 7,83 per maand, 40 cent. itschappü De Stem B V, VRIJE ZEEUW DONDERDAG 18 APRIL 1974 27e jaargang No. 8328 Uitgeefster Uitgeversmaatschappij De Stem B.V (Van om eredactie (Viaonzt redactie N H \4G —Kwamen er er nogal wat gedwongen Kken voor in ons land, «ren nemen zij, zo- Bgids absoluut, sterk jkt uit de gegevens van mtraal Bureau voor de Jaren zestig was nog ideld Igeveer één op de huwelijken (17 procent) huwelijk dat voltrokken ir al een zwanger- :onm'n. Bij de tienerhuwelijken was bijna één op de twee huwelijken (40 procent) een gedwongen huwelijk. Tot aan 1969 was er een duidelijke toeneming van het aantal gedwongen huwelij ken, aldus een beschouwing in het „maanschrift" van het C.B.S. „De waargenomen nei ging tot vervroeging van de eerste toenadering der beide seksen, welke ook ais achter grond heeft gegolden voor de gebleken tendens tot daling van de leeftijd bij huwelijks sluiting, is hierop uiteraard van invloed geweest". In 1969 be reikte het verschijnsel „ge dwongen huwelijk" een top: in dat jaar bedroeg het aantal gedwongen huwelijken meer dan 20.600 en 21 procent van de eerstgeborenen, die in dat jaar ter wereld kwamen, wa ren aanleiding tot deze ge dwongen huwelijken. Na 1969 is een plotselinge verandering opgetreden, waar schijnlijk als gevolg van een toenemend gebruik van anti conceptiva en andere geboor tebeperkende middelen. Voor al van 1971 op 1972 was de teruggang van het aantal ge dwongen huwelijken spectacu lair. Het verminderde met on geveer 3.000, namelijk van 18.346 in 1971 tot 15.363 in 1972. Deze daling heeft zich in 1973 voortgezet. Ook de buitenechtelijke ge boorten, die eveneens tot 1969 jaarlijks toenamen, lopen de laatste jaren terug. In 1973 waren er in ons land volgens de voorlopige cijfers 3.680 bui tenechtelijke geboorten, verge leken met de „top" van 5.378, die in 1969 werd bereikt. (Varj een onzer flfw'eurrn) -sh« ai!ê ZVTMli za mail zal de aandeel- kleuren. a' 36 46 V de Stoomtram- treskens - Mai lt duizend gulden ideel van twee- len betalen. Daar- lie van de beide imse busbedrij- in ons blad van ^^^Mds aankondigden, 7 het bod ligt in *m ons verwachte orde jls wij jdest jds al hebben ht zou be fusie (waarbij SM otterigens op papier blijf: bestaan en directeur, drs. P. C. ^^^Hunc-directeur van VTM ufcrdt) geen nadoli- ^Hupiticr hebben voor uim honderd man perso- toer, al gegeven •kering I is blijkbaar nog ^^^^Kuitgewerkt. Vol- een woordvoerder van de lersbonden van NKV en zijn erltoch nog een paar cerheden. Op een verzoek schriftelijke bevestiging de toegezegde garanties nog niet gereageerd. Met maken de bonden zich ongerust over de sectoren groeps- en toervervoer. over zou nog een gesprek de directie moeten plaats ^OÖ^OKje.pOIV- 'j herinneren eraan dat de de helft het ei- ^Éseos&j QSDcïrCïK om is van de provincie 34-44 an<i' voor de helft van de irlandse» Spoorwegen die wordt gevoerd 1 J. van Zuylen, directeur de RTM een busbedrijf net Noordzeeuwse gebied Rotterdam verbindt. De t voof tachtig percent in len van NS de resterende :,ig percent zijn van eente Rotterdam. de (Van onze redactie binnenland) AMSTERDAM In de eerste drie maanden van dit jaar zijn in Nederland 83.282 nieuwe personen- en combinatie wagens verkocht tegen 123.431 in de overeenkomstige pe riode van vorig jaar. Dat zijn er 20.149 minder ofwel een daling van 32,6 procent. Dit blijkt uit cijfers van de afdeling kentekenregistratie van de RAI in Amsterdam. Desondanks spreekt men van een „lang zaam herstel". De minder gunstige autover koop is een gevolg van de oliecrisis in de afgelopen maanden. In januari werd de autoverkoop gehalveerd ten opzichte van verleden jaar, in februari lag het percentage nog 39 procent beneden nor maal en in de vorige maand was de daling 20,6 procent. In maart werden in totaal 34.819 nieuwe personenauto's ver kocht tegen 43,840 in maart 1973. Hieronder volgt de „auto top-vijftien". De cijfers geven achtereenvolgens aan het aan tal verkochte eenheden im het eerste kwartaal van dit jaar, tussen haakjes het marktaan deel en daarachter de vergelij kende aantallen en percenta ges in 1973. 1 Opel 9.830 (11,8) 16.955 (13,7); 2. Simca 7.947 (9,5) 12.856 (10,4). 3 Pl at 7.177 (8.6) 10.912 (8,8), 4 Citroen 6.510 (7,8) 7,010 (5,7), 5 Renault 6.274 (7,5) 9.966 (8,1), 6 Ford 5.914 (7,1) 13.013 (10,5), 7 Peugeot 5.650 (6,8) 7.810 (6,3), 8 Volkswagen 5.365 (6.4) 6.863 (5,6), 9 Daf 4.580 (5,5) 6.283 (5,1); 10. Toy ota 4.463 (5,4) 6.738 (5,5); 11 Datsun 3.991 (4,8) 4.541 (3,7); 12. British Leyland 3.231 (3,9) 3.891 (3,2); 13. Mercedes-Benz 2.379 (2,9) 2.295 (1,9): 14. Maz da 1.768 (2,1) 1.779 (1,4); 15, BMW 1.642 (2,0) 1.866 (1,5). Een omerkelijk feit is, dat Mercedes-Benz als enige van de vijftien automerken kans heeft gezien in dit eerste kwartaal meer auto's te verko pen dan vorig jaar. Een woordvoerder van dit auto merk zei, dat dit toch niet alleen door een gestegen ver koop van dieselmodellen is ge komen. „De snelheid van de auto is minder belangrijk ge worden, de mensen willen hoe langer hoe meer comfort". (Van onze redactie binnenland) 'ASSENAAR De 55-ja- - A. Juffermans uit Oegst- 1 is woensdag om het le- J gekomen, doordat bij het hijf Menken-Landbouw B.V. Wassenaar een deksel van I drukketel losschoot. Ook Citroen heeft haar marktaandeel kunnen vergro ten (van 5,7 naar 7,8 procent) Adjunct-directeur F. Stap „We verkopen op het ogenblik veel kleine auto's, zoals 2 CV en Dyane, maar ook de gs- serie wordt goed verkocht". Wel heeft de importeur met leveringsproblemen te kam pen. „We lopen duizenden au to's achter", aldus de heer Stap. Ondanks minder ver kochte aantallen auto's steeg het marktaandeel van onder meer Peugeot, Volkswagen, Daf en Datsun. Het totale Ja panse aandeel op de Neder landse automarkt is opnieuw toegenomen. De meest ver kochte personenauto tot en met maart dit jaar was de Opel Kadett (ruim 5300), ge volgd door de Simca 1100 (cir ca 4.000) en de Fiat 127 (on geveer 3200). DROOG Droog weer met zonnige perioden. Matige wind. Maximum temperatuur: Kust: negen graden,- land: veertien graden. STAD EN STREEK Inspraak over ruimte in breed spectrum. Pagina 3 Onderzoek naar woon wensen in Terneuzense city. Pagina 5 FINANCIëN EN ECONOMIE Melkkoe Bredero roept „boe" tegen overheid. Pagina 11 BINNEN- EN BUITENLAND Terugkeer autovrije zondag bepleit. Pagina 13 Bezetten van een bedrijf is niet het enige middel. Pagina IS SPORT Jong Oranje uit geschakeld in Hongarije Pagina 17 Grote belangstelling voor Axei-Goes. Pagina 10 (Van een onzer verslaggevers-) SCHLEWIG De Weatduit- se luchtmacht heeft gistermid dag zijn 168ste Starfighter verloren. Het toestel is tijdens een oefening boven de Noord zee neergestort. De piloot kwam om het leven. Het i« de vierde Starfighter van dit jaar, die i* verongelukt. 0 Voor meer veiligheid demonstrerende inwoners van het Is- raëlisch-Libanese grensdorpje Kiryat Sjmona waar vorige week drie Arabische guerrilla's een bloedbad aanrichtten, dragen een gewonde medestander weg van de Knesset, het parlement in Je ruzalem, nadat het tijdens de bestorming hiervan tot felle scher mutselingen tussen de demonstranten en de politie was gekomen. (Zie ook pagina 13) (Van onze redactie buitenland) DEN HAAG De voorlopige cijfers zoals het Economisch Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (E.I.M.) die nu voor de detailhandel en ambachten heeft uitgebracht, zijn zonder meer ontstellend. (Van onze redactie binnenland) ROERMOND - WINTERS WIJK Ook gisteren zijn weer vele hectaren natuuc- schoon in vlammen opgegaan; 30 tot 40 hectare dennenbos langs de Nederlands - Dui'se grens bij Winterswijk en 57 hectare in het natuurreservaat „Meinweg" bij het Limburgse Herkenbosch. De Koerinondse brandweer commandant is er haast zeker van dat de branden bij Her kenbosch moedwillig zijn aan gestoken. „De branden zijn op 3 5 4 plaatsen tegelijk b~gon- nen". Maandag brandde onge veer 15 ha., dinsdag 8 ha. en gisteren ongeveer 57 ha. na tuurschoon, bos en heide af. De komende nachten houdt personeel van staatsbosbeheer de wacht in dit natuurge bied. Dit zei woensdagmiddag prof. dr. N. Tiemstra, hoogle raar aan de Katholieke Hoge school in Tilburg, in de verga dering van de Raad voor het Midden- en Kleinbedrijf, waar hij als lid van een der commis sies van de raad aanwezig was. Ook als men er rekening mee houdt, dat dit voorlopige cijfers zijn en dat het E.I.M, voornemens is binnenkort met meer definitieve cijfers te kO' men. Zelfs als die nadere cij fers een, twee, of zelfs drie punten verschil op sommige onderdelen te zien zouden ge ven, dan wordt daarmee het algemene beeld, zoals dat nu uit de voorlopige cijfers naar voren komt, niet beter. De heer Tiemstra kwam tot deze vaststelling aan de hand van cijfers die de leden van de raad bij het begin van de vergadering aantroffen. De raad besloot naderhand op ad vies van een vertegenwoordi ger van het E.I.M. deze cijfers niet in de openbaarheid te brengen. Over enkele weken, aldus deze vertegenwoordiger, komt het instituut met minder voorlopige cijfers. DORDRECHT (ANP) Bij het Unileverbedrijf Unimills tc Zwijndrecht is de 40-jarige aannemer van sloopwerken A. van de Hoek uit Capeile aan de IJssel om het leven geko men bij de sloop van een be tonnen kelder. Hij was bezig met een hydraulische kraan en raakte met zijn hoofd bekneld tussen de bak van die kraan en de kelderwand. (Van onze correspondent) TERNEUZEN De Terneu zense gemeentepolitie heeft woensdagmorgen de 36-jarige C.J. van der S. een sexboe- tiekhouder te 's Hertogenbosch aangehouden. Hij vervoerde in zijn auto vijf kilogram hasj. De aanhouding had om half negen plaats op de weg Zaamslag-Terneuzen tijdens een routine-controle. Toen de controlerende poli tic-ambtenaar van der S. naar zijr. papieren vroeg, nam hij een eigenaardige geur in de auto waar. Bij nader onder zoek bleek de sexboetie-khou- der naast zich een tas te ver voeren, waarin de hasj was opgeborgen. Van der S. werd, als verdacht van overtreding van de opiumwet naar het poli- tieburi.au te Terneuzen over gebracht. De verdachte ver klaarde dat een hem onbekende lifter, die in Bergen op Zoom moest zijn, hem had gevraagd de tas af te geven in een (niet bestaand) hotel te Terneu zen. Een monster van de In be slag genomen hasj werd voor een scheikundig onderzoek, overgebracht naar het gerech- terlijk laboratorium te Rijs wijk. In de loop van V mid dag heeft de rijksspt-urhond Boris van wachtmeester Lafoé uit Gilze, bij een sorteerproef een broek, die eveneens in de tas zat, aangewezen als zijnde van de verdachte. De waarde van het in beelaggenomene be draagt ongeveer achtduizend gulden. Vandaag (donderdag) wordt van der S. aan de offi cier van justitie te Middelburg voorgeleid, waarna hij wordt gedagvaard om dezelfde dag nog terecht te staan voor de politierechter te Middelburg. LIESSEL (ANP) Veront rust over de door de directie aangekondigde overplaatsing van het bedrijf naar de grote re vestiging in Helmond, heeft het uit 40 vrouwelijke werk nemers bestaande personeel van de N.V. Confectie Indus trie Leco te Liessel gistermid dag om drie uur het werk neergelegd en het atelier be zet. Het personeel heeft In een verklaring van de directie dui delijkheid geëist over de gang van zaken rond de overplaat sing van het bedrijf naar Hel mond. Deze verklaring, onder tekend door „Het Actiecomité" vraagt ook opheldering van districtsbestuurder H. Vrissen van het NKV. Volgens de di rectie heeft het NKV zich bij de maatregelen neergelegd. O DEN HAAG (ANP) PvdA-Kamerlid mevrouw Ba- rendregt heeft de regering er op gewezen dat er in ons land werkgevers zijn bij wie men als vrouw alleen in dienst kan treden als men bereid is een arbeidsovereenkomst te onder tekenen met bepalingen dat de overeenkomst eindigt ais de vrouw zwanger wordt. Zij vraagt de bewindslieden van Sociale Zaken en van Jus titie wat er tegen dit soort bepalingen op basis van de huidige wetgeving is te doen. „Vinden de bewindslieden niet dat hier sprake is van onjuiste discriminatie gezien het feit dat er geen arbeidsovereen komsten aan mannen worden voorgelegd waarin ze, op straffe van ontslag, verplicht worden /an te voren te ver klaren ten tijde van het dienstverband geen vader te zullen worden", aldus me vrouw Barendregt. Zij vraagt van de ministers de verzeke ring dat vrouwen die bij de rijksoverheid solliciteren op geen enkele manier gevraagd zal worden naar de kans dat ze zwanger worden. Toelichtend haalt zij een ar tikel aan uit de arbeidsover eenkomst die de Stichting Groene Kruis in Den Haag aan toekomstige medewerk sters "oorlegt: „In het geval van zwangerschap van kinder verzorgster eindigt deze over eenkomst zonder dat daartoe voorafgaande opzegging nodig is één kalendermaand na het tijdstip waarop deze medisch vast valt te stellen". 0 De twintig jarige Jacqui Hogan, een bankbediende uit het Engelse Plymouth, is in Londen tot Miss Prachtige Ogen 1974 gekozen. De verkiezing was georganiseerd door het Britse veilig heidsinstituut als onderdeel van een campagne om het aantal van 250.000 oogver wondingen per jaar in Engelse bedrijven terug te dringen. (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG De directeur van de N.V. Brabantsehe Buurt spoorwegen en Autodiensten, mr. D. van Setten, zal als voor zitter optreden van een „Management-team van openbaar ver voerbedrijven in streek en stad". Daarin krijgt de nauwe sa menwerking tussen de Neder landse Spoorwegen en de werkgeversorganisatie in het openbare vervoer, de Konink lijke Nederlandse Vereniging van Transport-Ondernemingen (KNVTO) een vaste vorm. Mr. H. Dupuis, die bij NS belast is met de coördina tie der busdochter, zal als se cretaris van het management team optreden. Naast het managementteam wordt een N.V. Samenwerking Openbaar Streek- en Stadsver- voei opgericht, die als houd stermaatschappij voor een aanital gezamenlijke projecten als het Centraal Autoherstel- bedrijf en het Centrum voor Informatieverwerking gaat fungeren. Dit betekent dat ook particuliere busondernemin gen, voor zover aangesloten bij de KNVTO, van deze ser vicebedrijven kunnen profite ren. De achtergrond van deze ontwikkeling, die maakt dat voortaan de spoorwegdochters, particuliere busbedrijven en overheidsondernemingen tot een gezamenlijke menings- en besluitvorming kunnen komen, is dat door de vele overgangen van particuliere busbedrijven naar het NS-concern (waaron der enige belangrijke) er in NS-kring vaak ai besluiten waren genomen die van ver strekkende betekenis voor het totale openbare vervoer zijn zonder dat de overige leden van de KNVTO daar aan te pas waren gekomen. Om die fracties te vermijden, is nu gekozen voor een vorm waarin rail en weg, ongeacht hun ka- pita-alstructuur kunnen samen werken. De gezamenlijke menings- en besluitvorming houdt onder meer in: coördinatie met ande re openbare vervoerbedrijven en van de meerjarenplanning, het verrichten van studies en onderzoek en aanbevelingen over kostenbewaking, onder houdstechniek, gezamenlijke inkoop e.d. Zo zal de BBA haar loonad ministratie gaan overbrengen op het NS-eomputercentrum te Utrecht. De bundeling van krachten en uitvoering van studies, die door de individuele bedrijven niet kon worden gedaan, rechtvaardigen volgens de KNVTO de verwachting, dat door deze oprichting de kwali teit van het openbaar vervoer sneller verbeterd kan worden dan tot nu toe. Tijdens voorafgaand overleg heeft minister Westerterp van Verkeer en Waterstaat zich positief over de plannen uitge laten. DEN HAAG-BONN Op uitnodiging van de WestduiUe minister van Buitenlandse Za ken, Walter Scheel, zullen de ministers van Buitenlandse Zaken van de EEG zaterdag en zondag in Bonn voor een informele bijeenkomst bijeen komen. Ook de Nederlandse minister van Buitenlandse Za ken mr. Max van der Stoel (PvdA) die maandag naar Moskou vertrekt, zal in Bonn aanwezig zijn. (ADVERTENTIES) TERNEUZEN NOQRDSTRAAT32 TEL.2215 ST JANSTEEN HOOFDSTRAAT23 TEL.3875

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 1